ПРИЛОГ 9.

ЕЛЕКТРОНСКА ТРАНЗИТНА ДЕКЛАРАЦИЈА

Део I

Опште одредбе

Прилог садржи основна правила, која се примењују када се формалности у транзиту обављају системом електронске размене података, укључујући и структуру размене података. Електронску транзитну декларацију чине подаци који се уносе у рубрике ЈЦИ који су прописани у Прилозима 5. и 8. заједно са одговарајућом шифром или замењени шифром.

Додатне шифре које се уносе у електронску транзитну декларацију дате су у Прилогу 10. Прилози 5, 8. и 16. односе се и на електронску транзитну декларацију, осим када је Прилогом 10. прописано другачије поступање.

Структура и садржина електронске транзитне декларације у складу је са техничким спецификацијама о којима царински орган обавештава носиоца поступка и које су засноване на правилима садржаним у овом прилогу.

Транзитна декларација састоји се од групе података која садржи обележја података којима се детаљно описују својства групе података (у даљем тексту: атрибути). Атрибути података су груписани тако да чине логичне целине унутар величине поруке. Увучена група података значи да та група података зависи од групе података на нижем нивоу.

Одговарајући број рубрике ЈЦИ наведен је уз групу података, односно атрибуте ако се ти подаци уносе у ЈЦИ.

Термином „број” у опису групе података означава се колико се пута та група података може користити у транзитној декларацији.

Термином „врста/дужина” у опису атрибута означава се каква и колика може бити врста и дужина података. Шифре могу бити:

с

словне

б

бројчане

сб

словно-бројчане

Број који је уписан после шифре означава дозвољену дужину податка, и то:

Опционе две тачке пре означене дужине значе да податак нема утврђену дужину, али да може имати ознаке до одређеног броја, како је означено у идентификатору дужине. Запета у дужини карактера значи да податак може да садржи децимале, цифра пре запете означава укупну дужину атрибута, цифра после запете изражава максималан број цифара пре децималне тачке.

ДЕО II

Структура електронске транзитне декларације

А. ЛИСТА ПОДАТАКА

ТРАНЗИТНИ ПОСТУПАК

ЗАГЛАВЉЕ

ПЛАН ПУТА

НОСИЛАЦ ПОСТУПКА

НОСИЛАЦ ПОСТУПКА – заступник

ПОШИЉАЛАЦ

ПРИМАЛАЦ

ПОШИЉАЛАЦ – сигурност

ПРИМАЛАЦ – сигурност

ВОЗАР – сигурност

ОВЛАШЋЕНИ ПРИМАЛАЦ

ПОЛАЗНА ЦАРИНАРНИЦА

ТРАНЗИТНА ЦАРИНАРНИЦА

ОДРЕДИШНА ЦАРИНАРНИЦА

РЕЗУЛТАТИ КОНТРОЛЕ

ПОДАЦИ О ПЛОМБАМА

– ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПЛОМБИ

ГАРАНЦИЈА

– БРОЈ ГАРАНЦИЈЕ

– ВАЖНОСТ ГАРАНЦИЈЕ (ЕЦ)

– ВАЖНОСТ ГАРАНЦИЈЕ (НОН-ЕЦ)

НАИМЕНОВАЊЕ РОБЕ

ПРЕТХОДНА ДОКУМЕНТА

ПРИЛОЖЕНЕ ИСПРАВЕ

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

ПОШИЉАЛАЦ – ИЗВОЗНИК

ПРИМАЛАЦ – УВОЗНИК

ПОШИЉАЛАЦ – сигурност

ПРИМАЛАЦ – сигурност

КОНТЕЈНЕРИ

ПАКОВАЊЕ

РОБА ВИСОКОГ РИЗИКА ОД ПРЕВАРА

Б. НАЧИН ПОПУЊАВАЊА ЕЛЕКТРОНСКЕ ТРАНЗИТНЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕ

ТРАНЗИТ РОБЕ

ЗАГЛАВЉЕ

Број: 1

Користи се група података.

ЛРН

(рубрика 7)

Врста/Дужина: сб ..22

Користи се локални референтни број (ЛРН). Утврђује се од стране корисника, који га у договору са надлежним царинским органом користи ради идентификације сваке појединачне декларације.

Резервни поступак

(рубрика 7)

Врста/Дужина: б1

Атрибут се користи у резервном поступку.

Уносе се следеће шифре:

1: Декларација попуњена од стране овлашћеног пошиљаоца у поједностављеном поступку,

0: Употреба редовне декларације.

МРН

(рубрика А)

Врста/Дужина: сб18

Атрибут се користи у резервном поступку.

Датум издавања

(рубрика А)

Врста/Дужина: б8

Атрибут се користи када се користи у резервном поступку. Датум издавања је у форми ГГГГММДД где је:

ГГГГ = година, MM = месец, DD = дан.

Врста декларације

(рубрика 1)

Врста/Дужина: сб ..5

Атрибут се користи. Уноси се шифра за врсту декларације из Прилога 5.

Врста заступања

(рубрика 50)

Врста/Дужина: сб ..1

Атрибут се користи. Атрибут означава да ли носилац поступка има заступника. Уносе се следеће шифре:

1: поднета без заступника,

2: поднета од стране заступника (Н = непосредно заступање).

Употреба сигурносних података

Врста/Дужина: б1

Атрибут је опциони. Уносе се следеће шифре:

0: Декларација се не користи као Транзитна/Сигурносна декларација,

1: Декларација се користи као Транзитна/Сигурносна декларација.

