ПРИЛОГ 5.

ПОПУЊАВАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНЕ ЦАРИНСКЕ ИСПРАВЕ

I. НАЧИН ПОПУЊАВАЊА РУБРИКА ЈЦИ

Рубрике ЈЦИ и ЈЦИ БИС попуњавају се писаћом машином или штампачем. Подаци у ЈЦИ и ЈЦИ БИС не смеју се прецртавати или исправљати.

Ради правилног попуњавања писаћом машином или штампачем, ЈЦИ и ЈЦИ БИС треба да буде подешена тако да прво слово података који треба да се унесу у рубрику 2 буде откуцано у квадратићу у горњем левом углу.

Рубрике означене бројем попуњава декларант/заступник на начин прописан за тражени царински поступак, односно употребу или коришћење робе.

Рубрике које су означене великим словима, попуњава царинарница.

Шифре које се уписују у поједине рубрике дате су у Кодексу шифара за попуњавање исправа у царинском поступку (у даљем тексту: Кодекс шифара), (Прилог 8).

II. НАЧИН ПОПУЊАВАЊА РУБРИКА ЈЦИ ЗА ТРАНЗИТ РОБЕ

У ЈЦИ за транзит робе попуњавају се рубрике означене бројевима 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 25, 31, 32, 33, 35, 40, 42, 44, 49, 50, 52, 53, 54, 55 и 56, и то на следећи начин.

Рубрика 1 (Декларација), састоји се од три поделе:

Прва и друга подела не попуњавају се.

У трећу поделу уписује се једна од следећих шифара:

НТ = за национални поступак транзита,

НТТИР = шифра се користи када се карнет TIR користи као транзитна декларација,

НТЦИМ = шифра се користи када се CIM товарни лист користи као транзитна декларација,

НТАТА = шифра се користи када се карнет АТА користи као транзитна декларација.

Рубрика 2 (Пошиљалац/Извозник) попуњава се само ако пошиљалац робе има седиште, односно пребивалиште или боравиште на царинском подручју. У том случају рубрика се попуњава тако што се уписују:

– у први ред (горњи десни угао) – порески идентификациони број (у даљем тексту: ПИБ) пошиљаоца робе. Ако лице нема ПИБ, уписује се одговарајућа шифра из Кодекса шифара;

– у други ред – назив пошиљаоца робе;

– у трећи ред – седиште, односно пребивалиште или боравиште и адреса пошиљаоца робе.

У рубрику 3 (Обрасци), која се састоји од две поделе, уписују се подаци о броју образаца.

У прву поделу се уписује редни број обрасца, а у другу поделу укупан број образаца.

У рубрику 4 (Товарни лист) уписује се укупан број превозних исправа.

У рубрику 5 (Наименовања) дужине три места, уписује се укупан број наименовања у ЈЦИ и ЈЦИ БИС.

У рубрику 6 (Број пакета) уписује се укупан број колета која се пријављују по исправи без навођења њихове врсте. Ако је пошиљка у расутом стању, ова рубрика се не попуњава.

У рубрику 7 (Референтни број) декларант/заступник може уписати идентификационе податке о пошиљци.

Рубрика 8 (Прималац) попуњава се тако што се уписују:

– први ред (горњи десни угао) – ПИБ примаоца робе. Ако прималац робе нема ПИБ, уписује се одговарајућа шифра из Кодекса шифара;

– други ред – назив примаоца робе;

– трећи ред – седиште, односно пребивалиште или боравиште и адреса примаоца робе, шифра државе, односно царинске територије из Кодекса шифара.

Ако се уз ЈЦИ за транзит робе прилаже списак пошиљке из Прилога 23. овог правилника, ова рубрика се дијагонално прецртава.

Рубрика 9 (Лице одговорно за финансијско поравнање), не попуњава се.

Рубрика 10 (Земља слања/одредишта), не попуњава се.

Рубрика 11 (Земља трговца/произвођача), не попуњава се.

Рубрика 12 (Подаци о вредности), не попуњава се.

Рубрика 13 (ЗПП – Заједничка пољопривредна политика), не попуњава се.

Рубрика 14 (Декларант/заступник) попуњава се тако што се уписују:

– у први ред (горњи десни угао) – ПИБ декларанта/заступника. Ако лице нема ПИБ уписује се одговарајућа шифра из Кодекса шифара;

– у други ред – назив декларанта/заступника;

– у трећи ред – седиште, пребивалиште, односно боравиште и адреса декларанта/заступника.

У случају заступања наводе се подаци о облику заступања, и то:

– у случају непосредног заступања, испред ПИБ уписује се шифра: „Н”,

– у случају посредног заступања, испред ПИБ уписује се шифра: „П”.

Ако је декларант истовремено и прималац из рубрике 8, у десни горњи угао уписује се његов ПИБ, а уместо назива декларанта уписује се: „ПРИМАЛАЦ”.

У рубрику 15 (Земља отпреме/извоза) уписује се назив државе, односно царинске територије из које је роба послата.

Ако се уз ЈЦИ за транзит робе прилаже списак пошиљке из Прилога 23. овог правилника, ова рубрика се дијагонално прецртава.

Рубрика 15а и 15б (Шифра земље отпреме/извоза), у поделу а) ове рубрике уписује се шифра државе, односно царинске територије која је уписана у рубрику 15, из Кодекса шифара.

Подела б) не попуњава се. Ако се уз ЈЦИ за транзит робе прилаже списак пошиљке из Прилога 23. овог правилника, ова рубрика се дијагонално прецртава.

Рубрика 16 (Земља порекла), не попуњава се.

У рубрику 17 (Земља одредишта) уписује се назив државе, односно царинске територије коначног одредишта робе.

Рубрика 17а и 17б (Шифра земље одредишта), у поделу а) ове рубрике уписује се шифра државе, односно царинске територије која је уписана у рубрику 17, из Кодекса шифара.

Подела б) не попуњава се.

У рубрику 18 (Идентитет и националност превозног средства на поласку/у приспећу) уписују се подаци о превозном средству на које је роба директно натоварена. Ако је роба натоварена на теретном возилу, које се превози од полазне до одредишне царинарнице на железничком превозном средству, уносе се подаци о теретном возилу.

За пошиљке у друмском саобраћају у прву поделу се уписују регистарски број возила и приколице, ако је возило има. У другу поделу се уписује шифра државе, односно царинске територије возила из Кодекса шифара.

За пошиљке у железничком саобраћају, у прву поделу се уписује број вагона, а друга подела се не попуњава.

За пошиљке у речном саобраћају у прву поделу се уписује име пловила. У другу поделу се уписује шифра државе, односно царинске територије из Кодекса шифара под чијом заставом пловило плови.

За пошиљке у ваздушном саобраћају у прву поделу се уписују ознака лета и датум одласка.

У другу поделу се уписује шифра државе, односно царинске територије из Кодекса шифара, у којој је ваздухоплов регистрован.

За пошиљке у поштанском саобраћају и код транспорта робе далеководима, цевоводима и гасоводима, ова рубрика се не попуњава.

У рубрику 19 (Контејнер) уписује се једна од шифара:

0 – ако роба није у контејнеру;

1 – ако је роба у контејнеру.

Рубрика 20 (Услови испоруке), не попуњава се.

Рубрика 21 (Идентитет и националност активног превозног средства које прелази границу), не попуњава се.

Рубрика 22 (Валута и укупан износ из фактуре) попуњава се тако што се уписује:

– у прву поделу – шифра валуте из Кодекса шифара;

– у другу поделу – укупан износ из фактуре, заокружен на два децимална места.

Вредност уписана у ову рубрику једнака је збиру вредности уписаних у рубрику 42, у свим наименовањима.

Рубрика 23 (Курс валуте), не попуњава се.

Рубрика 24 (Врста посла), не попуњава се.

У рубрику 25 (Врста саобраћаја на граници) уписује се шифра врсте саобраћаја из Кодекса шифара којој припада превозно средство наведено у рубрици 18.

Рубрика 26 (Унутрашња врста саобраћаја), не попуњава се.

Рубрика 27 (Место утовара/истовара), не попуњава се.

Рубрика 28 (Финансијски и банкарски подаци), не попуњава се.

Рубрика 29 (Улазна/излазна царинарница), не попуњава се.

Рубрика 30 (Место робе), не попуњава се.

У рубрику 31 (Паковање и наименовање робе, ознаке и бројеви – контејнер број – број и врста) уписује се:

– у први ред, одвојено косим цртама – укупан број, врста и ознаке колета, односно друге одговарајуће ознаке које омогућавају идентификацију пошиљке. Ако је роба у расутом стању, у овај ред се уписује реч: „расуто”.

Ако је роба у контејнеру, у овај ред се уписују његове идентификационе ознаке.

– у други и трећи ред – трговачки назив робе.

Ако се пријављују збирне (денчане) пошиљке, у други ред ове рубрике уписују се речи: „разна роба”.

