Zakon

 

 

Неважећи акт

 

На основу члана 10. став 9. Закона о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 55/15, 103/15 и 108/16),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о износима минималних акциза за дуванске прерађевине

"Службени гласник РС", број 106 од 24. новембра 2017.

1. Овом одлуком, сагласно члану 10. ст. 5. и 9. Закона о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 55/15, 103/15 и 108/16), утврђују се износи минималнe акцизe на цигарете, дуван за пушење и остале дуванске прерађевине (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут), а на основу просечне пондерисане малопродајне цене цигарета, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут) која је утврђена Одлуком о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за дуванске прерађевине („Службени гласник РС”, број 73/17).

2. Износи минималних акциза за цигарете, дуван за пушење и остале дуванске прерађевине (резани дуван и дуван за лулу) су:

Врста дуванских прерађевина

Износ

минималне акцизе

Цигарете

140,40 дин./пак.

Дуван за пушење и остале дуванске прерађевине:

– резани дуван

4.914,00 дин./kg

– дуван за лулу

5.187,48 дин./kg

3. Минимална акциза за дуван за жвакање износи 4.914,00 дин./kg, а минимална акциза за бурмут износи 5.800,00 дин./kg.

4. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за дуванске прерађевине („Службени гласник РС”, број 73/17) у делу који се односи на износе минималне акцизе на цигарете, дуван за пушење и остале дуванске прерађевине (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут).

5. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 43-11376/2017

У Београду, 24. новембра 2017. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.