Zakon

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 12. став 2, члана 13. став 3. и члана 14. став 2. Закона о улагањима („Службени гласник РС”, број 89/15) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

УРЕДБУ

о условима и начину привлачења директних инвестиција

"Службени гласник РС", број 110 од 30. децембра 2016.

 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређивања

Члан 1.

Овом уредбом ближе се уређују критеријуми, услови и начин привлачења директних инвестиција и улагања од посебног значаја у складу са прописима којима се уређују улагање и додела државне помоћи, праћење и контрола реализације инвестиционих пројеката за које су додељена средства подстицаја, поступак, висина и рок за остваривање олакшица и ослобађање од царинских и других дажбина на увоз опреме страног улагача осим пореза на додату вредност, као и друга питања од значаја за доделу средстава подстицаја и реализацију инвестиционих пројеката у циљу подстицања директних инвестиција ради раста запослености и јачања привредног развоја и укупног економског развоја.

Појмови

Члан 2.

Изрази употребљени у овој уредби имају следећа значења:

1) директне инвестиције јесу улагања у материјална и нематеријална средства привредних субјеката, у складу са овом уредбом, у циљу започињања обављања нове пословне делатности, проширења постојећих капацитета или проширења производње на нове производе и производне процесе, као и прибављање имовине директно повезане са привредним друштвом које је престало са радом или би престало са радом, ако не би било купљено од трећег лица по тржишним условима, а којима се обезбеђују нова запошљавања. Стицање удела или акција у привредном друштву не сматра се директном инвестицијом у смислу ове уредбе;

2) инвестициони пројекат јесте пројекат чијом се реализацијом остварује директна инвестиција, а који је описан у бизнис плану који се подноси уз пријаву за доделу подстицајних средстава и који обавезно садржи детаљан опис елемената директне инвестиције, као и елемената за анализу квалитета инвестиционог пројекта, у складу са овом уредбом;

3) инвеститор јесте домаћи или страни привредни субјект који подноси пријаву за доделу средстава подстицаја ради реализације инвестиционог пројекта;

4) корисник средстава подстицаја јесте привредни субјект регистрован у складу са прописима Републике Србије. У случају када се корисник средстава којем се додељују средства подстицаја оснива као привредно друштво, то друштво је директно или индиректно зависно привредно друштво инвеститора;

5) мали привредни субјект јесте привредни субјект које има мање од 50 запослених и годишњи промет или укупан годишњи биланс стања који не прелази 10 милиона евра, у складу са прописом којим се уређује државна помоћ;

6) средњи привредни субјект јесте привредни субјект које има од 50 до 250 запослених и годишњи промет који не прелази 50 милиона евра или укупни годишњи биланс стања који не прелази 43 милиона евра у складу са прописом којим се уређује државна помоћ;

7) велики привредни субјект јесте привредни субјект које има преко 250 запослених и укупан годишњи биланс стања преко 43 милиона евра у складу са прописом којим се уређује државна помоћ;

8) улагања у материјална средства јесу улагања у земљиште, зграде, производне погоне, машине и опрему, у складу са прописима којима се уређује државна помоћ, а која се признају као оправдани трошкови улагања, ако их користи искључиво корисник средстава (greenfield или brownfield инвестиције);

9) улагања у нематеријална средства јесу улагања у патенте и лиценце у складу са прописима којима се уређује државна помоћ, а која се као оправдани трошкови улагања признају, ако се на њих обрачунава амортизација, користи их искључиво корисник средстава, воде у билансима стања корисника најмање пет година, односно три године за мала и средња привредна друштва и купљена под тржишним условима од трећих лица;

10) нови запослени повезани са инвестиционим пројектом представљају нето повећање броја домаћих држављана запослених на неодређено време са пуним радним временом код корисника средстава у периоду реализације инвестиционог пројекта, у поређењу са укупним бројем лица запослених на одређено и неодређено време, домаћих држављана, на дан подношења пријаве за доделу средстава подстицаја;

11) јединствени инвестициони пројекат јесте свака директна инвестиција коју реализује корисник средстава или са њим директно или индиректно повезано привредно друштво, у периоду од три године од дана почетка реализације претходног инвестиционог пројекта за који су додељена подстицајна средства, а у складу са претходно закљученим уговором о додели подстицајних средстава на територији исте или суседне јединице локалне самоуправе;

12) степен развијености јединице локалне самоуправе у којој се реализује инвестициони пројекат, односно разврставање јединица локалне самоуправе према степену развијености, јесте степен утврђен прописима којима се уређује јединствена листа развијености јединица локалне самоуправе важећим на дан подношења пријаве за доделу средстава подстицаја;

13) период реализације инвестиционог пројекта јесте период одређен уговором о додели средстава подстицаја, у складу са овом уредбом;

14) период гарантованог улагања и запослености јесте период од три, односно пет година након реализације инвестиционог пројекта, током кога је корисник средстава у обавези да не смањује вредност основних средстава достигнуту реализацијом инвестиционог пројекта, као и достигнути број запослених и током кога је у обавези да, у складу са уговором о додели средстава подстицаја, сваком запосленом редовно исплаћује уговорену зараду;

15) уговорена зарада представља основну зараду утврђену најмање у висини минималне зараде у складу са прописима којима се уређују радни односи, а садржи и све остале елементе зараде (увећање зараде, радни учинак, награда, бонуси и др.) и друга примања која имају карактер зараде (топли оброк, регрес и др.), тако да уговорена зарада запосленог износи најмање 120% тако утврђене минималне зараде;

16) опрема која се увози по основу улога страног улагача јесте опрема која није старија од три године, а коју страни улагач увози и као свој улог инвестира у привредно друштво. Опрема коју велики привредни субјект увози по основу улога страног улагача, а који је корисник средстава по уговору о додели средстава подстицаја, мора бити нова;

17) услуге међународне трговине које могу бити предмет доделе средстава подстицаја, у складу са овом уредбом, јесу услуге које се пружају путем информационо-комуникационих технологија превасходно корисницима ван територије Републике Србије (развој рачунарских програма, обједињено и/или уступљено обављање административних процеса корпорација, складиштење и обрада података, кориснички и пројектни центри).

Оправдани трошкови

Члан 3.

Оправдани трошкови јесу:

1) улагања у материјална и нематеријална средства почев од дана подношења пријаве за доделу подстицајних средстава до дана истека рока за реализацију инвестиционог пројекта, у складу са уговором о додели средстава подстицаја (у даљем тексту: оправдани трошкови улагања) или

2) бруто зараде за нове запослене повезане са инвестиционим пројектом у двогодишњем периоду након достизања пуне запослености (у даљем тексту: оправдани трошкови бруто зарада).

Као оправдани трошкови улагања узимају се у обзир и трошкови закупа пословних просторија у којима се реализује инвестициони пројекат, под условом да период закупа од дана истека рока за реализацију инвестиционог пројекта није краћи од пет година за велика привредна друштва, односно од три године за мала и средња привредна друштва.

Трошкови који се односе на стицање имовине која је под закупом, осим земљишта и зграда, узимају се у обзир само ако закуп има облик финансијског лизинга и садржи обавезу куповине имовине на крају периода закупа, који се мора завршити до истека периода гарантованог улагања и запослености.

У случају куповине имовине привредног субјекта који је престао са радом, или би престао са радом ако не би био купљен, оправдани трошкови су трошкови куповине имовине од стране трећег лица по тржишним условима.

Оправдани трошкови улагања у нематеријална средства за велика привредна друштва могу се признати у висини до 50% укупне вредности оправданих трошкова улагања, а за мала и средња привредна друштва у висини до 100% оправданих трошкова улагања.