Укупан број наименовања

(рубрика 5)

Врста/Дужина: б ..5

Атрибут се користи.

Укупан број паковања

(рубрика 6)

Врста/Дужина: б ..7

Атрибут се користи. Укупан број паковања једнак је збиру свих „Број паковања”, свих „Број комада” и вредности од „1” за сваки расути товар.

Комерцијални Референтни Број

(рубрика 7)

Врста/Дужина: сб ..70

Атрибут се користи, ако је унета шифра („1”) – „Употреба сигурносног податка”. Начин употребе ове шифре дат је у Прилогу 16. Ако се један „Комерцијални референтни број” односи на сва наименовања, онда се атрибут „Комерцијални референтни број” користи у групи података „ТРАНЗИТНИ ПОСТУПАК”. Ако се користи више од једног атрибута „Комерцијални референтни број”, онда се исти не користи у групи података „ТРАНЗИТНИ ПОСТУПАК”. У овом случају атрибут „Комерцијални референтни број” користи се у групи података „НАИМЕНОВАЊА РОБЕ”.

Земља отпреме

(рубрика 15а)

Врста/Дужина: с2

Атрибут се користи, ако је декларисана једна земља отпреме. Уноси се шифра за државе из Прилога 8. У овом случају атрибут „Земља отпреме” не користи се у групи података „НАИМЕНОВАЊЕ РОБЕ”. Ако је декларисана више од једне земље отпреме, овај атрибут се не користи у групи података „ТРАНЗИТНИ ПОСТУПАК”. У овом случају атрибут „Земља отпреме” користи се у групи података „НАИМЕНОВАЊЕ РОБЕ”.

Земља одредишта

(рубрика 17а)

Врста/Дужина: с2

Атрибут се користи, ако је декларисана једна земља одредишта. Уноси се шифра за државе из Прилога 8. У овом случају атрибут „Земља одредишта” не користи се у групи података „НАИМЕНОВАЊЕ РОБЕ”. Ако је декларисана више од једне земље одредишта, овај атрибут се не користи у групи података „ТРАНЗИТНИ ПОСТУПАК”. У овом случају атрибут „Земља одредишта” користи се у групи података „НАИМЕНОВАЊЕ РОБЕ”.

Идентитет превозног средства на поласку

(рубрика 18)

Врста/Дужина: сб ..27

Користи се атрибут из Прилога 5.

Националност превозног средства на поласку

(рубрика 18)

Врста/Дужина: с2

Уноси се шифра земље из Прилога 8. и користиће се у складу са Прилогом 5.

Контејнер

(рубрика 19)

Врста/Дужина: б1

Уносе се шифре:

0: Роба није у контејнеру(има),

1: Роба у контејнеру(има).

Идентитет превозног средства
које прелази границу

(рубрика 21)

Врста/Дужина: ан ..31

Атрибут се користи, само ако је у „Специфичне околности” уписано „D” или ако се користи атрибут „Националност превозног средства на поласку”. Уноси се шифра из Прилога 8.

Националност превозног средства

(рубрика 21)

Врста /Дужина: с2

Атрибут се користи, ако је прва цифра „Врста саобраћаја на граници” „3”, „4”, „8” или „9”. У осталим случајевима коришћење атрибута је опционо. Уноси се шифра земље из Прилога 8.

Врста саобраћаја на граници

(рубрика 25)

Врста/Дужина: б ..2

Атрибут се користи, ако је у атрибуту „Употреба сигурносних података” уписано . Атрибут се користи на начин који је дат у Прилогу 5. Уносе се шифре врсте саобраћаја из Прилога 8.

Унутрашња врста саобраћаја

(рубрика 26)

Врста/Дужина: б ..2

Коришћење атрибута је опционо. Користиће се у складу са објашњењем из рубрике 25 у Прилогу 5. Уноси се шифра врсте саобраћаја из Прилога 8 .

Врста саобраћаја после преласка границе

(рубрика 21)

Врста/Дужина: б ..2

Коришћење атрибута је опционо. Уноси се шифра врсте саобраћаја из Прилога 8.

Референтни број испоруке

Врста/Дужина: сб ..35

Атрибут се користи, ако је атрибут „Употреба сигурносних података” („1”) и „Врста саобраћаја на граници” = „4” или „40”. У овом случају атрибут ће се састојати (IATA/ICAO) од броја лета и форма сб ..8, где је:

– сб ..3: обавезна ознака авио оператера

– б..4: обавезан број лета

– с1: опциони наставак

У осталим случајевима употреба атрибута је опциона. Атрибут се користи на начин који је дат у Прилогу 16.

Место утовара

(рубрика 27)

Врста/Дужина: сб ..17

Атрибут се користи, ако је шифра у „Употреба сигурносних података” („1”). Атрибут се користи на начин који је дат у Прилогу 16. У осталим случајевима употреба атрибута је опциона.

Место истовара

Врста/Дужина: сб ..35

Атрибут се користи, ако је шифра у „Употреба сигурносних података” („1”). Употреба атрибута је опциона само ако је у „Специфичним околностима” унето „Б” или „Е”. У осталим случајевима атрибут се користи. Атрибут се користи на начин који је дат у Прилогу 16.

