Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

 

Неважећи акт

На основу члана 193. став 1. тачка 4. Закона о полицији („Службени гласник РС”, број 101/05),

Влада доноси

 

 

УРЕДБУ

о служби у помоћној полицији и правима и дужностима помоћних полицајаца

„Службени гласник РС“, бр. 27 од 31. марта 2006, 109 од 25. децембра 2009.

 

 

Члан 1.

Овом уредбом утврђују се потребни услови за закључење уговора о добровољној служби у помоћној полицији, начини извршавања задатака, мерила за избор кандидата, права на примања, трошкове, одсуства и друга права и дужности помоћних полицајаца и разлози за престанак уговора о добровољној служби у помоћној полицији.

 

Члан 2.

Избор кандидата за помоћног полицајца врши се на основу потреба полиције, из круга лица која испуњавају услове предвиђене за заснивање радног односа полицијских службеника.

Кандидат за помоћног полицајца је лице на основном оспособљавању за извршавање задатака у помоћној полицији.

Основно оспособљавање траје најмање три месеца. Са кандидатом за помоћног полицајца за време основног оспособљавања закључује се уговор.*

За време основног оспособљавања кандидати не могу самостално примењивати полицијска овлашћења. Кандидати носе униформу са ознакама које се утврђују актом о уређењу помоћне полиције.

План основног оспособљавања и ближе услове за спровођење основног оспособљавања утврђује директор полиције, у складу са овом уредбом и прописом министра унутрашњих послова.

 

*Службени гласник РС, број 109/2009

 

Члан 3.

Помоћни полицајац је лице које није у радном односу у Министарству унутрашњих послова и које закључи уговор о добровољној служби у помоћној полицији.*

Уговор о добровољној служби у помоћној полицији може се закључити са кандидатом за помоћног полицајца који успешно заврши основно оспособљавање за извршавање полицијских задатака, као и са пензионисаним полицијским службеником до 60 година живота.

Уговор о добровољној служби у помоћној полицији закључује се за период од најмање пет година, у складу са актом о уређењу помоћне полиције.

Помоћни полицајци похађају продужено и допунско оспособљавање које се за њих организује за време добровољне службе у помоћној полицији.

На оспособљавању и приликом извршавања полицијских задатака помоћни полицајци носе униформу припадника полиције, са ознакама које су по изгледу и изради исте као ознаке почетних звања за одговарајућу стручну спрему и са ознакама припадности помоћној полицији које се утврђују актом о уређењу помоћне полиције.

План продуженог и допунског оспособљавања и ближе услове за спровођење продуженог и допунског оспособљавања утврђује директор полиције, у складу са овом уредбом и прописом министра унутрашњих послова.

 

*Службени гласник РС, број 109/2009

 

Члан 4.

Помоћни полицајци извршавају задатке на начин прописан за полицијске службенике.

Помоћни полицајци за време вршења службе у помоћној полицији имају сва полицијска овлашћења.

На оспособљавању и приликом извршавања полицијских задатака помоћни полицајци имају једнака права и дужности као и полицијски службеници.

За помоћне полицајце, изузев пензионисаних полицијских службеника, утврђују се звања према стручној спреми, и то: са средњом стручном спремом – помоћни полицајац; са вишом стручном спремом – помоћни полицијски наредник; са високом стручном спремом – помоћни полицијски инспектор. У међусобним односима и у односима са другим службеним лицима помоћни полицајци се ословљавају скраћеним називом звања, без употребе израза: „помоћни“.

Помоћни полицајац стиче звање закључењем уговора о добровољној служби у помоћној полицији, а губи га брисањем из евиденције помоћних полицајаца.

 

Члан 5.

Рад помоћног полицајца оцењује се за сваку годину у којој је ангажован дуже од 10 дана. Оцена се даје као јединствена за све елементе који се оцењују и уписује у јединични картон. Оцењивање врши старешина јединице у којој је помоћни полицајац ангажован.

На оцењивање рада помоћних полицајаца се сходно примењују прописи о оцењивању рада полицијских службеника.

 

Члан 6.

 У истој календарској години помоћни полицајац може бити ангажован за период до месец дана.*

Кандидат за помоћног полицајца има право на накнаду за време основног оспособљавања. Помоћни полицајац за време извршавања полицијских задатака, допунског и продуженог оспособљавања има право на накнаду за ангажовање.*

Кандидату за помоћног полицајца за време основног оспособљавања и помоћном полицајцу за време извршавања полицијских задатака, допунског и продуженог оспособљавања припада право на накнаду, право на одсуство и друга права и дужности под условима утврђеним за полицијске службенике.*

За време важења уговора помоћном полицајцу припада и накнада за приправност.*

Накнада за ангажовање из става 2. овог члана и накнада за приправност из става 4. овог члана утврђују се према мерилима која одређује министар унутрашњих послова.*

Права и дужности из ст. 2. до 4. овог члана уређују се уговором, према општим правилима грађанског права.*

Уређивање уговорних услова кандидата и помоћних полицајаца са полицијом није условљено сагласношћу послодавца са којим кандидат, односно помоћни полицајац има закључен уговор о раду. Полиција са планом оспособљавања кандидата и помоћних полицајаца писмено упознаје послодавца до 31. марта текуће године.*

 

*Службени гласник РС, број 109/2009

 

Члан 7.

Помоћни полицајци извршавају законом утврђене полицијске задатке.

На позив за извршавање полицијских задатака у законом одређеним случајевима морају се одазвати, а нарочито:

1) у природним и другим несрећама;

2) за обезбеђивање државне границе;

3) у случајевима ванредног или ратног стања;

4) у другим случајевима кад је теже угрожена унутрашња безбедност;

5) кад треба надокнадити ангажовање великог броја полицијских службеника за извршавање задатака из тач. 1. до 4. овог става и других задатака високог безбедносног ризика.

 

Члан 8.

Разлози за престанак уговора о добровољној служби у помоћној полицији су:

1) накнадно сазнање о неиспуњавању услова, односно престанак испуњености услова за службу у помоћној полицији;

2) престанак потребе полиције за ангажовањем помоћног полицајца услед промена акта о уређењу помоћне полиције;

3) други оправдани разлози, предвиђени општим правилима грађанског права и уговором као разлози за престанак и отказ уговора.

Разлози из става 1. овог члана односе се и на посебан уговор који се у складу са овом уредбом закључује са кандидатом за помоћног полицајца.

 

Члан 9.

Кандидат, односно помоћни полицајац мора полицију, односно полиција мора кандидата и помоћног полицајца најкасније у року од 15 дана пре намераваног раскида уговора да писмено обавести о разлогу за раскид уговора.

Податак о раскиду уговора уноси се у прописану евиденцију кандидата и помоћних полицајаца.

 

Члан 10.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 број 110-1579/2006

У Београду, 29. марта 2006. године

Влада

Потпредседник,

Мирољуб Лабус, с.р.