Трошкови који се односе на набавку путничких возила и транспортних средстава не сматрају се оправданим трошковима улагања.

Имовина коју привредни субјект стиче по основу улагања након подношења пријаве за доделу подстицајних средстава, осим земљишта и зграда, мора да буде нова.

Ограничење из става 7. овог члана не односи се на мале и средње привредне субјекте, нити на случај куповине привредног друштва из члана 2. став 1. тачка 1). ове уредбе.

Оправдани трошкови бруто зарада из става 1. тачка 2) овог члана представљају укупан износ који корисник средстава стварно плаћа за рад запосленог и обухватају бруто зараду односно зараду која садржи порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање који се плаћају из зараде, као и доприносе који се плаћају на зараду.

II. ВИСИНА СРЕДСТАВА ПОДСТИЦАЈА И ПРАВО НА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ПОДСТИЦАЈА

Извори и намена средстава за привлачење директних инвестиција

Члан 4.

Средства подстицаја за привлачење директних инвестиција се обезбеђују се у буџету Републике Србије (у даљем тексту: средства).

Средства се могу користити за финансирање инвестиционих пројеката у производном сектору и сектору услуга које могу бити предмет међународне трговине, у складу са овом уредбом.

Средства се не могу користити за финансирање инвестиционих пројеката у сектору саобраћаја, развоја софтвера, угоститељства, игара на срећу, трговине, производње синтетичких влакана, угља и челика, дувана и дуванских прерађевина, оружја и муниције, бродоградње (изградња поморских трговачких пловила на сопствени погон – најмање 100 бруто регистрованих тона), аеродрома, комуналном сектору и сектору енергетике, широкопојасне мреже, као ни привредних друштава у тешкоћама.

Средства која се додељују за улагања од посебног значаја могу се користити и за финансирање потреба инвеститора који врши улагање од посебног значаја или заједничког привредног друштва, као што су инфраструктурна и друга улагања неопходна за обављање предметне делатности и реализацију инвестиционог пројекта, а која нарочито обухватају прибављање земљишта и других непокретности, инфраструктурно опремање земљишта, као и санацију евентуалних еколошких штета нанетих у периоду који претходи улагању од посебног значаја на локацији на којој се спроводи предметно улагање, а у складу са правилима за доделу државне помоћи за појединачно улагање од посебног значаја.

Право на учествовање у поступку доделе средстава

Члан 5.

Право на учествовање у поступку доделе средстава имају инвеститори који пријаве инвестиционе пројекте у секторима за које се у складу са чланом 4. став 2. ове уредбе могу доделити средства, а који се пре почетка реализације инвестиционог пројекта пријаве за доделу средстава на начин и под условима предвиђеним овом уредбом.

Корисник средстава је дужан да за реализацију инвестиционог пројекта обезбеди учешће од најмање 25% оправданих трошкова из сопствених средстава или из других извора који не садрже државну помоћ.

Великом привредном друштву средства се не могу доделити пре него што се увидом у документацију не утврди да додела средстава има делотворан подстицајни ефекат, односно да утиче на:

1) знатно повећање величине пројекта, или

2) знатно повећање укупног износа средстава које корисник средстава улаже у пројекат, или

3) знатно повећање брзине реализације пројекта, или

4) реализацију пројекта, који без доделе средстава не би могао да буде остварен.

Изузимање од права на доделу средстава

Члан 6.

Од права на доделу средстава изузимају се следећи инвеститори и корисници средстава:

1) привредни субјекти у тешкоћама, у смислу прописа којима којима се уређују правила за доделу државне помоћи;

2) који имају доспеле, а неизмирене обавезе у Републици Србији;

3) привредни субјекти код којих је број запослених смањен за 10% и више током 12 месеци пре подношења пријаве за доделу средстава;

4) у којима Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе има учешће у власништву;

5) који је у обавези повраћаја недозвољене државне помоћи;

6) коме је био раскинут уговор о додели подстицајних средстава.

Изузетно од става 1. тачка 4) овог члана, инвеститор, односно корисник средстава може бити привредно друштво чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, ако пре подношења пријаве за доделу средстава (за реализацију инвестиционог пројекта) прибави претходну сагласност Владе.

Сагласност из става 2. овог члана садржи и сагласност на давање средстава обезбеђења за доделу средстава, у складу са овом уредбом.

Привредни субјекти којима се могу доделити средства

Члан 7.

Средства се могу доделити привредном субјекту које испуњава критеријуме и услове утврђене овом уредбом, а:

1) који је регистрован у Агенцији за привредне регистре и није уписано у Централну евиденцију привремених ограничења права лица регистрованих у Агенцији за привредне регистре;

2) који је поднео пријаву за доделу средстава и бизнис план за инвестициони пројекат за који се могу доделити подстицајна средства у складу са овом уредбом;

3) над којим није покренут претходни стечајни поступак, реорганизација, стечај или ликвидација, у складу са прописима којим се уређују стечај и ликвидација;

4) који није осуђивано за кривично дело извршено у обављању привредне делатности;

5) који је измирио све обавезе по основу пореза и других јавних дажбина у Републици Србији;

6) који током 12 месеци пре подношења пријаве за доделу средстава није смањио број запослених у Републици Србији за 10% и више;

7) коме нису додељена средства за исте намене из буџета Републике Србије;

8) који није у тешкоћама у складу са прописима којима се уређују правила за контролу и доделу државне помоћи;

9) који је прибавио претходну сагласност Владе, ако Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе има учешће у власништву, и

10) који није у обавези повраћаја недозвољене државне помоћи.

Максимални дозвољени износи подстицајних средстава

Члан 8.

Максимални дозвољени износи подстицајних средстава за привлачење директних инвестиција одређују се у складу са прописима којима се уређују правила за доделу државне помоћи и критеријумима из ове уредбе.

Максималан дозвољени износ подстицајних средстава за велике привредне субјекте може се утврдити највише до 50% оправданих трошкова за реализацију инвестиционог пројекта.

Максималан дозвољени износ подстицајних средстава за средње привредне субјекте може се утврдити највише до 60% оправданих трошкова, а за мале највише до 70% оправданих трошкова за реализацију инвестиционог пројекта.

Приликом одређивања висине средстава која могу бити додељена, узима се у обзир кумулација са претходно одобреном државном помоћи, у складу са прописима којима се уређују правила за доделу државне помоћи.

Максималан дозвољени износ који може бити додељен за улагања већа од 50 милиона евра не може бити већи од 25% оправданих трошкова улагања, а за улагања која прелазе износ од 100 милиона евра тај проценат не може бити већи од 17% оправданих трошкова улагања и утврђује се на следећи начин:

1) за део оправданих трошкова улагања који прелази износ од 50 милиона евра – до 25% тих трошкова,

2) за део оправданих трошкова улагања који прелази износ од 100 милиона евра – до 17% тих трошкова.

За директну инвестицију која се сматра јединственим инвестиционим пројектом максималан дозвољени износ средстава који се може доделити кориснику средстава или са њим повезаним субјектом, утврђује се до процента из става 5. тач. 1) и 2) овог члана.

III. ДОЗВОЉЕНОСТ ДОДЕЛЕ И УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Инвестициони пројекти за које се могу доделити средства

Члан 9.