Шифра договореног места

(рубрика 30)

Врста/Дужина: сб ..17

Атрибут се не користи ако се користи група података „РЕЗУЛТАТ КОНТРОЛЕ”. Ако се не користи ова група података, онда је употреба атрибута опциона. Ако се атрибут користи, потребно је шифром прецизно означити место на коме се роба може прегледати. Атрибути „Договорено место робе”/„шифра договореног места”, „Одобрено место робе” и „Други царински орган” не могу се користити истовремено.

Договорено место робе

(рубрика 30)

Врста/Дужина: сб ..35

Атрибут се не користи ако се користи група података „РЕЗУЛТАТ КОНТРОЛЕ”. Ако се не користи ова група података, онда је употреба атрибута опциона. Ако се атрибут користи, потребно је шифром прецизно означити место на коме се робе може прегледати. Атрибути „Договорено место робе”/„шифра договореног места „Одобрено место робе” и „Други царински орган” не могу се користити истовремено.

Одобрено место робе

(рубрика 30)

Врста/Дужина: сб ..17

Атрибут се не користи ако се користи група података „РЕЗУЛТАТ КОНТРОЛЕ”. Ако се не користи ова група података, онда је употреба атрибута опциона. Ако се атрибут користи, потребно је шифром прецизно означити место на коме се роба може прегледати. Атрибути „Договорено место робе”/„шифра договореног места”, „Одобрено место робе” и „Други царински орган” не могу се користити истовремено.

Други царински орган

(рубрика 30)

Врста/Дужина: сб ..17

Атрибут се не користи ако се користи група података „РЕЗУЛТАТ КОНТРОЛЕ”. Ако се не користи ова група података, онда је употреба атрибута опциона. Ако се атрибут користи, потребно је шифром прецизно означити место на коме се роба може прегледати. Атрибути „Договорено место робе”/„шифра договореног места”, „Одобрено место робе” и „Други царински орган” не могу се користити истовремено.

Укупна бруто маса

(рубрика 35)

Врста/Дужина: б ..11,3

Атрибут се користи.

Износ могућег царинског дуга

Врста/Дужина: б ..10,2

Атрибут се користи када је декларација попуњена од стране овлашћеног примаоца, у осталим случајевима атрибут је опцион.

Специфичне околности

Врста/Дужина: с1

Атрибут се користи ако је приказан податак у „Употреба сигурносних података” („1”). Уноси се шифра за Употребу сигурносних података из Прилога 16.

Транспортни трошкови – начин плаћања

Врста/Дужина: с1

Атрибут се користи ако је приказан податак „Употреба сигурносних података” („1”) Начин употребе овог атрибута прописан је Прилогом 16. Ако је декларисан један атрибут „Транспортни трошкови – начин плаћања” за сва наименовања, атрибут „Транспортни трошкови – начин плаћања” ће се употребити у групи података „ТРАНЗИТНИ ПОСТУПАК”. Ако је декларисано више од једног атрибута у „Транспортни трошкови – начин плаћања”, овај податак се не уноси у групу података „ТРАНЗИТНИ ПОСТУПАК”, већ се уноси у групу података „НАИМЕНОВАЊА РОБЕ”.

Датум декларације
(датум попуњавања декларације)

(рубрика 50)

Врста/Дужина: б8

Атрибут се користи.

Место декларације
(место попуњавања декларације)

(рубрика 50)

Врста/Дужина сб ..35

Атрибут се користи.

Употреба поједностављених поступака
од стране овлашћеног пошиљаоца

(рубрика 1)

Врста/Дужина: с 1

Атрибут се користи. Атрибут означава да ли је декларација попуњена употребом поједностављених поступака од стране овлашћеног пошиљаоца. Уносе се шифре:

1: Употреба поједностављених поступака од стране овлашћеног пошиљаоца,

0: У полазној царинарници спроведена је редовна процедура.

Идентификациони број одобрења за поједностављени поступак овлашћеног пошиљаоца

Врста/Дужина: сб ..7

Атрибут се користи када је атрибут „Употреба поједностављених процедура од стране овлашћеног пошиљаоца” („1”). Атрибут означава идентификациони број одобрења за поједностављени поступак овлашћеног пошиљаоца издат од стране царинског органа.

Шифра језика НЦТС пратећег документа

Врста/Дужина: с2

Уноси се шифра језика из Прилога 10. на којем ће бити транзитни документ.

ПЛАН ПУТА

Број: 99

Група података се користи ако је атрибут „Употреба сигурносних података” („1”). Група података представља број држава кроз које се пролази током пута. Уноси се шифра из Прилога 16.

Ознака земље у правцу пута

Врста/Дужина: с2

Шифре за коришћење овог податка прописане су у Прилогу 8.

НОСИЛАЦ ПОСТУПКА

(рубрика 50)

Број: 1

Група података се користи.

ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ЛИЦА

(рубрика 50)

Врста/Дужина: сб..17

Атрибут се користи. Ако носилац поступка има седиште у Републици Србији уноси се шифра из Прилога 10. тачка 11. лица које је положило обезбеђење за плаћање дажбина.

Назив

(рубрика 50)

Врста/Дужина: сб..35

Атрибут се користи ако је унет ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ЛИЦА, а остали подаци још нису унети у систем.

Улица и број

(рубрика 50)

Врста/Дужина: сб..35

Атрибут се користи ако је унет ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ЛИЦА, а остали подаци још нису унети у систем.

Поштански број

(рубрика 50)

Врста/Дужина: сб..9

Атрибут се користи ако је унет ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ЛИЦА, а остали подаци још нису унети у систем. Ако се не зна поштански број носиоца поступка, унеће се шифра „ННН”.

