Прилог 3

ЛИСТА СА ПОДАЦИМА

1. Подаци који се уписују у листу са подацима наведени су у Табели 1 овог прилога

Табела 1. Садржај, редослед података и формат листе са подацима о производу

Име и заштитни знак испоручиоца

Адреса испоручиоца

Идентификациона ознака модела

Врста извора светлости

Употребљена расветна технологија

[HL/LFL/T5/HE/LFL/T5 H/CFLni/остали

FL/HPS/H/остали

HID/LED/OLED/комбиновано, остало]

Неусмерени или усмерени:

[NDLS/DLS]

Извори светлости са подножјем (или други електрични интерфејс)

Слободан унос текста

Напајан или ненапајан из мреже:

Са мрежним напајањем/без мрежног напајања

Повезани извор светлости (CLS):

[да/не]

Извор светлости са подесивом бојом:

[да/не]

Овојница:

[не/друга/непровидна]

Извор светлости високе луминације:

[да/не]

Заштита од бљештања:

[да/не]

Пригушив:

[да/само са посебним уређајима за регулацију интензитета светлости/не]

Параметри производа

Параметар

Вредност

Параметар

Вредност

Општи параметри производа:

Потрошња енергије у укљученом стању (kWh/1 000 h), заокружено навише на најближи цео број

x

Класа енергетске ефикасности

[A/B/C/D/E/F/G]

Корисни светлосни флукс (Φuse), са назнаком да ли се односи на флукс у сфери (360°), у широкој купи (120°) или у уској купи (90°)

x у [сфера/широка купа/уска купа]

корелисана температура боје, заокружена на најближих 100 К, или распон корелисаних температура боје, заокружених на најближих 100 К, који се може подесити

[x/x…x/x или x (или x…)]

Снага у укљученом стању (Pon) изражена у W;

x,x

Снага у стању при правности (Psb), изражена у W и заокружена на другу децималу

x,xx

Снага у умреженом стању приправности (Pnet) за повезани извор светлости, изражена у W и заокружена на другу децималу.

x,xx

Индекс репродукције боје, заокружен на најближи цео број, или низ вредности за индекс репродукције боје која може да се постави;

[x/x…x]

Спољашње димензије без посебних предспојних уређаја, делова за управљање расветом и нерасветних делова, ако постоје (mm);

Висина

x

Спектрална дистрибуција снаге у распону од 250 nm до 800 nm при пуном оптерећењу;

[графика]

Ширина

x

Дубина

x

Изјава о еквивалентној снази (a)

[да/–]

Ако да, еквивалентна снага (W)

x

Координате хроматског дијаграма (x и y)

0, xxx 0, xxx

Параметри за усмерене изворе светлости:

Највећа јачина светла (cd)

x

Угао снопа светлости изражен у степенима или распон углова снопа светлости који се могу поставити

[x/x…x]

Параметри за LED и OLED изворе светлости

Индекс репродукције боје R9

x

Фактор преживљавања

x,xx

Фактор одржавања светлосног флукса (LLMF)

x,xx

Параметри за LED и OLED изворе светлости напајане из мреже:

Фактор фазног помака (cos φ1)

x,xx

Постојаност боје

у корацима MacAdam елипсама

x

Изјава да LED извор светлости замењује флуоресцентни извор светлости без уграђене пригушнице одређене снаге у ватима.

[да/–] (б)

Ако је одговор да, тврдња о замени (W)

x

Мерна вредност за треперење (Pst LM)

x,x

Мерна вредност за стробоскопски ефекат (SVM)

x,x

(а) „–”: није примењиво;

„да”: изјава о еквивалентности која укључује снагу замењене врсте извора светлости може се објавити само под следећим условима:

– код усмерених извора светлости, ако је врста извора светлости наведена у Табели 2. овог прилога и ако светлосни флукс извора светлости у купи од 90° (Φ90°) није мањи од одговарајућег референтног светлосног флукса из Табеле 2, референтни светлосни флукс множи се са корекционим фактором из Табеле 3. овог прилога, а за LED изворе светлости са корекционим фактором из Табеле 4 овог прилога;

– код неусмерених извора светлости, наводи се еквивалентна снага извора светлости са ужареним влакном (заокружена на најближи цео број у W) која одговара вредности наведеној за светлосни флукс извора светлости из Табеле 5 овог прилога.

Прелазне вредности светлосног флукса и наведене снаге еквивалентног извора светлости (заокружене на најближи цео број у W) рачунају се линеарном интерполацијом између две суседне вредности.

(б) „–”: није примењиво;

„да”: изјава да LED извор светлости замењује флуоресцентни извор светлости без уграђене пригушнице одређене снаге у ватима. Та изјава може да се објави само под следећим условима:

– јачина светлости у било ком смеру око осе цеви не одступа за више од 25% од просечне јачине светлости око цеви;

– светлосни флукс LED извора светлости није мањи од светлосног флукса флуоресцентног извора светлости наведене вредности снаге у ватима. Светлосни флукс флуоресцентног извора светлости добија се множењем наведене снаге у ватима са минималном вредношћу светлосног ефекта која одговара флуоресцентном извору светлости из Табеле 6. овог прилога;

– снага у ватима LED извора светлости није већа од снаге у ватима флуоресцентног извора светлости којег замењује.

