ПРИЛОГ VII

Опсези напона и временски опсези у складу са чланом 40. ове уредбе

Опсег напона

Временски период погона

0,85 r.j. – 0,90 r.j.

60 минута

0,90 r.j. – 1,10 r.j.

Неограничено

1,10 r.j. – 1,118 r.j.

Неограничено, осим ако надлежни оператор система није другачије договорио са надлежним ОПС.

1,118 r.j. – 1,15 r.j.

Одређује надлежни оператор система у договору са надлежним ОПС

Табела 9: Минимални временски периоди за које једносмерно прикључен модул ЕЕП мора да остане у погону, за различите вредности напона које се разликују од номиналне вредности (1 r.j.), без искључења са мреже, за случај када је базна вредност напона на основу које се рачуна вредност напона у релативним јединицама између 110 kV и 220 kV (укључујући 110 kV и 220 kV ).

Опсег напона

Временски период погона

0,85 r.j. – 0,90 r.j.

60 минута

0,90 r.j. – 1,05 r.j.

Неограничено

1,05 r.j. – 1,15 r.j.

Одређује надлежни оператор система у договору са надлежним ОПС. Различити „под-опсезиˮ могу да буду специфицирани.

Табела 10: Минимални временски периоди за које једносмерно прикључен модул ЕЕП мора да остане у погону, за различите вредности напона које се разликују од номиналне вредности (1 r.j.), без искључења са мреже, за случај када је базна вредност напона на основу које се рачуна вредност напона у релативним јединицама 400 kV.

Слика 7: U-Q/Pmax карактеристика једносмерно прикључених модула ЕЕП на месту прикључења. На дијаграму су приказане границе карактеристике U-Q/Pmax, где U представља напон на месту прикључења, изражен односом његове стварне вредности у релативним јединицама и референтне вредности од 1 r.j., и односа Q/Pmax који представља однос реактивне снаге и максималне активне снаге. Положај, величина и облик унутрашње обвојнице су оквирни, и облици који нису правоугаони могу да се користе унутар унутрашње обвојнице. За облике који нису правоугаони, опсег напона представља највишу и најнижу тачку на овом графику. Таква карактеристика не даје пун опсег реактивне снаге на читавом опсегу напона у стационарном стању.

Опсег ширине карактеристике Q/Pmax

Опсег напонског нивоа у стационарном стању у r.j.

0 – 0,95

0,1 – 0,225

Табела 11: Максимални и минимални опсег за Q/Pmax и вредност напона у стационарном стању за једносмерно прикључене модуле ЕЕП.