Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

4

На основу члана 49. став 10, а у вези са чланом 10. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о Општим стандардима постигнућа за предмет Српски као страни језик за крај првог и другог циклуса обавезног образовања, општег средњег образовања и основног образовања одраслих

Члан 1.

Овим правилником утврђују се Општи стандарди постигнућа за предмет Српски као страни језик за крај првог и другог циклуса обавезног образовања, општег средњег образовања и основног образовања одраслих.

Општи стандарди постигнућа из става 1. овог члана одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-222/2019-04

У Београду, 29. јула 2019. године

Министар,

Младен Шарчевић, с.р.

ОПШТИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА
ЗА ПРЕДМЕТ СРПСКИ КАО СТРАНИ ЈЕЗИК ЗА КРАЈ ПРВОГ И ДРУГОГ ЦИКЛУСА ОБАВЕЗНОГ ОБРАЗОВАЊА, ОПШТЕГ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА И ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА

Општа предметна компетенција или језичка комуникативна компетенција обухвата поседовање свести о језику као комуникационом средству, располагање основном језичком писменошћу и схватање повезаности између језика и културних идентитета. Она омогућава ученику да се користи једноставним језичким средствима у циљу обављања елементарне писмене и усмене комуникације, остваривања интеракције и преношења информативних и других садржаја из полазног језика ка српском језику и обрнуто, у приватном, јавном и образовном контексту.

Основни ниво

Ученик разуме основне информације у најједноставнијим писаним и усменим исказима. У усменом и писаном општењу користи најједноставнија језичка средства за исказивање информација о себи и својим непосредним потребама. Познаје најосновније граматичке и лексичке елементе. Разуме најосновније појаве и процесе циљне културе.

Средњи ниво

Ученик разуме препознатљиве и предвидиве информације у једноставним врстама писаних текстова и формама усменог општења, а које се односе на њему блиске ситуације и појаве.

Користи типске фразе, готове изразе, конструкције и просте реченице за формулисање једноставних исказа везаних за сопствену личност и свакодневне активности или послове. Познаје одређени број граматичких елемената и структура и основну лексику из домена сопствене свакодневице и непосредног интересовања. Поседује свест о изразитим сличностима и разликама између своје и циљне културе.

Напредни ниво

Ученик разуме фреквентне речи и изразе у који се користе у свакодневној усменој и писаној комуникацији, везане за сопствену личност, окружење, интересовања, школски контекст. Поседује елементарни репертоар језичких средстава за савладавање типичних и уобичајених свакодневних комуникативних ситуација. Ученик уочава разлике између сопствене и циљне културе и прилагођава своје понашање основним општеприхваћеним друштвеним конвенцијама.

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ

1) ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА

Функционално-прагматичка компетенција представља комуникативну компетенцију у ужем смислу и обухвата умеће рецепције (разумевања говора и разумевања писаног текста), умеће продукције (писано и усмено изражавање), умеће интеракције и умеће језичког посредовања (медијације).

Основни ниво

Ученик разуме најфреквентније речи и изразе из свакодневног спорог и разговетног говора, као и најједноставније писане текстуалне форме. Уме да обави основне комуникативне активности (поздрављање, представљање, добродошлица, опраштање, захваљивање, пружање информација о себи, распитивање о суштинским информацијама које се тичу саговорника).

Средњи ниво

Ученик разуме уобичајене речи, изразе, фразе и кратке везане усмене исказе и записе који се тичу његових непосредних искуствених доживљаја и сфера интересовања. Сналази се у кратким и увежбаним комуникационим секвенцама и улогама, уз употребу научених и уобичајених фраза и формула (постављање питања и давање одговара).

Напредни ниво

Ученик разуме фреквентне и уобичајене писане и усмене исказе, као и кратке, једноставне текстове и усмене прилоге везане за познате теме, појаве и догађаје. Обавља основне језичке функције (давање и тражење, тј. размена информација о искуствено блиским датостима и појавама, једноставно исказивање идеја и мишљења), у писаном и усменом општењу, уз успостављање базичног, али ефикасног друштвеног контакта.

2) ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА

Лингвистичка компетенција се односи на познавање и разумевање принципа функционисања и употребе језика и обухвата фонолошко-фонетска, правописна, лексичка, семантичка, граматичка (морфосинтаксичка) знања.

Основни ниво

Ученик познаје изговор фреквентних, понављаних и меморисаних гласова, као и неких најчешћих гласовних група. Повезује гласове и начин(е) њиховог записивања у увежбаним речима. Познаје ограничени број регуларних морфолошких облика и синтаксичких структура у оквиру наученог контигента језичких средстава. Користи елементарне и најфреквентније речи и изразе за савладавање основних комуникативних активности.