Средства се могу доделити за:

1) инвестиционе пројекте у производном сектору код којих оправдани трошкови улагања износе најмање 100.000 евра и којима се обезбеђује запошљавање најмање 10 нових запослених на неодређено време односно отварање најмање 10 нових радних места повезаних са инвестиционим пројектом у јединицама локалне самоуправе које су према степену развијености разврстане у девастирана подручја;

2) инвестиционе пројекте у производном сектору код којих оправдани трошкови улагања износе најмање 200.000 евра и којима се обезбеђује запошљавање најмање 20 нових запослених на неодређено време односно отварање најмање 20 нових радних места повезаних са инвестиционим пројектом у јединицама локалне самоуправе које су према степену развијености разврстане у четврту групу;

3) инвестиционе пројекте у производном сектору код којих су оправдани трошкови улагања најмање 300.000 евра и којима се обезбеђује запошљавање најмање 30 нових запослених на неодређено време односно отварање најмање 30 нових радних места повезаних са инвестиционим пројектом у јединицама локалне самоуправе које су према степену развијености разврстане у трећу групу;

4) инвестиционе пројекте у производном сектору код којих су оправдани трошкови улагања најмање 400.000 евра и којима се обезбеђује запошљавање најмање 40 нових запослених на неодређено време односно отварање најмање 40 нових радних места повезаних са инвестиционим пројектом у јединицама локалне самоуправе које су према степену развијености разврстане у другу групу;

5) инвестиционе пројекте у производном сектору код којих су оправдани трошкови улагања најмање 500.000 евра и којима се обезбеђује запошљавање најмање 50 нових запослених на неодређено време односно отварање најмање 50 нових радних места повезаних са инвестиционим пројектом у јединицама локалне самоуправе које су према степену развијености разврстане у прву групу;

6) инвестиционе пројекте у сектору услуга које могу бити предмет међународне трговине чија је минимална вредност 150.000 евра и којим се обезбеђује запошљавање најмање 15 нових запослених на неодређено време односно отварање најмање 15 нових радних места повезаних са инвестиционим пројектом;

7) инвестиционе пројекте у сектору пољопривреде и рибарства чија је минимална вредност 2.000.000 евра и којима се обезбеђује запошљавање најмање 25 нових запослених на неодређено време односно отварање најмање 25 нових радних места повезаних са инвестиционим пројектом.

Услови за доделу средстава

Члан 10.

Средства могу бити додељена само под следећим условима:

1) да се директна инвестиција одржи на истој локацији у јединици локалне самоуправе у периоду од најмање пет година након реализације инвестиционог пројекта за велике привредне субјекте, односно најмање три године за мале и средње привредне субјекте и

2) да се достигнути број запослених код корисника средстава након реализације инвестиционог пројекта не смањује у периоду од пет година за велике привредне субјекте односно три године за мале и средње привредне субјекте.

Корисник средстава, након достизања пуне запослености, у складу са уговором о додели средстава подстицаја из члана 29. ове уредбе, дужан је да сваком новом запосленом редовно исплаћује уговорену зараду из члана 2. став 1. тачка 15) ове уредбе.

Рок за реализацију инвестиционог пројекта

Члан 11.

Рок за реализацију инвестиционог пројекта и запошљавање нових запослених повезаних са инвестиционим пројектом је до три године од дана подношења пријаве за доделу подстицајних средстава, а који се након закључења уговора о додели средстава подстицаја може продужити највише до пет година, рачунајући од дана подношења пријаве за доделу средстава, а по образложеном захтеву корисника средстава, уколико Савет за економски развој (у даљем тексту: Савет) оцени да су околности које су довеле до потребе за продужењем рока објективне и да је продужење рока оправдано и сврсисходно, односно да се тиме на најефикаснији начин постижу циљеви улагања и привредног развоја.

За улагања од посебног значаја, рок за реализацију инвестиционог пројекта и запошљавање нових запослених повезаних са инвестиционим пројектом је до десет година од дана подношења пријаве за доделу подстицајних средстава.

У случају продужења рока из става 1. овог члана, рок важења банкарске гаранције продужава се сразмерно продужењу рока за реализацију инвестиционог пројекта.

Критеријуми за анализу квалитета инвестиционих пројеката

Члан 12.

Критеријуми за анализу квалитета инвестиционог пројекта су:

1) референце инвеститора (препознатљивост на тржишту, референце клијената, досадашња искуства и успешност у реализацији инвестиционих пројеката и сл.);

2) проценат незапослених лица чије квалификације одговарају делатности инвеститора, односно корисника средстава у укупном броју лица на евиденцији Националне службе за запошљавање на територији јединице локалне самоуправе у којој се улаже;

3) број, односно проценат висококвалификованих лица који се запошљавају реализацијом инвестиционог пројекта;

4) висина и врста инвестиције (greenfield или brownfield инвестиције), односно степен ангажовања грађевинске индустрије у реализацији инвестиционог пројекта;

5) технолошки ниво делатности која је предмет улагања, у складу са класификацијом Евростата;

6) претходна сарадња са добављачима и планирани удео домаћих добављача;

7) ефекти инвестиције на запослене (обуке запослених и просечна висина зарада);

8) претходни и планирани обим међународног и укупног промета (пре и након инвестиционог пројекта);

9) финансијско-тржишна оцена инвестиционог пројекта (извори финансирања, ликвидност, профитабилност, одрживост и период повраћаја инвестиције и др.);.

Податке из става 1. тачка 2) овог члана Национална служба за запошљавање доставља Развојној агенцији Србије (у даљем тексту: Агенција) на њен захтев.

IV. ВРСТА И ВИСИНА СРЕДСТАВА КОЈА СЕ МОГУ ДОДЕЛИТИ

Подстицаји за оправдане трошкове бруто зарада за нова радна места повезана са инвестиционим пројектом

Члан 13.

Кориснику средстава који отвори нова радна места повезана са инвестиционим пројектом у јединици локалне самоуправе која је разврстана у прву групу разврставања јединица локалне самоуправе према степену развијености, одобравају се средства у висини од 20% оправданих трошкова бруто зарада из члана 3. ове уредбе, а у максималном износу од 3.000 евра у динарској противвредности по новоотвореном радном месту.

Кориснику средстава који отвори нова радна места повезана са инвестиционим пројектом у јединици локалне самоуправе која је разврстана у другу групу разврставања јединица локалне самоуправе према степену развијености, одобравају се средства у висини од 25% оправданих трошкова бруто зарада из члана 3. ове уредбе, а у максималном износу од 4.000 евра у динарској противвредности по новоотвореном радном месту.

Кориснику средстава који отвори нова радна места повезана са инвестиционим пројектом у јединици локалне самоуправе која је разврстана у трећу групу разврставања јединица локалне самоуправе према степену развијености, одобравају се средства у висини од 30% оправданих трошкова бруто зарада из члана 3. ове уредбе, а у максималном износу од 5.000 евра у динарској противвредности по новоотвореном радном месту.

Кориснику средстава који отвори нова радна места повезана са инвестиционим пројектом у јединици локалне самоуправе која је разврстана у четврту групу разврставања јединица локалне самоуправе према степену развијености, одобравају се средства у висини од 35% оправданих трошкова бруто зарада из члана 3. ове уредбе, а у максималном износу од 6.000 евра у динарској противвредности по новоотвореном радном месту.

Кориснику средстава који отвори нова радна места повезана са инвестиционим пројектом у јединици локалне самоуправе која према степену развијености јесте девастирано подручје, одобравају се средства у висини од 40% оправданих трошкова бруто зарада из члана 3. ове уредбе, а у максималном износу од 7.000 евра у динарској противвредности по новоотвореном радном месту.

Укупан износ средстава која се могу доделити у складу са овом уредбом и других подстицаја одређује се у апсолутном износу, при чему не сме да пређе горњу границу до које је дозвољено доделити укупан износ државне помоћи у складу са прописима којима се уређују правила за доделу државне помоћи.

