Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

5

На основу члана 92. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање плана и програма наставе и учења у гимназији

Члан 1.

Овим правилником утврђују се ближи услови (у даљем тексту: НОРМАТИВ) у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање плана и програма наставе и учења у гимназији, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 2.

Норматив из члана 1. овог правилника примењиваће се на остваривање плана и програма наставе и учења општеобразовних предмета у стручним и уметничким школама за сва подручја рада, и то за стицање средњег образовања и васпитањa у трогодишњем и четворогодишњем трајању.

Члан 3.

Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе:

1) Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за гимназију („Службени гласник СРС – Просветни гласник”, број 5/90 и „Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 11/17);

2) Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање плана и програма заједничких предмета у стручним школама за образовне профиле III и IV степена стручне спреме („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 7/91).

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-243/2019-03

У Београду, 27. августа 2019. године

Министар,

Младен Шарчевић, с.р.

НОРМАТИВ
У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА У ГИМНАЗИЈИ

Уводне напомене

Прописани нормативи садрже минимум захтева које оснивач гимназије мора да обезбеди.

Простор гимназије чини објекат или објекти, односно грађевинске и функционалне целине и слободне површине ван објекта на припадајућем земљишту са двориштем, вежбалиштем и осталим пратећим садржајима наведеним у нормативу.

Опрему гимназије чине одговарајући намештај и други елементи неопходни за образовнo-васпитну делатност гимназије.

Наставна средства чине основна дидактичка средства за реализацију образовно-васпитног рада.

Простор и опрема треба да буду функционални, рационални, економични и доприносе подстицајној атмосфери процеса учења. Простор, опрема и наставна средства гимназије треба да буду у служби образовно-васпитне делатности, безбедни и да задовољавају здравствене и санитарно-хигијенске захтеве у складу са важећом законском регулативом која се односи на ову област.

Планирање мреже средњих школа у урбанистичком планирању

У урбанистичком планирању насеља, просторном и регионалном планирању се примењују следећи параметри за одређивање планиране мреже установа средњег образовања:

– број деце узраста од 15 до 19 година у односу на укупни планирани број становника треба обрачунавати са 5%, а у подручјима у којима демографски показатељ одступа више од ± 1% од ове вредности, укупна популација средњошколског узраста се обрачунава према локалном демографском показатељу;

– план мреже средњошколских установа, утврђује се у складу са претпоставком да ће око 95% популације деце узраста од 15 до 19 година похађати средње школе (око 4,5–5% од укупне популације);

– оптимални капацитет објекта средњег образовања у урбанистичком планирању и архитектонском пројектовању износи од 480 до 720 ученика (16–24 одељења) за рад у једној смени.

Услови који утичу на лоцирање и величину објеката средњег образовања, као и припадајуће локације, одређују се урбанистичким планом места.

Мрежу средњих школа у даљој планској разради равномерно дистрибуирати, односно развијати целине (кампусе) са значајнијом концентрацијом средњошколских установа. Притом треба имати у виду да се за објекте установа средњег образовања не утврђује гравитационо подручје, па тиме ове установе својом делатношћу обухватају шире градско подручје.

Ради квалитетнијег развоја ове области образовања и проширења гравитационог подручја средњих школа, потребно је у детаљнијој разради тежити планирању средњoшколских центара са комплексном понудом наставе, смештаја, исхране, просторија за учење, спорт, здравствену заштиту, културне активности и сл., те домове ученика (у склопу средњошколског кампуса или самосталне), који обезбеђују редовним ученицима средњих школа смештај, исхрану, васпитни рад, старање о здрављу, културно-забавне и спортско-рекреативне активности.

Дефиниција типова школа

Ради дефинисања минималних неопходних просторних услова, извршена је следећа класификација установа на основу планираног капацитета (за рад у једној смени):

– средња школа (гимназија), оптималног капацитета од 16 до 24 одељења (480 до 720 ученика) – ТИП А;

– средња школа (гимназија) као посебна установа, капацитета од 12 до 16 одељења (или 200 до 480 ученика), као и изузетно средња школа (гимназија) као посебна установа, капацитета од четири до 12 одељења (до 200 ученика), у складу са законом – ТИП Б;

– средња школа (гимназија), или изузетно издвојено одељење средње школе (гимназије), капацитета до четири одељења, или изузетно средња школа (гимназија) као посебна установа, капацитета до четири одељења – ТИП В.

I. ШКОЛСКИ ПРОСТОР

Школски простор чине: локација за изградњу, реконструкцију или доградњу објекта, објекат школе (зграда) са припадајућим просторијама и садржаји на припадајућем земљишту.

ЛОКАЦИЈА

Локација одређује подручје у коме се планира изградња, реконструкција и доградња објекта средњег образовања (гимназије) према планираној мрежи и у складу са урбанистичким и просторним планирањем. Потребна величина локације за објекат средњег образовања (гимназију) одређује се у зависности од планираног капацитета школе. У урбанистичком планирању (број и величина локација) и архитектонском пројектовању објекта рачуна се са једносменским режимом рада у складу са Стратегијом развоја образовања.

Избор и величина локација

При одређивању положаја локације за формирање комплекса средње школе (гимназије) морају бити испуњени одређени услови:

– довољна величина локације како би се на њој изградио одговарајући објекат и пратећи садржаји у слободном простору: 25 m2 по ученику, а у централним градским зонама и изграђеним подручјима у градским насељима већих густина минимално 19,5 m2 по ученику (за насеље, део насеља, просторну целину или зону са прописаним индексом изграђености ≥ 2,5 или густином насељености већом од 900 становника по km2), ако се у непосредној близини школе налазе зелене, као и друге површине намењене спорту и рекреацији које користе ученици;

– изузетак од претходне норме могу бити искључиво објекти задужбина или објекти који су категорисани као споменици културе или који се налазе у просторним културно-историјским целинама у складу са законом, наслеђеним структурама и централним градским зонама;

– да је локација приближно равнa или благо нагнутa у правцу повољније оријентације – на југ или исток;

– да је локација што компактнијег облика (по могућству четвороугаоног);

– да је тло локације добре носивости, порозно, оцедно, без влажности и подземних вода, као и да је по могућству заштићено од јаких и хладних ветрова;

– да је локација у мирном делу насеља са што мањом концентрацијом штетних утицаја буке, загађења, зрачења, у близини зелених површина и подручја намењених спорту и рекреацији, као и да је што више удаљена од прометних саобраћајница и делова насеља са високим интензитетом саобраћаја;

– довољну удаљеност од најближих објеката који je могу осенчити (за најмање двоструку висину вишег објекта);

– да локација поседује комуналну и инфраструктурну опремљеност (прилазни пут за пешачки и колски саобраћај, снабдевање здравом и питком водом, одвођење отпадних вода и прикључке јаке и слабе струје), у складу са постојећим прописима.

Изузетак могу бити средње школе (гимназије) које су смештене у централним градским зонама, у објектима задужбина или објектима који су категорисани као споменици културе или који се налазе у просторним културно-историјским целинама (у складу са Законом).

Величина и број локација за средњу школу (гимназију) у односу на укупни број становника у просторном планирању

Број становника

Број деце узраста 15-19 година планиран обухватом (5% бр. становника)

Број средњих школа у планираној мрежи установа

Укупни капацитет (рачунајући са 30 деце у разреду) – остварени обухват

Минимална величина локације/локација 19,5 m2 по ученику

Величина локације/локација – 25 m2 по ученику

до 9.600

480

1 школа

до 480 (16 одељења)

0,936 ha

1,20 ha

9.600–14.400

480–720

1–2 школе

480–720 (16–24 одељења)

0,936–1,40 ha

1,20–1,8 ha

14.400–19.200

720–960

2 школе

720–960 (24–32 одељења)

1,40–1,87 ha

1,8–2,4 ha

19.200–28.800

960–1.440

2–3 школе

960–1.440 (32–48 одељења)

1,87–2,80 ha

2,4–3,6 ha

288.00–38.400

1.440–1.920

3–4 школе

1.440–1.920 (48–64 одељења)

2,80–3,67 ha

3,6–4,8 ha

38.400–57.600

1.920–2.880

4–5 школа

1.920–2.880 (64–96 одељења)

3,67–5,60 ha

4,8–8,6 ha

Структура локације

Локација за средњу школу (гимназију) обухвата:

– земљиште испод објекта или објеката;

– школско двориште са прилазним и зеленим површинама;

– вежбалиште;

– доставне површине;

– паркиралиште (у складу са условима органа локалне самоуправе).

Површину земљишта испод објекта одређује бруто грађевинска површина приземља школе.

Школско двориште је намењено за одмор и рекреацију ученика, као и за наставу и ваннаставне активности. Величина дворишта са вежбалиштем и приступним стазама износи најмање 5 m² по ученику за објекте средњег образовања (гимназије). Двориште је лоцирано уз објекат школе и непосредно повезано са улазом у школу, али по могућству постављено тако да не ремети извођење осталих наставних активности. Површина дворишта школе која у непосредној близини има спортске терене или јавне зелене површине које школа може да користи може бити умањено за 20% (најмање 4 m² по ученику). Двориште мора бити зими изложено сунцу, а лети да има хладовине што се постиже засађивањем листопадног дрвећа, које лети има бујну крошњу, а зими не заклања сунце. Већи део дворишта треба бетонирати или поплочати или застрти другим погодним застором са противклизним карактеристикама, а мањи део озеленети као парк са бетонираним стазама и клупама. У одређеним деловима школског дворишта треба предвидети незастрту површину због садње високог листопадног дрвећа шире крошње у циљу засене од сунца и заштите од ветра.

Зелене површине на локацији школе чине око 25–30% укупне површине школског комплекса и изводе се на незастртој подлози. Зелене парковне површине треба да су довољно удаљене од просторија за учење због могућег осенчења. Поред застртог дела школског дворишта, зелене површине треба уредити као парк. У оквиру зелених површина предвидети садњу дрвенастих стабала тако да се обезбеди засена минимално 50% укупне површине отвореног простора (ортогоналном пројекцијом крошњи дрвећа). Приликом избора биљака водити рачуна о алергеним врстама.

Прилазне површине у саставу школског дворишта чине све пешачке стазе, платои и пратеће површине за приступ школи и садржајима у школском дворишту, као и површине за комуникацију. Сви прилази морају бити лако савладиви, приступачни, диференцирани по намени и израђени у складу са важећим стандардом приступачности.

Вежбалиште за извођење наставе Физичког и здравственог васпитања може имати следеће величине у зависности од капацитета, развијености и организације школе.

Вежбалиште укупне површине око 7.500 m2 у гимназијама, капацитета преко 480 ученика (ТИП А), треба да садржи:

– терен за одбојку, димензија: 18 m х 9 m, са слободном зоном минималне ширине 3 m уз сваку ивицу терена – укупно најмање 24 m х 15 m;

– терен за кошарку, димензија: 28 m х 15 m, са слободном зоном минималне ширине 3 m уз сваку ивицу терена – укупно најмање 34 m х 21 m;

– терен за рукомет, димензија: 40 m х 20 m, са слободном зоном минималне ширине 3 m уз сваку ивицу терена – укупно најмање 46 m х 26 m;

– кружну атлетску стазу са четири стазе ширине по 1,25 m, укупне дужине до 400 m, са неопходним пратећим површинама и садржајима унутар кружне атлетске стазе (пожељно је да стаза буде покривена тартаном, односно другом одговарајућом подлогом);

– две јаме са песком за доскок ширине по 2,75 m и минималне дужине 7 m са залетиштем са најмање 20 m дужине и слободном зоном минималне ширине 3 m и кружним бетонираним простором за бацање кугле пречника 2,14 m и травнатим тереном величине 20 m x 15 m.