Техничка документација садржи податке потребне за образложење изјавe.

Табела 2 Референтни светлосни флукс за изјаве о еквивалентности

Врста рефлектора врло ниског напона

Врста

Снага (W)

Референтна вредност Φ90° (lm)

MR11 GU4

20

160

35

300

MR16 GU 5.3

20

180

35

300

50

540

AR111

35

250

50

390

75

640

100

785

Врста рефлектора од дуваног стакла на напајање из електричне мреже

Врста

Снага (W)

Референтна вредност Φ90° (lm)

R50/NR50

25

90

40

170

R63/NR63

40

180

60

300

R80/NR80

60

300

75

350

100

580

R95/NR95

75

350

100

540

R125

100

580

150

1 000

Врста рефлектора од пресованог стакла на напајање из електричне мреже

Врста

Снага (W)

Референтна вредност Φ90° (lm)

PAR16

20

90

25

125

35

200

50

300

PAR20

35

200

50

300

75

500

PAR25

50

350

75

550

PAR30S

50

350

75

550

100

750

PAR36

50

350

75

550

100

720

PAR38

60

400

75

555

80

600

100

760

120

900

Табела 3 Фактори множења за одржавање светлосног флукса

Врста извора

Фактор множења

Халогени извори

1

Флуоресцентни извори

1,08

LED извори

1 + 0,5 × (1 – LLMF)

при чему је LLMF фактор одржавања светлосног флукса на крају декларисаног радног века

Табела 4. Фактори множења за LED изворе светлости

угао светлосног снопа LED извора

Фактор множења светлосног флукса

20° ≤ угао светлосног снопа

1

15° ≤ угао светлосног снопа < 20°

0,9

10° ≤ угао светлосног снопа < 15°

0,85

угао светлосног снопа < 10°

0,80

Табела 5. Еквивалентност за неусмерене изворе светлости

Светлосни флукс извора светлости Φ (lm)

Наведена еквивалентна снага извора светлости са ужареним влакном (W)

136

15

249

25

470

40

806

60

1055

75

1521

100

2452

150

3452

200

Табела 6 Минималне вредности ефикасности за Т8 и Т5 изворе светлости

T8 (26 mm Ø)

T5 (16 mm Ø)

Висока ефикасност

T5 (16 mm Ø)

Висока излазна вредност

Наведена еквивалентна снага (W)

Минимална светлосна ефикасност

(lm/W)

Наведена еквивалентна снага (W)

Минимална светлосна ефикасност

(lm/W)

Наведена еквивалентна снага (W)

Минимална светлосна ефикасност

(lm/W)

15

63

14

86

24

73

18

75

21

90

39

79

25

76

28

93

49

88

30

80

35

94

54

82

36

93

80

77

38

87

58

90

70

89

Код извора светлости који се могу прилагодити тако да при пуном оптерећењу емитују светлост различитих карактеристика, наводе се вредности параметара које се мењају са тим карактеристикама за рад при референтним управљачким подешавањима.

2. Информације које садржи документација за производ који садржи извор светлости

Ако се извор светлости ставља на тржиште као део производа који га садржи, у техничкој документацији производа који садржи извор светлости јасно се наводе извори светлости које он садржи, укључујући њихову класу енергетске ефикасности.

Ако се извор светлости ставља на тржиште као део производа који га садржи, у приручнику за кориснике или у упутству за употребу налази се следећи јасно читљив текст:

„Овај производ садржи извор светлости класе енергетске ефикасности <X>”, где се <X> замењује класом енергетске ефикасности садржаног извора светлости.

Ако производ садржи више од једног извора светлости, реченица може бити у множини или се понавља за сваки извор светлости, према потреби.

3. Информације које се приказују на јавно доступној интернет страници испоручилаца:

(1) Референтна управљачка подешавања и упутства за њихову примену, ако је примењиво;

(2) Упутство за уклањање делова за управљање расветом и/или нерасветних делова, ако постоје, или за њихово искључивање или смањивање њихове потрошње електричне енергије на најмању могућу меру;

(3) Информација о томе може ли се извор светлости пригушити: попис уређаја за регулацију интензитета светлости са којима је извор светлости компатибилан и попис стандарда за такву компатибилност које извор светлости испуњава, ако постоје;

(4) Информација о томе да ли извор светлости садржи живу: упутство за уклањање остатака за случај лома;

(5) Препоруке за одлагање извора светлости на крају његовог радног века у складу сa прописима о одлагању електронског отпада.

4. Информације за производе из члана 2. став 4. овог правилника.

За изворе светлости из члана 2. став 4. овог правилника предвиђена намена наводи се на свим облицима амбалаже, у подацима о производу и огласним порукама заједно са јасном назнаком да извор светлости није намењен за друге намене.

У техничкој документацији за потребе оцене усаглашености наводи се списак техничких параметара на основу којих се пројектовани производ сматра специфичним како би испунио услове за изузимање од примене.