Ако се уз ЈЦИ за транзит робе прилаже списак пошиљке из Прилога 23. овог правилника, у ову рубрику уписује се: „РОБА ПРЕМА ПРИЛОЖЕНОМ СПИСКУ ПОШИЉКЕ”.

У рубрику 32 (Наименовање број) уписује се редни број наименовања под којим се роба пријављује у ЈЦИ.

Рубрика 33 (Шифра робе) у прву поделу, ако је наведена у Кодексу шифара, уписује се одговарајућа шифра робе, док се друга, трећа, четврта и пета подела ове рубрике не попуњавају.

Ако је у претходно одобреном царинском поступку роба сврстана по Царинској тарифи, у прву и другу поделу ове рубрике уписују се подаци из прве и друге поделе рубрике 33 претходног документа (нпр: ЈЦИ за извоз робе и др.). Трећа, четврта и пета подела ове рубрике не попуњавају се.

Ако се уз ЈЦИ за транзит робе прилаже списак пошиљке из Прилога 23. овог правилника, ова рубрика се дијагонално прецртава.

У поступку транзита деривата нафте на које се приликом увоза и стављања у промет плаћа акциза, а који се превозе у друмском и железничком саобраћају, у прву поделу уписује се првих осам цифара тарифне ознаке Царинске тарифе у коју се роба сврстава, а у другу поделу уписују се последње две цифре те тарифне ознаке и две последње цифре одговарајуће шифре за примену прописа којима се уређује наплата акцизе. У трећу поделу уписује се шифра прописане јединице мере из Кодекса шифара. Ако уговорена јединица мере није прописана и наведена у Кодексу шифара, прерачунава се у одговарајућу прописану јединицу мере из Кодекса шифара, и уписује се шифра прерачунате јединице мере. Четврта и пета подела не попуњавају се.

У осталим случајевима ова рубрика се не попуњава.

Рубрика 34 (Шифра земље порекла), не попуњава се.

У рубрику 35 (Бруто маса у кг) уписује се бруто маса робе у килограмима, заокружена на два децимална места.

Рубрика 36 (Повластица), не попуњава се.

Рубрика 37 (Поступак), не попуњава се.

Рубрика 38 (Нето маса у kg)

Ако се уз ЈЦИ за транзит робе прилаже списак пошиљке из Прилога 23. овог правилника, ова рубрика се дијагонално прецртава.

У осталим случајевима ова рубрика се не попуњава.

Рубрика 39 (Квота), не попуњава се.

У рубрику 40 (Сажета декларација или претходни документ) уписују се, одвојено косим цртама, шифра царинске испоставе, односно царинског реферата из Кодекса шифара, шифра врсте претходне исправе из Кодекса шифара, број претходне исправе, година прихватања претходне исправе и редни број наименовања робе или МRN (Master Reference Number) и редни број наименовања из претходне исправе по којој је роба била пријављена.

Рубрика 41 (Допунска јединица), не попуњава се.

У рубрику 42 (Цена робе) уписује се износ у валути из прве поделе рубрике 22 за робу пријављену у наименовању, заокружен на два децимална места.

Рубрика 43 (MV – Метод вредновања), не попуњава се.

У рубрику 44 (Додатне информације/Поднете исправе/Потврде и одобрења) уписују се подаци о врсти и броју приложених исправа и јединствени референтни број (URN) који одреди надлежни царински орган суседне државе, односно царинске територије.

Подаци, ако су одређени у Кодексу шифара, уписују се у шифарском облику, према упутству за упис шифарских података из Кодекса шифара, а ако нису уписују се речима.

Ако се користе обе врсте, прво се наводе шифарски, а затим текстуални подаци.

За приложене исправе које се односе на сва наименовања ЈЦИ, шифре и подаци приложених исправа уносе се само код првог наименовања.

Ако се уз ЈЦИ за транзит робе прилаже списак пошиљке из Прилога 23. овог правилника, ова рубрика се дијагонално прецртава.

Ако у овој рубрици нема довољно места за упис шифарских података, уписује се реч: „спецификација”. У овом случају уз ЈЦИ подноси се спецификација приложених исправа, која садржи податке прописане за попуњавање рубрике 44.

Уписују се, по потреби, подаци о одобрењу и сертификату.

Рубрика 45 (Прилагођавање), не попуњава се.

Рубрика 46 (Статистичка вредност), не попуњава се.

Рубрика 47 (Обрачун дажбина), не попуњава се.

Рубрика 48 (Одложено плаћање), не попуњава се.

Рубрика 49 (Идентификација складишта) попуњава се само ако је роба претходно била предмет поступка царинског складиштења, привременог смештаја, односно ако је била смештена у слободној зони.

У овом случају се уписују, одвојено косим цртама, шифра царинске испоставе, односно царинског реферата, шифра складишта, привременог смештаја или складишта у слободној зони.

Рубрика 50 (Носилац поступка) попуњава се тако што се уписују:

– у први ред – ПИБ лица које је положило обезбеђење за плаћање дажбина, ако би настао царински дуг;

– у други ред – назив лица;

– у трећи ред – адреса лица.

У преостали простор уписује се име и презиме овлашћеног лица, место, датум и потпис.

Рубрика 51 (Планиране транзитне царинарнице (и земља)) не попуњава се.

У рубрику 52 (Гаранција/која не важи за) у прву поделу, одвојено косим цртама, уписује се шифра царинског органа који је прихватио обезбеђење, број и година обезбеђења за наплату царинског дуга.

У другу поделу уписује се шифра врсте обезбеђења за наплату царинског дуга из Кодекса шифара.

У рубрику 53 (Одредишна царинарница (и земља)) уписује се шифра одредишне царинарнице из Кодекса шифара.

У рубрику 54 (место и датум – потпис и име декларанта/заступника) уписују се место и датум подношења декларације и ПИБ декларанта/заступника.

Ако је декларант/заступник физичко лице у ову рубрику уписује своје име и презиме и потпис.

Ако је декларант/заступник правно лице, у рубрику 54 се уписује назив и адреса фирме, име и презиме одговорног лица у правном лицу и својеручни потпис.

Ако је декларант/заступник царински агент у ову рубрику уписује свој идентификациони број и ставља отисак личног печата.

У случају електронске размене података, као последњи податак у овој рубрици уноси се идентификација поднете ЈЦИ. Идентификација може имати највише 20 знакова. За идентификацију користе се слова „А, B, V, G, D, Е, З, I, Ј, К, L, M, N, О, P, R, S, Т, U, F, H, S, Q, W, X, и Y”, бројеви и знаци: „ -,/”.

Рубрика 55 (Претовар) попуњава се само у случају претовара робе за време поступка транзита на листовима 4 и 5. Податке у рубрици Ф, после претовара, потврђује најближа царинарница.

Ова рубрика може бити попуњена ручно, у ком случају подаци морају бити уписани хемијском оловком и великим штампаним словима.

У рубрику 56 (Друге незгоде за време превоза/предузете мере) уписују се подаци о непредвиђеним околностима или вишој сили насталој за време превоза до одредишне царинарнице.

У ову рубрику се уписују и регистарска ознака и шифра државе, односно царинске територије у којој је превозно средство, ако је замењено, регистровано.

Ова рубрика може бити попуњена ручно, у ком случају подаци морају бити уписани хемијском оловком и великим штампаним словима.

Рубрике ЈЦИ за транзит робе, означене великим словима, попуњавају се на следећи начин:

У рубрику А (Царинарница отпреме/извоза/одредишта) уписује се:

– у први ред – назив царинске испоставе, односно царинског реферата коме се роба пријављује;

– у други ред, одвојено косим цртама – шифра царинске испоставе, односно царинског реферата из Кодекса шифара, број и датум прихватања ЈЦИ;

– у трећи ред, одвојено косим цртама – време подношења ЈЦИ и службени број овлашћеног царинског службеника;

– у четврти ред, у случају електронске размене података, у ЈЦИ БИС уноси се идентификација поднете ЈЦИ из рубрике 54 ЈЦИ.

У рубрику Б (Детаљи обрачуна) уписују се подаци који нису могли да се унесу у друге рубрике, као и процењени износ увозних дажбина, ако за робу у поступку може настати царински дуг.

У рубрику C (Полазна царинарница) уписује се:

– у први ред – назив одредишне царинске испоставе, односно царинског реферата коме је роба предата;

– у други ред, одвојено косим цртама, шифра одредишне царинске испоставе, односно царинског реферата из Кодекса шифара, датум и време предаје робе;

– у трећи ред – службени број овлашћеног царинског службеника одредишне царинске испоставе, односно царинског реферата који је примио ЈЦИ.

У горњи десни угао ове рубрике ставља се отисак службеног печата одредишне царинарнице.