Средњи ниво

Ученик познаје исправан изговор већине гласова и гласовних група, уз ограничења акценатско-интонацијске природе. Ученик исправно записује гласове и гласовне комбинације и познаје одређен број основних правописних правила. Ученик познаје једноставне граматичке елементе и конструкције. Ученик познаје ограничени репертоар готових израза и вишечланих конструкција за исказивање свакодневних конкретних активности и потреба.

Напредни ниво

Ученик углавном правилно изговара све гласове и гласовне групе, чак и у тежим и неувежбаним комбинацијама гласова, уз поштовање акценатско-интонацијских правила. Записује речи и изразе с релативном ортографском тачношћу и познаје фреквентна правописна правила. Познаје одређени број граматичких елемената и конструкција, укључујући и најчешће изузетке, као и основне начине творбе именица, глагола, придева, прилога. Ученик познаје фреквентне лексичке елементе који се односе на искуствено блиске теме и ситуације.

3) ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА

Основни ниво

Ученик познаје основне појаве и процесе који одликују свакодневни живот циљне културе/циљних култура, познаје основне просторне и временске оквире развоја циљне културе/циљних култура, као и најзначајније личности и дела из историје и савременог доба. Ученик показује интересовање за одређене појаве и личности циљне културе.

Средњи ниво

Ученик поседује основна знања о разликама у свакодневном животу и разуме да су разлике последица сложености културе. Ученик познаје и разуме основне природне и друштвене специфичности циљне културе. Ученик поседује свест о основним сличностима и разликама између своје и циљне културе и препознаје/избегава најкритичније табуе и неспоразуме у комуникацији. Негује позитиван и отворен став према разликама које препознаје између своје и циљне културе.

Напредни ниво

Ученик поседује општа знања о свакодневном животу, друштву и култури страног/страних језика. Разуме утицај природних и друштвених појава на процесе у властитој и циљној култури; разуме положај земаља циљне културе у свету и њихову везу са властитом културом. Прихвата разлике које постоје између властите и циљне културе и уме да прилагоди понашање основним конвенцијама. Негује став отворености и радозналости према циљној култури/циљним културама и поседује основне вештине за критичко истраживање и разумевање појава циљне и властите културе.

ИСКАЗИ СТАНДАРДА ПО КОМПЕТЕНЦИЈАМА И НИВОИМА

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна, уме и може функционално да примени на основном, средњем и напредном нивоу. Искази стандарда су разврстани по компетенцијама и нивоима образовних постигнућа.

1. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА (СЛУШАЊЕ)

ОСНОВНИ НИВО

– СЈСТ.1.1.1. Разуме уобичајене поздраве и једноставне језичке изразе културног обраћања у свакодневној комуникацији.

– СЈСТ.1.1.2. Разуме фреквентне речи и једноставне исказе у јасно контекстуализованом и спором говору.

– СЈСТ. 1.1.3. Разуме једноставне поруке и питања која се односе на основне информације и непосредно окружење.

– СЈСТ.1.1.4. Разуме кратка, једноставна, разговетно и споро изговорена упутства.

– СЈСТ.1.1.5. Разуме предмет једноставног разговора других лица о познатим/блиским темама (нпр. личне и породичне ствари, непосредно окружење) уколико се говори споро и разговетно.

– СЈСТ.1.1.6. Разуме поједине речи и једноставне изразе из текстова песама примерених узрасту.

СРЕДЊИ НИВО

– СЈСТ.2.1.1. Разуме информације из краћег контекста (до 10 реченица) које се односе на свакодневне потребе и интересовања ученика.

– СЈСТ.2.1.2. Разуме основни смисао и главне информације из разговора двоје или више (са)говорника о блиским и познатим темама, уколико се говори разговетно и умереним темпом.

– СЈСТ.2.1.3. Разуме основни смисао и главне информације из споријих, јасно артикулисаних монолошких излагања и прича о познатим и узрасно адекватним темама.

– СЈСТ.2.1.4. Разуме основни смисао и главне информације из радио и телевизијских емисија о познатим и узрасно адекватним темама, уколико се говори споро и разговетно.

– СЈСТ.2.1.5. Разуме општи смисао и фреквентне фразе и изразе једноставнијих текстова из савремене музике.

НАПРЕДНИ НИВО

– СЈСТ.3.1.1. Разуме информације из дужег контекста које се односе на потребе и интересовања ученика.

