ПРИЛОГ 6.

ОЗНАЧАВАЊЕ РУБРИКА ОБРАЗАЦА ИЗ ПРИЛОГА 1. И 2. КОЈЕ МОРАЈУ БИТИ ВИДЉИВЕ ПРИЛИКОМ САМОКОПИРАЊА

Број
рубрике

Лист

Број
рубрике

Лист

I. РУБРИКЕ ЗА КОРИСНИКЕ

1

1 до 8 осим средње поделе:
1 до 3

27

1 до 5(1)

2

1 до 5(1)

28

1 до 3

3

1 до 8

29

1 до 3

4

1 до 8

30

1 до 3

5

1 до 8

31

1 до 8

6

1 до 8

32

1 до 8

7

1 до 3

33

прва подела на левој страни:
1 до 8 остатак: 1 до 3

8

1 до 5(1)

34а

1 до 3

9

1 до 3

34б

1 до 3

10

1 до 3

35

1 до 8

11

1 до 3

36

12

37

1 до 3

13

1 до 3

38

1 до 8

14

1 до 4

39

1 до 3

15

1 до 8

40

1 до 5(1)

15а

1 до 3

41

1 до 3

15б

1 до 3

42

16

1, 2, 3, 6, 7 и 8

43

17

1 до 8

44

1 до 5(1)

17а

1 до 3

45

17б

1 до 3

46

1 до 3

18

1 до 5(1)

47

1 до 3

19

1 до 5(1)

48

1 до 3

20

1 до 3

49

1 до 3

21

1 до 5(1)

50

1 до 8

22

1 до 3

51

1 до 8

23

1 до 3

52

1 до 8

24

1 до 3

53

1 до 8

25

1 до 5(1)

54

1 до 4

26

1 до 3

55

56

II. ЗА СЛУЖБЕНУ УПОТРЕБУ

А

1 до 4

Ц

1 до 8

Б

1 до 3

Д

1 до 4

(1) Од корисника се неће захтевати попуњавање ових рубрика на примерку број 5 за потребе транзита