Zakon

ЗАКОН

о улагањима

"Службени гласник РС", број 89 од 27. октобра 2015.

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређивања

Члан 1.

Овим законом уређује се општи правни оквир за улагања у Републици Србији, субјекти подршке улагањима за ефикасно пружање услуга улагачима, образовање и рад Савета за економски развој и оснивање и рад Развојне агенције Србије.

Циљеви закона

Члан 2.

Циљеви овог закона јесу:

1) унапређење инвестиционог окружења у Републици Србији;

2) подстицање директних улагања ради јачања економског и привредног развоја, раста запослености и свеукупног друштвеног бољитка;

3) изједначавање третмана домаћих и страних улагача, у складу са законом;

4) повећање ефикасности у пружању услуга органа власти које се непосредно односе на улагања;

5) стварање привлачнијег пословног амбијента за домаће и стране улагаче, у складу са Уставом и законом.

Дефиниције

Члан 3.

Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење:

1) улoг јесу ствари, права и новац.

Неновчани улози изражавају се у новцу.

Улог страног улагача може бити и у девизама и у ефективном страном новцу који се купују и продају на девизном тржишту;

2) улагање јесте:

(а) привредно друштво или огранак привредног друштва које је основао улагач, у складу са законом којим се уређују привредна друштва у Републици Србији;

(б) удео у привредном друштву, акције друштва или друге хартије од вредности еквивалентне акцијама друштва у смислу закона којим се уређује тржиште капитала у Републици Србији;

(в) права која је улагач стекао на основу уговора о јавно-приватном партнерству у складу са законом којим се уређује јавно-приватно партнерство у Републици Србији;

(г) права својине, службености, залоге и друга стварна права на покретним стварима и непокретностима које се налазе на територији Републике Србије која је улагач стекао за потребе обављања делатности;

(д) права интелектуалне својине, која имају заштиту по важећем праву Републике Србије;

(ђ) права на обављање делатности која се обавља на основу дозволе или одобрења државног органа, стечених у циљу обављања делатности улагача на територији Републике Србије, у складу са законом;

3) страно улагање је улагање страног улагача. Промена правног облика у којем се врши улагање, не утиче на његов карактер страног улагања, када је таква промена извршена у складу са законом;

4) улагач јесте правно или физичко лице које је уложило капитал, као и лице које је стекло улагање из тачке 2) овог члана, на територији Републике Србије, у складу са законом;

5) страни улагач јесте лице које је уложило капитал, као и лице које је одговарајућим правним послом стекло улагање из тачке 2) овог члана, на територији Републике Србије, а које је:

(а) страно правно лице са седиштем у иностранству, укључујући и огранак страног правног лица који је регистрован у Републици Србији,

(б) страни држављанин, без обзира на стално место боравка,

(в) држављанин Републике Србије са сталним местом боравка изван Републике Србије дужим од једне године;

6) орган власти, у смислу овог закона, јесте:

(а) орган државне управе, у смислу закона којим се уређује државна управа, орган аутономне покрајине, орган локалне самоуправе, као и организација којој је поверено вршење јавних овлашћења,

(б) правно лице које оснива или финансира у целини, односно у претежном делу орган државне управе или било који од органа власти наведених у подтачки (а) ове тачке;

7) пројектни тим је дефинисан у члану 22. овог закона;

8) инвестициони програм је дефинисан у члану 23. овог закона;

9) Савет за економски развој је дефинисан у члану 25. овог закона;

10) Развојна агенција Србије је дефинисана у члану 27. овог закона;

11) јединица за локални економски развој и подршку улагањима јесте организациони део јединице локалне самоуправе или правно лице које пружа стручну помоћ и подршку улагачу у реализацији улагања.

Улагањем, у смислу овог закона, не сматра се:

а) новчано или друго потраживање које непосредно произилази из трговачког посла (продаје, размене, пружања услуга и др.);

б) новчано потраживање које проистиче из кредита у вези са трговачким послом (финансирање трговине и др.);

в) портфолио улагање.

