Zakon

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14) и члана 10. тачка 6) и члана 33. став 1. тачка 1) Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, бр. 111/09, 92/11 и 93/12), а у вези са чланом 2. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС”, број 98/10),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о образовању Републичког штаба за ванредне ситуације

"Службени гласник РС", број 102 од 20. децембра 2016.

 

1. Образује се Републички штаб за ванредне ситуације (у даљем тексту: Републички штаб).

2. У Републички штаб именују се:

1) за команданта:

– др Небојша Стефановић, потпредседник Владе и министар унутрашњих послова;

2) за начелника:

– Предраг Марић, помоћник министра унутрашњих послова – начелник Сектора за ванредне ситуације;

3) за чланове:

– Ивица Дачић, први потпредседник Владе и министар спољних послова,

– проф. др Зорана Михајловић, потпредседник Владе и министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,

– др Расим Љајић потпредседник Владе и министар трговине, туризма и телекомуникација,

– Ана Брнабић, министар државне управе и локалне самоуправе,

– др Душан Вујовић, министар финансија,

– Горан Кнежевић, министар привреде,

– Бранислав Недимовић, министар пољопривреде и заштите животне средине,

– Александар Антић, министар рударства и енергетике,

– Нела Кубуровић, министар правде,

– Зоран Ђорђевић, министар одбране,

– др Златибор Лончар, министар здравља,

– Александар Вулин, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,

– Владан Вукосављевић, министар културе и информисања,

– мр Милосав Миличковић, државни секретар у Министарству унутрашњих послова,

– Иван Ристић, помоћник директора полиције,

– Богољуб Живковић, помоћник директора полиције,

– генерал мајор Славољуб Јанићијевић, заменик команданта Здружене оперативне команде, Војска Србије,

– Марко Ђурић, в.д. директора Канцеларије за Косово и Метохију,

– Весна Миленовић, генерални секретар Црвеног крста Србије,

– Марко Чалија, начелник Горске службе спасавања Србије,

– проф. др Југослав Николић, директор Републичког хидрометеоролошког завода,

– Бранко Драгичевић, заменик директора Републичког сеизмолошког завода,

– др Предраг Алексић, в.д. директора Јавног предузећа „Србијашуме”,

– Горан Пузовић, директор Јавног предузећа „Србијаводе”,

– Предраг Ћулибрк, генерални директор Јавног предузећа „Телеком Србија”,

– Драган Бујошевић, генерални директор Јавне медијске установе „Радио-телевизија Србије”,

– Слађан Велинов, директор Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије,

– Наташа Милић, в.д. директора Републичке дирекције за воде.

3. Даном ступања на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о образовању Републичког штаба за ванредне ситуације („Службени гласник РС”, број 26/16).

4. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 број 02-12146/2016

У Београду, 19. децембра 2016. године

Влада

Председник,

Александар Вучић, с.р.