– ССЈТ.3.1.2. Разуме основни смисао и главне информације у аутентичном разговору два или више (са)говорника, уколико се говори разговетно и умереним темпом.

– СЈСТ.3.1.3. Разуме основни смисао и главне информације јасно артикулисаних излагања, прича, презентација и предавања на узрасно адекватне и блиске теме.

– СЈСТ.3.1.4. Разуме основни садржај информативних и других емисија електронских медија.

– СЈСТ.3.1.5. Разуме стручна упутства из области за које показује интересовање, изговорена стандардним језиком, нормалним темпом.

– СЈСТ.3.1.6. Разуме општи смисао и већину фраза и израза сложенијих текстова из савремене музике.

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ (ГОВОР)

ОСНОВНИ НИВО

– СЈСТ.1.1.7. Артикулише гласове и речи српског језика (уз могућу јачу интерференцију фонетско-фонолошког система матерњег језика).

– СЈСТ.1.1.8. Говори спорим темпом.

– СЈСТ.1.1.9. Користи ограничени фонд основних речи и једноставних израза стандардног српског језика у складу с узрастом, које употребљава у познатим, конкретним ситуацијама.

– СЈСТ.1.1.10. Употребљава ограничен број једноставних, увежбаваних граматичких форми.

– СЈСТ.1.1.11.Користи просте реченице и сведене исказе научене на моделима ситуационих оквира.

СРЕДЊИ НИВО

– СЈСТ.2.1.6. Артикулише гласове српског језика уз могућу слабију интерференцију.

– СЈСТ.2.1.7. Говори споријим темпом.

– СЈСТ.2.1.8. Говори непрекидно неколико реченица на дату тему и учествује у разговору.

– СЈСТ.2.1.9. Користи шири фонд основних речи и једноставнијих израза стандардног српског језика у складу с узрастом, које употребљава у познатим и специфичним ситуацијама.

– СЈСТ.2.1.10. Користи сложеније реченичне структуре.

НАПРЕДНИ НИВО

– СЈСТ.3.1.7. Правилно артикулише гласове српског језика поштујући реченичну интонацију.

– СЈСТ.3.1.8. Располаже фондом речи и граматичких конструкција стандардног српског језика неопходних за комуникацију.

– СЈСТ.3.1.9. Користи ограничен број синонима.

– СЈСТ.3.1.10. Користи сложене реченичне структуре.

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ

ОСНОВНИ НИВО

– СЈСТ.1.1.12. Познаје и користи ћириличке и латиничке графеме.

– СЈСТ.1.1.13. Попуњава обрасце, упитнике и табеле уносећи своје или податке својих ближњих.

– СЈСТ.1.1.14. Пише краће белешке о важним информацијама и тренутним потребама.

– СЈСТ.1.1.15. Писаним путем доставља/тражи основне информације о себи/другима.

– СЈСТ.1.1.16. Кратким исказима се захваљује, извињава или честита писаним путем (нпр.: честитке, СМС, имејл, објаве на друштвеним мрежама).

– СЈСТ.1.1.17. Пише кратак текст са неколико повезаних краћих исказа.

СРЕДЊИ НИВО

– СЈСТ.2.1.11. Писаним путем износи/захтева детаљније информације, обавештења или податке о себи и другима.

– СЈСТ.2.1.13. Пише једноставније текстове (писма, поруке, мејлове) путем којих договара или планира друштвене активности и обавезе.

– СЈСТ.2.1.14.Пише кратак текст о себи, другим личностима и важним догађајима из непосредног окружења.

– СЈСТ.2.1.15. Креира писане садржаје о личним искуствима и догађајима из садашњости или прошлости користећи једноставније језичке структуре и увежбану лексику.

НАПРЕДНИ НИВО

– СЈСТ.3.1.11.Користећи једноставна језичка средства, саставља писма потпунијег садржаја о актуелним узрасним темама и размењује их са пријатељима и познаницима.

– СЈСТ.3.1.12. Пише о себи и релевантним друштвеним темама износећи своја запажања и осећања користећи више логички повезаних реченица.

– СЈСТ.3.1.13. Пише дескриптивне и наративне текстове о разним активностима и догађајима из садашњости и прошлости користећи сложеније језичке структуре и адекватну лексику.

– СЈСТ.3.1.14. Креира кратке писмене саставе/приче од понуђеног језичког материјала о узрасно адекватној теми.

– СЈСТ.3.1.15. Писаним путем својим речима препричава одслушан/прочитан текст, ослањајући се минимално на језичка средства која се у њему појављују.

