ПРИЛОГ 26.

НАЧИН ПОПУЊАВАЊА ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПОСЕБНИ ПОСТУПАК, ОСИМ ПОСТУПКА ТРАНЗИТА

Подаци који се уносе у рубрике захтева

1. Подносилац захтева

Уписује се пуно име или назив, адреса и ПИБ (ако је примењиво) подносиоца захтева. Носилац одобрења је лице којем би требало издати одобрење.

2. Посебни поступак

Уписује се посебни поступак у који се, роба наведена у рубрици 7, намерава ставити, и то:

– употреба у посебне сврхе,

– привремени увоз,

– царинско складиштење,

– активно оплемењивање,

– пасивно оплемењивање.

Напомена:

1. Ако подносилац захтева подноси захтев за издавање одобрења за више посебних поступака требало би употребити одвојене обрасце.

2. Одобрење није потребно за поступак царинског складиштења, али је потребно одобрење за управљање царинским складиштем.

3. Врста захтева

Уписује се једна од шифара:

1 – за први захтев

2 – за захтев за измену или продужење одобрења (навести и број већ донетог одобрења)

3 – за захтев за примену једног одобрења

4 – за захтев за сукцесивно (поновно) одобрење (код активног оплемењивања).

4. Додатни образац

Уписује се број поднетих додатних образаца.

Напомена:

Додатни обрасци се су предвиђени за следеће посебне поступке:

– царинско складиштење,

– активно оплемењивање (ако је потребно),

– пасивно оплемењивање (ако је потребно).

5. Место и начин вођења књиговодства/евиденције

Уписује се место у коме се води или је доступно главно књиговодство у царинске сврхе. Навести и врсту система који се користи за вођење књиговодства.

Навести и место где се евиденција чува и врсту евиденције (евиденција робе) која ће се употребити за посебни поступак, а која подразумева: документацију у којој су садржане све потребне информације и техничке појединости, који царинским органима омогућавају надзор и контролу посебног поступка.

Напомена:

У случају привременог увоза, рубрика 5 се попуњава ако то захтева царински орган.

6. Период важења одобрења

Уписује се у поделу а) захтевани датум ступања на снагу одобрења (дан/месец/година). Одобрење, у начелу, ступа на снагу најраније о дана издавања. У том случају, уписати: „датум издавањаˮ. Датум истека важења одобрења може бити предложен у подели б)

7. Роба која се ставља у поступак

– у поделу „Тарифна ознака” – дванаестоцифрена тарифна ознака;*

– у поделу „Опис робе” – опис робе значи трговачки и/или технички опис;

– у поделу „Количина” – процењена количина робе која се намерава ставити у посебни поступак;

– у поделу „Вредност” – процењена вредност робе која се намерава ставити у посебни поступак.

Напомена:

Употреба у посебне сврхе:

1. У потпоље „Taрифна ознака” треба уписати, према потреби, ознаку ТАРИС (12 бројева).

Царинско складиштење

Ако захтев садржи више различите робе, у подели „Тарифна ознака” уписује се реч: „разно”, а у поделу „Опис робе” уписује се врста робе која се складишти. Није потребно наводити податке о тарифној ознаци. Количина и вредност робе;

Активно и пасивно оплемењивања

– у поделу „Тарифна ознака” уписује се дванаестоцифрена тарифна ознака.*

– у поделу „Описˮ уноси се трговачки и/или технички опис робе који би требало да буде довољно јасан и детаљан како би одлука о захтеву могла бити донета. Ако се планира употреба еквивалентне робе или система стандардне замене, треба навести податке о тржишном квалитету и техничким својствима робе.

8. Добијени производи

Општа напомена:

У ову рубрику уписују се подаци о свим добијеним производима који су резултат радњи прераде, односно уписују се главни добијени производ и ако постоје, споредни добијени производи.

За попуњавање подела „Тарифна ознака” и „Опис робе” погледати рубрику 7.

У поделу „Норматив” процењени норматив или метод по којем ће он бити утврђен.

Ако се у поделу не могу унети сви подаци од значаја за утврђивање норматива потребно је уз захтев приложити норматив утрошка.