Подстицаји за оправдане трошкове улагања у основна средства

Члан 14.

Кориснику средстава који реализује инвестициони пројекат у јединици локалне самоуправе која је разврстана у прву групу разврставања јединица локалне самоуправе према степену развијености, може се одобрити повећање износа средстава из члана 13. ове уредбе у висини до 10% оправданих трошкова улагања у основна средства.

Кориснику средстава који реализује инвестициони пројекат у јединици локалне самоуправе која је разврстана у другу групу разврставања јединица локалне самоуправе према степену развијености, може се одобрити повећање износа бесповратних средстава из члана 13. ове уредбе у висини до 15% оправданих трошкова улагања у основна средства.

Кориснику средстава који реализује инвестициони пројекат у јединици локалне самоуправе која је разврстана у трећу групу разврставања јединица локалне самоуправе према степену развијености, може се одобрити повећање износа бесповратних средстава из члана 13. ове уредбе у висини до 20% оправданих трошкова улагања у основна средства.

Кориснику средстава који реализује инвестициони пројекат у јединици локалне самоуправе која је разврстана у четврту групу разврставања јединица локалне самоуправе према степену развијености, може се одобрити повећање износа бесповратних средстава из члана 13. ове уредбе у висини до 25% оправданих трошкова улагања у основна средства.

Кориснику средстава који реализује инвестициони пројекат у јединици локалне самоуправе која према степену развијености јесте девастирано подручја према степену развијености може се одобрити повећање износа бесповратних средстава из члана 13. ове уредбе у висини до 30% оправданих трошкова улагања у основна средства.

Укупан износ средстава која се могу доделити у складу са овом уредбом и других подстицаја одређује се у апсолутном износу, при чему не сме да пређе горњу границу до које је дозвољено доделити укупан износ државне помоћи у складу са прописима којима се уређују правила за доделу државне помоћи.

Додатни подстицаји за радно интензивне инвестиционе пројекте

Члан 15.

Радно интензивни инвестициони пројекат је инвестициони пројекат којим се отвара најмање 200 нових радних места повезаних са инвестиционим пројектом, у року предвиђеном за реализацију инвестиционог пројекта.

Кориснику средстава који реализује радно интензивни инвестициони пројекат може се одобрити повећање износа бесповратних средстава из члана 13. ове уредбе за 10% од износа оправданих трошкова бруто зарада из члана 3. ове уредбе за свако повећање броја нових радних места повезаних са инвестиционим пројектом преко 200 нових радних места повезаних са инвестиционим пројектом.

Кориснику средстава који реализује радно интензивни инвестициони пројекат може се одобрити повећање износа бесповратних средстава из члана 13. ове уредбе за 15% од износа оправданих трошкова бруто зарада из члана 3. ове уредбе за свако повећање броја нових радних места повезаних са инвестиционим пројектом преко 500 нових радних места повезаних са инвестиционим пројектом.

Кориснику средстава који реализује радно интензивни инвестициони пројекат може се одобрити повећање износа бесповратних средстава из члана 13. ове уредбе за 20% од износа оправданих трошкова бруто зарада из члана 3. ове уредбе за свако повећање броја нових радних места повезаних са инвестиционим пројектом преко 1000 нових радних места повезаних са инвестиционим пројектом.

Укупан износ средстава која се могу доделити у складу са овом уредбом и других подстицаја одређује се у апсолутном износу, при чему не сме да пређе горњу границу до које је дозвољено доделити укупан износ државне помоћи у складу са прописима којима се уређују правила за доделу државне помоћи.

V. УЛАГАЊА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА

Појам улагања од посебног значаја за Републику Србију

Члан 16.

Улагање од посебног значаја за Републику Србију (у даљем тексту: улагање од посебног значаја) је:

1) улагање чијом реализацијом се битно утиче на даљи развој привреде Републике Србије, које доприноси унапређењу конкурентности привреде и Републике Србије као инвестиционе локације и чијом реализацијом се подстиче равномеран регионални развој у односу на предмет улагања и територијалну концентрацију одређених привредних грана и привредних делатности, а којим се у основна средства корисника средстава улаже најмање 5 милиона евра или отвара више од 500 нових радних места повезаних са инвестиционим пројектом ако се улагање реализује у јединици локалне самоуправе која се разврстава у прву или другу групу према степену развијености, или којим се у основна средства корисника улаже више од два милиона евра или се отвара више од 100 нових радних места повезаних са инвестиционим пројектом, ако се улагање реализује у јединици локалне самоуправе која се разврстава у трећу или четврту групу према степену развијености, односно у девастирано подручје;

2) које се реализује на територији једне или више јединица локалне самоуправе и подстиче реализацију развојних приоритета једне или више јединица локалне самоуправе у функцији повећања њихове конкурентности. Одлуку којом се утврђује развојни приоритет јединице локалне самоуправе доноси скупштина или веће јединице локалне самоуправе, а ако се улагање реализује на територији више јединица локалне самоуправе одлуком коју доносе надлежни органи тих јединица локалне самоуправе утврђује се заједнички развојни приоритет уз претходно прибављено мишљење Агенције;

3) улагање на основу усвојених билатералних споразума;

4) улагање на основу споразума о прекограничној сарадњи.

Критеријуми за анализу и износ средстава

Члан 17.

На улагања од посебног значаја примењују се критеријуми за анализу квалитета инвестиционих пројеката из члана 12. ове уредбе.

За улагања од посебног значаја средства се додељују на основу оправданих трошковa бруто зарада за нова радна места повезана са инвестиционим пројектом или оправданих трошкова улагања у основна средства или комбинацијом ове две методе обрачуна оправданих трошкова, под условом да тако израчунати износ средстава подстицаја не прелази најповољнији износ који произилази из примене једног или другог метода обрачуна.

Износ средстава за улагања од посебног значаја не сме премашити горњу границу до које је дозвољено доделити државну помоћ у складу са чланом 8. ове уредбе и правилима за доделу државне помоћи.

VI. ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

Јавни позив

Члан 18.

Додела средстава у складу са овом уредбом спроводи се путем јавног позива за доделу средстава.

Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) на својој интернет страници објављује јавни позив, уз претходну сагласност министарства надлежног за послове финансија.

Текст јавног позива објављује се и на интернет страници Агенције.

Јавни позив нарочито садржи:

1) назив и седиште органа који објављује јавни позив;

2) назив и седиште органа коме се достављају пријаве за доделу средстава;

3) критеријуме за доделу средстава;

4) трајање јавног позива;

5) адресу на којој се могу добити обавештења у вези са учествовањем у поступку доделе средстава и податке о лицу за контакт;

6) друге информације од значаја и интереса за инвеститоре и кориснике средстава.

Одлука о додели средстава за улагања од посебног значаја, доноси се без јавног позива.

Писмо о намерама и обавештење о могућем нивоу подстицаја

Члан 19.

Инвеститор доставља Агенцији Писмо о намерама о реализацији инвестиционог пројекта.

Писмо о намерама садржи нарочито податке о инвеститору, делатности, претходним инвестиционим активностима, планираној висини улагања у основна средства, броју нових запослених односно радних места повезаних са инвестиционим пројектом, планираним трошковима бруто зарада за нова радна места повезаним са инвестиционим пројектом у двогодишњем периоду након достизања пуне запослености, као и податке из члана 12. ове уредбе, осим података из тач. 2) и 5) тог члана.

Ако Писмо о намерама не садржи елементе из става 2. овог члана, Агенција ће да затражи од инвеститора да га допуни, а може од инвеститора да захтева и додатне информације, у складу са овом уредбом.

