Прилог 5

Датум и место: __________________________

Назив универзитета/самосталне високошколске установе:

________________________________

Назив високошколске установе: ______________________

Изјава

Пријављујем се на конкурс за упис студената на прву годину основних студија у оквиру Уписа припадника српске националне мањине из суседних земаља, у високошколске установе, под истим условима као држављани Републике Србије укључујући и право на упис у статусу студената који се финансирају из буџета Републике Србије за школску 2022/2023. годину.

Изјављујем слободно и својевољно да сам припадник/ца српске националне мањине из суседних земаља.

Ову изјаву дајем искључиво у сврху остваривања права на упис кандидата у оквиру уписа припадника српске националне мањине из суседних земаља у високошколске установе.

Кандидат:

__________________________

(потпис)