– СЈСТ.3.1.16. Писаним путем презентује и објашњава податке из табела, графикона, информатора и сл. у виду кратких извештаја о задатој теми.

ЧИТАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ

ОСНОВНИ НИВО

– СЈСТ.1.1.18. Разуме кратке писане текстове у вези са темама које су предвиђене за почетни ниво учења, на ћириличком и латиничком писму.

– СЈСТ.1.1.19. Разуме једноставне краће текстове, писане у дијалошкој или монолошкој форми, у вези са блиским темама.

– СЈСТ.1.1.20. Разуме кратке поруке које се односе на једноставне информације и непосредно окружење.

– СЈСТ.1.1.21. Разуме кратка, појединачна упутства која се тичу његових непосредних потреба, уколико укључују визуелне елементе.

СРЕДЊИ НИВО

– СЈСТ.2.1.16. Разуме краће текстове писане било ћириличким било латиничким писмом.

– СЈСТ.2.1.17. Може да нађе предвидљиве информације у свакодневним линеарним и нелинеарним текстовима (нпр. списак обавеза у школи, распоред часова, ред вожње, ценовник и др).

– СЈСТ.2.1.18. Разуме краће поруке личне природе са неколико релевантних информација (нпр. СМС, писма, мејлови и др.)

– СЈСТ.2.1.19. Разуме упутства која се тичу непосредних потреба (оријентација у простору, употреба апарата, правило игре), праћена визуелним елементима.

– СЈСТ.2.1.20. Разуме најопштији смисао једноставних књижевних текстова прилагођених узрасту и интересовањима.

НАПРЕДНИ НИВО

– СЈСТ.3.1.17. Разуме општи смисао сложенијих текстова о различитим темама и може да пронађе већину релевантних информација у таквим текстовима.

– СЈСТ.3.1.18. Разуме упутства у вези са сналажењем на јавним местима.

– СЈСТ.3.1.19. Разуме садржај и по информативних текстова примерених узрасту.

– СЈСТ.3.1.20. Разуме садржај нелинеарних текстова примерених узрасту и интересовањима.

– СЈСТ. 3.1.21. Разуме информације, главне идеје и поруке књижевних текстова примерених узрасту.

МЕДИЈАЦИЈА
(УМЕЋЕ ИНТЕРАКЦИЈЕ И УМЕЋЕ ЈЕЗИЧКОГ ПОСРЕДОВАЊА)

ОСНОВНИ НИВО

– СЈСТ.1.1.22. На свом матерњем језику преноси саговорнику (који говори исти језик) општи смисао јавних натписа опште информативне природе (плаката, транспарената, јеловника...)

– СЈСТ.1.1.23. На свом матерњем језику саопштава основну тему и најопштији садржај кратког усменог исказа датог на српском језику.

– СЈСТ.1.1.24. На свом матерњем језику саопштава основну тему и најопштији садржај кратког писаног текста датог на страном језику.

СРЕДЊИ НИВО

– СЈСТ. 2.1.21. На свом матерњем језику преноси саговорнику (који говори исти језик) општи смисао и појединачне информације краћих и једноставних писаних текстова опште информативне природе.

– СЈСТ.2.1.22. На свом матерњем језику саопштава основну тему и најважније информације краћег усменог исказа датог на српском језику.

– СЈСТ.2.1.23. На свом матерњем језику саопштава основну тему и најважније информације краћег писаног текста датог на српском језику.

НАПРЕДНИ НИВО

– СЈСТ.3.1.22. На српском језику саопштава саговорнику (који говори исти језик) најједноставније информације коју је тражио од трећег лица (назив улице, број линије у градском саобраћају, цену).

– СЈСТ.3.1.23. На свом матерњем језику саопштава основну тему и појединачне информације нешто опширнијег усменог исказа, примереног узрасту и интересовањима.

– СЈСТ.3.1.24. На свом матерњем језику преноси саговорнику тему, кратак садржај и главне информације из краћих и једноставнијих писаних текстова (новинских и књижевних), примерених узрасту и интересовањима датих на српском језику.

– СЈСТ.3.1.25. На српском језику саопштава једноставније информације добијене од трећег лица у вези с блиским комуникативним ситуацијама и познатим темама.

– СЈСТ.3.1.26. На матерњем језику преноси информације, упутства, молбе, савете и сл. добијене од трећег лица.

2. ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА

ОСНОВНИ НИВО

– СЈСТ.1.2.1. Правилно пише елементарне и најфреквентније лексеме.

– СЈСТ.1.2.2. Повезује гласове и начин њиховог записивања у увежбаним речима.