II. ПРАВА УЛАГАЧА

Слобода улагања

Члан 4.

Домаћи и страни улагачи уживају слободу улагања, у складу са Уставом и законом.

Јемчи се заштита улагањима извршеним у складу са законом.

Заштита стечених права

Члан 5.

Улагач ужива пуну правну сигурност и правну заштиту у погледу права стечених улагањем.

Експропријација

Члан 6.

Улагање неће бити предмет експропријације било непосредно или посредно мерама које имају за циљ ефекат који је једнак експропријацији.

Изузетно од става 1. овог члана својина и друга стварна права улагача на непокретностима могу се одузети или ограничити само у јавном интересу, ако је таква могућност предвиђена законом којим се уређује експропријација, на недискриминаторан начин, по поступку прописаним тим законом, уз исплаћивање одговарајуће накнаде без одлагања.

У случају из става 2. овог члана одговарајућа накнада улагачу обухвата накнаду за експроприсану непокретност и накнаду за умањење вредности пословања које је таквим одузимањем проузроковано, у складу са законом. При одређивању вредности накнаде у обзир ће се узети вредност експроприсане имовине пре него што је објављена намера о експропријацији.

Накнаде из става 3. овог члана исплаћују се улагачу без одлагања и укључују законску затезну камату за случај доцње, обрачунату од дана када је одузимање извршено до дана исплате у складу с овим законом.

У случају из става 2. овог члана, улагач има право на правни лек, на хитно решавање поступка одузимања и на процену вредности предмета одузимања од стране судског или другог надлежног органа, у складу са законом.

Национални третман страних улагања

Члан 7.

Страни улагачи, у погледу свог улагања у свему уживају једнак положај и имају иста права и обавезе као и домаћи улагачи, ако овим или другим законом није другачије уређено.

Улагачи могу заснивати радни однос са странцима, у складу са законом.

Страни улагач може стећи право својине, службености, залоге и друга стварна права на покретним стварима и непокретностима које се налазе на територији Републике Србије, у складу са законом.

Слобода плаћања према иностранству

Члан 8.

Улагач, ради плаћања према иностранству која су дозвољена законом којим се уређује девизно пословање, може купити девизе на девизном тржишту у Републици Србији.

Право на трансфер добити и имовине страног улагача

Члан 9.

Страни улагач има право да, у складу са законом, након плаћања свих пореских и других обавеза по основу јавних прихода, слободно трансферише финансијска и друга средства у вези са улагањем, као што су:

1) приходи (дивиденде, накнаде за коришћење права интелектуалне својине и других сродних права, камате и др.);

2) имовина која му припадне после гашења привредног друштва, односно на основу престанка уговора о улагању;

3) износи добијени од продаје удела или акција у капиталу привредног друштва;

4) износи добијени по основу смањења основног капитала привредног друштва;

5) износи добијени од допунских уплата;

6) накнаде од експропријације, односно од друге мере са сличним дејством;

7) део зараде лица из члана 7. став 2. овог закона.

Новчана средства из става 1. овог члана могу се преносити у иностранство у валути у којој се може трговати на домаћем девизном тржишту, у складу са прописом којим се уређују врсте девиза и ефективног страног новца који се купује и продаје на девизном тржишту.

Решавање спорова

Члан 10.

Спорови који проистичу из улагања, стране могу покушати да реше споразумно.

Спорови који проистичу из улагања могу бити решавани пред судовима или арбитражним трибуналима, у складу са законом.

III. ВРСТЕ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА УЛАГАЊА ПРЕМА ЗНАЧАЈУ И ПОДСТИЦАЈИ УЛАГАЊИМА

Врсте улагања према значају

Члан 11.

Улагање, према значају, јесте улагање од посебног значаја за Републику Србију (у даљем тексту: улагање од посебног значаја) и улагање од локалног значаја.

