Редакцијски пречишћен текст

Неважећи акт

 

 

ЗАКОН

о јединственом матичном броју грађана

„Службени гласник СРС”, бр. 53. од 31. децембра 1978, 5 од 5. фебруара 1983, 24 од 6. јула 1985 - др. закон, 6 од 25. фебруара 1989 - др. закон, „Службени гласник РС”, бр. 53 од 16. јула 1993 - др. закон, 67 од 30. августа 1993 - др. закон, 48 од 20. јула 1994 - др. закон, 101 од 21. новембра 2005 - др. закон

 

 

Члан 1.

Јединствени матични број грађана (у даљем тексту: матични број) је индивидуална и непоновљива ознака идентификационих података о грађанима.

 

Члан 2.

Матични број одређује се по месту пребивалишта грађана, а новорођеној деци по месту рођења.

Матични број одређује и евиденцију о датим матичним бројевима води општински орган управе надлежан за унутрашње послове (у даљем тексту: општински орган).

 

Члан 3.

Деци рођеној после 31. децембра 1978. године, матични број одређује надлежни општински орган по месту рођења детета.

Надлежни орган управе који води матичну књигу рођених дужан је да одмах по упису у матичну књигу рођених достави извод из матичне књиге надлежном општинском органу ради одређивања матичног броја.

Деци из става 1. овог члана која се роде ван територије Социјалистичке Републике Србије, а којој није одређен матични број, тај број ће одредити надлежни орган по месту пребивалишта.

 

Члан 4.

Матични број уписан у личну карту, односно матичну књигу рођених служи за уписивање матичног броја у све друге јавне исправе и евиденције.

 

Члан 5.

Град Београд и свака међуопштинска регионална заједница представљају посебна регистрациона подручја за које се одређују бројеви регистра.

Бројеви регистра за регистрациона подручја из става 1. овог члана, одређује се и то за : град Београд 71; Међуопштинску регионалну заједницу Шумадије и Поморавља 72; Међуопштинску регионалну заједницу Ниш 73; Јужноморавску међуопштинску регионалну заједницу 74; Међуопштинску регионалну заједницу Зајечар 75; Подунавску међуопштинску регионалну заједницу 76; Подрињско-колубарску међуопштинску регионалну заједницу 77; Међуопштинску регионалну заједницу Краљево 78 и Међуопштинску регионалну заједницу Титово Ужице 79.

 

Члан 6.

У оквиру регистрационих подручја додељује се одговарајући распон бројева комбинацијом пола и редног броја за лица рођена истог датума.

Републички секретаријат за унутрашње послове сваке године додељује распон бројева из става 1. овог члана.

 

Члан 7.

Општински орган је дужан да одмах, најкасније у року од 15 дана од дана одређивања матичног броја, обавести о томе Републички секретаријат за унутрашње послове и орган управе који води матичну књигу рођених.

Републички секретаријат за унутрашње послове води јединствену евиденцију о утврђеним матичним бројевима.

 

Члан 8.

Одређивање и уписивање матичног броја почеће од 1. јануара 1979. године, а завршиће се најкасније до 31. децембра 1983. године*, за грађана рођене пре истека овог рока.

Грађанин је дужан да се у року из става 1. овог члана пријави надлежном општинском органу ради одређивања и уписивања матичног броја. Приликом пријављивања за одређивање и уписивање матичног броја родитељ, односно старатељ је дужан да пријави своју малолетну децу, односно лице о којем се стара и да за њих поднесе извод из матичне књиге рођених.

 

*Службени гласник СРС, број 5/1983

 

Члан 9.

Ако грађанину није одређен матични број, надлежни општински орган дужан је да приликом издавања личне карте и пријаве-одјаве пребивалишта, односно промене адресе стана, грађанину одреди матични број.

Приликом промене пребивалишта матични број се уписује у потврди пријаве-одјаве пребивалишта.

 

Члан 10.

Државни орган који одлучи, односно пред којим је извршена промена личног имена, или исправка дана, месеца и године рођења или пола, дужан је да у року од три дана од дана правоснажности решења, којим је одлучено, односно акта у коме је констатовано извршење промене, достави један примерак решења, односно другог акта, надлежном органу који је одредио матични број.

 

Члан 11.

Матични број уписује се у евиденције и исправе које о грађанима, на основу закона, воде државни органи, организације удруженог рада и друге самоуправне организације и заједнице.

Матични број може се уписивати и у друге евиденције и исправе које о грађанима воде државни органи, организације удруженог рада и друге самоуправне организације и заједнице.

 

Члан 12.

Ако се грађанину одреди погрешан матични број, исти се поништава, а грађанину се одређује нови матични број.

Ако се грађанину грешком одреде два или више матичних бројева, касније одређени матични број, односно бројеви се поништавају.

Решење о поништавању погрешно одређеног матичног броја, као и поништавању грешком одређеног матичног броја, доноси општински орган који је одредио ове матичне бројеве и о томе обавештава надлежни орган управе који води матичну књигу рођених, општински орган на чијој територији грађанин има пребивалиште, као и општински орган који је дао иницијативу за покретање поступка.

Поништени матични број не може се одредити другом грађанину.

 

Члан 13.

Средства за набавку додатне опреме информационог система Републичког секретаријата за унутрашње послове, ради спровођења овог закона, обезбедиће се у буџету Социјалистичке Републике Србије.

 

Члан 14.

Новчаном казном од 500 до 10.000 динара* казниће се за прекршај грађанин који се у року прописаном у члану 8. овог закона не пријави надлежном општинском органу ради одређивања и уписивања матичног броја, као и родитељ односно старатељ, који не пријави своју малолетну децу, односно лице о којем се стара.

 

*Службени гласник РС, број 101/2005

 

Члан 15.

Овлашћује се Републички секретаријат за унутрашње послове да пропише обрасце и начин вођења евиденције о матичном броју.

Члан 16.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Социјалистичке Републике Србије”