У рубрику D/Ј (Контрола полазне и одредишне царинарнице) уписују се:

– у први ред (Резултат) подаци о извршеном прегледу робе, односно приложених исправа, а ако преглед није извршен, први ред се не попуњава;

– у други ред (Стављене пломбе: Број) укупан број стављених царинских обележја;

– у трећи ред (Идентитет) подаци о врстама и ознакама стављених царинских обележја;

– у четврти ред (Рок (датум) датум и време када је роба пуштена и, одвојено косом цртом, датум као рок предаје робе одредишној царинарници;

– у пети ред (Потпис) идентификациони бројеви овлашћених царинских службеника који су извршили преглед робе, односно приложених исправа, у горњем десном углу рубрике (Печат) отисак службеног печата царинске испоставе, односно царинског реферата.

У рубрику Е/Ј (Контрола царинарнице отпреме/извоза/ одредишта) уписују се подаци који због недостатка простора нису могли стати у рубрику D/Ј.

У рубрику Г (Потврда надлежних органа) уписују се бројеви издатих санитарних, здравствених, санитарно ветеринарских и фитосанитарних одобрења, односно уверења.

Рубрика И (Контрола одредишне царинарнице), не попуњава се.

Рубрика Х (Накнадна контрола), не попуњава се.

III. НАЧИН ПОПУЊАВАЊА РУБРИКА ЈЦИ ЗА ИЗВОЗ, ПОНОВНИ ИЗВОЗ, ПРИВРЕМЕНИ ИЗВОЗ РОБЕ И ПАСИВНО ОПЛЕМЕЊИВАЊЕ

У ЈЦИ за извоз, поновни извоз, привремени извоз и пасивно оплемењивање попуњавају се рубрике означене бројевима 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 14, 17, 17а, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49 и 54.

У ЈЦИ којом се роба истовремено декларише за поступак извоза и поступак транзита, поред рубрика наведених у ставу 1. овог члана, попуњавају се и рубрике 15, 50, 52, 53, 55 и 56 на начин наведен у делу II овог прилога.

У случају подношења поједностављене декларације из члана 145. Царинског закона, за извоз робе попуњавају се рубрике означене бројевима: 1, 2, 14, 17а, 31, 33, 38, 44 и 54, а могу се попунити, ако је то потребно, и друге рубрике.

Рубрике ЈЦИ попуњавају се на следећи начин:

Рубрика 1 (Декларација), у прву поделу ове рубрике уписује се: „ИЗ”.

У другу поделу ове рубрике уписује се једна од следећих шифара:

1 – за извоз робе,

2 – за привремени извоз робе и пасивно оплемењивање,

3 – за поновни извоз робе.

Трећа подела не попуњава се, осим ако се подноси поједностављена ЈЦИ за поједностављени царински поступак на основу фактуре из члана 231. Уредбе – ознака: „ПФ”, ако се подноси поједностављена ЈЦИ из члана 145, царинског закона – ознака: „НП”, а ако се подноси допунска ЈЦИ – ознака: „ФП”.

Ако се подноси ЈЦИ у поједностављеном поступку извоза робе која се налази у простору пошиљаоца, у трећу поделу уписује се ознака: „КЦ”.

Рубрика 2 (Пошиљалац/Извозник) попуњава се тако што се уписују:

– у први ред (горњи десни угао) – ПИБ пошиљаоца, односно извозника робе. Ако лице нема ПИБ уписује се одговарајућа шифра из Кодекса шифара.

– у други ред – назив пошиљаоца, односно извозника робе;

– у трећи ред – седиште, односно пребивалиште, односно боравиште и адреса пошиљаоца, односно извозника робе.

Извозник је лице из члана 2. став 1. тачка 20) Уредбе, укључујући и лице пословно настањено у царинском подручју Републике Србије, које је власник робе наведен у рубрици 44, овластио за изношење робе из царинског подручја Републике Србије.*

Изузетно, извозник је и лице пословно настањено на царинском подручју Републике Србије које је носилац одговарајуће исправе за робу коју је издао надлежни орган у складу са прописима, коју је неопходно приложити приликом подношења декларације.**

У рубрику 3 (Обрасци) која се састоји од две поделе, уписују се подаци о броју образаца.

У прву поделу уписује се редни број обрасца, а у другу поделу – укупан број образаца.

Ако се уз ЈЦИ не подноси додатни лист на обрасцу ЈЦИ БИС, ова рубрика се не попуњава.

Рубрика 4 (Товарни лист), не попуњава се.

У рубрику 5 (Наименовања), дужине три места, уписује се укупан број наименовања у ЈЦИ и ЈЦИ БИС.

У рубрику 6 (Број пакета) уписује се укупан број колета која се пријављују по исправи, без навођења њихове врсте. Ако је пошиљка у расутом стању, ова рубрика се не попуњава.

У рубрику 7 (Референтни број) уписују се идентификациони подаци о пошиљци.

Ако се разликује од датума прихватања ЈЦИ, у ову рубрику се после идентификационих података о пошиљци, одвојено косом цртом, уписује датум за примену прописа за утврђивање износа извозних дажбина.

Рубрика 8 (Прималац) попуњава се тако што се уписују:

– у други ред – назив, односно име и презиме примаоца робе;

– у трећи ред – седиште и адреса примаоца робе и, одвојено косом цртом, шифра државе, односно царинске територије из Кодекса шифара, у којој се налази седиште.

Рубрика 9 (Лице одговорно за финансијско поравнање), не попуњава се.

Рубрика 10 (Земља слања/одредишта), не попуњава се.

Рубрика 11 (Земља трговца/произвођача), не попуњава се.

Рубрика 12 (Подаци о вредности), не попуњава се.

Рубрика 13 (ЗПП – Заједничка пољопривредна политика), не попуњава се.

Рубрика 14 (Декларант/заступник) попуњава се тако што се уписују:

– у први ред (горњи десни угао) – ПИБ декларанта/заступника. Ако лице нема ПИБ уписује се одговарајућа шифра из Кодекса шифара.

– у други ред – назив декларанта/заступника;

– у трећи ред – седиште, пребивалиште, односно боравиште и адреса декларанта/заступника.

У случају заступања наводе се подаци о облику заступања, и то:

– у случају непосредног заступања, испред ПИБ уписује се шифра: „Н”,

– у случају посредног заступања, испред ПИБ уписује се шифра: „П”.

Ако је декларант истовремено и извозник/пошиљалац из рубрике 2, у десни горњи угао уписује се његов ПИБ а уместо назива декларанта уписује се: „ПОШИЉАЛАЦ”/„ИЗВОЗНИК”.

Рубрика 15 (Земља отпреме/извоза), не попуњава се.

Рубрика 15а и 15б (Шифра земље отпреме/извоза), не попуњава се.

Рубрика 16 (Земља порекла), не попуњава се.

У рубрику 17 (Земља одредишта) уписује се назив државе, односно царинске територије коначног одредишта робе, а ако се роба извози у земље Европске уније, приликом извозног царињења робе, коју прати доказ о пореклу робе, земља одредишта мора да буде једна од земаља чланица Европске уније.

У рубрике 17а и 17б (Шифра земље одредишта) у поделу а) уписује се шифра државе, односно царинске територије која је уписана у рубрику 17 из Кодекса шифара.

Подела б) се не попуњава.

У рубрику 18 (Идентитет и националност превозног средства на поласку/у приспећу) уписују се подаци о превозном средству на које је роба директно натоварена. Ако је роба натоварена на теретном возилу, које се превози од полазне до одредишне царинарнице на железничком превозном средству, уписују се подаци о теретном возилу.

За пошиљке у друмском саобраћају у прву поделу уписују се регистарски број возила и приколице, ако је возило има. У другу поделу уписује се шифра државе, односно царинске територије у којој је возило регистровано из Кодекса шифара.

За пошиљке у железничком саобраћају, у прву поделу уписује се број вагона, а друга подела се не попуњава.

За пошиљке у речном саобраћају у прву поделу уписује се име пловила. У другу поделу уписује се шифра државе, односно царинске територије из Кодекса шифара под чијом заставом пловило плови.

За пошиљке у ваздушном саобраћају у прву поделу уписују се ознака лета и датум одласка.

У другу поделу се уписује шифра државе, односно царинске територије из Кодекса шифара, у којој је ваздухоплов регистрован.

За пошиљке у поштанском саобраћају и код транспорта робе далеководима, цевоводима, и гасоводима, ова рубрика се не попуњава.

Ако се по једној ЈЦИ спроводи поступак са робом која је утоварена у више превозних средстава (камиона, вагона, шлепова и др.), у ову рубрику уписује се реч: „спецификација”, а уз ЈЦИ се подноси спецификација превозних средстава, навођењем њихових регистарских ознака и назначавањем која се роба налази у поједином превозном средству.

У рубрику 19 (Контејнер) уписује се једна од шифара:

0 – ако роба није у контејнеру;

1 – ако је роба у контејнеру.

Рубрика 20 (Услови испоруке) попуњава се тако што се уписује:

– у прву поделу – шифра паритета испоруке из Кодекса шифара;

– у другу поделу – место паритета испоруке;

– у трећу поделу – шифра места паритета испоруке из Кодекса шифара.

Рубрика 21 (Идентитет и националност активног превозног средства које прелази границу), не попуњава се.