Град

(рубрика 50)

Врста/Дужина: сб..35

Атрибут се користи ако је унет ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ЛИЦА, а остали подаци још нису унети у систем.

Земља

(рубрика 50)

Врста/Дужина: б2

Уноси се шифра земље из Прилога 8. ако је унет ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ЛИЦА, а остали подаци још нису унети у систем.

ID број држаоца ТИР Карнета

(рубрика 50)

Врста/Дужина: сб..17

Уноси се ИД број држаоца карнeта TIR ако је карнет TIR употребљен као транзитна декларација.

НОСИЛАЦ ПОСТУПКА – заступник

(рубрика 50)

Број: 1

Група података се користи ако носилац поступка има заступника.

ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ЛИЦА

(рубрика 50)

Врста/Дужина: сб..17

Употреба атрибута је опциона. Ако носилац поступка – заступник има седиште у Републици Србији уноси се шифра из Прилога 10. тачка 11.

Име и презиме заступника

(рубрика 50)

Врста/Дужина: сб..35

Уноси се име и презиме физичког лица.

Својство заступника

(рубрика 50)

Врста/Дужина: с..35

Употреба атрибута је опциона.

Име

(рубрика 50)

Врста/Дужина: сб..35

Атрибут се користи ако је унет ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ЛИЦА, а остали подаци још нису унети у систем.

Улица и број

(рубрика 50)

Врста/Дужина: сб..35

Атрибут се користи ако је унет ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ЛИЦА, а остали подаци још нису унети у систем.

Поштански број

(рубрика 50)

Врста/Дужина: сб..9

Атрибут се користи ако је унет ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ЛИЦА, а остали подаци још нису унети у систем. Ако се не зна поштански број заступника, уноси се шифра „ННН”.

Град

(рубрика 50)

Врста/Дужина: сб..35

Атрибут се користи ако је унет ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ЛИЦА, а остали подаци још нису унети у систем.

Земља

(рубрика 50)

Врста/Дужина: с2

Уноси се шифра земље из Прилога 8. ако је унет ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ЛИЦА, а остали подаци још нису унети у систем.

ПОШИЉАЛАЦ – ИЗВОЗНИК

(рубрика 2)

Број: 1

Група података се користи када је декларисан само један пошиљалац. У том случају група података „ПОШИЉАЛАЦ ИЗВОЗНИК” не може се користити у групи података „НАИМЕНОВАЊЕ РОБЕ”

ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ЛИЦА

(рубрика 2)

Врста/Дужина: сб..17

Употреба атрибута је опциона. Ако пошиљалац – извозник има седиште у Републици Србији уноси се шифра из Прилога 10. тачка 11.

Назив пошиљаоца

(рубрика 2)

Врста/Дужина: сб..35

Атрибут се користи.

Улица и број

(рубрика 2)

Врста/Дужина: сб..35

Атрибут се користи.

Поштански број

(рубрика 2)

Врста/Дужина: сб..9

Атрибут се користи. Ако се не зна поштански број пошиљаоца, уноси се шифра „ННН”.

Град

(рубрика 2)

Врста/Дужина: сб..35

Атрибут се користи.

Земља

(рубрика 2)

Врста/Дужина: с2

Уноси се шифра земље из Прилога 8.

ПРИМАЛАЦ – УВОЗНИК

(рубрика 8)

Број: 1

Група података се користи када је декларисан само један прималац. У том случају група података „ПРИМАЛАЦ УВОЗНИК” не може се користити у групи података „НАИМЕНОВАЊЕ РОБЕ”

ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ЛИЦА

(рубрика 8)

Врста/Дужина: сб..17

Употреба атрибута је опциона. Ако прималац – увозник има седиште у Републици Србији уноси се шифра из Прилога 10. тачка 11.

Назив примаоца

(рубрика 8)

Врста/Дужина: сб..35

Атрибут се користи.

Улица и број

(рубрика 8)

Врста/Дужина: сб..35

Атрибут се користи.

Поштански број

(рубрика 8)

Врста/Дужина: сб..9

Атрибут се користи. Ако се не зна поштански број пошиљаоца, унеће се шифра „ННН”.

Град

(рубрика 8)

Врста/Дужина: сб..35

Атрибут се користи.

Земља

(рубрика 8)

Врста/Дужина: б2

Уноси се шифра земље из Прилога 8.

ПОШИЉАЛАЦ – ИЗВОЗНИК – сигурност

Број: 1

Група података се користи ако је атрибут „Употреба сигурносних података” („1”). Група података која се подразумева је „О”, осим у случајевима када додатни услови или правила за овај атрибут подразумевају неку другу шифру. Уноси се шифра из Прилога 16.

ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ЛИЦА

Врста/Дужина: сб..17

Атрибут се користи. Ако пошиљалац – извозник има седиште у Републици Србији уноси се шифра из Прилога 10. тачка 11.

Назив пошиљаоца – извозника

Врста /Дужина: сб..35

Атрибут се користи.

Улица и број

Врста/Дужина: сб..35

Атрибут се користи.

Поштански број

Врста/Дужина: сб..9

Атрибут се користи. Ако се не зна поштански број пошиљаоца, уноси се шифра „ННН”.

Град

Врста/Дужина: сб..35

Атрибут се користи.

Земља

Врста/Дужина: с2

Уноси се шифра из Прилога 8.