Улагање од посебног значаја јесте улагање чије остварење би битно утицало на даљи развој привреде Републике Србије, унапређење конкурентности привреде и Републике Србије као инвестиционе локације и њен равномеран регионални развој у односу на предмет улагања и територијалну концентрацију одређених привредних грана и привредних делатности и код којег постоји значајно улагање у основна средства или отварање већег броја нових радних места. Улагање од посебног значаја је и улагање које се реализује на територији једне или више јединица локалне самоуправе и подстиче реализацију заједничких развојних приоритета више јединица локалне самоуправе у функцији повећања нивоа њихове конкурентности, као и улагање на основу усвојених билатералних споразума и споразума о прекограничној сарадњи.

За улагања од посебног значаја предлог доделе државне помоћи доноси се без објаве јавног позива.

Улагање од локалног значаја је улагање које у складу са овим законом не представља улагање од посебног значаја, а које доприноси привредном и друштвеном развоју јединице локалне самоуправе на чијој територији се реализује.

Утврђивање критеријума за улагања

Члан 12.

Критеријуми на основу којих се утврђује значај улагања су:

1) број нових радних места и ефекат улагања на број запослених у привреди у јединици локалне самоуправе;

2) врста и износ улагања;

3) утицај на укупан спољнотрговински биланс Републике Србије или у појединачним индустријским гранама, односно према циљаним извозним тржиштима;

4) дугорочност улагања;

5) стварање велике вредности или високе додате вредности;

6) референце и кредибилитет улагача.

Влада ближе одређује критеријуме према којима се улагање одређује као улагање од посебног значаја или као улагање од локалног значаја у складу са овим законом и прописима којим се уређује додела и контрола државне помоћи.

Изузетно од става 2. овог члана, надлежни орган аутономне покрајине на основу критеријума прописаних овим законом и прописима којим се уређује додела и контрола државне помоћи, одлучује о улагањима која се спроводе на територији аутономне покрајине и које су од значаја за привредни развој аутономне покрајине.

Подстицаји за улагања

Члан 13.

Улагачи могу остварити право на различите подстицаје за улагања (у даљем тексту: подстицаји), у складу са прописима којима се уређују:

1) државна помоћ;

2) порески подстицаји и олакшице и ослобођења од плаћања такси;

3) царинске повластице;

4) систем обавезног социјалног осигурања.

Корисници подстицаја из става 1. овог члана су физичка и правна лица која су обвезници пореза и доприноса и других јавних прихода у Републици Србији.

Влада ближе уређује критеријуме, услове и начин привлачења директних инвестиција и вођење евиденције о одобреним подстицајима, у складу са овим законом и прописима којима се уређује контрола и додела државне помоћи.

Надлежни орган аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, у којој се врши улагање, одлучује о врсти, висини и обиму за доделу подстицаја из свог делокруга за улагање на својој територији, у складу са овим законом и прописима којима се уређује контрола и додела државне помоћи.

Уговоре о додели подстицајних средстава обезбеђених из буџета Републике Србије са улагачем закључује министарство надлежно за послове привреде (у даљем тексту: Министарство) уз претходну сагласност Владе.

Царинско ослобођење предмета улога

Члан 14.

Увоз опреме који представља улог страног улагача, у смислу овог закона, је слободан и ослобођен од плаћања царине и других увозних дажбина, осим путничких моторних возила и аутомата за забаву и игре на срећу, под условом да је опрема коју улагач увози у складу са прописима којима се уређују здравље и безбедност грађана и заштита животне средине.

Влада ближе уређује поступак, висину и рок за остваривање олакшица и ослобађање од царинских и других дажбина на увоз опреме страног улагача из става 1. овог члана, као и ограничења у погледу права располагања и забрану коришћења у друге сврхе тако увезене опреме.

IV. СУБЈЕКТИ ПОДРШКЕ УЛАГАЊИМА

Одређење субјеката подршке улагањима

Члан 15.