На основу података из Писма о намерама, Агенција доставља инвеститору обавештење о могућем нивоу подстицаја, остављајући му рок од 30 дана да се изјасни.

Ако Агенција утврди да се ради о инвестиционом пројекту из члана 16. став 1. тач. 1), 3) или 4) ове уредбе, уз достављање инвеститору обавештења из става 4. овог члана Агенција обавештава Министарство и Савет о постојању пројекта од посебног значаја.

Обавештење о могућем нивоу подстицаја је правно необавезујуће и садржи информацију да о додели и висини средстава одлучује Савет након утврђивања свих услова за доделу средстава у складу са овом уредбом, чију одлуку потврђује Комисија за контролу државне помоћи.

Пријава за доделу средстава и стручна анализа

Члан 20.

Након пријема изјашњења из члана 19. став 4. ове уредбе, инвеститор подноси Агенцији пријаву за доделу средстава подстицаја на прописаном обрасцу, на српском језику (у даљем тексту: Пријава за доделу средстава) ради утврђивања испуњености услова за доделу средстава.

На основу Пријаве за доделу средстава Агенција врши стручну анализу квалитета инвестиционог пројекта, обавештава инвеститора о висини подстицаја које ће предложити Савету и доставља му нацрт уговора о додели средстава подстицаја.

Агенција врши анализу из става 2. овог члана применом критеријума из члана 12. ове уредбе, како за пројекат за који се подноси Пријава за доделу средстава у складу са јавним позивом, тако и за улагање од посебног значаја.

Стручна анализа квалитета инвестиционог пројекта садржи анализу могућег износа средстава подстицаја.

Образац Пријаве за доделу средстава

Члан 21.

Образац Пријаве за доделу средстава прописује министар надлежан за послове привреде (у даљем тексту: министар).

Уз Пријаву се подноси:

1) бизнис план за инвестициони пројекат за чију реализацију се конкурише за доделу средстава по јавном позиву;

2) оригинал или оверена фотокопија регистрованих финансијских извештаја инвеститора за претходне три године пословања, са налазом овлашћеног ревизора (ако постоји законска обавеза прибављања налаза овлашћеног ревизора), а страно правно лице подноси оригинал или оверену фотокопију и оверени превод на српски језик (уз налаз овлашћеног ревизора, ако је то у складу са националним законодавством страног предлагача инвестиционог пројекта, или изјаву инвеститора да није обавезан да прибавља извештај овлашћеног ревизора);

3) оригинал или оверена фотокопија извода из Регистра привредних субјеката, који подноси инвеститор са седиштем у Републици Србији, односно извод из одговарајућег регистра државе у којој страни инвеститор има седиште, не старији од три месеца, оверен од стране надлежног органа, као и оверени превод извода на српски језик;

4) доказ да против привредног субјекта није покренут претходни стечајни поступак, реорганизација, стечај или ликвидација у складу са прописима којима се уређују стечај и ликвидација;

5) писану изјаву да за реализацију истог инвестиционог пројекта, односно за исте оправдане трошкове није додељена, а ако јесте, по ком основу и у којем облику и износу је додељена државна помоћ из буџета Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе;

6) доказ о измирењу обавеза по основу пореза, царина и доприноса у Републици Србији, а за стране инвеститоре који нису пословали у Републици Србији потписану изјаву да инвеститор није пословао у Републици Србији и да нема порески идентификациони број додељен у складу са прописима којима се уређује порески поступак и пореска администрација;

7) извод из Централног регистра обавезног социјалног осигурања којим се утврђује број запослених и врста радног ангажовања код корисника средстава у тренутку подношења Пријаве за доделу средстава;

8) доказ да одговорно лице привредног друштва није правоснажно осуђивано за кривична дела против привреде, имовине, недозвољене трговине и против службене дужности;

9) доказ да се против одговорних лица у привредном субјекту не води кривични поступак;

10) доказ да привредни субјект није осуђиван за кривично дело извршено у обављању привредне делатности.

Агенција може тражити и подношење друге документације, уколико то сматра целисходним.

Документа која подноси страни привредни субјект морају бити оверена у складу са прописима државе у којој су издата и преведена на српски језик од овлашћеног преводиоца.

Даном подношења Пријаве за доделу средстава сматра се дан пријема Пријаве за доделу средстава у Агенцији.

Агенција је дужна да без одлагања копију Пријаве за доделу средстава достави Министарству.

Утврђивање испуњености формалних услова за доделу
средстава

Члан 22.

Агенција утврђује испуњеност формалних услова за доделу средстава.

Агенција одбацује неблаговремене Пријаве за доделу средстава.

Ако Пријава за доделу средстава не испуњава услове из члана 21. ове уредбе, Агенција одбацује ову пријаву као непотпуну и доставља је подносиоцу пријаве уз образложење, у року од 30 дана од дана пријема.

Ако Пријава за доделу средстава не испуњава услове из члана 4. и испуњава услове из члана 6. ове уредбе Агенција одбацује ову пријаву као недопуштену и доставља је подносиоцу пријаве уз образложење, у року од 30 дана од дана пријема.

Приговор на одлуку Агенције из ст. 2, 3. и 4. овог члана може се поднети Министарству у року од осам дана од дана пријема одлуке Агенције.

Министарство одлучује о приговору из става 5. овог члана и доставља одговор подносиоцу Пријаве у року од 30 дана од дана пријема приговора.

Пријаве које су благовремене, потпуне, допуштене и дозвољене Агенција доставља Савету најкасније у року од 30 дана од дана пријема.

Одлучивање Савета

Члан 23.

Агенција доставља Савету Пријаву за доделу средстава подстицаја, обавештење и изјашњење из члана 19. став 5. ове уредбе, заједно са стручном анализом квалитета инвестиционог пројекта, предлогом висине подстицаја и нацртом уговора о додели средстава подстицаја, а у случају улагања од посебног значаја из члана 16. став 1. тачка 2) ове уредбе, Агенција доставља и одлуку скупштине, односно већа јединице локалне самоуправе.

Достављање одлуке Савета и Нацрта уговора

Члан 24.

Након што Савет донесе одлуку којом се додељују средства, Агенција доставља одлуку Савета и Нацрт уговора о додели средстава подстицаја Министарству.

Министарство доставља одлуку Савета и текст Нацрта уговора о додели средстава подстицаја Комисији за контролу државне помоћи ради утврђивања дозвољености доделе средстава, а пре достављања Влади ради давања претходне сагласности на Нацрт тог уговора.

Однос Агенције и Савета

Члан 25.

Агенција обавља административно-техничке и стручне послове за Савет, предлаже председнику Савета сазивање седнице Савета, припрема материјале за разматрање и одлучивање на седницама Савета, даје потребне информације о статусу инвестиционих пројеката, припрема записнике са седница и поступа по одлукама Савета.

Агенција припрема текст нацрта уговора о додели средстава.

Одлучивање о додели средстава и другим предлозима мера

Члан 26.

Одлука Савета о додели средстава садржи податке о инвестиционом пројекту и његовим битним елементима, о инвеститору, односно кориснику средстава и о висини додељених средстава.

Одлука Савета којом се не одобрава додела средстава садржи разлоге због којих средства нису додељена.

Савет одлучује и о предлозима мера којима се на најефикаснији начин постижу циљеви улагања и привредног развоја, а које подразумевају измену начина реализације инвестиционог пројекта по закљученим уговорима о додели средстава, измену рокова, смањење износа додељених средстава сразмерно признавању делимичног испуњења уговорних обавеза, а по образложеном предлогу корисника средстава, укључујући и предлоге које се односе на измену, допуну или раскид уговора о додели средстава подстицаја.