Терени су прекривени застором прописаним и обележеним за одбојку, кошарку и рукомет. За терене је на одговарајућим местима обавезно предвидети темеље и анкере за конструкције голова, кошева и стубова за одбојкашку мрежу.

У случају да нема просторних могућности за кружну атлетску стазу, гимназија истог капацитета може имати мање вежбалиште, у складу са ТИПОМ Б.

Вежбалиште минималне укупне површине око 4.200 m² у гимназијама, капацитета од 4 до 16 одељења (до 480 ученика, ТИП Б), треба да садржи:

– терен за одбојку димензије: 18 m х 9 m, са слободном зоном минималне ширине 3 m уз сваку ивицу терена – укупно најмање 24 m х 15 m;

– терен за кошарку димензије: 28 m х 15 m, са слободном зоном минималне ширине 3 m уз сваку ивицу терена – укупно најмање 34 m х 21 m;

– терен за рукомет димензије: 40 m х 20 m, са слободном зоном минималне ширине 3 m уз сваку ивицу терена – укупно најмање 46 m х 26 m;

– уместо појединачних терена, вежбалиште може имати и један мултифункционални терен димензија: 60 m х 30 m, са слободном зоном ширине 3 m;

– 2–4 праволинијске атлетске стазе ширине по 1,25 m, минималне дужине 110 m са слободном зоном минималне ширине 3 m (пожељно је да стазе буду покривене тартаном, односно другом одговарајућом подлогом);

– јаму са песком за доскок на почетку атлетске стазе ширине 2,75 m и минималне дужине 7 m са слободном зоном минималне ширине 3 m, као и кружним бетонираним простором за бацање кугле пречника 2,14 m и травнатим тереном величине 20 m x 15 m.

Терени су прекривени застором прописаним и обележеним за одбојку, кошарку и рукомет. За терене је на одговарајућим местима обавезно предвидети темеље и анкере за конструкције голова и кошева и стубова за одбојкашку мрежу.

У случају да нема просторних могућности, а у непосредној близини школе постоје изграђени спортски центри које школа може користити у оквиру редовне наставе, гимназија истог капацитета може имати и мање вежбалиште са мултифункционалним тереном, површине око 2.400 m2. Ово важи за средње школе (гимназије) које су смештене у централним градским зонама, у објектима задужбина или објектима који су категорисани као споменици културе или који се налазе у просторним културно-историјским целинама (у складу са Законом). У том случају вежбалиште има мултифункционални терен величине 60 m х 30 m уз додатне слободне зоне ширине 3 m, у склопу школског дворишта.

Средње школе (гимназије) капацитета до четири одељења ученика могу имати само вежбалиште 60 m х 30 m уз додатне слободне зоне ширине 3 m, у склопу школског дворишта (ТИП В).

Оријентација вежбалишта је север–југ по дужој страни. Вежбалиште треба лоцирати на супротној страни од наставних просторија да бучност спортских игара не омета остали образовно-васпитни рад у школској згради. На вежбалишту треба обележити игралиште за рукомет, кошарку и одбојку линијама ширине 5 cm видљивом бојом (белом или жутом).

Вежбалиште гимназије капацитета преко 480 ученика (ТИП А) – преглед површина

Терен (врста спорта)

Димензије (m)

Површина (m2)

Димензије са слоб. зоном ширине 3 m (m)

Укупна површ. са слоб. зоном ширине 3 m (m2)*

Одбојка**

18 х 9

162

24 х 15

360

Кошарка**

28 х 15

420

34 х 21

714

Рукомет**

40 х 20

800

46 х 26

1.196

Кружна атлетска стаза***

око 150 х 70

7.500

Јама са песком за доскок на крају атлетске стазе (2 ком.)

5,5 х 7

38,5

11,5 х 10

115

Бетонирана површина кружног облика за бацање кугле

р = 2,14

14,40

8,14

208

Травнати терен

30 х 15

450

450

УКУПНО

око 7.500 m2

* Напомена: изузетно, због боље искоришћености простора, слободна зона између два суседна терена може имати укупно 3 m, ако се притом не угрожава функционалност вежбалишта и безбедност ученика.

** Напомена: вежбалиште може имати и један мултифункционални терен димензија 60 х 30, уместо појединачних терена са слободном зоном ширине 3 m, укупне површине 2.376 m2.

*** Напомена: у случају недостатка просторних могућности вежбалиште може имати уместо кружне атлетске стазе 4 праволинијске атлетске стазе 1,25 m, минималне дужине 110 m са слободном зоном минималне ширине 3 m око стаза, укупне површине 1.100 m2 , укупне површине 1.210 m2.

Вежбалиште гимназије капацитета до 480 ученика (ТИП Б) – преглед површина

Терен (врста спорта)

Димензије (m)

Површина (m2)

Димензије са слоб. зоне ширине 3 m (m)

Укупна површ. са слоб. зоне ширине 3 m (m2)*

Одбојка**

18 х 9

162

24 х 15

360

Кошарка**

28 х 15

420

34 х 21

714

Рукомет**

40 х 20

800

46 х 26

1.196

Атлетске стазе (2–4 ком.)

5 х 110

550

11 х 110

1.210

Јама са песком за доскок на крају атлетске стазе

2,75 х 7

19,25

6,75 х 10

67,5

Бетонирана површина кружног облика за бацање кугле

р = 2,14

14,40

8,14

208

Травнати терен

30 х 15

450

450

око 4.200 m2

* Напомена: изузетно, због боље искоришћености простора, слободна зона између два суседна терена може имати укупно 3 m, ако се притом не угрожава функционалност вежбалишта и безбедност ученика.

** Напомена: вежбалиште може имати и један мултифункционални терен, уместо појединачних терена, димензија 60 m х 30 m са слободном зоном ширине 3 m, укупне површине 2.376 m2.

Доставне површине чине: доставни прилаз за доставна возила (економски улаз), простор за сакупљање и одвожење смећа, котларницу (на чврсто и течно гориво, гас и сл.) и простор за складиштење енергената (цистерне, оставе и сл.). Доставне површине морају бити одвојене од дела дворишта који користе ученици и морају бити уређене и опремљене у складу са важећом законском регулативом. Димензије доставних површина пројектују се у складу са организацијом установе, начином загревања и другим техничким условима специфичним за појединачни објекат. Доставне површине, односно економско двориште и улаз потребно је изоловати, нпр. густим засадом зеленог заштитног појаса, декоративним зеленим зидовим итд.

Паркиралиште чине површине за паркирање аутомобила и одлагање бицикала и пројектују се у складу са условима надлежног органа локалне самоуправе задуженог за послове саобраћаја, a ван дела дворишта са вежбалиштем и травнатим површинама које користе ученици.

Остали услови везани за локацију

При формирању нових комплекса објеката средњег образовања треба тежити приближно квадратном или правоугаоном облику локације, приближног односа страна 1:2. Локација мора имати директан приступ са јавне површине, али по могућству да приступ не буде из правца фреквентних саобраћајница.

Комплекс објекта средњег образовања (гимназије) се ограђује транспарентном оградом са капијом (контролисаног улаза и излаза) зиданог парапета максимално до висине 80 cm. Дозвољено је ограђивање спортских терена транспарентном заштитном мрежом максималне висине до 300 cm. У градовима минимална висина ограде износи 150 cm, препоручује се висина од 180 cm. Дозвољено је постављање живе ограде у комбинацији са жичаном оградом према истим условима. Пешачке и колске капије су у складу са општим изгледом ограде и отварају се ка унутрашњости комплекса.

ШКОЛСКА ЗГРАДА – ОБЈЕКАТ

Основни материјални услов за рад гимназије јесте објекат школе (зграда).

Објекат (зграда) може бити наменски грађен или адаптиран за делатност гимназије.

БРГП (бруто развијена грађевинска површина) објекта се обрачунава: за гимназије 9,8–11,6 m2 по ученику.

Објекат школе има одговарајуће просторије према развијености и капацитету школе и изграђене пратеће елементе на слободном простору уз школски објекат.

Просторије школе, а нарочито наставне просторије, треба да поседују адекватну природну вентилацију и довољну инсолацију у зависности од намене.

Посебну пажњу треба обратити на положај и спратност школске зграде, правилну оријентацију, неопходан број и величину школских просторија и то:

– положај објекта школе на локацији треба да омогући изградњу обавезних пратећих објеката на слободном простору уз школу и евентуално етапну доградњу;

– објекат школе треба да је удаљен од саобраћајница и извора буке 50 m, а у случајевима веома фреквентних саобраћајница и већих извора буке ово растојање треба да буде веће (изузетак су густо изграђена градска језгра и наслеђене структуре);

– погодна оријентација наставних просторија за географско подручје Републике Србије је југоисток јер се овом оријентацијом обезбеђује правилна инсолација и стварају повољни услови за образовно-васпитни рад;

– дозвољена су и одступања од препоручене оријентације у складу са специфичним климатским условима подручја у којем се налази локација школе;

– објекат гимназије треба да има највише приземље и два спрата (П + 2); у централним градским зонама и изграђеним подручјима у градским насељима већих густина, у оквирима наслеђених структура изузетно је могућа спратност: приземље и три спрата (П + 3);

– дозвољена намена поткровља су просторије за администрацију, стручне службе и сл. (не за наставу);

– планирање спратности и организације објекта мора бити усаглашена са свим прописима из области безбедности;

– препоручује се изградња јединственог објекта школе (из економских разлога);

– школске просторије које се користе за наставу или боравак ученика не могу се налазити испод нивоа земљишта, односно у сутерену школске зграде; могуће је коришћење сутерена и подрума за помоћне и техничке просторије.

За особе са сметњама у развоју и инвалидитетом које учествују у образовно-васпитном раду потребно је уклонити или ублажити архитектонске препреке како би се овим особама омогућио лакши приступ школском објекту и потребним просторијама у складу са прописима који регулишу ову област.

Школске просторије

Структуру школских просторија, према намени и функцији, сачињавају следеће групе просторија:

група наставних просторија: учионице опште намене и специјализоване учионице са припремним просторијама, блок просторија за Физичко и здравствено васпитање;

група заједничких просторија: вишенаменске просторије, сала, просторија за ужину, библиотека са читаоницом;

група просторија за запослене: просторија за наставно особље (зборница), просторија за стручне сараднике, просторије за управу, просторија за администрацију, просторија за помоћно особље, портирница, просторија за домара, чајна кухиња са клубом за запослене;

група помоћних просторија: комуникације (са холом), гардероба, санитарије, спремишта и магацини и просторија за загревање (котларница) и просторија за сервер.

Преглед просторија и њихових површина које се нормирају у складу са Планом наставе и учења, у односу на капацитет и организацију школе, дате су у табели „Пројектни задатак” на крају одељка о школским просторијама. Специфичности наставних просторија специјализованих гимназија за ученике са посебним способностима дате су на крају одељка о наставним просторијама.

Група наставних просторија

Наставне просторије чине основни школски простор, с обзиром на њихову образовну функцију која се највећим делом остварује наставним активностима. Значај и улога наставних просторија у гимназији налаже да се њиховој функционалности, приступачности, потребном броју и хигијенско-техничким захтевима посвети посебна пажња.

Капацитет (број одељења у школи) и фонд часова прописан планом наставе и учења указују на потребан број наставних просторија, а број ученика у одељењу условљава величину појединих наставних просторија.