Субјекти подршке улагањима јесу:

1) Савет за економски развој;

2) Министарство надлежно за послове привреде;

3) Развојна агенција Србије;

4) орган аутономне покрајине или организација којој је поверено вршење јавних овлашћења на нивоу аутономне покрајине, за улагања о којима у складу са чланом 12. став 3. овог закона одлучује надлежни орган аутономне покрајине;

5) јединица локалне самоуправе преко јединице за локални економски развој и подршку улагањима (у даљем тексту: јединица за локални економски развој и подршку улагањима), у складу са чланом 20. овог закона.

Дужност органа власти и хитност у поступању

Члан 16.

Органи власти дужни су да, у оквиру својих надлежности, омогућавају несметано улагање, као и да прате и контролишу остваривање права улагача и извршавање обавеза улагача, као и преузетих обавеза Републике Србије у вези са улагањем.

Органи власти, осим Комисије за заштиту конкуренције, поступају у вези са остварењем и одржањем улагања и остварењем права и обавеза улагача, по хитном поступку.

Орган власти, осим Комисије за заштиту конкуренције, у управним стварима, у вези са остварењем и одржањем улагања и остварењем права и обавеза улагача дужан је да захтеве улагача решава са правом првенства и улагачу изда јавну исправу, у најкраћем могућем року, ако му је улагач благовремено поднео уредну и потпуну документацију.

Мере за подстицање конкурентности локалне самоуправе

Члан 17.

Надлежни орган јединице локалне самоуправе инструментима локалне развојне политике подстиче привлачење улагања, брине о постојећим улагањима и њиховом проширењу, броју и укупној вредности улагања и квалитету улагача, примењује стандарде повољног пословног окружења и доноси одлуке о мерама за подстицање конкурентности локалне самоуправе у привлачењу улагања.

Мере за подстицање конкурентности из става 1. овог члана садрже нарочито следеће елементе:

1) опредељивање органа, као јединице за подршку улагањима из члана 15. овог закона;

2) јачање аналитичке основе за прецизније и на подацима засновано креирање развојних политика, инструмената и мера у области локалног економског развоја;

3) успостављање транспарентних механизама сталне комуникације и сарадње са привредом;

4) поједностављивање локалних процедура за реализацију улагања;

5) уравнотежавање локалног тржишта рада;

6) развој комуналне и локалне економске инфраструктуре;

7) коришћење информационе и комуникационе технологије у циљу остваривања ефикасније комуникације;

8) прописивање локалних олакшица и подстицаја на основу локалних стрaтешких докумената.

Стандарде повољног пословног окружења, одређује министар надлежан за послове привреде (у даљем тексту: министар).

Притужбе на рад органа власти

Члан 18.

Ако орган власти не поступи у складу са чланом 16. овог закона, улагач може Развојној агенцији Србије поднети притужбу.

Развојна агенција Србије је дужна да, одмах по пријему притужбе, испита наводе из притужбе и предузме мере из своје надлежности у циљу отклањања притужби на рад органа власти.

Развојна агенција Србије је дужна да о радњама из става 2. овог члана обавести улагача у року од 15 дана од дана када је притужба поднета.

Одредбе овог члана не примењују се у поступцима из надлежности Народне банке Србије који се односе на оснивање и пословање банака и других финансијских институција и поступцима из надлежности Комисије за заштиту конкуренције.

Поступање јединице за локални економски развој и подршку улагањима

Члан 19.

Јединица за локални економски развој и подршку улагањима пружа стручну помоћ и подршку улагачу у реализацији улагања, ако то затражи улагач у складу са чланом 16. овог закона.

Уговоре о додели подстицајних средстава обезбеђених из буџета аутономне покрајине са улагачем закључује орган аутономне покрајине.

Члан 20.

Послове јединице за локални економски развој и подршку улагањима обавља канцеларија за локални економски развој, или орган управе, или носилац јавних овлашћења, или правно лице основано од јединице локалне самоуправе, или физичко лице из редова запослених или именованих лица, или комора, асоцијација или удружење, које знањем и искуством може да пружи стручну помоћ улагачу, а које је актом јединице локалне самоуправе одређено да те послове обавља.

