Прилог 3.

ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА РЕДАРСКЕ СЛУЖБЕ

Наставних часова

Предавање

Вежбе

Укупно

УВOД У ПРОГРАМ

1

1

Основни подаци о извођачу обуке, прoгрaм oбукe, прeдaвaчи, врeмe рeaлизaциje и нaчин рaдa, циљeви и зaдaци oбукe, прaвa и oбaвeзe пo питaњу бeзбeднoг и здрaвoг рaдa

TEMA 1. ПРОПИСИ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ОКУПЉАЊА

2

2

1.1. Закон о јавном окупљању, Закон о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама, Закон о приватном обезбеђењу (Појам, место и време јавног окупљања, Организатор окупљања и његове обавезе. Мере за спречавање насиља и недоличног понашања на спортским приредбама, дужности организатора и редарске службе на спортским приредбама, Начин обављања редарске службе од стране службеника обезбеђења и редара, ознаке редарске службе)

1.2. План обезбеђења (начин сачињавања и садржај плана обезбеђења)

ТЕМА 2. ОВЛАШЋЕЊА РЕДАРА

2

4

6

2.1. Издавање упозорења или наређења лицу или забране уласка и боравка у штићеном објекту (Законски услови и начин примене овлашћења)

2.2. Провера идентитета лица (Законски услови и начин примене овлашћења)

2.3. Заустављање и преглед лица, предмета и саобраћајних средстава и привремено одузимање предмета (Законски услови и начин примене овлашћења)

2.4. Привремено задржавање лица (Законски услови и начин примене овлашћења)

2.5. Употреба средства принуде – физичка снага (Законски услови, ограничења и начин примене, обавезе након употребе средства принуде)

ТЕМА 3. ПРВА ПОМОЋ

2

2

4

3.1. Пружање прве помоћи (Општи принципи, провера знакова живота, дисајни путеви и дисање, провера пулса, положај за оживљавање, дисање жртве, кардиопулмонална реанимацијa, контрола и заустављање крварења, имобилизација екстремитета, ране и опекотине)

ТЕМА 4. ВАНРЕДНИ ДОГАЂАЈИ, ХИТНИ СЛУЧАЈЕВИ И ЕВАКУАЦИЈА

1

1

2

4.1. Ванредни догађаји (појам, дефиниција, пожари, процедуре за заштиту од пожара)

4.2. Планови спровођења мера у ванредним догађајима и евакуација

ТЕМА 5. ОБУКА У ПРИМЕНИ СРЕДСТВА ПРИНУДЕ ФИЗИЧКЕ СНАГЕ И ТЕХНИКЕ САМООДБРАНЕ

3

9

12

5.1. Карате, бокс, џудо (ставови, кретања, ударци, падови, бацања)

5.2. Употреба физичке снаге и захвати за привођење и задржавање (кључ спреда – провлачењем, савијање руке на леђима – кључ на лакту, савлађивање пасивног отпора и друге технике)

5.3. Одбрана од ненаоружаног и наоружаног нападача (напад руком, ногом, палицом, ножем, пиштољем, гушење)

КОНТРОЛНИ ТЕСТ

1

1

УКУПНО:

11

39%

17

61%

28