ПРИМАЛАЦ – УВОЗНИК – сигурност

Број: 1

Група података се користи ако је атрибут „Употреба сигурносних података” („1”). Група података која се подразумева је „О”, осим у случајевима када додатни услови или правила за овај атрибут подразумевају неку другу шифру. Уноси се шифра из Прилога 16.

ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ЛИЦА

Врста/Дужина: сб..17

Атрибут се користи. Ако прималац – увозник има седиште у Републици Србији уноси се шифра из Прилога 10. тачка 11.

Назив примаоца – увозника

Врста/Дужина: сб..35

Атрибут се користи.

Улица и број

Врста/Дужина: сб..35

Атрибут се користи.

Поштански број

Врста/Дужина: сб..9

Атрибут се користи. Ако се не зна поштански број примаоца, уноси се шифра „ННН”.

Град

Врста/Дужина: сб..35

Атрибут се користи.

Земља

Врста/Дужина: с2

Уноси се шифра из Прилога 8.

ПРЕВОЗНИК – сигурност

Број: 1

Група података се користи ако је атрибут „Употреба сигурносних података” („1”). Група података која се подразумева је „О”, осим у случајевима када додатни услови или правила за овај атрибут подразумевају неку другу шифру. Група података се користи само ако превозник и носилац поступка – заступник нису исто лице, у супротном употреба је опциона. Уноси се шифра из Прилога 16.

ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ЛИЦА

Врста/Дужина: сб..17

Атрибут се користи. Ако превозник има седиште у Републици Србији уноси се шифра из Прилога 10. тачка 11.

Назив превозника

Врста/Дужина: сб..35

Атрибут се користи.

Улица и број

Врста/Дужина: сб..35

Атрибут се користи.

Поштански број

Врста/Дужина: сб..9

Атрибут се користи. Ако се не зна поштански број примаоца превозника, уноси се шифра „ННН”.

Град

Врста/Дужина: сб..35

Атрибут се користи.

Земља

Врста/Дужина: с2

Уноси се шифра из Прилога 8.

ОВЛАШЋЕНИ ПРИМАЛАЦ

(рубрика 53)

Број: 1

Група података се користи како би се означило да је роба испоручена овлашћеном примаоцу.

ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ЛИЦА
овлашћеног примаоца

(рубрика 53)

Врста/Дужина: сб..17

Атрибут се користи. Ако овлашћени прималац има седиште у Републици Србији уноси се шифра из Прилога 10. тачка 11.

ПОЛАЗНА ЦАРИНАРНИЦА

(рубрика C)

Број: 1

Група података се користи.

Референтни број

(рубрика C)

Врста/Дужина: сб8

Уноси се шифра из Прилога 8.

ТРАНЗИТНА ЦАРИНАРНИЦА

(рубрика 51)

Број: 99

Група података се користи након приступања Републике Србије Конвенцији о заједничком транзиту 1987. Група података се користи у сагласности са одредбама Конвенције. Уноси се шифра предвиђене улазне царинске испоставе за чланицу Конвенције кроз коју ће се вршити транзит пошиљке или, ако пошиљка само транзитира преко подручја које није територија чланица Конвенције, излазне царинске испоставе преко које превозно средство напушта територију чланица Конвенције. Група података се користи најмање једном ако су различите чланице Конвенције декларисане за отпрему и одредиште.

Референтни број

(рубрика 51)

Врста/Дужина: сб8

Уноси се шифра из Прилога 10.

Датум и време доласка у транзитну царинарницу

Врста/Дужина: б12

Атрибут се користи, ако је „Употреба сигурносних података” („1”). Ако су „Специфичне околности” „А” или „Б”, употреба атрибута је опциона. Уноси се шифра из Прилога 16. Датум и време доласка су у форми ГГГГММДДССММ где је:

ГГГГ = година, MM = месец, DD = дан, СС = сат анд MM = минут.

ОДРЕДИШНА ЦАРИНАРНИЦА

(рубрика 53)

Број: 1

Атрибут се користи.

Референтни број

(рубрика 53)

Врста/Дужина: сб8

Уноси се шифра из Прилога 8. у поступку националног транзитног поступка. Шифра из Прилога 10. уноси се у поступку заједничког транзитног поступка након приступања Републике Србије Конвенцији о заједничком транзиту 1987.

РЕЗУЛТАТИ КОНТРОЛЕ

(рубрика Д)

Број: 1

Група података се користи када је декларација попуњена од стране овлашћеног примаоца.

Шифра резултата контроле

(рубрика Д)

Врста/Дужина: сб2

Уноси се шифра „А3”.

Рок предаје

(рубрика Д)

Врста/Дужина: б8

Рок предаје робе одредишној царинарници биће унет на начин предвиђен одобрењем. Рок предаје робе дат је у форми ГГГГММДД где је:

ГГГГ = година, MM = месец, ДД = дан.

СТАВЉЕНЕ ПЛОМБЕ

(рубрика Д)

Број: 1

Група података се користи ако је у одобрењу овлашћеног пошиљаоца наведена употреба пломби или ако је носиоцу поступка одобрено коришћење специјалних пломби (поједностављени поступак).

Број пломби

(рубрика Д)

Врста/Дужина: б ..4

Атрибут се користи.

ОЗНАКА ПЛОМБИ

(рубрика Д)

Број: 99

Група података се користи због идентификације пломби.

Идентитет пломби

(рубрика Д)

Врста/Дужина: сб ..20

Атрибут се користи.

ГАРАНЦИЈА

Број: 9

Група података се користи.

Врста гаранције

(рубрика 52)

Врста/Дужина: сб1

Уноси се шифра из Прилога 8.