Предлог мера из става 3. овог члана припрема Министарство на основу извештаја из чл. 32. и 33. ове уредбе и преко Агенције доставља Савету.

Министарство, по одлуци Савета која је донета у складу са ставом 1. овог члана, припрема текст уговора о додели средстава подстицаја којом се врше измене и допуне (анекс) или се раскида уговор. У случају признавања делимичног испуњења уговорних обавеза, анекс уговора о додели средстава подстицаја садржи и умањење износа додељених, а неисплаћених средстава утврђених уговором о додели средстава подстицаја, односно обавезу корисника средстава да врати део исплаћених додељених средстава.

О одлукама Савета, Агенција сачињава записник који доставља члановима Савета и Министарству.

Током периода гарантованог улагања и запослености, односно по истеку тог периода, ако је корисник средстава испунио већи део обавеза из уговора о додели средстава подстицаја и ако је то у интересу Републике Србије, а постижу се циљеви улагања и привредног развоја, Савет може, по образложеном предлогу корисника средстава да одлучи да се са корисником средстава закључи уговор о међусобном регулисању права и обавеза, односно уговор о поравнању.

На поступак у вези са одлуком Савета из става 7. овог члана сходно се примењује одредба става 5. овог члана.

Корисник је дужан да у моменту потписивања уговора о изменама и допунама уговора о додели средстава подстицаја (анекс), уговора о међусобном регулисању права и обавеза, односно уговора о поравнању, достави измене и допуне бизнис плана.

VII. УГОВОР И НАЧИН ИСПЛАТЕ СРЕДСТАВА

Уговор о додели средстава подстицаја

Члан 27.

Међусобна права и обавезе Министарства и корисника средстава уређују се уговором о додели средстава подстицаја (у даљем тексту: Уговор) који закључују Министарство и корисник средстава.

Текст Нацрта Уговора Министарство доставља Комисији за контролу државне помоћи Влади, ради давања претходне сагласности.

Уговор садржи: предмет, висину и динамику улагања и број нових радних места повезаних са инвестиционим пројектом са динамиком запошљавања, планиране трошкове бруто зарада за нова радна места повезана са инвестиционим пројектом у двогодишњем периоду након достизања пуне запослености, обавезу исплате уговорене зараде, рок за реализацију инвестиционог пројекта, износ додељених средстава, динамику исплате додељених средстава, као и информације о средствима обезбеђења, обавези извештавања, контроли извршења уговорних обавеза, раскиду Уговора, вишој сили, заштити животне средине и заштити на раду, решавању спорова и друга питања од значаја за реализацију Уговора.

Саставни део Уговора је део бизнис плана који се односи на висину, структуру и динамику улагања, план и динамику запошљавања и пројектоване бруто зараде и планирани удео домаћих добављача у основној сировини.

Министарство може да раскине Уговор у свакој фази извршења, ако утврди да корисник средстава не испуњава услове утврђене Уговором и ако је Савет донео одлуку о раскиду. Ако постоје оправдани разлози Министарство може и пре седнице Савета да раскине Уговор и наплати средстава обезбеђења, о чему обавештава Савет на првој наредној седници Савета.

Исплата додељених средстава

Члан 28.

Исплата додељених средстава врши се на основу поднетог захтева (у даљем тексту: Захтев за исплату) који корисник средстава доставља Министарству, у складу са Уговором.

Додељена средства исплаћују се у ратама, у складу са Уговором и расположивим буџетским средствима.

Износ рате утврђује се у процентуалном износу у односу на укупан износ додељених средстава, и то на следећи начин:

1) у износу који је пропорционалан проценту извршеног улагања у основна средства у свакој години реализације инвестиционог пројекта, у односу на укупна улагања у основна средства дефинисана инвестиционим пројектом, и

2) у износу који је пропорционалан проценту новозапослених у свакој години реализације инвестиционог пројекта у односу на укупан број новозапослених дефинисаних инвестиционим пројектом.

Уз Захтев за исплату средстава подноси се:

1) извештај овлашћеног ревизора који поседује осигурање од професионалне одговорности и евентуални додатни докази о испуњености услова за исплату рате и

2) банкарска гаранција која гарантује повраћај исплаћених средстава.

Уз Захтев за исплату прве рате, поред докумената из става 4. овог члана, подносе се и две потписане бланко соло менице са потписаним меничним овлашћењем у циљу наплате законске затезне камате или банкарска гаранција која покрива и износ могуће законске затезне камате.

За исплату последње рате, корисник средстава је дужан да достави банкарску гаранцију која гласи на укупан износ додељених средстава са роком важења три године и шест месеци од дана подношења Захтева за исплату за мале и средње привредне субјекте, кориснике средстава, односно са роком важења пет година и шест месеци од дана подношења Захтева за исплату за велике привредне субјекте.

Министарство утврђује основаност и уредност Захтева за исплату, у складу са документацијом коју поднесе корисник.

Средства обезбеђења

Члан 29.

Корисник средстава је дужан да приложи банкарску гаранцију издату од пословне банке која је регистрована на територији Републике Србије, безусловну и плативу на први позив у корист Републике Србије.

Исплаћена средства морају бити обезбеђена банкарском гаранцијом, у складу са Уговором.

Поред банкарске гаранције, корисник средстава дужан је да приложи две регистроване и потписане бланко соло менице са потписаним меничним овлашћењем у циљу наплате законске затезне камате, у складу са законом који утврђује висину стопе законске камате, а у случају неиспуњења уговорних обавеза.

Корисник средстава није дужан да приложи бланко соло менице из става 3. овог члана ако достави банкарску гаранција која покрива и износ могуће законске затезне камате.

У случају из става 4. овог члана корисник средстава је дужан да, при исплати сваке рате достави, поред банкарске гаранције која гарантује износ те рате и банкарску гаранцију која покрива и износ могуће законске затезне камате.

Законска затезна камата обрачунава се за период од дана исплате сваке појединачне рате до дана повраћаја укупног износа исплаћених средстава.

У случају неиспуњења уговорних обавеза или делимичног испуњења уговорних обавеза Министарство може да, по основу издатих банкарских гаранција и бланко соло меница, наплати средства до висине износа исплаћених средстава и прописане законске затезне камате.

VIII. КОНТРОЛА ИЗВРШЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА

Извештаји које подноси корисник средстава

Члан 30.

Корисник средстава дужан је да Министарство извештава о реализацији инвестиционог пројекта за који су додељена средстава.

Извештај из става 1. овог члана подноси се:

1) у року од 60 дана од дана исплате последње рате, односно од дана завршетка инвестиционог пројекта, и

2) у року од 60 дана од дана истека периода гарантованог улагања и запослености.

Извештај о реализацији инвестиционог пројекта садржи:

1) извештај независног овлашћеног ревизора о ревизији пројекта који садржи проверу усаглашености са свим одредбама Уговора;

2) податке о броју запослених на основу извештаја Централног регистра обавезног социјалног осигурања;

3) извештај независног овлашћеног ревизора о висини исплаћених зарада, пореза и доприноса за све запослене у складу са Уговором;

4) извештај независног проценитеља о садашњој вредности унете употребљаване опреме.

Корисник средстава је дужан да омогући независном овлашћеном ревизору вршење контроле испуњења обавезе улагања (висина и структура улагања у току реализације пројекта), обавезе запошљавања и одржања уговором утврђеног броја запослених (у току реализације и у току периода гарантованог улагања и запослености), трошкова зарада предвиђених инвестиционим пројектом, као и испуњења других уговорних обавеза и, у ту сврху, да омогући увид у документацију корисника.