Објективни критеријуми наведени у уводним напоменама, педагошке и хигијенско-техничке норме одређују величину и димензије наставних просторија:

с обзиром на педагошке и хигијенско-техничке захтеве, просечне норме површине наставног простора по ученику у школи су: за учионицу опште намене 2 m² по ученику, за специјализовану учионицу 2,20–2,40 m2 по ученику, а за салу за Физичко и здравствено васпитање површине се дефинишу у даљем тексту у складу са капацитетом објекта;

кубатура наставних просторија за нормалну аерацију ваздуха износи најмање 5 m³ по ученику;

хигијенска граница размера наставних просторија је: за дужину визуелна 8 m, аудитивна 10 m, а за ширину – инсолациона и визуелна при једностраном осветљењу највише 7 m;

светла висина свих наставних просторија за нормалну кубатуру ваздуха износи минимално 3 m; од наведене минималне висине одступа се само при изградњи сале за Физичко и здравствено васпитање (7 m) и кабинета за кондиционо и корективно вежбање (3,70 m);

приликом постављања школске табле и друге опреме, као и приликом димензионисања наставних просторија, треба имати у виду да угао посматрања крајњих тачака школске табле може износити највише 65°;

приликом планирања и изградње простора посебну пажњу треба обратити на специфичне захтеве појединих група наставних предмета;

гимназија има групе наставних и других просторија наведених у наредном тексту.

Површине просторија у склопу овог правилника су нормиране за максималан број ученика у одељењу (30), односно за мање групе ученика (10−15) за реализацију образовно-васпитног рада у складу са планом и програмом наставе и учења.

А) Учионице опште намене

Учионице опште намене служе за извођење наставе предмета за које нису створени услови за специјализоване учионице (кабинете – лабораторије). Објекат школе има одговарајући број учионица према броју одељења у школи. Величина учионице је 60 m², уз поштовање претходно наведених размера учионице.

Уз сваке две учионице опште намене налази се припремна просторија величине 18 m² и намењена је смештају наставних средстава и за припрему наставника. Припремна просторија лоцирана је на краћој страни учионице у непосредној близини улаза у учионицу и треба да је повезана вратима са учионицама и ходником школе.

Б) Специјализоване учионице (кабинети – лабораторије)

Величина специјализованих учионица (кабинета – лабораторија) је 66–72 m², уз поштовање претходно наведених размера учионице. Објекат школе има одговарајући број специјализованих учионица према броју одељења у школи и плану наставе и учења.

С обзиром на реализацију образовно-васпитног рада одређеног броја предмета и програма у мањим групама (од 10–15 ученика), одређени број специјализованих учионица може имати мање димензије од горе наведених (најмање 40 m²).

Уколико свака специјализована учионица има припремну просторију, њена површина износи најмање 18 m². Специјализоване учионице истог предмета имају заједничку припремну просторију, минималне површине 18 m². Ако две специјализоване учионице сродних предмета деле припремну просторију, њена површина мора бити већа и треба да износи минимално 24 m². Припремна просторија лоцирана је на краћој страни учионице у непосредној близини улаза у учионицу. Повезана је вратима са учионицом и ходником школе.

Број специјализованих учионица и њихова намена зависе од развијености и капацитета школе и планирају се у односу на прописани фонд часова одређеног предмета и програма у складу са Правилником о плану наставе и учења за гимназије. Неопходно је обезбедити одређени број додатних наставних просторија у односу на број уписаних одељења ради стварања услова за једносменски рад школе. Однос капацитета (броја одељења) и броја неопходних наставних просторија износи 1:1,75 (нпр. гимназија капацитета 24 одељења има најмање 42 наставнe просторијe).

Број специјализованих учионица за 10–15 ученика, које могу имати мање димензије, износи једну четвртину од укупног броја предмета и програма. У складу са фондом часова, капацитетом гимназије (односно бројем одељења), бројем ученика у групи предвиђеној за реализацију образовно-васпитног рада, потребно је предвидети довољан број специјализованих учионица одређеног предмета, односно програма (нпр. гимназија капацитета 24 одељења имаће три специјализоване учионице за извођење наставе Рачунарства и информатике у складу са усвојеним фондом часова).

Гимназије у којима су створени потребни услови постепено ће повећавати број предметних специјализованих учионица и постепено ће елиминисати комбиноване специјализоване учионице за групу сродних предмета.

В) Блок просторија за Физичко и здравствено васпитање

Блок просторија за Физичко и здравствено васпитање са пратећим просторијама обавезне су за све гимназије у складу са развијености, капацитетом и фондом часова Физичког и здравственог васпитања и то по следећем моделу (за рад у једној смени):

– гимназија капацитета до 20 одељења има једну салу за Физичко и здравствено васпитање, димензија 28 m x 16 m х 7 m;

– гимназија капацитета од 20 одељења има једну салу за Физичко и здравствено васпитање, димензија 28 m х 16 m х 7 m и кабинет за кондицију и корективно вежбање, површине мин. 80 m2, висине око 3,70 m или две сале за Физичко и здравствено васпитање (једну већу, димензија 28 m x 16 m х 7 m и једну мању, димензија 24 m x 15 m х 6 m) или спортску халу димензија 45 m x 23 m х 8,5 m (дељиву параваном);

Изузетно, уколико гимназија капацитета до четири одељења (ТИП В) нема салу за Физичко и здравствено васпитање, неопходно је да има један кабинет за кондицију и корективно вежбање, површине 80 m2, спратне висине око 3,70 m и могућност коришћења спортског центра у оквиру редовне наставе.

У плафону и зидовима сале обавезно предвидети конструктивне елементе за причвршћивање конструкције за конопце, конструкције за шипке и конструкције за кругове (најмање по два комада). У поду, зиду или плафону предвидети конструктивне елементе за причвршћивање стубова (конструкције) за одбојкашку мрежу, конструкцију за кошарку и рукомет, као и конструкције за рипстол и гимнастичке справе.

Уз салу постоје следеће пратеће просторије:

– просторија за справе величине 30–50 m²;

– просторија за наставника са посебним простором за гардеробу, тушем и WС-ом, уз просторију за наставника, укупне површине 18 m²;

– за салу: две свлачионице које су директно повезане са салом или преко „чистог ходника”, површине по 16–18 m² и два купатила која су повезана са свлачионицом (тушеви, корито, WС), одвојена за ученике, односно ученице, величине по 16–18 m² ;

– за спортску халу: две свлачионице које су директно повезане са салом или преко „чистог ходника”, површине по 32–36 m² и два купатила (тушеви, корито, WС) повезана са свлачионицом површине по 32–36 m² или четири свлачионице површине по 16–18 m² и четири купатила (тушеви, корито, WС) повезана са свлачионицом површине по 16–18 m², одвојена за ученике, односно ученице.

Салу за Физичко и здравствено васпитање са пратећим просторијама најбоље је градити као анекс школске зграде, с тим да има приступ из комуникација школе и приступ преко посебног улаза са припадајућим комуникацијама. Уколико се гради као засебан објекат прилаз у салу из школе, треба обезбедити у виду пропусника.

Специфичности наставних просторија у специјализованим гимназијама за ученике са посебним способностима

Врста, намена и број наставних просторија у специјализованим гимназијама нормира се у складу са планом наставе и учења ових гимназија.

Површине наставних просторија нормирају се у складу са бројем ученика у одељењу, који је, по правилу, мањи од 30. Минималне површине се обрачунавају према броју ученика у одељењу: за учионицу опште намене најмање 2 m2 по ученику, за специјализовану учионицу најмање 2,20–2,40 m2 по ученику, придржавајући се притом наведених педагошких и хигијенско-техничких норми.

Наставне просторије за реализацију образовно-васпитног рада у мањим групама се усклађују са бројем ученика у групи.

Ради специфичности образовно-васпитног рада у малим групама до пет ученика (менторски рад), неопходно је обезбедити довољан број просторија мањих површина.

За специјализоване гимназије и одељења за ученике са посебним способностима са језичком оријентацијом неопходан је довољан број фонолабораторија у складу са капацитетом школе и планом наставе и учења. У складу са планом наставе и учења, потребно је предвидети кабинет за превођење.

Група заједничких просторија

А) Вишенаменска просторија (свечана сала)

Приликом пројектовања вишенаменске просторије (простора) треба имати у виду све могуће намене овог простора који се може користити за: одмор ученика, одржавање већих састанака (заједнички родитељски састанци и сл.), предавања, семинара, школских изложби, приредби и других јавних манифестација школе. Вишенаменски простор неопходно је пројектовати да буде функционално повезан са комуникацијама и другим заједничким просторијама. Преградним просторним параванима треба омогућити да вишенаменски простор може једноставно и брзо да мења своју функцију, односно да се прилагођава разноврсним потребама школе.

Величина и број вишенаменских просторија (односно свечане сале) зависи од развијености школе. Површина вишенаменских просторија износи у просеку 0,3 m² по ученику.

Б) Библиотека

Простор библиотеке пројектовати у средишњем делу школске зграде на приступачном месту, заштићеном од буке, али повезаном са вишенаменским простором, односно са свечаном салом.

Функционална организација библиотеке треба да омогући флексибилност простора и опреме, чиме би се створили услови за различите активности, као и могућност прилагођавања.

Библиотечки простор по могућству треба планирати тако да сви делови буду међусобно повезани.

Простор библиотеке мора такође бити прилагођен за коришћење особама са сметњама у развоју и инвалидитетом, што подразумева испуњеност свих прописаних услова, који су дефинисани важећом законском регулативом.

Површину библиотеке ускладити са бројем ученика у школи, приликом пројектовања она износи минимално 0,2 m2 по ученику.

У оквиру библиотеке планиране су следеће просторне целине:

просторија или просторна целина за стручни рад библиотекара (са простором за изнајмљивање) површине 12–18 m2;

просторија или просторна целина за смештај библиотечке грађе (књиге, часописи, аудио-визуелна и електронска грађа) површине 5,5 m2 за 1.000 књига, рачунајући 10 књига по ученику и 40 књига по наставнику;

читаоница (за индивидуално и групно учење и истраживање) планира се у складу са капацитетом школе, али не за мање од 30 ученика (једно одељење), минималне површине 2 m2 по ученику; најбоље je планирати је уз простор за смештај библиотечке грађе или у посебном простору; уз простор читаонице предвиђа се просторна целина за приступ онлајн информацијама за 3–6 места, односно 3 m2 по кориснику (најмање 9 m2).

Обавезно омогућити слободан приступ библиотечком фонду и остале услове у складу са Правилником о националним стандардима за обављање библиотечко-информационе делатности.

В) Просторија за ужину

Просторија за ужину предвиђена је за дистрибуцију и конзумирање хране. Површина просторије за ужину треба да износи минимално 50 m2. Просторија се лоцира уз вишенаменски простор. Приликом пројектовања неопходно је обратити пажњу на апсорпцију буке и остале хигијенско-техничке норме које регулишу ову област.

Група просторија за запослене

Према развијености и организацији школа има одређени број просторија за управу, наставно, стручно, административно и друго особље.

А) Просторија за наставно особље (зборница)

Величину зборнице условљава број одељења у школи, односно број наставног особља. За сваког наставника треба планирати минималну површину од 2,5 m². Површина просторије креће се од 18 до 80 m².

Б) Просторије за стручне службе

Радна просторија за педагога

Просторија за педагога служи за индивидуално испитивање, индивидуално саветовање, индивидуални рад са родитељима, консултације са наставницима, као и за групни рад са ученицима, родитељима, а по потреби и са наставницима:

– једна просторија минималне површине 14 m².

За остале облике свога рада педагог може користити заједничке просторије у школи.

Радна просторија за психолога

Просторија за психолога служи за унапређивање и заштиту психичког здравља деце, индивидуално испитивање, индивидуално саветовање, индивидуални рад са родитељима, консултације са наставницима, као и за групни рад са ученицима, родитељима, а по потреби и са наставницима:

– једна просторија минималне површине 14 m².