– СЈСТ.1.2.3. Препознаје и разумљиво изговара једноставније гласове и најчешће гласовне групе и познаје основне интонацијске схеме (нарочито упитну).

– СЈСТ.1.2.4. Правилно записује познату лексику.

– СЈСТ.1.2.5. Познаје и користи ограничен број фреквентних морфолошких облика и синтаксичких структура у оквиру наученог репертоара језичких средстава.

– СЈСТ.1.2.6. Користи елементарне и најфреквентније речи и изразе за обављање основних комуникативних активности.

СРЕДЊИ НИВО

– СЈСТ.2.2.1. Препознаје и разумљиво изговара већину гласова и гласовних група, уз одређена прозодијска ограничења (акценти, интонација, дужина).

– СЈСТ.2.2.2. Исправно записује гласове и гласовне комбинације унутар најфреквентнијих лексема уз примену неких најосновнијих правописних правила.

– СЈСТ.2.2.3. Познаје и користи једноставније граматичке елементе и конструкције.

– СЈСТ.2.2.4. Поседује ограничени репертоар готових израза за исказивање свакодневних конкретних активности и потреба.

– СЈСТ.2.2.5. Писаним путем користи ограничени репертоар готових израза и вишечланих конструкција за исказивање свакодневних конкретних активности и потреба.

НАПРЕДНИ НИВО

– СЈСТ.3.2.1. Пише речи, изразе и краће реченице уз минималне ортографске неправилности које не ремете разумевање датог записа.

– СЈСТ.3.2.2. Познаје и примењује фреквентна правописна правила при креирању реченица и реченичних конструкција.

– СЈСТ.3.2.3. Углавном коректно изговара све гласове и гласовне групе, чак и у тежим комбинацијама гласова, уз поштовање акцентаско-интонацијских правила или уз мање неправилности које не угрожавају разумевање поруке коју жели да саопшти.

– СЈСТ.3.2.4. Користи фреквентне лексичке елементе који се односе на теме и ситуације из његовог непосредног искуства.

3. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА

ОСНОВНИ НИВО

– СЈСТ.1.3.1. Познаје и пише имена држава, места боравка, националности, као и основне појмове из свакодневног живота циљних култура (нпр.: начин исхране, радно време, празници, навике, обичаји, разонода).

– СЈСТ.1.3.2. Познаје неколико знаменитих личности из света циљне културе (уметности, спорта, филма, музике);

– СЈСТ.1.3.3. Наводи и на свом матерњем језику даје основне податке о некој знаменитој личности из света циљне културе, уметности, спорта.

– СЈСТ.1.3.4. Познаје неколико најпознатијих остварења из циљне културе (уметности, филма, спорта, музике);

– СЈСТ.1.3.5. Наводи и описује на свом матерњем језику неколико знаменитих места за које показује интересовање.

СРЕДЊИ НИВО

– СЈСТ.2.3.1. Познаје основне елементе у области умећа живљења (начин обраћања и поздрављања, тачност, конвенције и сл.).

– СЈСТ.2.3.2. Препознаје најкритичније обрасце понашања које је непримерено/неприкладно у контексту циљних култура.

– СЈСТ.2.3.3. Препознаје најчешће стереотипе у вези са својом и циљним културама.

– СЈСТ.2.3.4. Препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са појавама из садашњости циљних култура.

– СЈСТ.2.3.5. Представља и укратко описује на српском језику неколико познатих личности и појава из циљних култура, као и оне за које показује интересовање.

НАПРЕДНИ НИВО

– СЈСТ.3.3.1. Разуме основне сличности и разлике између своје и циљних култура у различитим аспектима свакодневног живота и прихвата постојање разлика.

– СЈСТ.3.3.2. Правилно пише пуна имена држава, места боравка, националности, називе празника уз познавање елементарних правописних правила (употреба великог слова).

– СЈСТ.3.3.3. Пише краће смислене и занимљиве компаративне текстове са основним подацима и занимљивостима о држави, народима и основним појавама из свакодневног живота циљних култура (нпр.: начин исхране, радно време, навике, празници, обичаји, разонода).

– СЈСТ.3.3.4. Примењује неке основне елементе у области умећа живљења (нпр. начин обраћања и поздрављања).

– СЈСТ.3.3.5. Разуме и избегава основне облике непримереног/неприкладног понашања у контексту циљних култура.

– СЈСТ.3.3.6. Препознаје утицај неколико најзначајнијих личности и дела из друштвене и уметничке историје циљних култура у свету, које доводи у везу са друштвеним и уметничким појавама из своје историје и обрнуто.