Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

3

На основу члана 67. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о плану наставе и учења за седми и осми разред основног образовања и васпитања

Члан 1.

Овим правилником утврђује се план наставе и учења за седми и осми разред основног образовања и васпитања, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, а примењиваће се почев од школске 2020/2021. године, у делу који се односи на план наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања и почев од школске 2021/2022. године, у делу који се односи на план наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања.

Број 110-00-695/2017-04

У Београду, 30. новембра 2018. године

Министар,

Младен Шарчевић, с.р.

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА
ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Ред. број

А. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

СЕДМИ РАЗРЕД

ОСМИ РАЗРЕД

нед.

год.

нед.

год.

1.

Српски језик и књижевност

_________језик1

4

144

4

136

2.

Српски као нематерњи језик2

3

108

2

68

3.

Страни језик

2

72

2

68

4.

Ликовна култура

1

36

1

34

5.

Музичка култура

1

36

1

34

6.

Историја

2

72

2

68

7.

Географија

2

72

2

68

8.

Физика

2

72

2

68

9.

Математика

4

144

4

136

10.

Биологија

2

72

2

68

11.

Хемија

2

72

2

68

12.

Техника и технологија

2

72

2

68

13.

Информатика и рачунарство

1

36

1

34

14.

Физичко и здравствено васпитање

3

108

3

102

УКУПНО: А

28–31*

1008–1116*

28–30*

952–1020*

Ред. број

Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ

1

Верска настава/ Грађанско васпитање3

1

36

1

34

2.

Други страни језик4

2

72

2

68

3.

Матерњи језик/говор са елементима националне културе5

2

72

2

68

УКУПНО: Б

3–5*

108–180*

3–5*

102–170*

УКУПНО: А + Б

31–34*

1116–1224*

31–33*

1054–1122*

Облици образовно-васпитног рада којима
се остварују обавезни предмети, изборни програми и активности

Ред. број

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

СЕДМИ РАЗРЕД

ОСМИ РАЗРЕД

нед.

год.

нед.

год.

1.

Редовна настава

31–34*

1116–1224*

31–33*

1054–1122*

2.

Слободне наставне активности6

1

36

1

34

3.

Допунска настава

1

36

1

34

4.

Додатна настава

1

36

1

34

Ред. број

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

СЕДМИ РАЗРЕД

ОСМИ РАЗРЕД

нед.

год.

нед.

год.

1.

Час одељењског старешине

1

36

1

34

2.

Ваннаставне активности7

1

36

1

34

3.

Екскурзија

До 2 дана годишње

До 3 дана годишње

1 Назив језика националне мањине у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине.

2 Реализује се у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине.

3 Ученик бира један од понуђених изборних програма.

4 Ученик бира страни језик са листе страних језика коју нуди школа у складу са својим кадровским могућностима и изучава га до краја другог циклуса.

5 Ученик припадник националне мањине који слуша наставу на српском језику може да изабере овај програм, али није у обавези.

6 Слободне наставне активности школа планира Школским програмом и Годишњим планом рада. Ученик обавезно бира једну активност са листе од три слободне наставне активности које школа нуди.

7 Ваннаставне активности могу да буду: друштвене, уметничке, техничке, хуманитарне, културне, као и друге активности у складу са просторним и људским ресурсима школе.

* Број часова за ученике припаднике националних мањина