За остале облике свога рада психолог може користити заједничке просторије у школи.

В) Просторије за управу школе

Просторија за директора, односно помоћника директора школе, планира се у зависности од развијености школе и површине је од 18 до 36 m².

Г) Просторије за администрацију школе

Просторија за административно особље (секретар, рачуновођа) је минималне површине 14 m². Број просторија се нормира у складу са бројем административног особља.

Д) Просторија за здравствену заштиту (опционо)

Површина и структура просторија зависи од развијености школе, приближне површине 18 m² са чекаоницом од 6 m². Просторија може бити у функцији стоматолошке ординације или лекарске ординације (педијатра).

Ђ) Просторија за помоћно особље

Просторија за помоћно особље је минималне површине 12 m² и служи искључиво помоћном особљу. Број и величина просторија се нормира у складу са бројем помоћног особља.

Е) Портирница

Површина портирнице је 4 m². Овај простор је могуће организовати и у оквиру школског хола.

Ж) Просторија за домара (радионица)

Површина просторије за домара (радионице) је минималне површине 20 m², а нормира се за гимназије капацитета 480 и више ученика.

З) Чајна кухиња са клубом за запослене

Служи за припрему топлих и хладних напитака и користе је искључиво запослени у школи. Чајна кухиња са клубом за запослене је минималне површине од 12 m².

Помоћне просторије

У свакој гимназији уз просторије за рад потребне су и помоћне просторије: комуникације, гардеробе, санитарије, спремишта, просторија за загревање и друге помоћне просторије.

А) Комуникације

Комуникације чине: улази, холови, ходници, степеништа, ветробран и надстрешнице.

Сваки школски објекат обавезно има улаз са надстрешницом: главни улаз (или улазе) са приступом са саобраћајнице и споредни улаз (или улазе) из дворишта. Хол са ветробраном има свака школа. То је проширени улаз који служи и као вишенаменски простор за школске приредбе, изложбе ученичких радова и других јавних манифестација школе. На сваком улазу у школу постоји ветробран.

Сваки објекат школе са спратовима обавезно има најмање два степеништа. Објекти са спратовима, дужине веће од 35 m, морају имати степеништа међусобно удаљена најмање 25 m и тако изведена да се спречи истовремено запречавање. Коначни број излаза мора бити у складу са капацитетом школе, спратношћу и прописаним временом евакуације, а све у складу са важећом законском регулативом из ове области.

За просторије у којима бораве више од 50 ученика (свечана сала, сала за Физичко и здравствено васпитање, спортска хала) треба да имају минимално два алтернативна излаза.

Приликом пројектовања обратити пажњу да се врата наспрамних учионица не постављају у истој оси, да не дође до запречења пута за евакуацију. Гардероба, ормарићи и друга опрема и инсталације у ходнику не смеју бити постављене тако да умањују ширину пута предвиђеног за евакуацију. Коридори за евакуацију треба да су прегледни, без сувишних скретања, без препрека (виших прагова, висећих и конзолно окачених предмета). Светле ширине ходника и укупна ширина свих степеништа предвиђених за евакуацију су дате у табели у зависности од спратности објекта и броја особа које се евакуишу.

Минималне чисте грађевинске мере комуникација за задату спратност и капацитет школе

Број особа за евакуацију (спратност објекта)

720 (П + 2)

480 (П + 1)

100 (П)

Ширина ходника на спрату (m)

3,00

3,00

Укупна ширина степеништа која су предвиђена за евакуацију (m) – дељиво на више степеништа у складу са архитектонским решењем

5,00

(нпр. 2 степеништа ширине степенишног крака од 2,50 m)

3,00

(нпр. 2 степеништа ширине степенишног крака од 1,50 m)

Минимална светла ширина ходника/хола који води ка излазу (m) – дељиво на више излаза у складу са архитектонским решењем

12,00

6,00

1,20

Укупна ширина излазних врата (m) – дељиво на више врата у складу са архитектонским решењем

4,00

3,00

1,50

Најмања пропусна ширина степенишног крака износи 120 cm за до 100 ученика који се тим степеништем служе. Свако повећање броја ученика који се служе степеништем (преко 100) захтева проширење степенишног крака за најмање 0,5 cm за сваког ученика који се тим степеништем служи.

Одстојање од излаза из крајњих просторија до степеништа, односно спољњег излаза не може бити веће од 30 m. Изузетно, код врло прегледних и слободних комуникација, ова дужина може износити највише 35 m.

За сваки објекат мора бити израђен план евакуације у складу са важећим безбедносним прописима. Објекти се пројектују у складу са законом којим се уређује заштита од пожара и другим прописима из ове области.

Комуникације морају бити у складу са важећим Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС”, број 22/15).

Б) Гардероба

Гардероба може бити заједничка за више одељења или посебна за свако одељење и укупног је капацитета који одговара броју ученика:

– заједничка гардероба може бити предвиђена у склопу проширења комуникација и састоји се од гардеробних ормарића за одећу који се закључавају тако да одложене ствари буду безбедне;

– посебна гардероба може бити у склопу учионице (у овом случају учионица се пројектује најмање површине 66 m2): као гардеробни ормарићи у којима се ствари могу безбедно одлагати или као зидни чивилуци;

– посебна гардероба може бити испред учионице у склопу комуникација (у овом случају ширина комуникација се увећава за 1,20 m због безбедности приликом евакуације) и састоји се од гардеробних ормарића за одећу који се закључавају тако да одложене ствари буду безбедне.

В) Санитарне просторије

Санитарне просторије у школи изграђују се према броју ученика. Распоред санитарних просторија у згради зависи од броја корисника (ученика и запослених) по спратовима. Санитарне просторије су повезане са главним комуникацијама – ходницима школе. Предвиђају се као одвојене целине за ученике и запослене. Претпростор и простор са ве-це шољом треба да је непосредно осветљен и проветрен. Сваки ве-це има претпростор у којем је по један лавабо на сваке две ве-це шоље. Уз санитарне просторије налази се и посебна просторија за одржавање чистоће са трокадером.

У школској згради по спратовима и у дворишту школе предвидети посебне чесме са водом за пиће. Из хигијенских разлога вода са чесме умиваоника у претпросторијама ве-це-а није за пиће.

Сви умиваоници и тушеви треба да буду опремљени инсталацијом за топлу и хладну воду. Сви умиваоници треба да имају аутоматске батерије са ограниченим истицањем воде, а писоари аутоматске испираче. За потребе умиваоника предвидети термостатске мешаче са регулацијом температуре, односно припрему топле воде на 37–42 степена. Опрема и галантерија санитарних просторија мора бити усклађена са захтевима за јавне објекте.

Неопходно је предвидети санитарне просторије за особе са инвалидитетом при пројектовању нових објеката или реконструкцији постојећих. За реконструкцију и адаптацију постојећих објеката предвидети санитарне просторије за особе са инвалидитетом када је то могуће у техничком смислу, а све у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС”, број 22/15).

Санитарне просторије за ученике

Санитарне просторије предвидети одвојено: посебно за ученике и посебно за ученице.

Број санитарија по хигијенској норми је следећи:

– једна ве-це шоља и два писоара на 40 ученика;

– једна ве-це шоља на 20 ученица;

– у непосредној близини вишенаменских просторија планирају се и посебне санитарне просторије.

Санитарне просторије за запослене

Санитарне просторије су одвојене: посебно за запослене мушкарце, а посебно за запослене жене.

Број санитарија по хигијенској норми је следећи:

– једна ве-це шоља и један писоар на 20 запослених мушкараца;

– једна ве-це шоља на 10 запослених жена.

Г) Спремишта

Смештај инвентара и материјала захтева посебан простор у школама.

За ову сврху потребне су следеће просторије:

– спремиште за прибор за одржавање чистоће, површине 2 m², на сваком спрату по једно;

– магацин за смештај инвентара и другог материјала школе површине 12–60 m², према капацитету школе.

Д) Просторија за загревање школе (котларница)

Загревање школе врши се, по могућству, централним грејањем. Број и величина просторија за загревање зависи од величине школе и система загревања и утврђује се према стандардима за поједине врсте загревања.

Ђ) Просторија за сервер

Потребно је предвидети посебну просторију за чување сервера, која се климатизује у складу са потребама опреме, минималне површине 4 m². У случају ограничених просторних могућности могуће је организовати чување сервера у склопу припремне просторије уз специјализовану учионицу за Рачунарство и информатику.

Типови објеката

У складу са наведеним критеријумима дефинисани су типови (примери) објеката, са табеларно приказаним условима. Просторије су нормиране према максималном броју ученика у одељењу у складу са законом.

Пројектни задатак за објекат оптималног капацитет – пример

Пројектни задатак – ТИП А

Гимназија капацитета 480–720 ученика (16–24 одељења), објекат спратности П + 2

ЛОКАЦИЈА

Површина (m2)

Површина укупно (m2)

Земљиште испод објекта

1.870–2.370

Школско двориште

5 m2 по ученику

2.400–3.600

Прилазне и зелене површине

2.200–3.300

Вежбалиште (са линијском/кружном атлетском стазом)

4.100–7.500

4.100–7.500

Доставне површине

400

Паркинг и површина за одлагање бицикала

300

укупно

11.270–17.570

УКУПНО ПО УЧЕНИКУ

(m2)

19,5–24,6

ОБЈЕКАТ

Група наставних просторија

Име просторије

Број просторија

Површина (m2)

Површина укупно (m2)

Учионице опште намене (са припремном просторијом заједничком за две учионице)

12–26

60 (учионица) + 18/2 (припр. прост.)

828–1.794

Специјализоване учионице (са припремном просторијом за сваку учионицу)

10

66 (учионица) + 18 (припр. прост.)

840

Специјализоване учионице (са припремном просторијом)

4

80 (2 учионицe по 40) + 18 (припр. прост.)

392

Сала за физичко и здравствено васпитање

Сала

1

448

448

Кабинет за кондицију и кор. веж.

1

80

80

Свлачионице

2

32

64

Санитарине просторије

2

32

64

Просторија за наставника са гардеробом, тушем и ве-це-ом

2

18

36

Справарница

1

50

50

Група заједничких просторија

Вишенаменски простор – свечана сала

1

216

Библиотека са читаоницом

1

108

Просторија за ужину

1

50

Група просторија за запослене

Зборница (наставничка канцеларија)

1–2

60–80

Директор

1

32

32

Помоћник директора

1

14

14

Администрација (секретар, рачуноводство)

2

14

28

Стручна служба (педагог, психолог)

2

14

28

Просторија за помоћно особље

1

12

12

Портирница

1

4

4

Домар

1

20

20

Чајна кухиња са клубом за запослене

1

12

12

Група помоћних просторија

Име просторије

Број просторија

Површина (m2)

Површина укупно (m2)

Санитарне просторије

ученици

6 санитарних блокова

32

192

запослени

3 санитарна блока

6

18

Гардероба

3

25

75

Спремишта и магацини

1–2

60

Просторије за загревање (котларница)

1

30

30

3.761–4.747

Комуникације 25%

935–1.186

Укупно нето

4.676–5.933

Укупно бруто

5.640–7.119

НЕТО УКУПНО ПО УЧЕНИКУ

8,2–9,74

БРГП ПО УЧЕНИКУ

(m2)

9,8–11,7

Остали хигијенско-технички услови

Осветљење

Основни услов за образовно-васпитни рад у школама, а нарочито у наставним просторијама, јесте да су довољно и равномерно осветљене.

Осветљење у просторијама школе је двојако: природно и вештачко.

Природно осветљење је дневна сунчева светлост. Све просторије у школи обавезно морају имати довољно дневне светлости.

Лети се мора обезбедити максималан упад дифузног и минималан упад директног сунчевог зрачења употребом сенила и застора.

