Прилог 4

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Техничка документација садржи следеће податке:

(1) име и адресу испоручиоца;

(2) идентификациону ознаку модела испоручиоца;

(3) идентификационе ознаке свих еквивалентних модела који су већ стављени на тржиште;

(4) име и презиме и потпис лица које заступа испоручиоца;

(5) декларисане вредности техничких параметара за потребе поступка провере из Прилога 8, и то:

– корисни светлосни флукс (Φuse) [lm];

– индекс репродукције боје (CRI);

– снагa у укљученом стању (Pon) [W];

– угао снопа светлости за усмерене изворе светлости (DLS) изражен у степенима;

– највећа јачина светлости у cd за усмерене изворе светлости (DLS);

– корелисанa температурa боје (CCT) [К];

– снагa у стању приправности (Psb) [W], и ако је једнака нули;

– снагa у умреженом стању приправности (Pnet) [W] за повезане изворе светлости (CLS);

– вредност индекса репродукције боје R9 за LED и OLED изворе светлости;

– фактор преживљаваља за LED и OLED изворе светлости;

– фактор одржавања светлосног флукса за LED и OLED изворе светлости;

– животни век L70B70 за LED и OLED изворе светлости;

– фактор фазног помака (cos φ1) за LED и OLED изворе светлости напајане из мреже;

– постојаност боје у корацима МаkAdam елипса за LED и OLED изворе светлости;

– луминацију – HLLS [cd/mm2] (само за HLLS);

– мерну вредност треперења (PstLM) за LED и OLED изворе светлости;

– мерну вредност стробоскопског efekta (SVM) за LED и OLED изворе светлости;

– чистоћу побуђивања, само за CTLS, за следеће боје и доминантну таласну дужину унутар одређеног распона:

боја

доминантни опсег таласних дужина:

плава

440 nm – 490 nm

зелена

520 nm – 570 nm

црвена

610 nm – 670 nm

– прорачуне извршене са параметрима, укључујући одређивање класе енергетске ефикасности;

– упућивања на примењене српске стандарде којима се преузимају одговарајући хармонизовани стандарди,

– услове испитивања;

– референтна управљачка подешавања и упутства за њихову примену, ако је примењиво;

– упутства за уклањање делова за управљање расветом и/или нерасветних делова, ако постоје, или за њихово искључивање или смањивање њихове потрошње електричне енергије на најмању могућу меру током испитивања извора светлости;

– специфичне мере безбедности које се предузимају при састављању, уградњи, одржавању или испитивању модела.