ПОЗИВАЊЕ НА ГАРАНЦИЈУ

(рубрика 52)

Број: 99

Група података се користи ако је за врсту гаранције унета шифра

„0”, „1”, „4” или „9”.

РБГ (Референтни број гаранције)

(рубрика 52)

Врста/Дужина: сб ..24

Атрибут се користи за референтни број гаранције ако атрибут „врста гаранције” садржи шифре „0”, „1”, „2”, „4” или „9”. У том случају атрибут „остале напомене гаранције” не може се користити. Референтни број гаранције (РБГ) даје царински орган обезбеђења због препознавања сваке појединачне гаранције и састоји се од:

Поље

Садржина

Врста поља

Примери

1

Последње две цифре године у којој је гаранција прихваћена (ГГ)

б 2

07

2

Идентификација ознаке државе у којој је издата гаранција (ISO alpha 2 шифра државе)

с 2

МК

3

Јединствена идентификацијска ознака за прихватање коју даје царински орган обезбеђења за годину и државу

сб 12

1234АБ788966

4

Контролни број

сб 1

8

5

Идентификацијска ознака за појединачно обезбеђење у облику купона (1 слово + 6 бројева) или НУЛА за друге врсте обезбеђења

сб7

А001017

Поља 1 и 2 обухватају ознаке наведене у табели.

Поље 3 се попуњава јединственом идентификацијском ознаком за годину и за државу која је прихватила гаранцију издату од царинског органа обезбеђења.

Поље 4 се попуњава вредношћу која је контролни број за поља 1 до 3 РБГ. Ово поље омогућава откривање грешака приликом преузимања прва четири поља РБГ.

Поље 5 се користи само када се РБГ односи на појединачну гаранцију у облику купона који су регистровани у компјутерском транзитном систему. У том случају, ово се поље попуњава идентификационом ознаком купона.

Остали видови гаранције

(рубрика 52)

Врста/Дужина: сб ..35

Атрибут се користи ако „Врста гаранције” садржи друге шифре поред „0”, „1”, „2”, „4” или „9”. У овом случају атрибут „РБГ” се не користи.

Ознака приступа

Врста/Дужина: сб4

Атрибут се користи када се користи атрибут „РБГ”, у супротном употреба атрибута је опциона. У зависности од врсте гаранције, издаје је царински орган обезбеђења, гарант или носилац поступка.

ОГРАНИЧЕЊЕ ВАЖЕЊА (ЕУ – Европска унија)

Број: 1

Група података се уноси после приступања Републике Србије Конвенцији о заједничком транзиту, 1987.

Не односи се на ЕУ

(рубрика 52)

Тип/Дужина: б1

Шифра 0 се не уноси за заједнички транзит.

ОГРАНИЧЕЊЕ ВАЖЕЊА (НЕ-ЕУ)

Број: 99

Група података се уноси након приступања Републике Србије Конвенцији о заједничком транзиту, 1987.

Не односи се на уговорне стране
у заједничком транзиту

(рубрика 52)

Врста/Дужина: б2

Уноси се шифра земље из Прилога 8. за земље EFTE на које се односи Конвенција о заједничком транзиту, 1987.

НАИМЕНОВАЊЕ РОБЕ

Број: 999

Група података се користи.

Врста декларације

(ex рубрика 1)

Врста/Дужина: сб ..5

После приступања Републике Србије Конвенцији о заједничком транзиту, 1987, атрибут се користи ако је шифра „Т” употребљена као атрибут „Врста декларације” унета у групу података „ПОСТУПАК ТРАНЗИТА”. У осталим случајевима атрибут се не користи.

Земља отпреме

(ex рубрика 15а)

Врста/Дужина: с2

Атрибут се користи ако је декларисана више од једне земље отпреме. Користи се шифра земље из Прилога 8. Атрибут „Земља отпреме” не уноси се у групу података „ПОСТУПАК ТРАНЗИТА”. Ако је декларисана само једна земља отпреме, онда се овај атрибут користи у групи података „ПОСТУПАК ТРАНЗИТА”.

Земља одредишта

(ex рубрика 17а)

Врста/Дужина: с2

Атрибут се користи, ако је декларисана више од једне земље отпреме. Уноси се шифра земље из Прилога 8. Атрибут „Земља отпреме” не користи се у групи података „ПОСТУПАК ТРАНЗИТА”.

Регистрациони број отпада

(ex рубрика 31)

Врста/Дужина: сб ..8

Атрибут се користи ако је декларисана роба предмет контроле на основу Базелске конвенције о контроли прекограничног кретања опасних отпада и њиховом одлагању („Службени лист СРЈ – Међународни уговори”, број 2/99) и националних прописа из области управљања отпадом.

Шифра отпада

(ex рубрика 31)

Врста/Дужина: с3

Атрибут се користи ако се декларисана роба налази на листи ИА – Опасан отпад или листи IIV – Неопасан отпад Уредбе о листама отпада за прекогранично кретање, садржини и изгледу докумената који прате прекогранично кретање отпада са упутствима за њихово попуњавање („Службени гласник РС”, број 60/09).

Облик прераде отпада

(ex рубрика 31)

Врста/Дужина: сб ..3

Атрибут се користи ако се декларисана роба налази на Р листи (листа поступака и метода поновног искоришћења отпада) Правилника о категоријама, испитивању и класификацији отпада. Атрибут садржи један од кодова „Р1” до „Р13” у складу са наведеним правилником.