9. Подаци о планираним радњама

Описати планиране радње (нпр. подаци о радњама прераде према уговору о извођењу активног и пасивног оплемењивања или уобичајене облике поступања) које је потребно спровести над робом у оквиру посебног поступка и место или места где ће се те радње обављати.

Ако је у рубрику 2 уписано више посебних поступака, мора бити уписано како ће се роба стављати у те поступке.

Напомена:

У случају поступка употребе у посебне сврхе, навести предвиђену посебну употребу и место или места у којима ће роба бити стављена у тај поступак

Према потреби уписати име, адресу и функцију других укључених субјеката.

У случају привременог увоза уписати власника робе.

У случају да учествује више извођача у поступку активног, односно пасивног оплемењивања, уписује се њихов назив, као и подаци о одговорном лицу (њихово име, презиме, адреса и функција).

Ако постоји намера да се права и обавезе пренесу на друго лице у складу са чланом 108. став 2. или чланом 117. Царинског закона, навести, ако су расположиви, податке о лицу на које се та права и обавезе преносе.

10. Економски услови

У случају активног оплемењивања, подносилац захтева мора навести разлоге за испуњавање економских услова.

11. Царинарница/е

а) стављања у поступак,

б) окончања поступка,

в) надзорна царинарница/е.

Напомена:

У случају употребе у посебне сврхе рубрика 11б) не попуњава се.

12. Идентификација

Навести планиране начине утврђивања истоветности робе коришћењем најмање једне од следећих шифри:

1 – за серијски или произвођачки број,

2 – за стављање царинских пломби, печата или других идентификацијских ознака,

4 – за узимање узорака, илустрација или техничких описа,

5 – за извођење анализа,

6 – за друга средства за утврђивање истоветности робе;

7 – без утврђивања истоветности (примењује се за привремени увоз).

Напомена:

У случају поступка царинског складиштења ова рубрика се попуњава на захтев царинског органа.

Ова рубрика се не попуњава у случају употребе еквивалентне робе. У том се случају, уместо тога, попуњавају додатни обрасци.

13. Рок за окончање поступка (у месецима)

Уписује се процењени рок потребан за спровођење поступка или употребу у оквиру поступка или поступака за које се подноси захтев (рубрика 2.). Рок почиње да тече када је роба стављена у поступак. Рок се завршава када су роба или производи стављени у наредни поступак, поновно извезени или, у циљу добијања потпуног или делимичног ослобођења од плаћања увозних дажбина, приликом стављања у слободни промет након пасивног оплемењивања.

Напомена:

У случају употребе у посебне сврхе навести процењено време које ће бити потребно да се роба стави у одређену посебну употребу или да се пренесе другом носиоцу одобрења.

У случају царинског складиштења рок је неограничен тако да се ова рубрика не попуњава.

У случају активног оплемењивања, ако рок за окончање поступка истиче одређеног датума за сву робу стављену у поступак у одређеном временском периоду, у одобрењу се може предвидети аутоматско продужење рока за окончање поступка за сву робу која се у датом тренутку налази у поступку. Ако се захтева ова олакшица, потребно је уписати: „члан 288. став 2.” и навести детаље у рубрици 16.

14. Поједностављени поступци

Рубрика 14a:

Навести врсту декларације која се планира употребити за стављање робе у поступак, навођењем најмање једне од следећих ознака:

1 – Редовна декларација (у складу с чланом 142. Царинског закона)

2 – Поједностављена декларација (у складу с чланом 145. Царинског закона)

3 – Евидентирање у пословним књигама декларанта (у складу с чланом 158. Царинског закона)

Рубрика 14б:

Навести врсту декларације која се планира употребити за окончање поступка навођењем најмање једне од следећих ознака: Исто као и за рубрику 14а.

Напомена:

У случају употребе у посебне сврхе рубрика 14a не попуњава се.

15. Премештање робе

Ако се планира пренос права и обавеза, навести детаље.