Извештај независног овлашћеног ревизора садржи закључак са позитивним, односно негативним мишљењем, а у случају давања мишљења са резервом, односно уздржавања од изражавања мишљења, дужан је да у закључку образложи у чему се састоје резерве, односно да наведе чињенице и разлоге због којих се уздржао од давања мишљења.

Ревизију инвестиционог пројекта који представља улагање од посебног значаја може да обавља друштво за ревизију које у радном односу са пуним радним временом има запослена најмање четири лиценцирана овлашћена ревизора.

Ако из извештаја независног овлашћеног ревизора произилази да корисник средстава није извршио све уговорне обавезе у периоду гарантованог улагања и запослености (негативно мишљење, мишљење са резервом, уздржавање од изражавања мишљења), Министарство ће доставити писано обавештење кориснику средстава о обавези отклањања утврђених недостатака.

Ако у року од 30 дана након пријема обавештења из става 6. овог члана корисник средстава не отклони недостатак, Министарство може да раскине уговор о додели средстава подстицаја и да захтева повраћај додељених средстава исплаћених кориснику средстава, увећан за износ припадајуће законске затезне камате, или да по одлуци Савета из члана 28. став 5. ове уредбе закључи анекс Уговора са корисником средстава.

Контрола и праћење извршења уговорних обавеза

Члан 31.

На захтев Министарства, Централни регистар обавезног социјалног осигурања доставља извештаје о броју новозапослених и врсти радног ангажовања код корисника средстава на дан достављања захтева за исплату сваке појединачне рате додељених средстава, најкасније у року од 10 дана од дана пријема захтева.

На захтев Министарства, Централни регистар обавезног социјалног осигурања доставља Министарству и извештаје о броју запослених и врсти радног ангажовања запослених код корисника средстава у току спровођења инвестиционог пројекта, као и у току периода гарантованог улагања и запослености.

Министарство доставља Централном регистру обавезног социјалног осигурања списак корисника средстава по Уговорима.

Централни регистар обавезног социјалног осигурања дужан је да на крају сваког тромесечја Министарству доставља извештаје о броју запослених и врсти радног ангажовања код корисника средстава, према списку из става 3. овог члана.

Министарство врши контролу испуњења обавеза корисника средстава из члана 10. став 2. ове уредбе, а на основу извештаја овлашћеног независног ревизора.

Министарство може у сваком тренутку у току реализације инвестиционог пројекта да изврши контролу висине, динамике и структуре улагања предвиђене инвестиционим пројектом, односно Уговором, у циљу контроле испуњења уговорних обавеза корисника средстава.

Министарство и лица које ангажује Министарство, спроводе контролу и након истека рока за реализацију инвестиционог пројекта у складу са чланом 10. став 1. тачка 1) ове уредбе и Уговором.

Копије извештаја и података из ст. 1. 2. 4. 5. 6. и 7. овог члана Министарство доставља Агенцији.

Агенција на основу извештаја и података из става 8. овог члана прати динамику реализације инвестиционог пројекта у току реализације инвестиционог пројекта.

Ако се утврди да је у циљу даљег поступања у односу на предметни инвестициони пројекат потребна одлука Савета, Агенција на основу документације из става 8. сачињава извештај о току реализације инвестиционог пројекта, који доставља Савету на разматрање и одлучивање, по претходно прибављеном предлогу мера од стране Министарства.

Извештај из става 10. овог члана садржи податке и информације о свим елементима инвестиционог пројекта, а обавезно садржи:

1) резиме извештаја независног ревизора о ревизији пројекта који садржи проверу усаглашености са свим одредбама Уговора;

2) информације о висини улагања корисника средстава у односу на елементе улагања наведене у Пријави, Уговору, односно инвестиционом пројекту;

3) информације о динамици отварања нових радних места, односно о динамици запошљавања нових запослених на неодређено време код корисника средстава;

4) преглед блокада по текућим рачунима корисника средстава, ако их је било;

5) информације о проблемима са којима се инвеститор, односно корисник средстава сусреће у току реализације инвестиционог пројекта и

6) друге информације од значаја за очување финансијских, развојних и билатерално-економских интереса Републике Србије који могу бити угрожени поступањем корисника средстава.

Министарство доставља Агенцији за привредне регистре списак корисника средстава по Уговорима.

У случају регистрације промена код корисника средстава, Агенција за привредне регистре дужна је да без одлагања обавести Министарство.

Контрола висине улагања у основна средства из става 6. овог члана врши се у складу са Прилогом о начину и поступку контроле висине улагања, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Контрола из овог члана сходно се примењује и код улагања од посебног значаја.

IX. ОСЛОБОЂЕЊЕ ОД ЦАРИНСКИХ И ДРУГИХ ДАЖБИНАНА УВОЗ ОПРЕМЕ СТРАНОГ УЛАГАЧА

Услови за остваривање повластице

Члан 32.

Ослобођење од плаћања царинских и других дажбина на увоз опреме из члана 2. став 1. тачка 16) ове уредбе, осим пореза на додату вредност, остварује се:

1) у складу са правилима за доделу регионалне државне помоћи, за привредне субјекте који су корисници средстава по Уговору;

2) у складу са правилима за доделу de minimis државне помоћи, за привредне субјекте који нису корисници средстава по Уговору.

Ослобођење од царинских и других дажбина на увоз опреме из члана 2. став 1. тачка 16) ове уредбе може се користити до висине уписаног неновчаног страног улога у привредно друштво ако:

1) укупна висина средстава подстицаја не прелази износ из члана 8. ст. 2. и 3. ове уредбе, за привредне субјекте који су корисници средстава по Уговору;

2) износ ослобођења од царинских и других дажбина на увоз опреме из члана 2. став 1. тачка 16) не прелази горњу границу de minimis државне помоћи у износу од 23.000.000,00 динара по једном страном улагачу у било ком периоду у току три узастопне фискалне године, у складу са прописима којима се уређује додела државне помоћи.

Право из ст. 1. и 2. овог члана може се остварити у року од:

1) две године од дана регистрације оснивачког акта, односно одлуке о повећању капитала за акционарска друштва, у складу са законом којим се уређују привредна друштва;

2) пет година од дана регистрације оснивачког акта, односно одлуке о повећању капитала за остала привредна друштва, у складу са законом којим се уређују привредна друштва.

Поступак за остваривање повластице

Члан 33.

Ради остваривања права на ослобођење од царинских и других дажбина на увоз опреме по основу улога страног улагача, осим пореза на додату вредност, корисник повластице царинском органу подноси:

1) извод о регистрованим подацима о привредном субјекту уписаном у Регистар привредних субјеката о висини уписаног неновчаног улога страног улагача у капиталу привредног друштва, као и датуму регистрације забележбе уговора или одлуке о страном улагању;

2) гарантни лист или другу одговарајућу документацију из које се може утврдити година производње и изјаву да је опрема нова, односно да опрема која се увози није старија од три године;

3) Уговор из члана 29. ове уредбе, ако је корисник повластице и корисник средстава по Уговору;

4) изјаву да није корисник de minimis државне помоћи, односно изјаву о оствареном износу de minimis државне помоћи у текућој фискалној години и у претходне две узастопне фискалне године, ако није корисник средстава по Уговору;

5) изјаву да опрема која се увози служи за обављање делатности корисника повластице.

Царински орган на основу поднетог захтева и приложених доказа доноси решење о ослобађању од плаћања царинских и других дажбина на увоз опреме.

Управа царина копију решења из става 2. овог члана доставља Министарству без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана доношења решења.

