Zakon

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 21. став 2. Уредбе о врстама загађивања, критеријумима за обрачун накнаде за загађивање животне средине и обвезницима, висини и начину обрачунавања и плаћања накнаде („Службени гласник РС”, бр. 113/05, 6/07, 8/10, 102/10, 15/12 и 91/12),

Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси

ПРАВИЛНИК

о усклађеним износима накнаде за загађивање животне средине

"Службени гласник РС", број 43 од 5. маја 2017.

Члан 1.

Овим правилником прописују се усклађени износи накнаде за загађивање животне средине, и то: накнаде за емисије из појединачних извора загађивања, за произведени или одложени отпад, за супстанце које оштећују озонски омотачи за пластичне кесе.

Члан 2.

Износи накнаде за емисије из појединачних извора загађивања су за:

1) једну тону емисије SO2 – 9.005 динара;

2) једну тону емисије NO2 – 7.204 динара;

3) једну тону емисије прашкастих материја – 14.410 динара;

4) једну тону емисије прашкастих материја из асфалтних база – 139.450 динара.

Члан 3.

Износи накнаде за произведени или одложени отпад су за:

1) једну тону одложеног неопасног индустријског отпада – 306 динара;

2) једну тону произведеног опасног отпада – 1.532 динара.

Члан 4.

Износ накнаде за супстанце које оштећују озонски омотач износи 52 динара за један килограм увезене супстанце.

Члан 5.

Износи накнаде за пластичне кесе су за:

1) пластичне кесе са адитивима – 1.296 динара по тони пластичних кеса стављених на тржиште Републике Србије;

2) пластичне кесе без адитива – 25.914 динара по тони пластичних кеса стављених на тржиште Републике Србије.

Члан 6.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о усклађеним износима накнаде за загађивање животне средине („Службени гласник РС”, број 44/16).

Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-55/2017-09

У Београду, 20. априла 2017. године

Министар,

Бранислав Недимовић, с.р.