Рубрика 22 (Валута и укупан износ из фактуре) попуњава се тако што се уписује:

– у прву поделу – шифра валуте из Кодекса шифара;

– у другу поделу – укупан износ из фактуре који се наплаћује од страног купца, заокружен на два децимална места.

У декларацији за привремени извоз, односно пасивно оплемењивање, у другу поделу уписује се вредност робе, без обзира што фактура неће бити плаћена.

У декларацији за поновни извоз робе увезене ради активног оплемењивања, у другу поделу уписује се укупан износ из фактуре који се наплаћује од страног лица, заокружен на два децимална места, а када се роба директно испоручује трећем лицу, по налогу власника робе, уписује се укупан износ из фактуре, односно проформа фактуре власника робе према том трећем лицу.*

Ако се при извозу наплаћују дажбине, у другу поделу се уписује укупан износ из фактуре без одузетих попуста у валути из прве поделе, заокружен на два децимална места.

Вредност уписана у ову рубрику једнака је збиру вредности уписаних у рубрику 42, у свим наименовањима.

У рубрику 23 (Курс валуте) уписује се званични курс динара за страну валуту из прве поделе рубрике 22, који важи на дан утврђивања износа извозних дажбина.

Ако је роба била извезена по поједностављеном поступку приликом подношења допунске царинске декларације уписује се курс, који је важио на дан прихватања поједностављене декларације.

Ако је роба била извезена по поједностављеном поступку, а исказана је у фактури у различитим валутама или је приликом настанка дуга за робу важио различит курс, за сваку валуту подноси се посебна допунска декларација.

Рубрика 24 (Врста посла) попуњава се тако што се уписује:

– у прву поделу – шифра врсте посла из колоне А Кодекса шифара;

– у другу поделу – шифра врсте посла из колоне Б Кодекса шифара.

У рубрику 25 (Врста саобраћаја на граници) уписује се шифра врсте превозног средства из Кодекса шифара, којим роба напушта царинско подручје.

Рубрика 26 (Унутрашња врста саобраћаја), не попуњава се.

Рубрика 27 (Место утовара/истовара), не попуњава се.

Рубрика 28 (Финансијски и банкарски подаци), не попуњава се.

Рубрика 29 (Излазна/улазна царинарница), не попуњава се.

Рубрика 30 (Место робе), не попуњава се.

У рубрику 31 (Паковање и наименовање робе, ознаке и бројеви – контејнер број – број и врста)

– у први ред, одвојено косим цртама, уписује се укупан број, врста и ознаке колета.

Ако се због недостатка простора у први ред не могу уписати све ознаке колета, уписује се реч: „спецификација”, а уз ЈЦИ се прилаже спецификација ознака колета.

Ако се по ЈЦИ царини роба из више наименовања упакована у једно колето, подаци о том колету уписују се у ову рубрику код првог наименовања, док се код осталих наименовања робе која се налази у том колету први ред ове рубрике не попуњава.

– у други и остале редове ове рубрике уписује се наименовање робе из Царинске тарифе и, одвојено косом цртом, уобичајени трговачки назив робе, као и подаци потребни за идентификацију и сврставање робе по другим тарифама и прописима који се примењују при извозу робе.

– Ако шифра робе у рубрици 33 зависи од величине, масе или других физичких критеријума (параметара), наименовање треба да садржи те податке.

Изузетно, од става 2. ове рубрике наименовање робе попуњава се на следећи начин:

– ако се привремено извози или поновно извози привремено увезена роба ради излагања на међународним сајмовима, изложбама или другим приредбама, односно штанд – материјал који је био намењен уређењу сајамских просторија, уписује се: „сајамска роба”, односно: „изложбена роба”, односно: „штанд – материјал”;

– ако се привремено извози или поновно извози привремено увезени алат, ситан инвентар, радио опрема и телевизијска опрема, уписује се: „алат и ситан инвентар”, „радио и ТВ опрема”;

– ако се извози роба за бесплатну расподелу, односно за потрошњу на међународним сајмовима, изложбама и другим приредбама, уписује се: „потрошни материјал”;

– ако се извози домаћа роба, осим горива и мазива, која је продата ради снабдевања превозних средстава у међународном саобраћају, уписује се: „снабдевање превозних средстава у међународном саобраћају”;

– ако се извозе делови предмета наоружања и војне опреме уписује се: „делови предмета наоружања и војне опреме”;

– ако се извозе селидбене ствари физичких лица која се исељавају из Републике Србије уписује се: „селидбене ствари”, а испод тога: „спецификација”;

У рубрику 32 (Наименовање број) уписује се редни број наименовања под којим се роба пријављује у ЈЦИ.

Рубрика 33 (Шифра робе) попуњава се тако што се уписује:

– у прву поделу првих осам цифара тарифне ознаке Царинске тарифе у који се роба сврстава;

– у другу поделу уписују се последње две цифре те тарифне ознаке и две нуле.

Ако се приликом спровођења царинског поступка примењују посебни спољнотрговински, царински, порески, здравствени, санитарни и други прописи, у другу поделу ове рубрике, као последње две цифре уписују се, уместо две нуле, две последње цифре одговарајуће шифре из прописа чија се примена тражи.

Ако се привремено извози или поновно извози привремено увезена роба која је била изложена на међународним сајмовима, изложбама или другим приредбама, односно штанд – материјал који је био намењен уређењу сајамских просторија, у прву и другу поделу ове рубрике уписује се шифра: „44500000 0101”.

Ако се привремено извози или поновно извози привремено увезен алат, ситан инвентар, радио опрема или телевизијска опрема, у прву и другу поделу уписује се шифра: „82500000 0102”.

Ако се извози роба за бесплатну расподелу, односно потрошњу на међународним сајмовима, изложбама, трговачким и другим приредбама, у прву и другу поделу уписује се шифра: „22500000 0104”.

Ако се извози домаћа роба, осим горива и мазива, која је продата ради снабдевања превозних средстава у међународном саобраћају, уписује се шифра: „21500000 0105”.

Ако се извозе селидбене ствари физичких лица која се исељавају из Србије, у прву и другу поделу уписује се шифра: „94500000 0201”.

У трећу поделу уписује се шифра прописане јединице мере из Кодекса шифара. Ако уговорена јединица мере није прописана и наведена у Кодексу шифара, прерачунава се у одговарајућу прописану јединицу мере из Кодекса шифара и у трећу поделу уписује се шифра прерачунате јединице мере.

Ако се поновно извози истоврсна роба недељива по количини, а која је била стављена у више претходних поступака, у трећу поделу ове рубрике, код првог наименовања робе, уписују се подаци о јединици мере, а код осталих наименовања шифра: XX.

У четврту поделу уписује се шифра облика извоза из Кодекса шифара.

Пета подела ове рубрике не попуњава се.

Рубрика 34 (Шифра земље порекла), не попуњава се.

У рубрику 35 (Бруто маса у kg) уписује се бруто маса робе у килограмима, заокружена на два децимална места.

Ако бруто маса не може да се одреди (пренос робе посебним видовима транспорта: далеководи, цевоводи, гасоводи), ова рубрика се не попуњава.

Рубрика 36 (Повластица), уписује се шифра законског основа за ослобођење од плаћања царине, неплаћање царине, односно повећање или снижење стопе царине по Царинском закону, прописима донетим на основу тог закона, Закона о Царинској тарифи, по основу међународних уговора, споразума о слободној трговини и других закона, из Кодекса шифара.

Рубрика 37 (Поступак) попуњава се тако што се уписује:

– у прву поделу шифра траженог поступка и шифра претходног поступка из Кодекса шифара.

Прва цифра шифре траженог поступка и број уписан у другој подели рубрике један морају бити једнаки.

Претходни поступак је царински поступак у коме је роба била пре траженог поступка.

Ако није постојао претходни поступак, уписују се две нуле.

– у другу поделу шифра националног поступка, ако је прописана Кодексом шифара.

У рубрику 38 (Нето маса у kg) уписује се нето маса робе у килограмима, заокружена на два децимална места.

Ако нето маса не може да се одреди (пренос робе посебним видовима транспорта: далеководи, цевоводи, гасоводи), ова рубрика се не попуњава.

Рубрика 39 (Квота), не попуњава се.

У рубрику 40 (Сажета декларација или претходни документ) уписују се, одвојено косим цртама, шифра царинске испоставе, односно царинског реферата из Кодекса шифара, шифра врсте претходне исправе из Кодекса шифара, број претходне исправе, година прихватања претходне исправе и редни број наименовања робе из претходне исправе по којој је роба била пријављена или MRN број и редни број наименовања из претходне исправе по којој је роба била пријављена односно по којој је спроведен поступак царинског складиштења.

Ако је потребно уписати више претходних исправа, у ову рубрику уписује се реч: „спецификација”, а уз ЈЦИ се подноси спецификација претходних исправа у којој се уз свако наименовање наводи бруто маса која се раздужује.