Системи заштите од сунчевог зрачења морају да омогуће довољну количину светлости у просторијама без коришћења вештачког осветљења.

Потребна дневна светлост у наставним просторијама обезбеђује се на следећи начин:

упадни угао дневне светлости на најудаљенијем месту од прозора у наставној просторији износи најмање 23°;

површине свих прозора у наставној просторији износе најмање 1/5 површине пода наставне просторије;

наставне просторије окренуте су, по правилу, према дневној сунчевој путањи (југоисток) како би се расута сунчева светлост налазила у видном пољу сваког радног места, односно да би се „крајичак неба” обавезно видео са сваког радног места.

Вештачко осветљење које се уграђује у објекте средњих школа (гимназија) треба да испуњава захтеве утврђене стандардом SRPS EN 15193 – „Енергетске перформансе зграда – енергетски захтеви за осветљење”.

На столовима или у висини 1,00 m изнад пода прописује се осветљај:

у учионицама и другим наставним просторијама, као и у библиотеци и читаоници, најмање 300 лукса;

у лабораторијама и радионицама где се прецизно ради 500 лукса;

у сали за Физичко и здравствено васпитање 300 лукса;

у санитарним просторијама и комуникацијама најмање 120 лукса;

у просторијама за запослене 300 лукса;

у спремиштима и другим помоћним просторијама 60 лукса;

у случају осветљења ЛЕД сијалицама боја вештачког осветљења мора бити топло бела (3000 K) или природно бела (4000 К);

најподесније вештачко осветљење је полуиндиректно електрично осветљење;

у свим просторијама треба обезбедити довољан број светиљки и равномерно осветљење за свако радно место;

за школске табле износи 350 лукса.

Загревање и хлађење

Рад школа у зимским и хладним данима захтева одржавање потребне температуре нарочито у наставним и другим просторијама за боравак и рад ученика и запослених.

Хигијенска норма температуре у школским просторијама за правилну физиолошку функцију организма и рад износи за зимски период:

у наставним просторијама, изузев сале за Физичко и здравствено васпитање, најмање 22 °C;

у свим просторијама за запослене најмање 22 °C;

у сали за Физичко и здравствено васпитање, кабинету за кондиционо и корективно вежбање 18 °C;

у свим ходницима најмање 20 °C ;

у свлачионицама и санитаријама сале за Физичко и здравствено васпитање најмање 22 °C.

Наведене норме температуре одржавају се током целог радног времена школе. Најцелисходнији начин загревања школе и сталног одржавања потребне температуре јесте централно грејање, односно етажно грејање у мањим приземним школским зградама.

Загревање наставних просторија металним пећима није дозвољено.

У летњем периоду високих спољних температура (преко 32 оC) потребно је у свим радним, наставним и заједничким просторијама обезбедити температуру 5 оC нижу од спољашње, али не мање од 26 оC. У складу са архитектонским решењем објекта и пројектом грејања, вентилације и климатизације објеката, као и другим техничким условима, као најсврсисходнији начин за обезбеђење адекватних климатских услова препоручује се уградња мулти сплит јединица.

За специјализовану учионицу за Рачунарство и информатику и просторију за сервер неопходно је температуру регулисати тако да буде за 7–10 оC нижа од спољашње због загревања и хлађења рачунарске опреме, али не мање од 26 оC у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда („Службени гласник РС”, број 61/11).

Уградња инсталација за грејање и хлађење врши се у складу са свим техничким прописима и у складу са свим важећим прописима који регулишу ову област.

У погледу енергетске ефикасности и термичких перформанси објеката примењује се важећи Правилник о енергетској ефикасности зграда.

Проветравање

Да би се чувало здравље ученика и стварали хигијенски услови за рад, потребно је обезбедити довољно чистог ваздуха и одржавати нормалну микроклиму.

Аерација ваздуха по једном ученику износи 20 m³ у току једног школског часа. За стално одржавање чистог ваздуха при кубатури од најмање 5,4–6,0 m³ по ученику у учионици, потребно је у току једног часа најмање три до четири пута изменити ваздух (5,4–6,0 m³ x 3–4 пута = 20 m³), при чему брзина кретања ваздуха не би требало да пређе 0,2 m/s.

Релативна влажност ваздуха треба да износи 40−60% и регулише се редовним проветравањем.

Ваздух се измењује путем вентилације просторија. Вентилација се обавља природним путем или уређајима за принудну (механичку) вентилацију.

Природна вентилација је повремено проветравање просторија. Обавља се обично повременим отварањем прозора, а обезбеђује се најчешће уградњом механизма за отварање горњих делова прозора косо унутра (вентус или друго), изградњом зидних вентилационих уређаја или на други начин. При природној вентилацији треба водити рачуна да ученици не буду изложени ударима хладног ваздуха. Природна вентилација се обезбеђује у свим просторијама средњих школа (гимназија). Потребно је редовно проветравати наставне просторије природним путем. Препоручује се краткотрајно проветравање (5–10 минута) отварањем велике површине прозора (нпр. за време одмора), у односу на дуготрајно проветравање (киповани прозори током целог часа), јер је на тај начин утрошак енергије мањи.

Принудна вентилација је допуна природне вентилације. Обавезна је у лабораторијама и радионицама, сали за Физичко и здравствено васпитање, вишенаменском простору, просторији за ужину. Обезбеђује се изградњом зидних вентилатора на спољним зидовима или на други начин. У специјализованој учионици за Хемију предвидети инсталацију за дигестор.

Акустичност просторија

С обзиром на образовно-васпитну улогу школе, неопходно је посветити посебну пажњу акустичности школских просторија. Бројним студијама је доказано да лоша акустичност просторија и продужено време реверберације знатно утичу на разумљивост садржаја и самим тим на успешност процеса учења. Неразумевање садржаја наставе и угроженост комуникације између наставника и ученика доводи до опадања концентрације и пажње у току школског часа, прекида тока мисли, смањења моћи памћења ученика, те до стварања додатне буке, која онемогућава процес наставе. Да би се постигла добра акустичност, потребно је минимизирање позадинског звука ниских фреквенција, осигурање јасноће говора, спречавање нагомилавања одјека.

При изградњи нових објеката, потребно је да се примене наведене вредности акустичне изолационе моћи.

При санацији, реконструкцији или адаптацији постојећих објеката, потребно је да се објекти постепено прилагоде захтевима у погледу акустике у складу са овим правилником.

У односу на намену просторије и захтеве звучне изолације и акустике, просторије у школи могу се поделити у следеће категорије:

просторије са повишеним захтевима звучне изолације и акустике (учионице опште намене, све специјализоване учионице, лабораторије, библиотека) – I категорија;

просторије са средњим захтевима звучне изолације и акустике (зборница, група просторија за запослене, свечана сала/вишенаменски простор) – II категорија;

просторије са ниским захтевима звучне изолације и акустике (просторија за ужину, чајна кухиња са клубом, сала за Физичко и здравствено васпитање, кабинет за кондиционо и корективно вежбање, комуникације са холом) – III категорија.

У односу на потенцијалну емисију буке која се предвиђа у одређеним просторијама, просторије школе можемо поделити на:

просторије са ниским потенцијалом емисије буке – група А (учионице опште намене, специјализоване учионице, лабораторије, библиотека, зборница, група просторија за запослене);

– просторије са средњим потенцијалом емисије буке – група Б (свечана сала/вишенаменски простор, комуникације осим хола, чајна кухиња са клубом);

– просторије са високим потенцијалом емисије буке – група В (спец. учионица за Музичку културу, хол, сала за Физичко и здравствено васпитање, кабинет за кондиционо и корективно вежбање, просторија за ужину).

Акустична изолациона моћ зидова и таваница у просторијама школе по категоријама приказана је у табели:

Категорија просторија у зависности од захтева за звучном изолацијом и акустиком

I категорија

II категорија

III категорија

зид

таваница

зид

Таваница

зид

таваница

Потен-цијал стварања буке

средња изолациона моћ ваздушног звука (dB)

средња изолациона моћ ваздушног звука (dB)

средња изолациона моћ звука удара (dB)

средња изолациона моћ ваздушног звука (dB)

средња изолациона моћ ваздушног звука (dB)

средња изолациона моћ звука удара

(dB)

средња изолациона моћ ваздушног звука (dB)

средња изолациона моћ ваздушног звука (dB)

средња изолациона моћ звука удара

(dB)

Група А

47

55

53

47

55

53

--

--

--

Група Б

--

--

--

47

55

53

47

55

53

Група В

58

58

46

--

--

--

47

55

53

Унутрашња врата треба да имају акустичну изолациону моћ од 32 dB.

Спољни зидови треба да имају акустично изолациону моћ од 50 dB. С обзиром на велики удео прозора у спољним зидовима учионица, прозори који се уграђују у наставне просторије треба да имају звучну изолациону моћ од најмање 30 dB.

Време реверберације зависи од запремине просторије, фреквенције звука, броја особа у просторији, апсорпционе моћи површина у просторији, као и од намене просторије. За број ученика у складу са овим правилником и за фреквенције опсега 100–5.000 Hz просечне вредности времена реверберације треба да износе:

– време реверберације за учионице запремине до 200 m3 треба да износи до 0,5 s;

– време реверберације за учионице запремине преко 200 m3 треба да износи до 0,6 s;

– време реверберације за просторије за запослене и библиотеку треба да износи до 0,6 s;

– време реверберације за сале и трпезарије запремине до 500 m3 треба да износи до 0,8 s, запремине 500–2.000 m3 треба да износи до 1,0 s и запремине преко 2.000 m3 треба да износи до 1,2 s;

– време реверберације у салама за Физичко и здравствено васпитање запремине 1.000–2.000 m3 треба да износи до 1,3 s, запремине 2.000–5.000 m3 треба да износи до 1,6 s и запремине преко 5.000 m3 треба да износи до 1,8 s;

– време реверберације за ходнике и холове износи до 1,0 s.

Вредности које одступају до 20% од задатих сматраће се прихватљивим.

Побољшање акустичности и смањење времена реверберације постиже се уградњом грађевинских материјала који апсорбују звук (акустичних плафона, перфорираних плоча итд.). Као допуна за постизање акустичног комфора у просторијама са захтевима за говорну комуникацију – поред времена реверберације потребно је мерити и додатне параметре за јасноћу и разумљивост говора у складу са SRPS EN ISO 3382-3. При томе је јасноћа говора C50, изражена у dB, боља што је виша вредност C50. Разумљивост говора се мери у складу са SRPS EN 60268-16 уз помоћ индекса STI (Speech Transmission Index). У учионици просечних димензија STI не би требало да прелази вредност 0,75 од максималних 1,00.

Избор материјала у свим просторијама школе предвиђеним за боравак ученика мора бити такав да не појачава одјек буке и не ствара ехо-ефекте, стога се 10% апсорпције (од укупне површине пода) поставља на зидове (уградњом акустичних зидних апсорбера) да би се побољшала разумљивост говора, смањила реверберација и смањила бочна рефлексија звука. Могуће побољшање постиже се коришћењем спуштених плафона који апсорбују звук посебно за ниске фреквенције, као и додавање зидних апсорбера на задњем зиду за традиционалну наставу или на два суседна зида за групну наставу уз евентуално додавање говорне рефлектујуће зоне изнад наставника за традиционалну наставу. Акустични и други спуштени плафони који се уграђују у школске објекте подлежу стандарду SRPS EN 13964.

Уређаји и инсталације

Извођење образовно-васпитног рада у гимназији зависи од обезбеђења хигијенско-грађевинских услова као што су: нормално осветљење, потребно загревање, уредна вентилација, доводи воде и струје, озвучење и други уређаји и инсталације.

