Прилог бр. 9
 
Пестициди који се не смеју користити у пољопривредној производњи састојака намењених за производњу формула за одојчад и хране за одојчад и малу децу
 
Табела 1
 
Хемијско име супстанце (дефиниција остатка)
Дисулфотон (збир дисулфотона, дисулфотон-сулфоксида и дисулфотон-сулфона, изражени као дисулфотон)
Фенсулфотион (збир фенсулфотиона, његових соли и естара укључујући
и коњугате, изражени као фенсулфотион)
Фентин, изражен као трифенилтин катјон
Халоксифоп (збир халоксифопа, његових соли и естара укључујући и коњугате, изражени као халоксифоп)
Хептахлор и транс-хептахлор-епоксид, изражени као хептахлор
Хексахлорбензен
Нитрофен
Ометоат
Тербуфос (збир тербуфоса, његових сулфоксида и сулфона, изражени
као тербуфос)
 

Табела 2

 

Хемијско име супстанце

Алдрин и диелдрин, изражени као алдрин
Ендрин