У рубрику 41 (Допунска јединица) уписује се количина робе у јединици мере из треће поделе рубрике 33 заокружена на два децимална места.

Ако је у трећој подели рубрике 33 наведена шифра: XX, ова рубрика се не попуњава.

У рубрику 42 (Цена робе) уписује се износ у валути из прве поделе рубрике 22 за робу пријављену у наименовању, заокружен на два децимална места.

Приликом поновног извоза производа добијених при активном оплемењивању, уписује се износ који је једнак износу у валути из прве поделе рубрике 22 за робу пријављену у наименовању, заокружен на два децимална места, а када се роба директно испоручује трећем лицу, по налогу власника робе, уписује се укупан износ из фактуре, односно проформа фактуре власника робе према том трећем лицу.*

Ако се поновно извози истоврсна роба недељива по количини, а која је била стављена у више претходних поступака, у ову рубрику уписује се износ који је једнак додатој вредности робе, која је била стављена у претходни поступак из тог наименовања.

Рубрика 43 (MВ – Метод вредновања), ако се при извозу наплаћују дажбине, у ову рубрику уписује се одговарајућа шифра из Кодекса шифара.

У рубрику 44 (Додатне информације/Поднете исправе/Потврде и одобрења) уписују се подаци о врсти и броју приложених исправа, подаци о траженим дозволама, рок привременог извоза робе, односно пасивног оплемењивања и подаци који се захтевају другим прописима.

Подаци, ако су одређени у Кодексу шифара, уписују се у шифарском облику, а ако нису уписују се речима.

Ако се користе обе врсте, прво се наводе шифарски, а затим текстуални подаци. Упутство за упис шифарских података наведено је у Кодексу шифара.

За приложене исправе које се односе на сва наименовања ЈЦИ, шифре и подаци приложених исправа уносе се само код првог наименовања.

Ако у овој рубрици нема довољно места за упис шифарских података, уписује се реч: „спецификација”. У овом случају уз ЈЦИ подноси се спецификација приложених исправа, која садржи податке прописане за попуњавање рубрике 44.

Уписују се, по потреби, подаци о одобрењу и сертификату, као и подаци о власнику робе који није пословно настањен у царинском подручју Републике Србије, а који је страна у уговору са лицем наведеним у рубрици 2, на основу којег је то лице ангажовано за изношење робе из царинског подручја Републике Србије.*

Ако се у рубрику 2 уносе подаци о носиоцу одговарајуће исправе за робу која се извози, који није власник робе у тренутку извоза, у том случају у ову рубрику уносе се подаци о лицу које је власник робе у тренутку извоза, тј. уписује се шифра: „КО1” – назив власника/ власник.**

Рубрика 45 (Прилагођавање), не попуњава се.

У рубрику 46 (Статистичка вредност) уписује се вредност робе у динарима на паритету франко граница Републике Србије. Износ из рубрике 42 се прерачунава у динаре по курсу из рубрике 23.

Ако је уговорена испорука робе у иностранству, уписује се фактурна вредност умањена за трошкове превоза, осигурања и слања робе од границе Републике Србије до места испоруке у иностранству.

Ако је уговорена испорука робе у Републици Србији, уписује се фактурна вредност увећана за трошкове превоза, осигурања и слања робе од места испоруке до границе Републике Србије.

У декларацији за поновни извоз производа добијених при активном оплемењивању, у ову рубрику се уписује укупна вредност робе увезене ради активног оплемењивања, услуга и домаће робе коришћене приликом производње односно производних операција, као и други трошкови настали на царинском подручју Србије.

Износ који се уписује у ову рубрику заокружује се на два децимална места.

Рубрика 47 (Обрачун дажбина) попуњава се тако што се:

– у прву поделу (врста) уписује шифра врсте дажбине из Кодекса шифара;

– у другу поделу (основица) уписује вредност, количина или друга прописана основица за обрачун дажбине заокружена на два децимална места;

– у трећу поделу (стопа) уписује стопа дажбине наведене у првој подели;

– у четврту поделу (износ) уписује износ дажбине заокружен на два децимална места, ако није прописана стопа дажбине, односно ако је дажбина прописана у јединици мере;

– у пету поделу (НП) уписује шифра начина плаћања или обезбеђења плаћања царинског дуга из Кодекса шифара, и то само код прве дажбине у првом наименовању.

У рубрику 48 (Одложено плаћање) одвојено косим цртама, уписују се шифра врсте гаранције из Кодекса шифара, ПИБ подносиоца гаранције, шифра царинског органа који је прихватио гаранцију, број гаранције и година гаранције.

Рубрика 49 (Идентификација складишта) попуњава се само ако је роба претходно била предмет поступка царинског складиштења, привременог смештаја, односно ако је била смештена у слободној зони.

У овом случају уписују се, одвојено косим цртама, шифра царинске испоставе, односно царинског реферата, шифра складишта, привременог смештаја или складишта у слободној зони.

Рубрика 50 (Носилац поступка), не попуњава се.

Рубрика 51 (Планиране транзитне царинарнице (и земља)) не попуњава се.

Рубрика 52 (Гаранција/која не важи за), не попуњава се.

Рубрика 53 (Одредишна царинарница (и земља)), не попуњава се.

У рубрику 54 (место и датум – потпис и име декларанта/ заступника) уписују се место и датум подношења декларације и ПИБ декларанта/заступника.

Ако је декларант/заступник физичко лице у ову рубрику уписује своје име и презиме и потпис.

Ако је декларант/заступник правно лице, у рубрику 54 се уписује назив и адреса фирме, име и презиме одговорног лица у правном лицу и својеручни потпис.

Ако је декларант/заступник царински агент у ову рубрику уписује свој идентификациони број и ставља отисак личног печата.

У случају електронске размене података, као последњи податак у овој рубрици уноси се идентификација поднете ЈЦИ. Идентификација може имати највише 20 знакова. За идентификацију користе се слова: „А, B, V, G, D, Е, Z, I, Ј, K, L, M, N, О, P, R, S, Т, U, F, H, C, Q, W, X, и Y”, бројеви и знаци : „ -,/”.

Рубрика 55 (Претовар), не попуњава се.

Рубрика 56 (Друге незгоде за време превоза/предузете мере), не попуњава се.

Рубрике ЈЦИ за извоз, поновни извоз, привремени извоз и пасивно оплемењивање, означене великим словима, попуњавају се на следећи начин.

У рубрику А (Царинарница отпреме/извоза/одредишта) уписује се:

– у први ред – назив царинске испоставе, односно царинског реферата коме се роба пријављује;

– у други ред, одвојено косим цртама – шифра царинске испоставе, односно царинског реферата из Кодекса шифара, број и датум прихватања ЈЦИ;

– у трећи ред, одвојено косим цртама – време прихватања ЈЦИ и службени број овлашћеног царинског службеника;

– у четврти ред, у случају електронске размене података, у ЈЦИ БИС уноси се идентификација поднете ЈЦИ из рубрике 54 ЈЦИ.

У рубрику Б (Детаљи обрачуна) уписују се подаци који нису могли да се унесу у друге рубрике, као и процењени износ дажбина, ако за робу у поступку може настати царински дуг.

Рубрика Ц (Полазна царинарница) попуњава се само у ЈЦИ за заједнички извозни и транзитни поступак, када се уписује:

– у први ред – назив одредишне царинске испоставе, односно царинског реферата коме је роба предата;

– у други ред, одвојено косим цртама – шифра одредишне царинске испоставе, односно царинског реферата из Кодекса шифара, датум и време предаје робе;

– у трећи ред – службени број овлашћеног царинског службеника одредишне царинске испоставе, односно царинског реферата, који је прихватио ЈЦИ.

У горњи десни угао ове рубрике ставља се отисак службеног печата одредишне царинарнице.

У рубрику Д/Ј (Контрола полазне и одредишне царинарнице) уписују се:

– у први ред (Резултат) подаци о извршеном прегледу робе, односно приложених исправа, а ако преглед није извршен, први ред се не попуњава;

– у други ред (Стављене пломбе: Број) укупан број стављених царинских обележја;

– у трећи ред (Идентитет) подаци о врстама и ознакама стављених царинских обележја;

– у четврти ред (Рок (датум)) датум и време кад је роба пуштена и, у ЈЦИ за заједнички поступак извоза и поступак транзита одвојено косом цртом, датум као рок предаје робе одредишној царинарници;

– у пети ред (Потпис) идентификациони бројеви овлашћених царинских службеника који су извршили преглед робе односно приложених исправа, у горњем десном углу рубрике (Печат) отисак службеног печата царинске испоставе, односно царинског реферата.

У рубрику Е/Ј (Контрола царинарнице отпреме/извоза/ одредишта) уписују се подаци који због недостатка простора нису могли стати у рубрику D/Ј.

У рубрику Г (Потврда надлежних органа) уписују се бројеви издатих санитарних, здравствених, санитарно ветеринарских и фитосанитарних одобрења, односно уверења.