А) Електрична инсталација

У гимназији се уграђују инсталације за коришћење електричне енергије, како за осветљење, тако и за потребе наставе.

Електричне инсталације морају бити заштићене, осигуране и изведене по важећим прописима.

За потребе наставе у наставним просторијама и просторијама за боравак и рад у школи обезбеђују се затворене утикачке кутије, и то:

– у свим учионицама и сали за Физичко и здравствено васпитање, као и у кабинету за кондицију и корективно вежбање најмање по четири утикачке кутије, од којих три на зиду поред стола наставника, а једна на зиду иза ученика ради коришћења аудиовизуелних техничких средстава и одржавања учионице;

– у свим лабораторијама најмање по шест утикачких кутија у зиду, од којих по три на краћем зиду иза ученика и три на зиду школске табле поред стола наставника, ради коришћења електричне струје при експерименталном раду, као и разводна табла (шалт-табла);

– у специјализованој учионици за Рачунарство и информатику број утикачких кутија треба да одговара броју рачунарских јединица (15);

– у припремним и другим просторијама уз учионице, лабораторије, просторијама уз салу за Физичко и здравствено васпитање по две утикачке кутије;

– у наставничкој зборници, вишенаменској просторији (свечаној сали), библиотеци и читаоници по шест утикачких кутија;

– у чајној кухињи се електричне инсталације са утикачким кутијама изводе у складу са пројектом;

– у осталим просторијама: просторији за ужину, клубу и у просторијама за помоћно особље по две утикачке кутије.

Светиљке морају бити заклоњене како не би биле директно у видном пољу ученика. Доња ивица плафонских светиљки треба да буде најмање 2,50 m од пода.

У санитарним просторијама и комуникацијама треба предвидети сензоре за укључивање и искључивање светла.

Б) Водоводне и канализационе инсталације

У насељима са постојећом водоводном и канализационом инфраструктуром обезбеђују се одговарајући прикључци у школи. У складу са капацитетом објекта, потребно је обезбедити довољне количине воде за санитарну и противпожарну заштиту у складу са важећим стандардима и Правилником о противпожарној заштити. Противпожарна мрежа је одвојена од мреже воде за пиће. Уколико расположиви притисак у спољној мрежи не обезбеђује минимални притисак на највишем точећем месту и најудаљенијем хидранту, потребно је предвидети уређај за повишење притиска у санитарној и противпожарној инсталацији.

У насељима где не постоји водоводна мрежа, довод здраве воде за пиће мора се обезбедити у школи на најбољи хигијенски начин (хидрофором или слично).

Канализационе инсталације обезбеђују се у свакој школи за све санитарне просторије и прикључке на канализациону мрежу. У местима где нема канализационе мреже уз школу треба обезбедити септичку јаму.

Водоводне инсталације у школи обавезне су:

у сваком главном ходнику школе по једно точеће место;

испред просторије за ужину једно до два точећа места;

у чајној кухињи;

у складу са техничким и просторним могућностима у свим учионицама опште намене и свим специјализованим учионицама;

обавезно у специјализованој учионици (лабораторији) за Хемију по пет точећих места, од којих четири на зиду до ходника и једно на столу наставника; у специјализованим учионицама (лабораторијама) за Физику и Биологију по три точећа места, од којих два на зиду до ходника и једно на столу наставника; у специјализованој учионици за Ликовно по два точећа места;

у припремним просторијама уз лабораторије по једно точеће место;

у свим санитарним просторијама у складу са хигијенском нормом за санитарне просторије.

У школама у којима постоје просторне и техничке могућности водоводне и канализационе инсталације треба предвидети у свим наставним просторијама. У школском дворишту је потребно предвидети водоводне инсталације за баштенски хидрант за заливање зелених површина.

В) Остали уређаји и инсталације

Замрачивање је потребно обезбедити у свим наставним просторијама и вишенаменском простору (свечаној сали) ради коришћења аудио-визуелних средстава (паметна табла и слично), чија је употреба у настави све већа. Замрачивање је потребно обезбедити и у библиотеци ради физичко-техничке заштите библиотечке грађе и опреме.

Инсталација озвучењa (систем разгласа) се обезбеђује у свим наставним и заједничким просторијама, а нарочито у вишенаменском простору (свечаној сали) и комуникацијама.

Инсталације кабловске телевизије и интернета се обезбеђују у свим наставним просторијама, вишенаменској просторији (свечаној сали), библиотеци и зборници школе.

Инсталације телефона са најмање једним прикључком се обезбеђује у просторијама за управу и администрацију, зборници и просторијама за стручне службе.

Инсталација рачунарске мреже се обезбеђује у свим наставним просторијама, вишенаменској просторији (свечаној сали), библиотеци, просторијама управе и администрације школе и просторијама за стручне службе. У специјализованој учионици за Рачунарство и информатику је потребно обезбедити рутер према броју рачунарских јединица.

Објекат школе треба да има заштиту од провала путем система видео-надзора и аларма.

Објекат школе има инсталацију школског звона.

Објекат школе има сатни систем у ходницима, зборници, заједничким просторијама.

Објекат школе има стабилни систем за дојаву пожара са алармирањем путем сирена у случају избијања пожара. Заштита од пожара се постиже применом одговарајућих грађевинских материјала, противпожарне инсталације, опреме, сигнализације и дефинисањем евакуационих путева и излаза − у складу са важећим прописима и стандардима.

Инсталација громобрана предвиђа се у складу са важећим прописима и стандардима и у складу са Законом о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности („Службени гласник РС”, бр. 95/18 и 10/19). Радиоактивни громобрани уклањају се са постојећих објеката у складу са законом.

У сали за Физичко и здравствено васпитање и спортској хали прозори треба да обезбеђују довољну природну осветљеност и да се отварају помоћу уграђених уређаја (вентус или слично) ради природне вентилације. Сви прозори, уколико су од ломљивог стакла, заштићени су одговарајућом мрежом удаљеном од стакла 10 cm. Светлосна тела и радијатори треба да буду заштићени. Такође треба урадити две дуже конзоле са ужлебљењем на две чеоне греде плафона са конструкцијом за покретне конопце и мотке за пењање, кругове, морнарске лестве и слично: две мање и у поду затворене куке за вратило на оба дужа зида; двовисински разбој; две куке наспрамно на оба дужа зида за причвршћење мреже за одбојку; уређаје за причвршћење табли са кошевима за кошарку на наспрамним краћим зидовима и уређаје за рип-столове.

У кабинету за кондиционо и корективно вежбање прозоре је неопходно заштити одговарајућом мрежом. Светлосна тела и радијатори треба да буду заштићени.

Конструкције и детаљи

При изградњи школских зграда обавезна је примена свих прописа за конструктивну стабилност објекта у целини, као и појединих конструктивних елемената.

При пројектовању и изградњи нових објеката школе, као и приликом реконструкције или доградње постојећих објеката, обавезно је примењивање свих стандарда и прописа из области конструктивне статичко-сеизмичке безбедности, топлотне и акустичне изолације, заштите од влаге, заштите од пожара и других елементарних катастрофа.

За све образовно-васпитне институције, све објекте у којима бораве деца или се изводи настава обавезна је израда Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања у складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, број 87/18).

Конструктивни склоп објекта школе треба да омогући лаку и једноставну функционалну реогранизацију према потребама рада школе у складу са планом наставе и учења.

У складу са могућностима простора и планом наставе и учења неопходно је предвидети могућност деобе наставних просторија за рад у мањим групама (по 15 ученика).

Избором материјала треба обезбедити што већу економичност у одржавању зграде.

Површина зидова треба да буде отпорна на механичко оштећење, а подножје заштићено ниском соклом. Зидове у наставним просторијама у висини 1,20 m од пода по могућству треба заштити од оштећења погодним материјалом. Површина зидова и подова санитарних просторија треба да омогући одржавање чистоће и да буде отпорна на хемијска средства за чишћење (керамичке плочице или слично).

Подови у свим радним просторијама школе, а нарочито у наставним просторијама, треба да су топли или полутопли, трајни, равни и глатки, али не клизави, добре хемијске отпорности, с могућношћу лаког одржавања и чишћења, довољно економични и са акустичном изолацијом у складу са овим правилником. Уграђени материјал мора имати извештај о испитивању и стручно мишљење у погледу здравствене исправности од стране акредитоване домаће лабораторије, према Закону о предметима опште употребе („Службени гласник РС”, број 25/19).

Под у сали за Физичко и здравствено васпитање обавезно је постављен на еластичној подлози и усклађен са стандардом SRPS ЕN 14904 „Површине за спортске терене – површине за различите спортове у сали”. Под у школској библиотеци и специјализованој учионици за Рачунарство и информатику треба да буде антистатичан. Под испред дигестора треба да буде од незапаљивог материјала, неклизав – од гуме или другог материјала који испуњава стандарде за лабораторијске подове.

Врата могу бити пуна и застакљена. Минималне ширине врата су:

за просторије намењене настави 0,90 m и пуна;

за санитарне просторије улазна 0,90 m, а на нужнику 0,60 m и пуна, осим за санитарне просторије предвиђене за особе са инвалидитетом;

за салу за Физичко и здравствено васпитање двокрилна, ширине 1,80 m;

за комуникације и улазе, минималне ширине 1,80 m, доња трећина пуна, а остале две трећине застакљене и добро заштићене у делу руковања.

Врата у свим наставним и заједничким просторијама, као и улазна врата, отварају се у смеру евакуације. При отварању врата остављају слободан простор у смеру евакуације и не ометају кретање дуж пута евакуације.

Врата у санитарним просторијама, изузев улазних, издигнута су за 10 cm од пода или обложена материјалом који је постојан.

Врата у свим просторијама (укључујући специјализоване учионице и припремне просторије) поседују одговарајућу браву за закључавање.

Прозори у погледу конструкције, израде и уграђивања морају да омогуће равномерно пропуштање светлости, несметан видик, ефикасно уклапање у систем вентилације, лако руковање и одржавање. Када су у отвореном положају, прозори не смеју ометати кретање и рад у просторији. Акустична изолација фасадне столарије која се уграђује испуњава услове у складу са овим правилником. Термичке карактеристике столарије морају бити у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда („Службени гласник РС”, број 61/11).

Боје зидова школских просторија су нерефлектујуће (мат), светле и мирне. У комуникацијама могу бити јачи тонови. Боје које се користе у ентеријеру морају поседовати одговарајући сертификат да су нетоксичне и безбедне за употребу.

Грађевински материјали, који се користе, морају поседовати одговарајући сертификат да су нетоксични и безбедни за употребу, без лако испарљивих органских компоненти (VOC) и да поседују CE сертификат или одговарајући сертификат у складу са Законом о грађевинским производима („Службени гласник РС”, број 83/18).

Унутрашња обрада и боје наставних просторија треба да обезбеде минималне проценте рефлексије: плафон 80%, зидови 50%, подови 30%, табла 10% и намештај 30%.

На поду сале за Физичко и здравствено васпитање треба обележити игралиште за рукомет, кошарку и одбојку линијама ширине 5 cm различитих боја.

Наставне и заједничке просторије треба да буду обележене таблицама са називима просторија.

На вежбалишту треба обележити игралиште за рукомет, кошарку и одбојку линијама ширине 5 cm видљиве боје (белом или жутом).

Објекат школе мора имати таблу са називом на видљивом месту поред главног улаза у школу.

II. ОПРЕМА ПРОСТОРИЈА И ДВОРИШТА

Опрему школе чине одговарајући намештај и други елементи неопходни за образовнo-васпитну делатност школе.

