Zakon

На основу члана 263. став 2. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – УС и 113/17)

Репрезентативни синдикати у области просвете на нивоу Републике Србије: Синдикат образовања Србије, Грански синдикат просветних радника Србије Независност, Унија синдиката просветних радника Србије и Синдикат радника у просвети Србије и Влада, 2. марта 2018. године, закључују

СПОРАЗУМ

о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика

"Службени гласник РС", број 16 од 5. марта 2018.

Члан 1.

Важење Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Службени гласник РС”, број 21/15) продужава се до 5. марта 2019. године.

Члан 2.

Овај споразум ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

За Синдикат образовања Србије

Валентина Илић, с.р.

За Грански синдикат просветних радника

Србије Независност

Томислав Живановић, с.р.

За Унију синдиката просветних радника Србије

Јасна Јанковић, с.р.

За Синдикат радника у просвети Србије

Слободан Брајковић, с.р.

За Владу

Министар просвете, науке и технолошког развоја

Младен Шарчевић, с.р.