Прилог 3

СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈЕ ЖЕЛЕ ДА УПИШУ СТУДИЈЕ У ОКВИРУ ПРОГРАМА АФИРМАТИВНИХ МЕРА УПИСА ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Приликом подношења пријаве и прописане документације за упис студената у прву годину основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република, кандидат који жели да буде уписан на основу Програма афирмативних мере уписа студената са инвалидитетом, дужан је да обавести високошколску установу о томе да ли су му потребна прилагођавања за полагање пријемног испита и које врсте прилагођавања су потребна, најкасније 20 дана пре термина одређеног за полагање пријемног испита и/или испита за проверу склоности и способности.

Високошколска установа има обавезу да на основу добијених информација, а у складу са могућностима којима располаже и у мери у којој је то могуће, прилагоди полагање пријемног испита и обезбеди посебне услове, сходно потребама кандидата.

1. Прилагођавање простора и услова полагања пријемног испита односи се на: 

– обезбеђивање приступачности простора у којем кандидат полаже пријемни испит;

– обезбеђивање посебне просторије за израду пријемног испита, уколико је то кандидату неопходно;

– одређивање и обезбеђивање особе која ће асистирати током израде пријемног испита и/или присуство персоналног асистента, уколико је то кандидату неопходно;

– обезбеђивање услова за коришћење асистивне технологије (нпр. дигитрон, лупа, прилагођена тастатура, лаптоп и сл.) током пријемног испита, за кандидате који користе асистивне технологије и

– обезбеђивање потребног времена за полагање пријемног испита и динамике полагања испита (кандидату може бити продужено време или распоређено на краће интервале за рад, у договору са кандидатом, уколико је то у интересу кандидата).

2. Прилагођавање тестова и другог писаног материјала:

– за кандидате са сметњама вида – обезбедити тестове на Брајевом писму или са увећаним форматом слова и слика. (уколико су у средњој школи осмишљени и коришћени неки други начини испитивања, исти треба да се користe приликом пријемног испита за тог кандидата, нпр. пратилац који ће читати питања или/и уписивати одговоре); 

– за кандидата са сметњама слуха – уколико је неопходно, обезбедити лице које ће уз употребу знаковног језика помоћи кандидату у разумевању захтева из тестова или додатне инструкције дати кандидату у писаној форми;

– за кандидате са сметњама у кретању и коришћењу руку – обезбеђују се помоћна средства (асистивне технологије) или лице које ће уместо кандидата уписивати одговоре у тестове и

– за кандидате са сметњама у читању и писању и разумевању математичких операција – дисграфија, дислексија и дискалкулија – високошколска установа обезбеђује лице које ће кандидату помагати у разумевању текста и захтева, као и у писању, тако што ће уместо кандидата читати задатке или усмено дате одговоре кандидата уписивати у тестове. 

3. Прилагођавање других типова задатака

За израду задатака са практичним делом (нпр. лабораторијска вежба) треба урадити неопходна прилагођавања за кандидата или обезбедити алтернативни начин провере знања.