Образац 2.

(меморандум/лого)

 

(Привредно друштво, предузетник или школска установа са овлашћењем за спровођење обуке за вршење послова приватног обезбеђења)

 
 
 
 

ПОТВРДА О ОБУЧЕНОСТИ

 

___ __________________________________________________

(име и презиме полазника)

 

о завршеној:

 

СТРУЧНОЈ ОБУЦИ

у периоду од_________ до________ године

у трајању од __ ч/о

 

по програму обуке за вршење послова

_____________________________________________________

(назив програма обуке)

 

 

 
 

У ______________, __.__.20__.г.

Евиденциони број: _____/__

Одговорно лице

(мп)

______________