Количина акцизних производа

(ex рубрика 31)

Врста/Дужина: б ..5

Атрибут се користи, ако је декларисана акцизна роба.

Вредност робе

(ex рубрика 31)

Врста/Дужина: б ..10

Атрибут се користи.

Опис робе

(рубрика 31)

Врста/Дужина: сб ..280

Атрибут се користи.

Количина робе

(рубрика 32)

Врста/Дужина: б ..5

Атрибут се користи и ако је број „1” наведен за атрибут „Укупна количина робе” у групи података „ПОСТУПАК ТРАНЗИТА”. У овом случају број „1” се користи за овај атрибут. Количина робе је иста на свим местима у декларацији.

Тарифни број

(рубрика 33/1)

Врста/Дужина: сб8

Атрибут се користи ако транзитну декларацију подноси исто лице као и декларацију која претходи транзитној декларацији, а која садржи тарифни број.

У осталим случајевима употреба атрибута је опциона.

Бруто маса

(рубрика 35)

Врста/Дужина: б ..11,3

Употреба атрибута је опциона када је једном декларацијом обухваћена различита роба која је упакована заједно и када се може одредити бруто маса за сваку врсту робе.

Нето маса

(рубрика 38)

Врста/Дужина: б ..11,3

Употреба атрибута је опциона у складу са Прилогом 5.

Ун ознака за робу високог ризика

(ex рубрика 44)

Врста/Дужина: сб4

Атрибут се користи када је унета „Употреба сигурносних података” („1”). Атрибут је обавезан, осим ако додатни услови или правила за употребу овог атрибута подразумевају нешто друго. Уноси се шифра из Прилога 16.

Комерцијални Референтни Број

(ex рубрика 7)

Врста/Дужина: сб ..70

Атрибут се користи када је унета „Употреба сигурносних података” . Атрибут је обавезан, осим ако додатни услови или правила за употребу овог атрибута подразумевају нешто друго. Уноси се шифра из Прилога 16.

Трошкови превоза – Начин плаћања

Врста/Дужина: с1

Атрибут се користи када је унета „Употреба сигурносних података” . Атрибут је обавезан, осим ако додатни услови или правила за употребу овог атрибута подразумевају нешто друго. Уноси се шифра из Прилога 16. Шифра се не уноси када је атрибут „Трошкови превоза – начин плаћања” коришћен у групи података „ПОСТУПАК ТРАНЗИТА”.

ПРЕТХОДНА ДОКУМЕНТА

(рубрика 40)

Број : 9

Користи се група података из Прилога 5.

Шифра претходног документа

(рубрика 40)

Врста/Дужина: сб ..6

Атрибут се користи када је употребљен најмање један претходни документ. Уноси се шифра из Прилога 8. или Прилога 10.

Број претходног документа

(рубрика 40)

Врста/Дужина: сб ..35

Број претходног документа се користи.

Додатне информације

(рубрика 40)

Врста/Дужина: сб ..26

Употреба атрибута је опциона.

ПРИЛОЖЕНЕ ИСПРАВЕ

(рубрика 44)

Број: 99

Користи се група података из Прилога 5. Ако се користи група података, треба користити најмање један, од следећих података.

Шифра документа

(рубрика 44)

Врста/Дужина: сб ..3

Уноси се шифра из Прилога 10.

Број документа

(рубрика 44)

Врста/Дужина: сб ..20

Додатне информације

(рубрика 44)

Врста/Дужина: сб ..26

ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ

(рубрика 44)

Број: 99

Користи се група података из Прилога 5. Ако се користи ова група података користи се и атрибут „Додатне информације” или „Текст”.

Текст у додатним информацијама

(рубрика 44)

Врста/Дужина: сб ..70

Употреба атрибута је опциона.

Идентификациона ознака у додатним
информацијама

(рубрика 44)

Врста/Дужина: сб ..3

Уноси се шифра из Прилога 10. за идентификациону ознаку у додатним информацијама.

Извоз из ЕУ (Европска унија)

(рубрика 44)

Врста/Дужина: б1

Користи се, ако атрибут „Идентификациона ознака у додатним информацијама” садржи шифру „DG0” или „DG1” атрибут „Извоз из ЕУ” или „Извоз из земље”. Оба атрибута не могу се истовремено користити. У осталим случајевима овај атрибут се не користи. Ако се атрибут користи, уносе се шифре:

0 = роба није извезена из ЕУ,

1 = роба је извезена из ЕУ.

Извоз из земље

(рубрика 44)

Врста/Дужина: с2

Користи се, ако атрибут „Идентификациона ознака у додатним информацијама” садржи шифру „ДГ0” или „ДГ1” атрибут „Извоз из ЕУ” или „Извоз из земље”. Оба атрибута се не могу истовремено користити. Ако се атрибут користи, уносе се шифре из Прилога 8.

ПОШИЉАЛАЦ – ИЗВОЗНИК

(ex рубрика 2)

Број: 1

Група података се не користи када је декларисан само један пошиљалац. У том случају група података „ПОШИЉАЛАЦ ИЗВОЗНИК” користи се у групи података „ТРАНЗИТНИ ПОСТУПАК”

ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ЛИЦА

(ex рубрика 2)

Врста/Дужина: сб..17

Употреба атрибута је опциона. Ако пошиљалац – извозник има седиште у Републици Србији уноси се шифра из Прилога 10. тачка 11.

Назив пошиљаоца

(ex рубрика 2)

Врста/Дужина: сб..35

Атрибут се користи.

