ПРИЛОГ 4.

Садржина Записника о узорковању, Извештаја о извршеном гамаспектрометријском испитивању и Извештаја о извршеном дозиметријском мерењу

ЗАПИСНИК О УЗОРКОВАЊУ

Записник о узорковању обавезно садржи следеће елементе:

1. Носилац овлашћења

2. Број записника, датум, време и место узорковања

3. Роба која се узоркује

4. Маса узорка

5. Начин узорковања: (описати репрезентативност узетог узорка)

6. Инструмент коришћен приликом мерења пошиљке:

– врста инструмента

– мерна несигурност

– метода мерења

7. Јачина амбијенталног дозног еквивалента на месту узорковања: (µSv/h)

8. Измерена јачина амбијенталног дозног еквивалента приликом узорковања: (µSv/h)

9. Прилог извештају (фотографије, додатне информације о роби, мерењу...)

10. Име и потпис лица које је извршило узорковање

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ГАМАСПЕКТРОМЕТРИЈСКОМ ИСПИТИВАЊУ

Извештај о извршеном гамаспектрометријском испитивању обавезно садржи следеће елементе:

1. Врста робе

2. Количина/маса робе

3. Увозник (име, ПИБ, матични број)

4. Превозно средство (регистарски број)

5. Земља порекла робе

6. Узорковање извршио

7. Веза са записником о узорковању

8. Испитивање узорка:

– опис припреме узорка за испитивање

– мерна опрема коришћена за испитивање

– метролошка следљивост

– метода мерења

9. Резултати испитивања

10. Закључак (усклађеност са Законом и одговарајућим подзаконским актима)

– Узорак испуњава прописане услове (ДА/НЕ)

11. Име и потпис лица које је извршило мерење

12. Име и потпис лица које одобрава извештај

13. Прилог извештају (фотографије, додатне информације о роби, мерењу...)

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ДОЗИМЕТРИЈСКОМ МЕРЕЊУ

Извештај о извршеном дозиметријском мерењу обавезно садржи следеће елементе:

1. Врста робе

2. Количина/маса робе

3. Увозник/Извозник/Организатор транзита (име, ПИБ, матични број)

4. Превозно средство (регистарски број)

5. Земља порекла робе/Земља у коју се извози роба/Крајња дестинација транзита

6. Инструмент коришћен приликом мерења пошиљке:

– врста инструмента

– мерна несигурност

7. Датум, место и време мерења

8. Јачина амбијенталног дозног еквивалента на мерном месту: (µSv/h)

9. Највећа измерена вредност јачине амбијенталног дозног еквивалента на површини пошиљке: (µSv/h)

10. Вредност јачине амбијенталног дозног еквивалента на месту возача или на месту где бораве лица у пратњи (µSv/h *)

11. Опис распореда измерених вредности јачине амбијенталног дозног еквивалента по површини пошиљке (равномерно или повећана на једном месту, односно контаминација или пронађен извор)

12. Закључак:

– нађена контаминација (ДА/НЕ)

– пронађен извор (ДА/НЕ)

13. Име и потпис лица које је извршило мерење

14. Прилог извештају (фотографије, додатне информације о роби, мерењу...).

 

*Службени гласник РС, број 90/2019