Опрема треба да испуњава хигијенске, педагошке, техничке и естетске захтеве и да конструкцијом, обрадом и материјалом обезбеђује сигурност ученика и спречава од повреда. Намештај треба да буде функционалан и удобан, лак за одржавање и чишћење течним средствима за дезинфекцију, лако покретљив и компатибилан са другом опремом.

Сву опрему треба димензионисати према узрасту ученика, односно према ергономским захтевима.

Пожељно је да су ивице и углови намештаја глатки, без оштрих ивица и да при покретању намештај не ствара буку и не оштећује под. Тешки ормани и високи намештај морају да буду причвршћени за зид.

Опрема се сматра одговарајућом ако је стављена у промет и поседује сертификат о испуњењу прописаног стандарда. У погледу димензија, безбедности, стабилности, трајности и других карактеристика намештаја за ученике важе стандарди SRPS EN1729 „Намештај – столице и столови за образовне институције”.

При утврђивању потребне опреме за гимназије води се рачуна о намени просторија и броју корисника по просторијама, а за наставне просторије и о специфичним потребама појединих наставних предмета. У складу са бројем уписаних ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом потребно је обезбедити посебну опрему.

Постепено треба уводити беле табле у све наставне просторије у складу са овим правилником.

У свим просторијама школе треба поставити корпе за отпатке.

Намештај за специјализовану учионицу за Рачунарство и информатику треба обезбедити према захтевима за инсталацију рачунара и клима уређаја.

Посебна опрема за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом предвиђа се у складу са бројем ученика са сметњама у развоју и потребама за реализацију образовно-васпитног рада.

ОПРЕМА ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА И ВЕЖБАЛИШТА

Ред.

бр.

Врста опреме

Јединица мере

Количина

1.

Конструкција за одбојку (у складу са SRPS EN 1271)

комплет

1–2 за школу

2.

Конструкција за кошарку (у складу са SRPS EN 1270)

комплет

1–2 за школу

3.

Голови за рукомет (у складу са SRPS EN 749)

пар

1 за школу

4.

Корпе за отпатке

комад

у складу са капацитетом школе

5.

Контејнери за рециклажу

комплет

1 за школу

6.

Клупе

комад

у складу са капацитетом школе

7.

Чесма

комад

1–2 за школу

8.

Баштенски хидрант за заливање зелених површина

комад

1 за школу

ГРУПА НАСТАВНИХ ПРОСТОРИЈА

Опрема на нивоу школе која се користи по потреби у свим наставним просторијама

Ред.

бр.

Врста опреме

Јед. мере

Количина

1.

Мултифункцијски уређај (штампач, копир апарат и скенер)

комад

1 за 6 одељења

2.

Дигитални фотоапарат

комад

5–6 за школу

3.

Апарат за фотокопирање

комад

1–2 за школу

4.

Преносиви рачунар

комад

1 за сваку учионицу која нема рачунар

5.

Звучници

комплет

1 за сваки преносиви рачунар

6.

Платно за пројектор (преносиво)

комад

1 за 6 одељења

7.

Пројектор

комад

1 за 6 одељења

8.

Паметна/интерактивна табла

комад

2–4 за школу

9.

Акциона камера са опремом за теренски рад

комад

1–2 за школу

Учионица опште намене

Ред. бр.

Назив намештаја и опреме

Јединица мере

Количина по нормативу

1.

Школска клупа у складу са SRPS EN 1729-1 и SRPS EN 1729-2 (за два ученика, димензија 1,3 m x 0,5 m или за једног ученика димензија 0,65 m х 0,5 m), висине усклађене са узрастом у складу са SRPS EN 1729-1*

комад

30

2.

Столица за ученика, у складу са SRPS EN 1729-1 и SRPS EN 1729-2, висине усклађене са узрастом у складу са SRPS EN 1729-1*

комад

30

3.

Сто за наставника

комад

1

4.

Столица за наставника

комад

1

5.

Школска табла димензија 2,5 m x 1,2 m (бела)

комад

1

6.

Зидни пано

комад

2

7.

Лавабо са батеријом и повезан са инсталацијама (опционо)**

комад

1

8.

Бојлер (опционо)**

комад

1

9.

Држач за убрус (опционо)**

комад

1

10.

Дозатор за течни сапун (опционо)**

комад

1

11.

Слике и постери у складу са програмом наставе и учења (према табели наставних средстава за сваки предмет)

комад

3–4

12.

Застори, тракасте завесе или венецијанери

комад

1 за сваки прозор

13.

Зидни чивилук или ормарићи за одлагање одеће у случају да је гардероба предвиђена у склопу учионице (30 места)

комад

1

Припремна просторија (заједничка за две учионице опште намене)

1.

Плакар за стручну литературу и наставна средства

комад

2

2.

Сто за наставника

комад

1

3.

Столица за наставника

комад

1

4.

Столице

комад

4

5.

Радни сто (већи)

комад

1

6.

Приручна апотека

комад

1

7.

Мањи чивилук за одлагање гардеробе за наставника

комад

1

* Напомена: висине су наведене у стандарду под ознаком 5, 6 и 7.

** Напомена: У школама у којима постоје просторне и техничке могућности предвидети точеће место у учионицама опште намене.

Специјализована учионица

Основна опрема специјализоване учионице и припремне просторије за све предмете

Ред. бр.

Назив намештаја и опреме

Јединица мере

Количина по нормативу

1.

Школска клупа у складу са SRPS EN 1729-1 и SRPS EN 1729-2 (за два ученика, димензија 1,3 m x 0,5 m или за једног ученика димензија 0,65 m х 0,5 m), висине усклађене са узрастом у складу са SRPS EN 1729-1*

комад

15/30

2.

Столица за ученика у складу са SRPS EN 1729-1 и SRPS EN 1729-2, висине усклађене са узрастом у складу са SRPS EN 1729-1*

комад

30

3.

Сто за наставника

комад

1

4.

Столица за наставника

комад

1

5.

Школска табла димензија 2,5 m x 1,2 m**

комад

1–2**

6.

Зидни пано

комад

2

7.

Ормар или плакар

комад

2

8.

Видео пројектор са платном и сталком или LCD/LED TV (минималне дијагонале 124 cm, 178 степени угла гледања, освежавање 100 Hz, PC улаз, HDMI улаз, уграђен аналогни/дигитални пријемник, смарт функција пожељна) са зидним носачем и кабловима за повезивање са рачунаром

комад

1

9.

Рачунар одговарајуће конфигурације за репродукцију образовних мултимедијалних садржаја са сталном интернет везом и звучницима

комад

1

10.

Слике и постери у складу са програмом наставе и учења (према табели наставних средстава за сваки предмет)

комад

3–5

11.

Зидни чивилук или ормарићи за одлагање одеће у случају да је гардероба предвиђена у склопу учионице (30 места)

комад

1

12.

Застори, тракасте завесе или венецијанери

комад

1 за сваки прозор

13.

Лавабо са батеријом и повезан са инсталацијама***

комад

1

14.

Бојлер са изведеним инсталацијама за више точ. места или за свако точ. место***

комад

у складу са бројем точ. места

15.

Сталак за убрусе***

комад

1

16.

Дозатор за течни сапун***

комад

1

Припремна просторија

1.

Плакар за стручну литературу и друга наставна средства

комад

1–3

2.

Сто за наставника

комад

1

3.

Столица за наставника

комад

1

4.

Столице

комад

4

5.

Радни сто (већи)

комад

1

6.

Приручна апотека

комад

1

7.

Мањи чивилук за одлагање гардеробе за наставника

комад

1

* Напомена: димензије и техничке карактеристике столица и клупа за ученике у специјализованим учионицама за физику, хемију и биологију су ближе описане у табелама додатне опреме по предметима, висине су наведене у стандарду под ознаком 5, 6 и 7

** Напомена: за специјализовану учионицу за Математику обавезне су две табле

*** Напомена: обавезно у специјализованим учионицама за Хемију, Физику, Биологију, Ликовну културу, опционо у свим специјализованим учионицама у школама у којима постоје просторне и техничке могућности.

Додатна/посебна опрема специјализоване учионице која је засебна за сваки предмет
Додатна/посебна опрема специјализоване учионице за Хемију

Опрема кабинета нормирана је за максималан број од 15 ученика, у складу са упутством за дидактичко-методичко остваривање програма наставе и учења.

Ред. бр.

Назив намештаја и опреме специјализоване учионице

Јединица мере

Количина по нормативу

1.

Лабораторијска клупа за три ученика, величине 1,8 m x 0,6 m x 0,75 m (уместо школских клупа)

комад

5

2.

Школске лабораторијске столице за ученике на вијак (уместо стандардних школских столица)

комад

15

3.

Демонстрациони сто за наставника са енергетским блоком (уместо стандардног стола)

комад

1

4.

Лабораторијска столица за наставника са наслоном и подесивом висином (уместо стандардне столице)

комад

1

5.

Енергетски блок (гас, вода, струја) за по три ученика

комад

5

6.

Мобилни сто за припрему

комад

1

7.

Дигестор

комад

1

8.

Вентилациони систем

комад

1

9.

Апарат за гашење пожара

комад

1

Назив намештаја и опреме припремне просторије

1.

Енергетски блок

комад

1

2.

Метални орман за хемикалије са бравом

комад

1

3.

Конзола или сто за вагу

комад

1

4.

Мањи зидни чивилук

комад

1

5.

Сандук с песком или противпожарно ћебе

комад

1

Додатна/посебна опрема специјализоване учионице за Физику

Опрема кабинета нормирана је за максималан број од 15 ученика, у складу са упутством за дидактичко-методичко остваривање програма наставе и учења.

Ред. бр.

Назив намештаја и опреме специјализоване учионице

Јединица мере

Количина по нормативу

1.

Лабораторијска клупа за три ученика, величине 1,8 m x 0,6 m x 0,75 m (уместо школских клупа)

комад

5

2.

Школске лабораторијске столице за ученике на вијак (уместо стандардних школских столица)

комад

15

3.

Демонстрациони сто за наставника са енергетским блоком (уместо стандардног стола)

комад

1

4.

Лабораторијска столица за наставника са наслоном и подесива средства (уместо стандардне столице)

комад

1

5.

Мобилни сто за припрему

комад

1

6.

Енергетски блок са безбедоносним прикључком за сваки радни сто

комад

5

7.

Зидне слике истакнутих физичара

комад

2

8.

Застори, тракасте завесе или венецијанери за замрачивање (црне боје)

комад

према броју прозора

9.

Апарат за гашење пожара

комад

1

10.

Зидни постер „Упозорења и правила о раду у лабораторији”

комад

1

Назив намештаја и опреме припремне просторије

1.

Енергетски блок са безбедоносним прикључком

комад

1

2.

Конзола или сто за вагу

комад

1

3.

Сандук с песком или противпожарно ћебе

комад

1

Додатна/посебна опрема специјализоване учионице за Биологију

Опрема кабинета нормирана је за максималан број од 15 ученика, у складу са упутством за дидактичко-методичко остваривање програма наставе и учења.

Ред. бр.

Назив намештаја и опреме специјализоване учионице

Јединица мере

Количина по нормативу

1.

Школски лабораторијски сто за три ученика димензија 1,8 m x 0,6 m x 0,75 m (уместо школских клупа)

комад

5

2.

Школске лабораторијске столице за ученике на вијак (уместо стандардних школских столица)

комад

15

3.

Енергетски блок (са лавабоом и прикључцима за струју, воду и плин)

комад

5

4.

Демонстрациони сто са енергетским блоком (комплет) за наставникa (уместо стандардног стола)

комад

1

5.

Лабораторијска столица за наставника са наслоном и подесивом висином (уместо стандардне столице)

комад

1

6.

Мобилни сто за припрему

комад

1

7.

Разводна табла (шалт-табла) или кутија

комад

1

8.