Улица и број

(ex рубрика 2)

Врста/Дужина: сб..35

Атрибут се користи.

Поштански број

(ex рубрика 2)

Врста/Дужина: сб..9

Атрибут се користи. Ако се не зна поштански број пошиљаоца, уноси се шифра „ННН”.

Град

(ex рубрика 2)

Врста/Дужина: сб..35

Атрибут се користи.

Земља

(ex рубрика 2)

Врста/Дужина: с2

Уноси се шифра земље из Прилога 8.

ПРИМАЛАЦ – УВОЗНИК

(ex рубрика 8)

Број: 1

Група података се користи када је декларисан више од једног примаоца. Када је декларисан само један прималац робе, група података „ПРИМАЛАЦ УВОЗНИК” не може се користити у групи података „НАИМЕНОВАЊЕ РОБЕ”

ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ЛИЦА

(ex рубрика 8)

Врста/Дужина: сб..17

Употреба атрибута је опциона. Ако прималац – увозник има седиште у Републици Србији уноси се шифра из Прилога 10. тачка 11.

Назив примаоца

(ex рубрика 8)

Врста/Дужина: сб..35

Атрибут се користи.

Улица и број

(ex рубрика 8)

Врста/Дужина: сб..35

Атрибут се користи.

Поштански број

(ex рубрика 8)

Врста/Дужина: сб..9

Атрибут се користи. Ако се не зна поштански број пошиљаоца, уноси се шифра „ННН”.

Град

(ex рубрика 8)

Врста/Дужина: сб..35

Атрибут се користи.

Земља

(ex рубрика 8)

Врста/Дужина: б2

Уноси се шифра земље из Прилога 8.

ПОШИЉАЛАЦ – ИЗВОЗНИК – сигурност

Број: 1

Група података се користи ако је атрибут „Употреба сигурносних података” . Група података је „О”, осим у случајевима када додатни услови или правила за овај атрибут подразумевају неку другу шифру. Уноси се шифра из Прилога 16.

ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ЛИЦА

Врста/Дужина: сб..17

Атрибут се користи. Ако пошиљалац – извозник има седиште у Републици Србији уноси се шифра из Прилога 10. тачка 11.

Назив пошиљаоца – извозника

Врста /Дужина: сб..35

Атрибут се користи.

Улица и број

Врста/Дужина: сб..35

Атрибут се користи.

Поштански број

Врста/Дужина: сб..9

Атрибут се користи. Ако се не зна поштански број пошиљаоца, уноси се шифра „ННН”.

Град

Врста/Дужина: сб..35

Атрибут се користи.

Земља

Врста/Дужина: с2

Уноси се шифра из Прилога 8.

ПРИМАЛАЦ – УВОЗНИК – сигурност

Број: 1

Група података се користи ако је атрибут „Употреба сигурносних података” . Група података је „О”, осим у случајевима када додатни услови или правила за овај атрибут подразумевају неку другу шифру. Уноси се шифра из Прилога 16.

ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ЛИЦА

Врста/Дужина: сб..17

Шифра се уноси. Ако прималац – увозник има седиште у Републици Србији уноси се шифра из Прилога 10. тачка 11.

Назив примаоца – увозника

Врста/Дужина: сб..35

Атрибут се користи.

Улица и број

Врста/Дужина: сб..35

Атрибут се користи.

Поштански број

Врста/Дужина: сб..9

Атрибут се користи. Ако се не зна поштански број примаоца, уноси се шифра „ННН”.

Град

Врста/Дужина: сб..35

Атрибут се користи.

Земља

Врста/Дужина: с2

Уноси се шифра из Прилога 8.

КОНТЕЈНЕРИ

(рубрика 31)

Број: 99

Ако атрибут „Контејнер” у групи података „ТРАНЗИТНИ ПОСТУПАК” садржи шифру „1” ова група података се уноси.

Број контејнера

(рубрика 31)

Врста/Дужина: сб ..11

Атрибут се користи.

ПАКОВАЊА

(рубрика 31)

Број: 99

Група података се користи.

Врста паковања

(рубрика 31)

Врста/Дужина: б ..5

Атрибут се користи ако атрибут „врста паковања” садржи шифре из Прилога 8. осим оних које означавају расуту робу (VQ, ВГ, VL, VY, ВР или ВО) или „Распаковано” (NE, NF, NG). Не може се користити податак „врста паковања” уколико у себи садржи једну од поменутих шифара.

Ознаке и број паковања

(рубрика 31)

Врста/Дужина: сб ..42

Атрибут се користи ако атрибут „врста паковања” садржи шифре из Прилога 8. осим оних које означавају расуту робу (VQ, ВГ, VL, VY, ВР или ВО) или „Распаковано” (NE, NF, NG). Атрибут се може користити опционо ако атрибут у себи садржи једну од поменутих шифара.

Врста паковања

(рубрика 31)

Врста/Дужина: с2

Уносе се шифре из листе паковања из рубрике 31 из Прилога 8.

Број комада

(рубрика 31)

Врста/Дужина: б ..5

Ако атрибут „Врста паковања” садржи једну од шифара за расуту робу (VQ, ВГ, VL, VY, ВР или ВО) из Прилога 8., онда се атрибути „Број комада” и „Број паковања” не користе и употреба атрибута „Ознаке и број паковања” је опциона. Атрибут „Број комада” се користи ако атрибут „Врста паковања” садржи једну од шифара за „Распаковано” (NE, NF, NG) из Прилога 8.