Забрана отуђења

Члан 34.

Опрема из члана 34. ове уредбе не може се отуђити, дати другом на употребу или користи у друге сврхе у року од три године од дана стављања робе у слободан промет у складу са чланом 108. Царинског закона („Службени гласник РС”, бр. 18/10, 111/12 и 29/15).

Ако се опрема из става 1. овог члана отуђи, да другом на употребу или користи у друге сврхе пре истека рока из става 1. овог члана, на ту опрему плаћају се увозне дажбине. Висина увозних дажбина се обрачунава према стању робе и по прописима који важе на дан подношења захтева за обрачун и плаћање увозних дажбина, односно на дан доношења решења о наплати увозних дажбина ако није поднет захтев за обрачун и плаћање увозних дажбина.

Опрема из члана 34. ове уредбе која је стављена у слободан промет у складу са одредбама ове уредбе остаје под царинским надзором. Царински надзор престаје кад престану и услови због којих је опрема стављена у слободан промет без плаћања увозних дажбина, кад се опрема извезе или уништи или кад је допуштена употреба опреме у друге сврхе од оних које су прописане овом уредбом и када су увозне дажбине плаћене.

X. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Престанак важења уредбе

Члан 35.

Контрола извршења уговорних обавеза по закљученим уговорима о додели средстава подстицаја, као и одлучивање по извршеним контролама, врши се сходно одредбама ове уредбе.

По захтевима за рефундацију трошкова уложених у инфраструктуру који су поднети до дана ступања на снагу Уредбе о условима и начину привлачења директних инвестиција („Службени гласник РС”, број 28/15), и закљученим уговорима о рефундирању средстава уложених у инфраструктуру, решаваће се на начин и по поступку утврђеном у Уредби о условима и начину привлачења директних инвестиција („Службени гласник РС”, бр. 55/14 и 65/14).

Ради реализације инвестиционих пројеката који се спроводе у складу са овом уредбом, а код којих је планирано запошљавање до 100 лица, средства која су опредељена Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 05 Број: 401-12547/2016 од 26. децембра 2016. године у висини 420.000.000 динара, пренеће се Агенцији до 31. децембра 2016. године и реализовати до утрошка средстава.

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о условима и начину привлачења улагања („Службени гласник РС”, број 27/16).

Ступање на снагу

Члан 36.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-12645/2016-3

У Београду, 29. децембра 2016. године

Влада

Председник,

Александар Вучић, с.р.

Прилог

НАЧИН И ПОСТУПАК КОНТРОЛЕ ВИСИНЕ УЛАГАЊА

1. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ УЛАГАЊУ ПРЕДВИЂЕНОГ У БИЗНИС ПЛАНУ

1.1. На основу налаза извршене контроле, а на основу документације из тачке 2. овог прилога, орган или лице који врши контролу сачињава извештај о извршеном улагању предвиђеног бизнис планом (у даљем тексту: Извештај о улагању).

1.2. Извештај о улагању (висина и структура улагања) садржи:

1) уводни део: основни подаци о кориснику средстава и Уговору, као и анексу / анексима Уговора, ако постоје, назив корисника средстава, матични број, порески идентификациони број, број уговора, предмет уговора, висину и динамику улагања и рок извршења инвестиционог пројекта, Пријаву за доделу средстава подстицаја, ревизорски извештај/е, извештај/е овлашћеног проценитеља који су коришћени у поступку контроле, а може да садржи и друге податке,

2) достављену документацију, као и евентуално накнадно достављену документацију на основу које је извршена контрола висине улагања, у складу са тачком 2. овог прилога,

3) податке о документацији која није достављена на захтев независног овлашћеног ревизора који врши контролу, ако је било такве документације,

4) налаз о висини улагања, на основу анализе документације која је предмет контроле висине улагања, у складу са тачком 2. овог прилога.

2. ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ОСНОВУ КОЈЕ СЕ ВРШИ
КОНТРОЛА ВИСИНЕ УЛАГАЊА

Контрола висине улагања предвиђеног инвестиционим пројектом, у зависности од предмета инвестирања, врши се на основу следеће документације:

а) за доказивање да имовину стечену директном инвестицијом користи искључиво корисник средстава:

1) изјава одговорног лица корисника средстава да имовину стечену директном инвестицијом користи искључиво корисник средстава,

2) доказ да је имовина евидентирана у пословним књигама корисника средстава.

б) за доказивање трајања закупа: уговор о закупу.

в) за материјална средства:

А) За земљиште:

1) стицање уз накнаду (уговор о купопродаји, доказ о плаћању, порез на пренос апсолутних права, извод из катастра, односно земљишних књига), доказ о евиденцији у пословним књигама корисника средстава,

2) стицање без накнаде (правни основ за стицање без накнаде – уговор, доказ о евиденцији у пословним књигама корисника средстава),

3) закуп земљишта (уговор о закупу, доказ о евиденцији у пословним књигама корисника средстава).

Б) За зграде и производне погоне:

– За greenfield инвестиције:

1) грађевинска дозвола ако је предвиђена за конкретну врсту грађевинских радова,

2) употребна дозвола за објекте, односно групу објеката за које је издата грађевинска дозвола,

3) доказ да је објекат уписан у лист непокретности као власништво корисника средстава,

4) записник о пријему извршених радова (записник комисије за технички пријем радова),

5) доказ о евиденцији у пословним књигама корисника средстава.

– За brownfield инвестиције:

Које не обухватају реконструкцију постојећих објеката:

1) уговор о купопродаји за објекат, односно власнички лист или употребна дозвола за објекат, односно уговор о закупу објекта,

2) доказ о евиденцији у пословним књигама корисника средстава.

Које подразумевају реконструкцију/адаптацију постојећих објеката:

1) дозвола за реконструкцију/адаптацију,

2) пријава радова према издатој дозволи за реконструкцију/адаптацију,

3) употребна дозвола,

4) уговор о реконструкцији/адаптацији,

5) уредно сачињене и оверене привремене ситуације и окончана ситуација са доказима о плаћању,

6) записник о пријему извршених радова (записник комисије за технички пријем радова),

7) доказ о евиденцији у пословним књигама корисника средстава.

В) Постројења, машине, опрема:

– Нова опрема:

1) фактуре добављача; царинска документација ако се ради о увезеној опреми,

2) доказ да је корисник средстава постао власник средства,

3) доказ о евиденцији у пословним књигама корисника средстава.

– Употребљавана опрема:

1) фактуре добављача; царинска документација ако се ради о увезеној опреми и докази о плаћању добављачу,

2) ако се уноси сопствено средство – доказ о власништву, уговор о уносу опреме на име извршења обавезе из уговора,

3) процена садашње вредности унетих средстава од стране овлашћеног проценитеља (судског вештака),

4) доказ да је корисник средстава постао власник средства,

5) доказ о евиденцији у пословним књигама корисника средстава.

Г) За нематеријална средства:

1) правни основ за стицање,

2) фактуре добављача,

3) доказ да је нематеријално средство евидентирано у пословним књигама корисника средстава,

4) преглед обрачунате амортизације од набавке,

5) потврда овлашћеног проценитеља (судског вештака) да је нематеријално средство набављено по тржишним условима,

6) изјава корисника средстава и инвеститора под кривичном и материјалном одговорношћу да нематеријално средство није набављено од лица која су са њима повезана,

7) изјава одговорног лица корисника средстава да нематеријална средства користи искључиво корисник средстава.

Д) Услуге које могу бити предмет међународне трговине:

1) уговор о купопродаји за објекат, односно власнички лист или употребна дозвола за објекат, уговор о закупу.