Две и више јединица локалне самоуправе, могу заједнички одредити тело у складу са ставом 1. овог члана ради обављања послова јединице за локални економски развој и подршку улагањима за територију тих јединица локалне самоуправе.

Улагач може у складу са чланом 16. овог закона, захтеве подносити и исправе преузимати преко јединице за локални економски развој.

Комуникација између улагача и јединице за локални економски развој и подршку улагањима поверљива је, осим ако је давање информација обавезно у складу са законом.

Евиденција улагања од локалног значаја

Члан 21.

Јединица за локални економски развој и подршку улагањима дужна је да води евиденцију улагања од локалног значаја и да о сваком новом улагању обавештава Развојну агенцију Србије.

Образовање пројектног тима

Члан 22.

Јединице локалне самоуправе могу, на захтев улагача, за одређена улагања од локалног значаја да образују пројектни тим којим руководи лице које одреде јединице локалне самоуправе, а који чине запослени у јединици локалне самоуправе, који испуњавају услове за подршку улагањима.

Пројектни тим пружа стручну помоћ улагачу у циљу благовременог и ефикасног остварења улагања, и обезбеђивања улагачу, у што краћем року, добијање неопходних докумената, података и информација, које су потребне за ефикасно и благовремено остварење улагања.

Надлежни орган аутономне покрајине може да образује пројекти тим за подршку улагањима за улагања за која се подстицаји обезбеђују из буџета аутономне покрајине.

Развојна агенција Србије може да образује и руководи пројектним тимовима за подршку улагањима од посебног значаја.

Правила о начину рада пројектних тимова уређује Развојна агенција Србије.

Инвестициони програм

Члан 23.

На предлог улагача, јединица локалне самоуправе, односно надлежни орган аутономне покрајине утврдиће са улагачем инвестициони програм (у даљем тексту: Програм) у циљу спровођења процедуре припреме документације и дефинисања исправа и података које је улагач дужан да достави надлежним органима у локалној самоуправи, односно аутономној покрајини, у роковима утврђеним законом, другим прописом и општим актом, у којима су ти органи дужни да издају дозволе, сагласности, одобрења и друге исправе.

Надзор над спровођењем Програма врши Развојна агенција Србије.

Програм садржи и:

1) планиране рокове за подношење свих исправа и података које улагач мора да достави надлежним органима;

2) планиране рокове у којима ће сви органи власти издати дозволе, одобрења, исправе и сагласности, које су потребне за законито отпочињање и остварење улагања;

3) органе власти који издају дозволе, одобрења, исправе и сагласности.

Програмом се не додељују подстицаји за улагања.

Програм потписују јединица локалне самоуправе, односно надлежни орган аутономне покрајине и улагач.

Ако надлежни орган власти не достави у року исправу на коју се обавезао Програмом, након што му је улагач благовремено поднео уредну и потпуну документацију, улагач може поднети притужбу Развојној агенцији Србије, која предузима мере у складу са овим законом.

Информације од јавног значаја

Члан 24.

Приступ информацијама од јавног значаја у области улагања остварује се у складу са законом којим се уређује слободан приступ информацијама од јавног значаја.

V. САВЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Члан 25.

Образује се Савет за економски развој (у даљем тексту: Савет).

Председника и чланове Савета, именује Влада, у складу са овим законом.

Савет чине министар, министар надлежан за послове финансија, министар надлежан за послове рада и запошљавања, председник Привредне коморе Србије и директор Развојне агенције Србије.

Председник Савета је министар.

Савет може, на предлог председника Савета, на своје седнице позвати и друге министре, ако се по процени Савета, за тим укаже потреба везано за конкретно питање и у зависности од области која је предмет разматрања Савета, с тим да ти министри немају право гласа у Савету.

Административне и стручно-техничке послове Савета обавља Развојна агенција Србије.

