Прилог 7

ПОСТУПАК ПРОВЕРЕ У СВРХУ ТРЖИШНОГ НАДЗОРА

Дозвољена одступања при провери која су наведена у овом прилогу односе се искључиво на проверу декларисаних параметара коју спроводи надлежни орган тржишног надзора, а испоручилац их не може употребљавати као допуштена одступања за одређивање вредности у техничкој документацији или за тумачење тих вредности у сврху постизања усаглашености односно за објављивање веће ефикасности на било који начин. Вредности и класе наведене на ознаци или у листи са подацима о производу не могу бити повољније за испоручиоца од вредности наведених у техничкој документацији.

Ако је модел производа пројектован тако да може детектовати кад је подвргнут испитивању (нпр. препознавањем испитних услова или циклуса), па реагује аутоматским мењањем свог рада током испитивања како би постигао повољније вредности за било који од параметара утврђених овим правилником, или параметара које је произвођач или увозник декларисао у техничкој документацији или било којој приложеној документацији, модел, као ни еквивалентни модели не сматрају се усаглашенима.

Као део провере усаглашености модела производа са захтевима утврђеним овим правилником, примењује се следећи поступак:

1. Приликом провере из тач. 2 а) и 2 б) овог прилога проверава се само једна јединица модела; приликом провере из тачке 2 в) овог прилога проверава се десет јединица модела;

Допуштена одступања при провери утврђена су у Табели 1. овог прилога.

2. Сматра се да је модел у складу са примењивим захтевима:

а) ако вредности наведене у техничкој документацији (декларисане вредности) и, према потреби, вредности употребљене за прорачун тих вредности, нису повољније за испоручиоца од одговарајућих вредности наведених у извештају о испитивању;

б) ако вредности наведене у ознаци и листи са подацима о производу нису повољније за испоручиоца од декларисаних вредности, као и ако наведена класа енергетске ефикасности није повољнија за испоручиоца од класе утврђене на основу декларисаних вредности;

в) кад надлежни орган тржишног надзора испитује јединицу модела, утврђене вредности (тј. вредности релевантних параметара измерене приликом испитивања и вредности израчунате на основу тих мерења) морају бити у оквиру одговарајућих дозвољених одступања при провери из Табеле 1. овог прилога;

3. ако резултати из тачке 2.a), 2.б) или 2.в) овог прилога нису постигнути, сматра се да модел, као ни еквивалентни модели нису у складу с овим правилником;

Примењује се искључиво дозвољена одступања при провери која су наведена у Табели 1. овог прилога и примењује искључиво поступак описан у овом прилогу. За параметре из Табеле 1. овог прилога не могу се примењивати никаква друга дозвољена одступања, попут оних наведених у српским стандардима којима се преузимају одговарајући хармонизовани стандарди, или било којој другој методи мерења.

Табела 1. Дозвољена одступања при провери

Параметар

Број узорака

Дозвољена одступања при провери

Снага у укљученом стању Pon [W] при пуном оптерећењу:

Pon ≤ 2 W

10

Утврђена вредност не сме да буде већа од декларисане за више од 0,20 W

2 W < Pon ≤ 5 W

10

Утврђена вредност не сме да буде већа од декларисане за више од 10%

5 W < Pon ≤ 25 W

10

Утврђена вредност не сме да буде већа од декларисане за више од 5%

25 W < Pon ≤ 100 W

10

Утврђена вредност не сме да буде већа од декларисане за више од 5%

100 W < Pon

10

Утврђена вредност не сме да буде већа од декларисане за више од 2,5%

фазни помак [0–1]

10

Утврђена вредност не сме да буде нижа од декларисане за 0,1 јединицу

Корисни светлосни флукс Φuse [lm]

10

Утврђена вредност не сме да буде нижа од декларисане за 10%

Снага у стању мировања Psb и снага у умреженом стању приправности

(Pnet) [W]

10

Утврђена вредност не сме да буде већа од декларисане за више од 0,1 W

CRI i R9 [0–100]

10

Утврђена вредност не сме да буде нижа од декларисане за 2,0 јединица

Треперење [Pst LM] и стробоскопски ефекат [SVM]

10

Утврђена вредност не сме да буде већа од декларисане за више од 0,1, односно за више од 10% ако је декларисана вредност већа од 1,0

Постојаност боје кораци [macAdam елипсa]

10

Утврђени број корака не сме да премаши декларисани број корака. Средиште MacAdam елипсе је средиште које је навео испоручилац уз допуштено одступање од 0,005 јединица.

Угао снопа светлости (степени)

10

Утврђена вредност не сме да буде већа од декларисане за више од 25%

Укупна ефикасност напајања из мреже ηTM [lm/W]

10

Утврђена вредност не сме да буде нижа од декларисане за 5%

Фактор одржавања светлосног флукса (за LED и OLED)

10

Утврђена вредност XLMF% за узорак не сме да буде нижа од XLMF, MIN%.

Фактор преживљавања (за LED и OLED)

10

Потребно је да најмање девет извора светлости у испитном узорку буду исправни након теста издржљивости.

Чистоћа побуђивања [%]

10

Утврђена вредност не сме да буде нижа од декларисане за 5%

Корелисана температура боје [K]

10

Утврђена вредност не сме да буде већа од декларисане за више од 10%

Највећа јачина светлости [cd]

10

Утврђена вредност не сме да буде већа од декларисане за више од 25%

Код извора светлости са линеарном геометријом који су прилагодљиви, али врло велике дужине, попут LED трака или нити, орган тржишног надзора при провери у обзир узима дужину од 50 cm или, ако се извор светлости не може тако прилагодити, дужину чија је вредност најближа дужини од 50 cm. Испоручилац извора светлости наводи који управљачки уређај је прикладан за ту дужину.

При провери да ли је неки производ извор светлости, орган тржишног надзора директно пореди измерене вредности за координате хроматичности (x и y), светлосни флукс, густину светлосног флукса и индекс репродукције боје са граничним вредностима датим у дефиницији извора светлости из члана 3. овог правилника, без икаквог одступања. Ако било која од десет јединица у узорку испуњава услове за извор светлости, модел се сматра извором светлости.

Извори светлости који омогућавају крајњем кориснику да ручно или аутоматски, директно или даљински управља јачином светлости, бојом, корелисаном температуром боје, спектром и/или углом снопа емитоване светлости проверавају се применом референтних управљачких подешавања.