Рубрика И (Контрола одредишне царинарнице), не попуњава се.

Рубрика Х (Накнадна контрола), не попуњава се.

 

*Службени гласник РС, број 126/2020

**Службени гласник РС, број 6/2021

IV. НАЧИН ПОПУЊАВАЊА РУБРИКА ЈЦИ ЗА СТАВЉАЊЕ РОБЕ У СЛОБОДАН ПРОМЕТ, ПРИВРЕМЕНИ УВОЗ, АКТИВНО ОПЛЕМЕЊИВАЊЕ, ПОНОВНИ УВОЗ, ЦАРИНСКО СКЛАДИШТЕЊЕ И УНИШТЕЊЕ РОБЕ

У ЈЦИ за стављање робе у слободан промет, привремени увоз, активно оплемењивање, поновни увоз и уништење робе, попуњавају се рубрике означене бројевима 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 15а, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 31, 32, 33, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49 и 54.

У ЈЦИ за поступак царинског складиштења попуњавају се рубрике означене бројевима 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 15а, 16, 19, 22, 31, 32, 34а, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 48, 49 и 54.

У ЈЦИ за поступак складиштења робе ради њеног поновног извоза и послове заступања поред рубрика из става 2. овог члана попуњавају се и рубрика 24, трећа подела рубрике 33 и рубрика 41.

У ЈЦИ за смештај робе у слободним царинским продавницама и ЈЦИ за продају робе у слободним царинским продавницама поред рубрика из става 2. овог члана, попуњавају се и трећа подела рубрике 33 и рубрика 41.

У случају подношења поједностављене декларације из члана 145. Царинског закона, за стављање робе у слободан промет попуњавају се рубрике означене бројевима: 1, 2, 8, 14, 31, 33, 37, 40 и 54, а могу се попунити, ако је то потребно, и друге рубрике.

У случају подношења поједностављене декларације из члана 145. Царинског закона, за активно оплемењивање и привременог увоза попуњавају се рубрике означене бројевима: 1, 8, 14, 31, 33, 37, 40 и 54, а у рубрици 44 – позивање на одобрење или на захтев када се примењује члан 284. Уредбе. Ако је то потребно могу се попунити и друге рубрике.

Поједностављена декларација из члана 145. Царинског закона, за поступак царинског складиштења садржи податке потребне за идентификацију робе на коју се декларација односи, укључујући и количину те робе.

Рубрике ЈЦИ попуњавају се на следећи начин:

Рубрика 1 (Декларација) У прву поделу ове рубрике уписује се: „УВ”.

У другу поделу рубрике 1 уписује се једна од следећих шифара:

4 – за стављање робе у слободни промет,

5 – за привремени увоз робе и активно оплемењивање

6 – за поновни увоз робе,

7 – за царинско складиштење робе и унос робе у слободну зону,

9 – уништење робе.

Брисан је (види члан 1. Правилника - 126/2020-18)

Ако се подноси поједностављена ЈЦИ за поједностављени царински поступак на основу фактуре из члана 231. Уредбе, у трећу поделу уписује се ознака: „ПФ”, ако се подноси ЈЦИ у поједностављеном поступку увоза робе која се налази у простору примаоца, у трећу поделу уписује се ознака: „КЦ”, ако се подноси поједностављена ЈЦИ из члана 145. Царинског закона, у трећу поделу уписује се ознака: „НП”, а ако се подноси допунска ЈЦИ у трећу поделу уписује се ознака: „ФП”, ако се подноси допунска ЈЦИ за експресне пошиљке уноси се ознака: „ДЕˮ, а ако се подноси допунска ЈЦИ у поједностављеном поступку увоза робе подношењем декларације у облику евидентирања у пословним књигама декларанта уписује се ознака: „ДЗˮ.*

Рубрика 2 (Пошиљалац/Извозник) попуњава се тако што се уписују:

– у други ред – назив лица, пошиљаоца робе односно последњег продавца робе пре увоза у Републику Србију;

– у трећи ред – седиште, односно пребивалиште и адреса пошиљаоца робе односно последњег продавца робе пре увоза у Републику Србију и, одвојено косом цртом, шифра државе, односно царинске територије из Кодекса шифара, у којој се налази седиште.

У рубрику 3 (Обрасци) која се састоји од две поделе, уписују се подаци о броју образаца.

У прву поделу се уписује редни број обрасца, а у другу поделу укупан број образаца.

Ако се уз ЈЦИ не подноси додатни лист на обрасцу ЈЦИ БИС, ова рубрика се не попуњава.

Рубрика 4 (Товарни лист), не попуњава се.

У рубрику 5 (Наименовања) дужине три места, уписује се укупан број наименовања у ЈЦИ и ЈЦИ БИС.

У рубрику 6 (Број пакета) уписује се укупан број колета која се пријављују по исправи без навођења њихове врсте. Ако је пошиљка у расутом стању, ова рубрика се не попуњава.

У рубрику 7 (Референтни број) уписују се идентификациони подаци о пошиљци.

Ако се разликује од датума прихватања ЈЦИ, у ову рубрику се после идентификационих података о пошиљци, одвојено косом цртом, уписује датум за примену прописа за утврђивање износа царине и других дажбина.

Рубрика 8 (Прималац) попуњава се тако што се уписује:

– у први ред (горњи десни угао) – ПИБ примаоца робе. Ако лице нема ПИБ, уписује се одговарајућа шифра из Кодекса шифара;

– у други ред – назив примаоца робе;

– у трећи ред – седиште, односно пребивалиште или боравиште и адреса примаоца робе.

Прималац односно увозник робе је лице за чији рачун се подноси декларација и које је, у време прихватања декларације власник робе или има слична права располагања робом.

Изузетно, у случају примене прописа који уређује донације и хуманитарну помоћ и у другим случајевима, када власник робе није носилац одговарајуће исправе за робу за коју је прописано издавање исте и коју је неопходно приложити приликом подношења декларације, уписује се носилац те исправе коју је за робу издао надлежни орган у складу са прописима.*

Рубрика 9 (Лице одговорно за финансијско поравнање), не попуњава се.

Рубрика 10 (Земља слања/одредишта), не попуњава се.

Рубрика 11 (Земља трговца/произвођача), не попуњава се.

Рубрика 12 (Подаци о вредности), не попуњава се.

Рубрика 13 (ЗПП – Заједничка пољопривредна политика), не попуњава се.

Рубрика 14 (Декларант/заступник) попуњава се тако што се уписују:

– у први ред (горњи десни угао – ПИБ декларанта/заступника. Ако лице нема ПИБ уписује се одговарајућа шифра из Кодекса шифара.

– у други ред – назив декларанта/заступника;

– у трећи ред – седиште, пребивалиште односно боравиште и адреса декларанта/заступника.

У случају заступања наводе се подаци о облику заступања, и то:

– у случају непосредног заступања, испред ПИБ уписује се шифра: „Н”,

– у случају посредног заступања, испред ПИБ уписује се шифра: „П”.

Ако је декларант истовремено и прималац из рубрике 8, у десни горњи угао уписује се његов ПИБ а уместо назива декларанта уписује се: „ПРИМАЛАЦ”.

У рубрику 15 (Земља отпреме/извоза) уписује се назив државе, односно царинске територије из које се роба шаље.

Рубрика 15а и 15б (Шифра земље отпреме/извоза) У поделу а) ове рубрике уписује се шифра државе, односно царинске територије која је уписана у рубрику 15, из Кодекса шифара.

Подела б) не попуњава се.

У рубрику 16 (Земља порекла) уписују се шифра и назив државе, односно царинске територије порекла робе из Кодекса шифара.

Ако се по ЈЦИ пријављује роба различитог порекла, ова рубрика се не попуњава.

У случају подношења ЈЦИ за стављање у слободан промет експресних пошиљки, на основу члана 421. став 3. тачка 3) и став 4. Уредбе, ова рубрика се не попуњава.

Рубрика 17 (Земља одредишта), не попуњава се.

Рубрика 17а и 17б (Шифра земље одредишта), не попуњава се.

Рубрика 18 (Идентитет и националност превозног средства на поласку/у приспећу)

У прву поделу ове рубрике уписује се регистарски број превозног средства у коме се налази роба.

Друга подела не попуњава се.

Ако се по једној ЈЦИ пријављује роба која је смештена у више превозних средстава (камиона, вагона и др.), у ову рубрику уписује се реч: „спецификација”, а уз ЈЦИ се подноси спецификација превозних средстава, са навођењем њихових регистарских ознака и назначавањем која се роба налази у поједином превозном средству.

Ако се роба не налази у превозном средству, ова рубрика се не попуњава.

У рубрику 19 (Контејнер) уписује се једна од шифара:

0 – ако роба није у контејнеру;

1 – ако је роба у контејнеру.

Рубрика 20 (Услови испоруке) попуњава се тако што се уписује:

– у прву поделу – шифра паритета испоруке из Кодекса шифара;

– у другу поделу – место паритета испоруке;

– у трећу поделу – шифра места паритета испоруке из Кодекса шифара.

