ПРИЛОГ V

Временска карактеристика напона у складу са чланом 25. ове уредбе

Слика 6: Карактеристика проласка кроз квар ЈСВН претварачке станице. Дијаграм представља доњу границу временске карактеристике напона на месту прикључења, изражену као однос стварне вредности напона и референтне вредности од 1 r.j. пре, током и након квара. Uret је преостали напон на месту прикључења током квара, tclear је тренутак отклањања квара, Urec1 и trec1 представљају доњу границу вредности напона након поремећаја. Ublock је напон блокирања на месту прикључења. Вредности времена су мерене од тренутка tfault.

Напонски параметри [р.ј.]

Временски параметри [секунда]

Uret:

0,00 – 0,30

tclear:

0,14 – 0,25

Urec1:

0,25 – 0,85

t rec1:

1,5 – 2,5

Urec2:

0,85 – 0,9

t rec2:

trec1 – 10,0

Табела 7: Параметри за Слику 6 – способност проласка кроз квар ЈСВН претварачке станице.