Прилог 4.

ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ПЛАНИРАЊА, ПРОЈЕКТОВАЊА И НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ СИСТЕМА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ И ОБУКЕ КОРИСНИКА

Наставних часова

Предавање

Вежбе

Укупно

УВOД У ПРОГРАМ

1

1

Основни подаци о извођачу обуке, прoгрaм oбукe, прeдaвaчи, врeмe рeaлизaциje и нaчин рaдa, циљeви и зaдaци oбукe, прaвa и oбaвeзe пo питaњу бeзбeднoг и здрaвoг рaдa

TEMA 1. ТЕХНИЧКА ЗАШТИТА

3

1

4

Појам техничке заштите. Категорије техничке заштите. Средства техничке заштите. Систем техничке заштите. Квалитет у систему техничке заштите.

TEMA 2. ШТИЋЕНИ ОБЈЕКАТ

1

1

2

Појам штићеног објекта. Врсте штићених објеката. Карактеристике штићених објеката. Категоризација штићених објеката у односу на ниво ризика. Остали системи на/у штићеном објекту. Критичне тачке.

TEMA 3. УГРОЖЕНОСТ ШТИЋЕНИХ ОБЈЕКАТА

1

1

2

Појам угрожености. Извори угрожавања. Критичне тачке. Дефинисање критичних тачака. Анализа критичних тачака. Противправно деловање. Прикупљање података. Пословна тајна.

TEMA 4. ПРOЦEНА РИЗИКA У ПЛАНИРАЊУ СИСТЕМА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ

1

4

5

Пojaм ризикa. Прoцeнa ризикa. Фaзe прoцeнe ризикa. Принципи прoцeнe ризикa. Teхникe зa прoцeну ризикa у планирању система техничке заштите. Методологија процене ризика. Комуникација о ризику. Елаборат процене ризика.

ТЕМА 5. БЕЗБЕДНОСТ У ИНФОРМАЦИОНИМ И КОМУНИКАЦИОНИМ СИСТЕМИМА

Појам информационих и комуникационих система. Врсте и карактеристике информационих и комуникационих система. Затворене мреже. Врсте напада у информационим и комуникационим системима. Системи заштите у информационим и комуникационим системима.

2

1

3

ТЕМА 6. ДЕТЕКЦИЈА НЕОВЛАШЋЕНОГ ПРИКУПЉАЊА ИНФОРМАЦИЈА

Врсте уређаја за неовлашћено прикупљање информација. Техничка средства за детекцију уређаја за неовлашћено прикупљање информација. Компромитујуће електромагнетно зрачење. Фарадејеви кавези. Ометачи.

1

1

2

TEMA 7. ПЛАНИРАЊЕ СИСТЕМА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ

1

3

4

Појам планирања. Врсте планова. План техничке заштите. Елементи плана техничке заштите. План интегралне заштите. План повезивања са другим технолошким системима. Систем веза у штићеном објекту. Интегрисање различитих система техничке заштите. Процедуре за поступање службеника обезбеђења. Израда прописа и процедура

КОНТРОЛНИ ТЕСТ

2

0

2

УКУПНО:

13

52%

12

48%

25