На основу члана 38. Закона о спољнотрговинском пословању („Службени гласник РС”, број 36/09), и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07 и 65/08),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о извозу, односно увозу робе и услуга без наплате, односно плаћања

Службени гласник РС“, број 7 од 19. фебруара 2010.

1. Овом одлуком прописује се у којим случајевима домаће лице извоз, односно увоз робе и услуге може да врши без наплате, односно плаћања.

2. Домаће лице може да извезе, односно увезе робу и услуге без наплате, односно плаћања ради:

1) рекламирања;

2) извоза, односно увоза узорака робе, пројеката и друге техничке документације који прате извезену, односно увезену робу и услуге, укључујући и извоз, односно увоз узорака робе ради испитивања квалитета робе у циљу закључења уговора, учешћа на међународним јавним надметањима, као и на сајмовима, изложбама и сл.;

3) опремања представништава, огранака или улагања у друга правна лица у Републици Србији чији су оснивачи страна лица, као и опремања представништава, огранака или улагања у друга правна лица у другој држави или царинској територији чији су оснивачи домаћа лица, основним средствима и потрошном робом неопходним за њихов рад;

4) извоза, односно увоза у хуманитарне, научно-просветне, културне, здравствене, еколошке, социјалне, спортске, верске и друге некомерцијалне сврхе, као и по основу наследства, односно уговора о поклону;

5) пружања, односно примања помоћи ради отклањања последица елементарних непогода, еколошког удеса и других облика више силе;

6) испуњења обавеза предвиђених уговором, у складу са законом, а нарочито у  случају рекламације, замене робе као и накнаде за добро извршење посла у случају дугорочне пословне сарадње. 

3. Извоз, односно увоз робе и услуга из разлога предвиђених у тачки 2. ове одлуке, врши се уз подношење доказа (уговора и др.) надлежној царинарници.

4. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о ближим условима за извоз, односно увоз робе и услуга без наплате, односно плаћања („Службени гласник РС”, број 109/05).

5. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

   05 број 335-901/2010

  У Београду, 11. фебруара 2010. године

  Влада

Први потпредседник Владе –

  заменик председника Владе,

  Ивица Дачић, с.р.