Надлежности Савета

Члан 26.

Савет има следеће надлежности:

1) прати стање у области улагања и привредног развоја, јавно промовише циљеве привредног развоја Републике Србије и подстиче њихову реализацију;

2) доноси одлуку о додели подстицаја за улагања, у складу са овим законом и законом којим се уређује контрола и додела државне помоћи;

3) доноси Пословник о свом раду;

4) подноси Влади једном годишње извештај о свом раду, који се објављује на интернет страници Владе;

5) обавља и друге послове у складу са овим законом.

VI. РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА СРБИЈЕ

Оснивање Развојне агенције Србије

Члан 27.

За обављање развојних, стручних и оперативних послова подстицања и реализације директних улагања, промоције и повећања извоза, развоја и унапређења конкурентности привредних субјеката, угледа и развоја Републике Србије у области привреде и регионалног развоја, оснива се Развојна агенција Србије (у даљем тексту: Агенција).

Надзор над радом Агенције врши министарство.

Статус Агенције

Члан 28.

Агенција има својство правног лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним овим законом и статутом.

Агенција послује у складу са законом којим се уређују јавне агенције.

Агенција има рачун.

Седиште Агенције

Члан 29.

Седиште Агенције је у Београду.

Агенција може имати организационе јединице и ван свог седишта.

Организационе јединице Агенције немају својство правног лица.

Статут Агенције

Члан 30.

Статутом Агенције, ближе се уређују:

1) организација и начин обављања послова Агенције;

2) делокруг органа Агенције;

3) заступање и представљање Агенције;

4) подаци и исправе који се одређују као тајни и начин поступања с тим подацима и исправама;

5) друга питања значајна за рад Агенције.

Статут Агенције објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Органи Агенције

Члан 31.

Органи Агенције јесу управни одбор и директор.

Управни одбор има пет чланова.

Чланове управног одбора, на предлог министра именује и разрешава Влада, од којих три члана из реда државних службеника или из реда државних службеника на положају у министарству, а два члана из реда пословне заједнице.

Управни одбор

Члан 32.

Управни одбор:

1) усваја статут Агенције;

2) усваја годишњи програм рада, финансијски план, финансијски извештај и извештај о раду Агенције;

3) доноси опште акте Агенције осим правилника којим се уређује унутрашња организација и систематизација радних места у Агенцији;

4) усмерава рад директора Агенције и издаје му упутства за рад;

5) надзире пословање Агенције;

6) на предлог директора Агенције, одлучује о захтевима који су, у складу са прописима, Агенцији поднети ради давања сагласности;

7) доноси пословник о раду Агенције;

8) обавља друге послове у складу са законом.

На годишњи програм рада, финансијски план, финансијски извештај и извештај о раду Агенције из става 1. тачка 2) овог члана, сагласност даје Влада.

Директор Агенције

Члан 33.

Агенција има директора (у даљем тексту: Директор) који заступа и представља Агенцију и руководи њеним радом.

Директора бира Влада, на предлог министра, после спроведеног јавног конкурса у складу са законом којим се уређују јавне агенције.

Јавни конкурс спроводи министарство.

Министар може одредити критеријуме и мерила у погледу стручне оспособљености и радног искуства које морају испуњавати кандидати за директора Агенције.

Директор се именује на период од пет година и може поново бити именован.

Надлежности директора

Члан 34.

Директор Агенције:

1) заступа и представља Агенцију;

2) организује и руководи радом и пословањем Агенције;

3) одговара за законитост рада, као и за стручни рад и коришћење средстава Агенције;

4) закључује уговоре из делокруга рада Агенције;

5) доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Агенцији;

6) одговоран је за обављање административних и стручно-техничких послова за потребе Савета;

7) одлучује о правима и обавезама запослених;

8) врши и друге послове утврђене законом и статутом.

Права и обавезе директора и запослених

Члан 35.

