На основу члана 31. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 62/03, 64/03 – исправка, 58/04, 62/04 – исправка, 79/05 – др. закон и 101/05 – др. закон) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07 и 65/08),

            Влада доноси

 

ОДЛУКУ

о оснивању Средње школе „Мионица” у Мионици

„Службени гласник РС“, број 66 од 18. августа 2009.

 

            1. Оснива се Средња школа „Мионица” у Мионици (у даљем тексту: Школа), као средња школа за обављање делатности у области средњег образовања и васпитања.

            2. Школа ће пословати под називом: Средња школа „Мионица” у Мионици, са потпуном одговорношћу.

            Седиште Школе је у Мионици, Улица кнеза Грбовића б.б.

            3. На оснивање, организацију и рад Школе примењују се прописи о јавним службама, средњој школи и Закон о основама система образовања и васпитања.

            4. Средства за почетак рада и обављање делатности Школе обезбеђују се у складу са законом.

            5. Школа ће остваривати наставне планове и програме средњег образовања и васпитања прописане за средње стручне школе у подручју рада трговина, угоститељство и туризам и гимназију општег типа, почев од школске 2009/2010. године.

            Наставни план и програм остварују се на српском језику.

            6. До конституисања школског одбора Влада образује Привремени школски одбор у саставу:

            1) Бранко Лаловић, дипл. правник, секретар Скупштине општине Мионица;

            2) Зорица Палавестрић, дипл. правник, судија за прекршаје у Мионици;

            3) Биљана Николић, дипл. агроном, председник Скупштине општине Мионица;

            4) Горан Рангелов, дипл. правник, заменик начелника Општинске управе Мионица;

            5) Персида Куртић, грађевински инжењер, грађевински инспектор у Општинској управи Мионица;

            6) Милутин Симовић, доктор ветеринарске медицине, власник Ветеринарске станице „Мићко” и сувласник д.о.о. „Симовет”, Мионица;

            7) Урош Нешковић, дипл. политиколог, директор Предузећа „МБ Консалтинг”, Београд;

            8) Светолик Николић, историчар уметности, директор Туристичке организације „Рибница”, Мионица;

            9) Мирослав Андрић, трговац, власник СТР „Ива”, Горња Топлица.

            7. Привремени школски одбор:

            1) донеће статут Школе;

            2) годишњи програм рада Школе;

            3) обављаће и друге послове из надлежности школског одбора утврђене законом.

            Привремени школски одбор престаје са радом када се именује школски одбор у складу са Законом о основама система образовања и васпитања.

            8. Општи акти Школе донеће се у року од 30 дана од дана доношења статута Школе.

            9. До именовања директора Школе његове послове ће обављати и вршити његова овлашћења вршилац дужности директора Бранка Петровић, васпитач.

            10. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

           


            05 број 611-4932/2009

            У Београду, 17. августа 2009. године

            Влада

            Први потпредседник Владе –

            заменик председника Владе,

            Ивица Дачић, с.р.