Прилог 5.

ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА МОНТАЖЕ, ПУШТАЊА У РАД И ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ

Наставних часова

Предавање

Вежбе

Укупно

УВOД У ПРОГРАМ

1

0

1

Основни подаци о извођачу обуке, прoгрaм oбукe, прeдaвaчи, врeмe рeaлизaциje и нaчин рaдa, циљeви и зaдaци oбукe, прaвa и oбaвeзe пo питaњу бeзбeднoг и здрaвoг рaдa

TEMA 1. ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ

1

1

2

Појам објекта заштите. Подела објеката заштите. Идентификација безбедносних зона. Дефинисање потенцијалних претњи. Појам ризика. Класификација ризика. Прoцeнa ризикa. Примењени стандарди.

TEMA 2 . СИСТЕМИ ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ

1

0

1

Појам техничке заштите. Својства техничке заштите. Подела система техничке заштите. Контролне собе. Системи за комуникацију. Системи за напајање.

TEMA 3. ЗАШТИТА СПОЉНОГ ПЕРИМЕТРА

2

1

3

Појам баријера. Подела баријера. Физичке баријере. Ограде. Капије. Замке. Механичка заштита. Електронске баријере. Детектори. Интерфони. Осветљење простора.

TEMA 4. АЛАРМНИ СИСТЕМИ

2

1

3

Појам алармних система. Подела алармних система. Противпожарни системи као специфични алармни системи. Елементи алармног система. Алармне централе. Алармни сензори. Индикатори аларма. Повезивање елемената алармног система. Системи за даљинску дојаву аларма.

TEMA 5. СИСТЕМИ ВИДЕО ОБЕЗБЕЂЕЊА

2

1

3

Појам видео обезбеђења. Подела система видео обезбеђења. Аналогни системи видео обезбеђења. Дигитални системи видео обезбеђења. Елементи система видео обезбеђења. Камере. Монитори. Системи за архивирање снимака. Повезивање елемената система видео обезбеђења.

TEMA 6. СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛУ ПРИСТУПА

2

1

3

Појам контроле приступа. Врсте система за контролу приступа. Методи за идентификацију. Елементи система за контролу приступа. Електронске картице. Читачи електронских картица. Тастатуре за унос шифре. Биометријски сензори. Базе података са правима приступа. Повезивање елемената система за контролу приступа.

TEMA 7. СИСТЕМИ ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ У МОБИЛНИМ УСЛОВИМА

1

1

2

Специфичност мобилних услова. Врсте система техничке заштите које се примењују у мобилним условима. Паник тастери. Аудио и видео комуникација. GPS праћење.

КОНТРОЛНИ ТЕСТ

2

0

2

УКУПНО:

14

70%

6

30%

20