На права, обавезе и одговорности из радног односа запослених у Агенцији и Директора примењују се општи прописи о раду, ако овим законом није другачије одређено.

Послови Агенције

Члан 36.

Агенција:

1) сарађује са државним органима и организацијама и носиоцима јавних овлашћења, органима територијалне аутономије и локалне самоуправе, ради обезбеђивања услова за примену овог закона и других прописа којима се уређују питања од значаја за унапређење привредног развоја и улагања;

2) прати примену овог закона и предлаже одговарајуће мере;

3) учествује у припреми програма и пројеката привредног и регионалног развоја;

4) врши анализе и обезбеђује податке и информације за потребе унапређења политике привредног и регионалног развоја;

5) врши акредитацију и координацију регионалних развојних агенција;

6) обавља стручне и административно-оперативне послове у вези са пројектима привлачења директних инвестиција и улагања и прати њихову реализацију у складу са законом и прописима;

7) спроводи програме и пројекте са циљем унапређења извозних активности привредних субјеката;

8) спроводи програме и пројекте са циљем унапређења положаја, активности и конкурентности малих и средњих привредних субјеката и предузетника;

9) води Централизовани информациони систем који обједињује релевантне податке органа власти, од значаја за израду анализа и студија у области привредног и регионалног развоја;

10) води евиденцију улагача од посебног значаја и улагача од локалног значаја;

11) предлаже, координира и спроводи активности стратешког маркетинга привредних потенцијала и угледа Републике Србије;

12) пружа стручну и саветодавну подршку привредним друштвима и предузетницима;

13) припрема и реализује програме едукације инструктора и консултаната за потребе развоја привредних друштава и предузетништва;

14) извршава и координира спровођење програма и пројеката привредног и регионалног развоја за подстицање директних инвестиција;

15) обезбеђује услове за приступ и реализацију пројеката који се финансирају из међународне развојне помоћи;

16) прати и анализира услове улагања и привредне услове на појединачним тржиштима и у појединачним секторима и даје предлоге за њихово унапређење;

17) остварује сарадњу у области улагања и прикупља информације о стању улагања у другим државама;

18) води посебне евиденције у складу са овим законом;

19) води поступак против функционера у коме се одлучује да ли постоји повреда овог закона о чему доноси одлуку;

20) предлаже давање државне помоћи, у складу са oвим законом и прописима о контроли државне помоћи;

21) организује и врши издавачку делатност у складу са својим делокругом;

22) обавља и друге послове, у складу са законом и Статутом Агенције.

Министарство на предлог Агенције ближе уређује садржај и начин вођења Централизованог информационог система из става 1. тачка 9) овог члана.

Послове из тач. 5), 9), 10) и 18) Агенција обавља као поверене послове.

Средства за оснивање и рад Агенције

Члан 37.

Средства за оснивање Агенције обезбеђују се из:

1) буџета Републике Србије;

2) других извора финансирања у складу са законом.

Средства за рад Агенције обезбеђују се из:

1) прихода које оствари обављањем послова из своје надлежности;

2) буџета Републике Србије;

3) других извора финансирања, у складу са законом.

Сукоб интереса и забрана конкуренције

Члан 38.

Директор Агенције има статус функционера у смислу закона којим се уређује сукоб интереса при вршењу јавних функција.

Директор Агенције и запослени у Агенцији не могу да заснују радни однос, односно пословну сарадњу са правним лицем, предузетником или међународном организацијом која обавља делатности у вези са функцијом коју је директор, односно запослени вршио у Агенцији, у року од две године по престанку радног односа Директора и запослених у Агенцији, осим по добијеној сагласности Агенције за запослене, односно сагласности Агенције за борбу против корупције за Директора.

Забрана злоупотребе информација

Члан 39.

Лица у Агенцији која располажу информацијама које представљају пословну тајну у смислу прописа о чувању пословне тајне или поверљиве информације у смислу прописа о тржишту капитала, не смеју исте да употребе ради стицања имовинске користи или других погодности за себе и трећа лица, или да на такав начин нанесу штету институцијама или привредним друштвима на које се односе и имају обавезу њиховог чувања.

