Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 75. став 7. Закона о странцима („Службени гласник РС”, број 97/08),

Министар унутрашњих послова доноси

 

 

ПРАВИЛНИК

о начину пријављивања боравишта, пребивалишта и промене адресе и одјаве пребивалишта странца

„Службeни гласник РС“, број 59 од 28. јула 2009.

 

 

Члан 1.

Овим правилником се прописује начин пријављивања боравишта, пребивалишта, промене адресе стана и одјаве пребивалишта странца.

 

Члан 2.

Пријављивање боравишта и промену адресе боравишта странца, правна и физичка лица, која пружају услуге смештаја странцима уз накнаду, као и лица код којих странци долазе у посету, врше тако што надлежном органу Министарства унутрашњих послова подносе пријаву на прописаном обрасцу.

Податке о пријављеном боравишту странаца, правна и физичка лица из става 1. овог члана која пружају услуге смештаја уз накнаду, воде у складу са евиденцијом о гостима у за то посебно одвојеној књизи, у складу са законом.

Пријављивање боравишта странаца из става 1. овог члана, физичка и правна лица која пружају услуге смештаја странцима уз накнаду, могу вршити и електронском поштом.

По извршеној пријави странцу се издаје потврда.

Обрасци пријаве и потврде о пријави боравишта су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

 

Члан 3.

Пребивалиште стално настањеног странца сматра се пријављеним даном издавања личне карта за странца.

Пријављивање промене адресе пребивалишта и одјава пребивалишта врши се код организационе јединице Министарства унутрашњих послова надлежне за послове странаца према месту пребивалишта странца.

Промена адресе пребивалишта и одјава пребивалишта уносе се у личну карту за странца.

 

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

Министар,

Ивица Дачић, с.р.