ПРИЛОГ 3.

Роба за коју се врши дозиметријско мерење (са индексним бројевима отпада из Каталога отпада):

1. ферозни метал (16 01 17)

2. обојени метал (16 01 18)

3. бакар, бронза, месинг (17 04 01)

4. алуминијум (17 04 02)

5. олово (17 04 03)

6. цинк (17 04 04)

7. гвожђе и челик (17 04 05)

8. калај (17 04 06)

9. мешани метали (17 04 07)

10. отпад од метала контаминиран опасним супстанцама (17 04 09*)

11. отпад од гвожђа и челика (19 10 01)

12. отпад од обојених метала (19 10 02)

13. метали који садрже гвожђе (19 12 02)

14. обојени метали (19 12 03)

15. метали (20 01 40)