Прилог 5

ПОДАЦИ КОЈИ СЕ НАВОДЕ У ВИЗУЕЛНИМ ОГЛАСНИМ ПОРУКАМА, ТЕХНИЧКИМ ПРОМОТИВНИМ МАТЕРИЈАЛИМА, ПРИЛИКОМ ПРОДАЈЕ НА ДАЉИНУ ОСИМ ПРИЛИКОМ ПРОДАЈЕ ПУТЕМ ИНТЕРНЕТА

1. У визуелним огласним порукама, ради обезбеђивања усаглашености са захтевима из члана 4. став 1. тачка 6) овог правилника, класа енергетске ефикасности и распон могућих класа енергетске ефикасности на ознаци приказују се како је наведено у тачки 4. овог прилога.

2. У техничким промотивним материјалима, ради обезбеђивања усаглашености са захтевима из члана 4. став 1. тачка 5) овог правилника, класа енергетске ефикасности и распон могућих класа енергетске ефикасности на ознаци приказују се како је наведено у тачки 4. овог прилога.

3. Приликом продаје на даљину у папирном облику наводе се класа енергетске ефикасности и распон могућих класа енергетске ефикасности на ознаци како је наведено у тачки 4. овог прилога.

4. Класа енергетске ефикасности и распон класа енергетске ефикасности приказују се како је приказано на слици 1 овог прилога, при чему:

– стрелица која садржи слово класе енергетске ефикасности мора бити у 100% белој боји и подебљаном фонту Calibri, величине која је најмање једнака величини цене, ако је цена приказана;

– боја стрелице одговара боји класе енергетске ефикасности;

– распон могућих класа енергетске ефикасности мора бити у 100% црној боји; и

– стрелица мора бити јасно видљива и читљива. Слово којим се означава класа енергетске ефикасности унутар стрелице налази се у центру правоуглог дела стрелице; слово и стрелица имају ивице дебљине 0,5 pt у 100% у црној боји.

Изузетно, ако се визуелна огласна порука, технички промотивни материјал или материјал за потребе продаје на даљину у папирном облику штампају у црно-белој техници, боја стрелице у визуалној огласној поруци, техничком промотивном материјалу или материјалу за потребе продаје на даљину у папирном облику може бити црно-бела.

Слика 1 Изглед стрелице у боји и црно-беле стрелице, са наведеним распоном класа енергетске ефикасности:

5. Приликом продаје на даљину путем телемаркетинга купац се обавештава о класи енергетске ефикасности производа и о могућем распону класа енергетске ефикасности на ознаци; купац има и приступ свим подацима на ознаци и листи са подацима на основу захтева за добијање штампаног примерка.

6. У свим ситуацијама из тач. 1–3. и тачке 5. овог прилога купцу се на захтев омогућује прибављање штампаног примерка ознаке и листе са подацима.