Рубрика 21 (Идентитет и националност активног превозног средства које прелази границу), не попуњава се.

Рубрика 22 (Валута и укупан износ из фактуре) попуњава се тако што се уписује:

– у прву поделу – шифра валуте из Кодекса шифара;

– у другу поделу:

– уколико се ради о купопродаји робе, укупан износ из фактуре без одузетих попуста у валути из прве поделе, заокружен на два децимална места.

– уколико није реч о купопродаји робе, вредност робе наведена у пратећем документу на основу којег је пријављена вредност робе.

У декларацији за поновни увоз робе после пасивног оплемењивања, у другу поделу се уписује укупна вредност из фактуре која се састоји од вредности страног уграђеног материјала и вредности услуга.

Вредност уписана у ову рубрику једнака је збиру вредности уписаних у рубрику 42, у свим наименовањима.

У рубрику 23 (Курс валуте) уписује се званични курс динара за страну валуту из прве поделе рубрике 22, који важи на дан утврђивања износа увозних дажбина.

Рубрика 24 (Врста посла) попуњава се тако што се уписује:

– у прву поделу – шифра врсте посла из колоне А Кодекса шифара;

– у другу поделу – шифра врсте посла из колоне Б Кодекса шифара.

У случају подношења ЈЦИ за стављање у слободан промет експресних пошиљки, на основу члана 421. став 3. тачка 3) и став 4. Уредбе, ова рубрика се не попуњава.

У рубрику 25 (Врста саобраћаја на граници) уписује се шифра врсте превозног средства из Кодекса шифара, којим је роба прешла царинску линију.

Рубрика 26 (Унутрашња врста саобраћаја), не попуњава се.

Рубрика 27 (Место утовара/истовара), не попуњава се.

Рубрика 28 (Финансијски и банкарски подаци), не попуњава се.

У рубрику 29 (Излазна/улазна царинарница) уписује се шифра граничне царинске испоставе, односно царинског реферата коме је роба пријављена приликом уласка у царинско подручје.

Рубрика 30 (Место робе), не попуњава се.

У рубрику 31 (Паковање и наименовање робе, ознаке и бројеви – контејнер број – број и врста) уписује се:

– у први ред, одвојено косим цртама, укупан број, врста и ознаке колета;

Ако се због недостатка простора, у први ред не могу уписати све ознаке колета, уписује се реч: „спецификација”, а уз ЈЦИ се прилаже спецификација ознака колета.

Ако се по ЈЦИ царини роба из више наименовања смештена у једно колето, подаци о том колету уписују се у ову рубрику код првог наименовања, док се код осталих наименовања робе која се налази у том колету први ред ове рубрике не попуњава.

– у други и остале редове ове рубрике уписује се наименовање робе из Царинске тарифе и, одвојено косом цртом, уобичајени трговачки назив робе, укључујући тип, модел и назив произвођача, као и подаци потребни за идентификацију и сврставање робе по другим тарифама и прописима који се примењују при увозу робе.

Ако шифра робе у рубрици 33 зависи од величине, масе или других физичких критеријума (параметара), наименовање треба да садржи те податке.

Ако наплата акцизе, односно пореза на додату вредност или других увозних дажбина зависи од одређеног својства робе, то својство се, поред осталих података, наводи у наименовању.

Изузетно, наименовање робе попуњава се на следећи начин:

– ако се привремено увози или поновно увози привремено извезена роба ради излагања на међународним сајмовима, изложбама или другим приредбама, односно штанд – материјал који је био намењен уређењу сајамских просторија, уписује се: „сајамска роба”, односно: „изложбена роба”, односно: „штанд – материјал”;

– ако се привремено увози или поново увози привремено извезени алат, ситан инвентар, радио опрема и телевизијска опрема, уписује се: „алат и ситан инвентар”, „радио и ТВ опрема”;

– ако се увозе делови предмета наоружања и војне опреме уписује се: „делови предмета наоружања и војне опреме”;

– ако се увозе селидбене ствари физичких лица која се досељавају у Републику Србију уписује се: „селидбене ствари”, а испод тога: „спецификација”;

У рубрику 32 (Наименовање број) уписује се редни број наименовања под којим се роба пријављује у ЈЦИ.

Рубрика 33 (Шифра робе) попуњава се тако што се уписује:

– у прву поделу првих осам цифара тарифне ознаке Царинске тарифе у коју се роба сврстава;

– у другу поделу уписују се последње две цифре те тарифне ознаке и две нуле.

Ако се приликом спровођења царинског поступка примењују посебни спољнотрговински, царински, порески, здравствени, санитарни и други прописи, у другу поделу ове рубрике, као последње две цифре уписују се, уместо две нуле, две последње цифре одговарајуће шифре из прописа чија се примена тражи.

Ако се привремено увози или поновно увози привремено извезена роба која је била изложена на међународним сајмовима, изложбама или другим приредбама, односно штанд – материјал који је био намењен уређењу сајамских просторија, у прву и другу поделу ове рубрике уписује се шифра: „44500000 0101”.

Ако се привремено увози или поновно увози привремено извезен алат, ситан инвентар, радио опрема или телевизијска опрема, у прву и другу поделу уписује се шифра: „82500000 0102”.

Ако се увозе селидбене ствари физичких лица која се досељавају у Републику Србију, у прву и другу поделу уписује се шифра: „94500000 0201”.

Ако се роба царини применом стопе из чл. 41. и 264. Царинског закона, у прву и другу поделу уписује се шифра: „34500000 0109”.

У трећу поделу уписује се шифра прописане јединице мере из Кодекса шифара. Ако уговорена јединица мере није прописана и наведена у Кодексу шифара, прерачунава се у одговарајућу прописану јединицу мере из Кодекса шифара, а у трећу поделу уписује се шифра прерачунате јединице мере. У случају подношења ЈЦИ за стављање у слободан промет експресних пошиљки, на основу члана 421. став 3. тачка 3) и став 4. Уредбе, у ову поделу уписује се шифра јединице мере: „КД”.

За робу која се сукцесивно увози у смислу члана 4. Закона о Царинској тарифи, а недељива је по количини, у трећу поделу уписује се шифра: „ГГ”. При увозу последње пошиљке којом се роба комплетира, у трећу поделу уписује се одговарајућа шифра из овог правилника.

У четврту поделу уписује се шифра облика увоза из Кодекса шифара и, одвојена косом цртом, шифра намене увоза из Кодекса шифара. У случају подношења ЈЦИ за стављање у слободан промет експресних пошиљки, на основу члана 421. став 3. тачка 3) и став 4. Уредбе, у ову поделу уписује се шифра намене увоза 03.

Пета подела ове рубрике попуњава се тако што се уписује шифра законског основа за ослобођење, односно плаћање пореза на додату вредност из Кодекса шифара и, одвојено косом цртом, шифра законског основа за ослобођење од плаћања акцизе из Кодекса шифара.

Рубрика 34 (Шифра земље порекла) У поделу а), уписује се шифра државе, односно царинске територије порекла из Кодекса шифара.

Подела б) не попуњава се.

Ова рубрика се не попуњава ако је у рубрици 16 наведена држава, односно царинска територија порекла.

У случају подношења ЈЦИ за стављање у слободан промет експресних пошиљки, на основу члана 421. став 3. тачка 3) и став 4. Уредбе, ова рубрика се не попуњава.

У рубрику 35 (Бруто маса у kg) уписује се бруто маса робе у килограмима, заокружена на два децимална места.

Ако бруто маса не може да се одреди (пренос робе посебним видовима транспорта: далеководи, цевоводи, гасоводи), ова рубрика се не попуњава.

У рубрику 36 (Повластица) уписује се шифра законског основа за ослобођење од плаћања царине, неплаћање царине, односно повећање или снижење стопе царине по Царинском закону, прописима донетим на основу тог закона, Закона о Царинској тарифи, по основу међународних уговора, споразума о слободној трговини и других закона, из Кодекса шифара.

Рубрика 37 (Поступак) попуњава се тако што се уписује:

– у прву поделу шифра траженог поступка и шифра претходног поступка из Кодекса шифара.

Прва цифра шифре траженог поступка и број уписан у другој подели рубрике један морају бити једнаки.

Претходни поступак је царински поступак у коме је роба била пре траженог поступка.

Ако није постојао претходни поступак, уписују се две нуле.

– у другу поделу шифра националног поступка из Кодекса шифара.

Ако нема шифре националног поступка ова рубрика се не попуњава.

У рубрику 38 (Нето маса у kg) уписује се нето маса робе у килограмима заокружена на два децимална места.

Ако нето маса не може да се одреди (пренос робе посебним видовима транспорта: далеководи, цевоводи, гасоводи), ова рубрика се не попуњава.

У рубрику 39 (Квота) уписује се евиденциони број под којим је у Управи царина евидентирано решење донето на основу члана 43. тачка 1. Царинског закона.

