На основу члана 47. став 1. Закона о културним добрима („Службени гласник РС”, број 71/94) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка и 101/07),

Влада доноси

 

ОДЛУКУ

о утврђивању зграде Старе школе у Ушћу

за споменик културе

„Службени гласник РС”, број 126 од 28. децембра 2007.

 

 

1. Зграда Старе школе у Ушћу утврђује се за споменик културе.

2. Зграда Старе школе у Ушћу (у даљем тексту: споменик културе) налази се на територији општине Краљево, у Ушћу, на катастарској парцели број 8766/4, КО Ушће, у државној својини.

Споменик културе налази се у центру Ушћа, између магистралног пута за Нови Пазар и Ибра, на месту званом „под Подрезом”. Зграду је подигао 1907. године Лазар Г. Прокић, познати трговац, механџија и народни посланик Среза студеничког из Ушћа, као поклон ушћанској омладини. Високопартерна грађевина изведена је према типском пројекту за мање школске зграде, основе у облику ћириличног слова Г. Једноставан просторни распоред подређен је намени. У приземљу су се налазиле две учионице, директорска канцеларија, учитељски стан и заједнички ходник. У делу испод учитељског стана је подрум. Зидана је опеком старог формата у кречном малтеру. Конструкција између подрума и приземља је плитки-пруски свод, а међуспратна изнад приземља, као и кровна конструкција су дрвене. Кров је сложен. Под у подруму добио је у новије време нову облогу изведену у венецијанском терацу са четири розете у мозаику. Подна облога у целом приземљу првобитно је била дрвена, али је касније делимично замењена у ходнику виназ плочицама. Фасада је омалтерисана и једноставно решена. Скромна фасадна декорација сведена је на назначене пиластре, парапетне плоче, венце и оквире око отвора. Оквири правоугаоних двокрилних прозора на уличној и бочним фасадама изведени су у малтеру тако да имитирају зидани камени перваз. Распоред отвора подређен је функционалности. Главни улаз има двокрилна декоративно обрађена дрвена врата. На западној уличној фасади, испод кордонског венца налази се камена плоча са натписом о задужбинарству: „ОВУ ШКОЛУ ПОДИЖЕ ЛАЗАР Г. ПРОКИЋ СТУДЕНИЧАНИН ЗА ВЕЧИТУ УСПОМЕНУ ОМЛАДИНИ ОПШТИНЕ УШЋАНСКЕ 1907. ГОД.” У време Другог светског рата зграда је била оштећена и остала је без школских учила и библиотеке. Од 1954. године основна школа је постала осмогодишња. Од 1962. године згради је промењена намена, а школа је пресељена у нову, већу зграду.

Споменик културе, осим архитектонских вредности има и историјски значај због историјског доприноса развоју просвете и образовања у Ушћу, као и задужбинарства у Републици Србији.

3. Заштићена околина споменика културе обухвата катастарску парцелу број 8766/4, КО Ушће, у државној својини.

4. Утврђују се следеће мере заштите споменика културе:

1) очување изворног изгледа спољашње архитектуре, хоризонталног и вертикалног габарита, облика и нагиба крова, свих конструктивних и декоративних елемената, натписа, оригиналних материјала и функционалних карактеристика;

2) ажурно праћење стања и одржавање конструктивно-статичког система, кровног покривача, свих фасада, ентеријера и исправности инсталација у споменику културе;

3) забрана радова који могу угрозити статичку безбедност споменика културе;

4) забрана доградње и надградње;

5) коришћење таванског и подрумског простора уз максимално очување конструктивног склопа и изгледа;

6) инсталирање громобранских уређаја и уређаја за заштиту од пожара;

7) вођење електро и ТТ водова подземним путем;

8) забрана постављања расхладних уређаја, прикључних кутија и ормана на спољашњим површинама споменика културе.

5. Утврђују се следеће мере заштите заштићене околине споменика културе:

1) забрана градње и постављања трајних или привремених објеката који својом наменом, волуменом габарита по висини и облику могу угрозити или деградирати споменик културе и његову заштићену околину;

2) забрана градње објеката који нису у функцији споменика културе;

3) забрана постављања покретних тезги, киоска и других привремених објеката унутар заштићене околине;

4) урбанистичко, комунално и хортикултурно опремање, неговање декоративне флоре и редовно одржавање простора заштићене околине у функцији споменика културе;

5) вођење електро и ТТ водова подземним путем.

6. Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

05 број 633-8869/2007

У Београду, 27. децембра 2007. године

Влада

Потпредседник,

Божидар Ђелић, с.р.