Прилог бр. 29

Образац захтева за упис дијететског производа у базу података које води Министарство здравља

1.

Назив дијететског производа

 

2.

Назив и адреса подносиоца захтева

 

3.

Назив и адреса произвођача у Републици Србији

 

4.

Назив и адреса увозника

 

 

 

 

 

5.

Земља порекла, назив и адреса произвођача

 

6.

Земља извоза, назив и адреса извозника

 

Прилог:*

1. стручно мишљење и категоризација Фармацеутског факултета Универзитета у Београду или Фармацеутског факултета Нови Сад Универзитета Привредна Академија у Новом Саду;

2. текст декларације одобрен од стране Фармацеутског факултета Универзитета у Београду или Фармацеутског факултета Нови Сад Универзитета Привредна Академија у Новом Саду;

3. стручно мишљење и аналитички извештај здравствене установе о здравственој исправности дијететског производа (Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, Институт за јавно здравље Војводине, Институт за јавно здравље Ниш, Институт за јавно здравље Крагујевац, Градски завод за јавно здравље Београд или Институт за хигијену Војномедицинске академије);

4. сертификат надлежног органа да је дијететски производ произведен у складу са принципима анализе опасности и критичних контролних тачака (HACCP) и/или добре произвођачке праксе (GMP) и добре хигијенске праксе (GHP);

5. потврда надлежног државног органа да се дијететски производ налази у промету у земљи произвођача или да се налази у промету у земљи чланици ЕУ;

6. изјава произвођача да дијететски производ не садржи генетички модификоване микроорганизаме (GMO) и сировине ризичне од спонгиформне енцефалопатије говеда и других трансмисивних спонгиформних енцефалопатија (BSE/TSE);

7. фотокопија решења, односно записника санитарног инспектора о испуњености општих и посебних санитарно-хигијенских услова за производњу дијететских производа (за произвођаче у Републици Србији);

8. фотокопија уписа у Регистар Агенције за привредне регистре Србије или фотокопија последње промене у Агенцији за привредне регистре Србије;

9. фотокопија уплатнице као доказ за покривање трошкова поступка уписа дијететског производа у базу података министарства;

10. подаци о увознику и/или произвођачу (пун назив привредног субјекта, име и презиме одговорног и контакт лица, адреса: место, улица и број, телефон, факс, e-mail, интернет адреса);

11. изјава да су копије документације из тач. 1) до 9) овог прилога веродостојне оригиналу.

Датум _______________

М.П.

 

_________________

* Документација се доставља у виду оверене фотокопије оригинала, а докази из тач. 4), 5) и 6) овог прилога и на српском језику (превод на српски језик од стране овлашћеног судског преводиоца).