У рубрику 40 (Сажета декларација или претходни документ) уписују се, одвојено косим цртама, шифра царинске испоставе, односно царинског реферата из Кодекса шифара, шифра врсте претходне исправе из Кодекса шифара, број претходне исправе, година прихватања претходне исправе и редни број наименовања робе из претходне исправе по којој је роба била пријављена или MRN број и редни број наименовања из претходне исправе по којој је роба била пријављена односно на којој је спроведен поступак царинског складиштења.

Ако је потребно уписати више претходних исправа, у ову рубрику уписује се реч: ,,спецификација”, а уз ЈЦИ се подноси спецификација претходних исправа у којој се уз свако наименовање наводи бруто маса која се раздужује.

У рубрику 41 (Допунска јединица) уписује се количина робе у јединици мере из треће поделе рубрике 33, заокружена на два децимална места.

У рубрику 42 (Цена робе) уписује се износ у валути из прве поделе рубрике 22 за робу пријављену у наименовању, заокружен на два децимална места.

Приликом поновног увоза производа добијених у пасивном оплемењивању, уписује се износ који је једнак додатој вредности (вредност уграђеног страног материјала и вредност услуга).

У рубрику 43 (МВ – Метод вредновања) уписује се одговарајућа шифра из Кодекса шифара.

У рубрику 44 (Додатне информације/Поднете исправе/Потврде и одобрења) уписују се подаци о врсти и броју приложених исправа, подаци о траженим дозволама, рок привременог увоза, активног оплемењивања и подаци који се захтевају другим прописима, као и податак о лицу које је носилац права на ослобођење од плаћања царине или права на увоз робе по сниженој стопи царине, због посебне намене робе, а која роба остаје под царинским надзором ради примене члана 18. став 5. и члана 41. став 7. Царинског закона.

Подаци, ако су одређени у Кодексу шифара, уписују у шифарском облику, а ако нису уписују се речима.

Ако се користе обе врсте, прво се наводе шифарски, а затим текстуални подаци. Упутство за упис шифарских података наведено је у Кодексу шифара.

За приложене исправе које се односе на сва наименовања ЈЦИ, шифре и подаци приложених исправа уносе се само код првог наименовања.

Ако у овој рубрици нема довољно места за упис шифарских података, уписује се реч: „спецификација”. У овом случају уз ЈЦИ подноси се спецификација приложених исправа, која садржи податке прописане за попуњавање рубрике 44.

Уписују се, по потреби, подаци о одобрењу и сертификату.

Ако власник робе за коју је прописано издавање одговарајуће исправе од стране надлежног органа, није носилац те исправе, уписује се шифра: „К01” – назив власника – власник.*

Рубрика 45 (Прилагођавање), не попуњава се.

У рубрику 46 (Статистичка вредност) уписује се вредност робе у динарима на паритету франко граница Републике Србије. Износ из рубрике 42 прерачунава се у динаре по курсу из рубрике 23.

Ако је уговорена испорука робе у иностранству, уписује се фактурна вредност увећана за трошкове превоза, осигурања и слања робе од места испоруке у иностранству до границе Републике Србије.

Ако је уговорена испорука робе у Републици Србији, уписује се фактурна вредност умањена за трошкове превоза, осигурања и слања робе од границе Републике Србије до места испоруке.

У декларацији за поновни увоз производа добијених у пасивном оплемењивању, у ову рубрику уписује се укупна вредност робе извезене ради пасивног оплемењивања, услуга и стране робе коришћене приликом производње, односно производних операција, као и други трошкови настали у иностранству.

Износ који се уписује у ову рубрику заокружује се на два децимална места.

Рубрика 47 (Обрачун дажбина) попуњава се тако што се:

– у прву поделу (врста) уписује шифра врсте дажбине из Кодекса шифара;

– у другу поделу (основица) уписује вредност, количина или друга прописана основица за обрачун дажбине заокружена на два децимална места, а за шифре 4 и 6 из друге поделе рубрике 1 уз дажбине 01 и 09 уписује се царинска вредност робе, односно пореска основица, без обзира да ли настаје царински дуг, односно обавеза плаћања ПДВ или не;

– у трећу поделу (стопа) уписује стопа дажбине наведене у првој подели;

– у четврту поделу (износ) уписује износ дажбине заокружен на два децимална места, ако није прописана стопа дажбине, односно ако је прописана у јединици мере. У декларацији за поновни увоз робе са пасивног оплемењивања, у ову поделу уписује се износ дажбина у смислу члана 74. став 6. Царинског закона;

– у пету поделу (НП) уписује шифра начина плаћања или обезбеђења плаћања царинског дуга из Кодекса шифара, и то само код прве дажбине у првом наименовању.

У рубрику 48 (Одложено плаћање) одвојено косим цртама, уписују се шифра врсте гаранције из Кодекса шифара, ПИБ подносиоца гаранције, шифра царинског органа који је прихватио гаранцију, број гаранције и година гаранције.

Рубрика 49 (Идентификација складишта) Ако се ова рубрика попуњава у поступку царинског складиштења или приликом уношења робе у слободну зону уписује се, одвојено косим цртама, шифра царинске испоставе, односно царинског реферата, шифра складишта или слободне зоне, број из евиденције држаоца и датум смештаја робе.

Ако је роба била, пре траженог царинског поступка, предмет поступка царинског складиштења или је била претходно унесена у слободну зону, у рубрику 49 уписује се, одвојено косим цртама, шифра царинске испоставе, односно царинског реферата, шифра складишта или слободне зоне.

Рубрика 50 (Носилац поступка), не попуњава се.

Рубрика 51 (Планиране транзитне царинарнице (и земља)), не попуњава се.

Рубрика 52 (Гаранција/која не важи за), не попуњава се.

Рубрика 53 (Одредишна царинарница (и земља)), не попуњава се.

У рубрику 54 (место и датум – потпис и име декларанта/ заступника) уписују се место и датум подношења декларације и ПИБ декларанта/заступника.

Ако је декларант/заступник физичко лице у ову рубрику уписује своје име и презиме и потпис.

Ако је декларант/заступник правно лице, у рубрику 54 се уписује назив и адреса фирме, име и презиме одговорног лица у правном лицу и својеручни потпис.

Ако је декларант/заступник царински агент у ову рубрику уписује свој идентификациони број и ставља отисак личног печата.

У случају електронске размене података, као последњи податак у овој рубрици уноси се идентификација поднете ЈЦИ. Идентификација може имати највише 20 знакова. За идентификацију користе се слова: „А, B, V, G, D, Е, Z, I, Ј, К, L, M, N, О, P, R, S, Т, U, F, H, C, Q, W, X, и Y”, бројеви и знаци: „ -,/”.

Рубрика 55 (Претовар), не попуњава се.

Рубрика 56 (Друге незгоде за време превоза/ предузете мере), не попуњава се.

Рубрике за стављање робе у слободан промет, привремени увоз, активно оплемењивање, поновни увоз, царинско складиштење и уништење робе, означене великим словима, попуњавају се на следећи начин.

У рубрику А (Царинарница отпреме/извоза/одредишта) уписује се:

– у први ред – назив царинске испоставе, односно царинског реферата коме се роба пријављује;

– у други ред, одвојено косим цртама – шифра царинске испоставе, односно царинског реферата из Кодекса шифара, број и датум прихватања ЈЦИ;

– у трећи ред, одвојено косим цртама – време прихватања ЈЦИ и службени број овлашћеног царинског службеника;

– у четврти ред, у случају електронске размене података, у ЈЦИ БИС уноси се идентификација поднете ЈЦИ из рубрике 54 ЈЦИ.

У рубрику Б (Детаљи обрачуна) уписују се подаци који нису могли да се унесу у друге рубрике.

Рубрика Ц (Полазна царинарница), не попуњава се.

У рубрику Д/Ј (Контрола полазне и одредишне царинарнице) уписују се:

– у први ред (Резултат) подаци о извршеном прегледу робе, односно приложених исправа, а ако преглед није извршен, први ред се не попуњава;

– у други ред (Стављене пломбе: Број) укупан број стављених царинских обележја;

– у трећи ред (Идентитет) подаци о врстама и ознакама стављених царинских обележја;

– у четврти ред (Рок (датум)) датум и време кад је роба пуштена;

– у пети ред (Потпис) идентификациони бројеви овлашћених царинских службеника који су извршили преглед робе односно приложених исправа, у горњем десном углу рубрике (Печат) отисак службеног печата царинске испоставе, односно царинског реферата.

У рубрику Е/Ј (Контрола царинарнице отпреме/извоза/ одредишта) уписују се подаци који због недостатка простора нису могли стати у рубрику Д/Ј.

У рубрику Г (Потврда надлежних органа) уписују се бројеви издатих санитарних, здравствених, санитарно ветеринарских и фитосанитарних одобрења, односно уверења.

Рубрика И (Контрола одредишне царинарнице), не попуњава се.

Рубрика Х (Накнадна контрола), не попуњава се.

 

*Службени гласник РС, број 126/2020