16. Додатне информације

Ако је примењиво, навести следеће додатне информације:

– Врста обезбеђења,

– Обезбеђење (да/не),

– Царински орган обезбеђења,

– Износ обезбеђења,

– Начин израчунавања.

Код активног оплемењивања, у случају настанка царинског дуга навести хоће ли се износ увозних дажбина израчунати у складу са чланом 74. став 4. Царинског закона? (да/не) – обавезно заокружити начин обрачуна царинског дуга

Образац за окончање поступка:

Ослобођење од обавезе подношења обрасца за окончање поступка? (да/не);

Навести све додатне информације које се сматрају корисним.

17. Потпис/Датум/Име

Ако се користи додатни образац, уместо ове рубрике попуњавају се само одговарајуће рубрике 22, 23 или 26.

 

*Службени гласник РС, број 126/2020

 

II. Напомене у вези сa додатним обрасцима

Додатни образац „царинско складиштење”

18. Тип складишта

Навести један од следећих типова:

Јавно складиште типа I

Јавно складиште типа II

Приватно складиште

19. Складиште или простори за смештај

Уписати тачно место које се планира употребити као царинско складиште или други простор за смештај.

20. Рок за подношење пописа робе на залихама

Може се предложити рок за подношење пописа робе.

21. Стопа губитка

Према потреби, навести детаље о стопама губитка.

22. Смештај робе која није у поступку царинског складиштења

Уписују се тарифна ознака и опис робе.

У случају кад се планира коришћење заједничког смештаја или еквивалентне робе, уписује се десетоцифрена тарифна ознака, трговачки квалитет и техничке карактеристике робе. Ако је примењиво, треба навести поступак у који је роба стављена, ако он постоји.

23. Уобичајени облици поступања с робом

Попунити ако су предвиђени уобичајени облици поступања.

24. Привремено премештање робе

Сврха:

Попунити ако је предвиђено привремено премештање.

Додатни образац „активно оплемењивање”

18. Еквивалентна роба

Ако је планирано коришћење еквивалентне робе, уписује се десетоцифрена тарифна ознака, опис трговачког квалитета или техничких карактеристика еквивалентне робе, како би царински органи могла упоредити увозну робу и еквивалентну робу. У сврху утврђивања истоветности могу се користити шифре које су прописане за рубрику 12. Ако се еквивалентна роба налази на вишем нивоу обраде него увозна роба уписују се одговарајуће информације у рубрици 21 (Додатне информације).

19. Претходни извоз

Ако се планира коришћење система претходног извоза. Уписује се рок у којем увозна роба треба бити пријављена за поступак, узимајући у обзир време потребно за набавку и превоз у Републику Србију.

20. Стављање у слободан промет без подношења декларације

Ако се захтева да се добијени производи или роба која је стављена у активно оплемењивање ставе у слободан промет, трба навести: „члан 406. став 1.”.

21. Додатне информације

Навести све додатне информације које се сматрају корисним, у односу на рубрике 18 до 20.

Додатни образац „пасивно оплемењивање”

18. Систем

Ако се планира, треба навести одговарајућу ознаку или ознаке:

1 – систем стандардне замене без претходног увоза,

2 – систем стандардне замене са претходним увозом

3 – пасивно оплемењивање, у складу с чланом 193. став 4. тачка 4) Царинског закона.

19. Производ за замену

Ако се намерава коришћење система стандардне замене (могуће само у случају поправке), уписује се десетоцифрена тарифна ознака, трговачки квалитет и техничке карактеристике производа за замену, како би царински органи могли упоредити робу за привремени извоз и производе за замену. У сврху утврђивања истоветности могу се користити шифре прописане за рубрику 12.

20. Није примењиво

21. Није примењиво

22. Додатне информације

Навести све додатне информације које се сматрају корисним, у односу на рубрике 18 до 21.

На пример, ако се планира употреба еквивалентне робе, треба навести десетоцифрену тарифну ознаку, тржишни квалитет и техничка својства стране робе, како би царински органи могли упоредити робу за привремени извоз и еквивалентну робу. Ознаке предвиђене у рубрици 12 могу се употребити за предлагање додатних мера које би могле бити корисне за то упоређивање.