Лицима из става 1. овог члана сматрају се лица која су у обављању својих радних дужности или функција сазнала за информације које представљају пословну тајну.

Евиденције које води Агенција

Члан 40.

Агенција, у складу са овим законом, води:

1) евиденцију пројектних тимова за подршку улагањима;

2) евиденцију инвестиционих програма;

3) евиденцију о спроведеним контролама извршења реализације улагања.

Систем вођења евиденција из става 1. овог члана Агенција успоставља у року од 60 дана од дана почетка рада Агенције.

Министар ближе уређује садржину и начин вођења евиденција.

Преузимање повереног посла

Члан 41.

Агенција може предложити надлежном министарству да у поступку надзора над радом органа власти у складу са прописима којима се уређује државна управа спровођење мере преузимања поверених послова ако би неизвршење посла од стране органа власти могло да изазове штетне последице по привреду.

Агенција објављује предлог мера из става 1. овог члана на својој интернет страни.

Одредбе ст. 1. и 2. овог члана не примењују се на Комисију за заштиту конкуренције.

VII. НАДЗОР

Надзор над спровођењем закона

Члан 42.

Надзор над применом овог закона врши министарство.

Извршење обавеза Републике Србије за контролу извршења уговорених обавеза и исплату средстава по уговорима којима су додељена подстицајна средства за или у вези са директним улагањем врши министарство у складу са прописима.

VIII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 43.

Новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара, казниће се за прекршај одговорно лице у надлежном органу власти, ако:

1) у управним стварима не решава захтеве улагача у складу са правом првенства (члан 16. став 3);

2) не изда јавну исправу у законом предвиђеном року, ако је улагач благовремено поднео уредну и потпуну документацију (члан 16. став 3).

IX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Примена закона

Члан 44.

Инвестициони пројекти код којих су, у складу са међународним уговорима и прописима којима се уређује државна помоћ и привлачење директних инвестиција, додељена подстицајна средства за директна улагања који су у току, настављају да се реализују у складу са прописима по којима су додељена.

Рок за доношење подзаконских аката

Члан 45.

Подзаконски акти на основу овлашћења из овог закона донеће се у року од 120 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Престанак важења постојећих прописа

Члан 46.

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о страним улагањима („Службени лист СРЈ”, бр. 3/02 и 5/03 и „Службени гласник РС”, број 107/14).

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи глава VIII „Промоција извоза и страних улагања” у Закону о спољнотрговинском пословању („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 36/11 – др. закон и 88/11).

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи глава V, одељак 6, чл. 27. до 30. Закона о регионалном развоју („Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 30/10).

Престанак рада јавних агенција

Члан 47.

Агенција за страна улагања и промоцију извоза основана у складу са Законом о спољнотрговинском пословању („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 36/11 – др. закон и 88/11) и Национална агенција за регионални развој основана у складу са Законом о регионалном развоју („Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 30/10), престају са радом, најкасније у року од 120 дана од дана ступања на снагу овог закона, односно на дан почетка рада Развојне агенције Србије.

Развојна агенција Србије преузима правне послове, осим уговора о раду, предмете, опрему, средства за рад, архивску грађу и регистраторски материјал Агенције за страна улагања и промоцију извоза и Националне агенције за регионални развој, најкасније у року од 120 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Средства која су у 2015. години обезбеђена на разделу министарства за финансирање рада Агенције за страна улагања и промоцију извоза и Националне агенције за регионални развој преусмеравају се за финансирање рада Развојне агенције Србије.

Даном престанка са радом Агенције за страна улагања и промоцију извоза и Националне агенције за регионални развој престаје и радни однос запослених у Агенцији за страна улагања и промоцију извоза и Националној агенцији за регионални развој и почиње са радом Развојна агенција Србије.

Ступање на снагу

Члан 48.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.