Зидни постер „Упозорења и правила о раду у лабораторији”

комад

1

Назив намештаја и опреме припремне просторије

1.

Енергетски блок

комад

1

2.

Конзола или сто за вагу

комад

1

3.

Решо на струју

комад

1

4.

Сандук с песком или противпожарно ћебе

комад

1

5.

Термостат за гајење микроорганизама на хранљивим подлогама (опционо)

комад

1

6.

Мали фрижидер за чување препарата и сл. (опционо)

комад

1

7.

Метални орман за хемикалије са бравом

комад

1

8.

Аналитичка вага

комад

1

9.

Техничка вага

комад

1

Додатна/посебна опрема специјализоване учионице/припремне просторије за Географију

Ред. бр.

Назив намештаја и опреме специјализоване учионице/припремне просторије

Јединица мере

Количина по нормативу

1.

Ормар за смештај географских карата

комад

1

2.

Сталак за географске карте

комад

1–2

Додатна/посебна опрема специјализоване учионице/припремне просторије за Историју

Ред. бр.

Назив намештаја и опреме специјализоване учионице/припремне просторије

Јединица мере

Количина по нормативу

1.

Ормар за смештај историјских карата

комад

1

2.

Сталак за историјске карте

комад

1–2

Додатна/посебна опрема специјализоване учионице за Страни језик* са опремом фонолабораторије

Опрема кабинета нормирана је за максималан број од 15 ученика, у складу са упутством за дидактичко-методичко остваривање програма наставе о учења.

Ред. бр.

Назив намештаја и опреме специјализоване учионице

Јединица мере

Количина по нормативу

1.

Централни уређај језичке лабораторије (капацитета 15 ученика + наставник) са два екстерна мрежна адаптера и корисничким упутством

комад

1

2.

Комплет од 4 СТП печ кабла (од 7 m)

комад

1

3.

Активни аудио-бокс за једног ученика

комад

15

4.

Слушалице са микрофоном (за 15 ученика и наставника)

комад

16

5.

Мобилни кабинет за смештај опреме димензија 110 cm х 55 cm х 97 cm

комад

1

6.

Лака монтажна преграда 45 cm х 40 cm**)

комад

15

7.

DVD читач (у склопу рачунара)

комад

1

8.

Софтверски пакет за управљање централном јединицом са серијским каблом за повезивање повезивање са рачунаром

комад

1

9.

Инсталациони комплет за израду фиксне инсталације за максимално 15 ученика, пројектован и израђен по захтеву корисника на основу усвојеног распореда клупа (метални пластифицирани стубићи за развођење инсталације, металне пластифициране каналице за полагање каблова и ПНК канали за полагање каблова за везу између ученичких места)**)

комад

1

* Напомена: у специјализованим гимназијама језичке оријентације за предмет Основе превођења потребна је додатна опрема за симултано превођење у складу са планом и програмом наставе и учења.

** Напомена: опционо, није неопходно у случају да је фонолабораторија мобилна.

Додатна/посебна опрема специјализоване учионице за Музичку културу

Ред. бр.

Назив намештаја и опреме специјализоване учионице

Јединица мере

Количина по нормативу

1.

Ормар за музичке инструменте

комад

2

2.

Уређаји за приказ мултимедијалних садржаја са појачалом од 200 V и пар звучника или музички стуб

комад

1

3.

Покретни практикабли за хор (дрвени или алуминијумски, монтажни)

комад

1

4.

Школска табла димензија 2,5 m x 1,2 m, 3/4 табле са линијским системом

комад

1

5.

Клавир, пијанино или електрични динамички пијанино*

комад

1

6.

Столица на вијак уз пијанино, клавир или електрични динамички пијанино

комад

1

Назив намештаја и опреме припремне просторије

1.

Плакар за смештај инструмената за оркестар и разредно свирање

комад

4

2.

Сталак или пулт за ноте

комад

10

* Напомена: Уколико школа располаже клавиром или пијанином, потребно је обезбедити периодично штимовање (једанпут у полугодишту).

Додатна/посебна опрема специјализоване учионице за Ликовну културу

Ред. бр.

Назив намештаја и опреме специјализоване учионице

Јединица мере

Количина по нормативу

1.

Ормар за ђачке радове: доњи део ормара са пуним крилима, полице са могућношћу подешавања

комад

2–3

2.

Постоље за сталак за моделе

комад

2–3

Назив намештаја и опреме припремне просторије

3.

Ормар за прибор, алат и техничка средства са бравом

комад

2–3

4.

Штафелај сликарски, троножни, склопиви или клупа за цртање

комад

у складу са потребама

5.

Штафелај вајарски

комад

у складу са потребама

6.

Скенер

комад

1

7.

Колор-штампач

комад

1

8.

Дигитални фотоапарат

комад

1

9.

Екстерна преносива меморија (USB)

комад

30

10.

Дигитална табла за цртање (опционо)

комад

30

Додатна/посебна опрема специјализоване учионице за Рачунарство и информатику

Опрема кабинета нормирана је за максималан број од 15 ученика, у складу са упутством за дидактичко-методичко остваривање програма наставе о учења.

Ред. бр.

Назив намештаја и опреме специјализоване учионице

Јединица мере

Количина по нормативу

1.

Сто радни, универзални, за једног или два ученика или школске клупе за једног или два ученика у складу са бројем ученика (10–15 ученика), висине усклађене са узрастом у складу са SRPS EN 1729-1

комад

10–15/5–8

2.

Столица за ученике (стандардна) у складу са бројем ученика

комад

10–15

3.

Централни рачунар за наставника*)

комад

1

4.

Рачунар за ученика*) у складу са бројем ученика

комад

10–15

5.

Мрежна опрема за повезивање рачунара и прикључење на интернет

у складу са бројем рачунарских јединица

6.

Скенер

комад

1

7.

Пројекционо платно

комад

1

8.

Штампач ласерски

комад

1

9.

Слушалице са микрофоном

комад

10–15

10.

Звучници

комплет

1

11.

Видео пројектор

комад

1

12.

Дигитални фотоапарат

комад

1

* Напомена: перформансе конфигурација рачунарских јединица усклађују се према програму наставе и учења за предмет Рачунарство и информатика или према препоруци датој у Анексу 1 норматива овог правилника.

Опрема блока просторија за Физичко и здравствено васпитање

Ред. бр.

Опрема и намештај свлачионице

Јединица мере

Количина по нормативу

1.

Зидни чивилуци са 20 вешаоника у свакој свлачионици

комад

2–3

2.

Дрвена клупа дужине 2 m у свакој свлачионици

комад

2–4

3.

Дрвена патосница дужине 2 m у свакој свлачионици

комад

2–4

Опрема и намештај купатила

1.

Патоснице за свако купатило

комад

1

2.

Патоснице за туш кабине, за сваку кабину

комад

1

Опрема и намештај кабинет за кондицију и справарниц

1.

Метални – жичани ормар или плакар за реквизите, димензија 2 m х 0,8 m х 0,42 m

комад

2

2.

Ормар или плакар за спортску опрему

комад

1

Припремна просторија

1.

Радни сто за наставника

комад

1

2.

Столица за наставника

комад

1

3.

Витрина или плакар

комад

1

4.

Лежај за прву помоћ

комад

1

5.

Огледало, величине 1,2 m x 0,4 m

комад

1

Сала за вежбање – опрема

1.

Конструкција са конопцима за пењање

комплет

1 за салу

2.

Конструкција са шипком за пењање

комплет

1 за салу

3.

Конструкција са круговима

комплет

1–2 за салу

4.

Конструкција за одбојку у сали (у складу са SRPS EN 1271)

комплет

1–2 за салу

5.

Конструкција за кошарку, комплет са таблама и обручевима (у складу са SRPS EN 1270)

комад

4–8 за салу

6.

Конструкција и голови за рукомет са мрежом (у складу са SRPS EN 749)

пар

1 за салу

7.

Школска табла (бела), димензија 1,20 m x 1,20 m

комад

1 за салу

ГРУПА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПРОСТОРИЈА

Вишенаменски простор/свечана сала

Ред. бр.

Опрема вишенаменског простора/свечане сале

Јединица мере

Количина по нормативу

1.

Столице, лакше и лако сложиве, према развијености и могућностима (одлагање у спремишту)

комад

30–300

2.

Подијум за бину, монтажни, лакши и лако сложив у школама у којима бина није другачије решена

комад

1

3.

Репродукције уметничких слика или најбољи радови ученика

комад

4–5

4.

Панои, изложбени, према развијености школе

комад

1–3

5.

Постоља за вајарска дела

комад

1–2

6.

Зидни кварцни часовник

комад

1

7.

Мала клуб-гарнитура са по три полуфотеље

комад

1–2

Библиотека

Опрему библиотеке чине одговарајући намештај и други елементи неопходни за обављање библиотечко-информационе делатности.

Опрема се сматра одговарајућом ако испуњава стандарде у складу са Правилником о националном стандарду за обављање библиотечко-информационе делатности и другом важећом законском регулативом, као и прописе из области противпожарне безбедности. Посебна опрема за децу са сметњама у развоју предвиђа се у складу са бројем ученика са сметњама у развоју и у сарадњи са школама за децу са посебним потребама.

Ред. бр.

Опрема и намештај библиотеке

Јединица мере

Количина по нормативу

Просторија или просторна целина за стручни рад библиотекара

1.

Сто за библиотекара

комад

1

2.

Сто или пулт за изнајмљивање библиотечке грађе

комад

1

3.

Столица за библиотекара

комад

1

4.

Телефон

комад

1

5.

Рачунар за библиотекара са интернет везом и DVD читачем и резачем

комад

1

6.

Одговарајући софтвер за библиотечко пословање

комад

1

7.

Штампач са скенером (повезан и са рачунарима у простору за коришћење медија)

комад

1

8.

Екстерна меморија за похрањивање програмских база и пренос података

комад

1

9.

Библиотечка колица (за пренос библиотичке грађе и као помоћна површина за одлагање грађе)

комад

1

10.

Ормар за смештај документације

комад

1

11.

Ормарић за смештај залиха потрошног материјала

комад

1

12.

Стона лампа

комад

1

13.

Апарат за гашење пожара

комад

1

Простор или просторна целина за смештај књижне грађе

1.

Библиотечки регали (затворени или отворени) макс. висине 180 cm са пролазом између регала од 100 cm (једнострани или двострани)

број полица према броју књига (од 30 до 33 књиге по полици у једном реду)

2.

Застакљена полица за референсну збирку

комад

1

3.

Полица за часописе са хоризонталним плочама благо нагнутим према читаоцима – опционо

комад

2

Опрема и намештај читаонице

1.

Столови за групни и индивидуални рад ученика у складу са SRPS EN 1729-1 и SRPS EN 1729-2, висине усклађене са узрастом у складу са SRPS EN 1729-1*

комад

30

2.

Столица за ученика у складу са SRPS EN 1729-1 и SRPS EN 1729-2, висине усклађене са узрастом у складу са SRPS EN 1729-1*

комад

30

3.

Покретни сталак за пројекционе апарате – опционо

комад

1

4.

Пројектор са платном или LCD/LED TV (минималне дијагонале 124 cm, 178 степени угла гледања, освежавање 100 Hz, PC улаз, HDMI улаз, уграђен аналогни/дигитални пријемник, смарт функција пожељна) са зидним носачем и кабловима за повезивање са рачунаром

комад

1

5.

Лаптоп или рачунар одговарајуће конфигурације за коришћење образовног софтвера, репродукцију звука и филма

комад

1

6.

Преносива бела табла

комад

1

7.

Пано за изложбе

према могућностима

8.

Застори за замрачивање (венецијанери, ролетне, тракасте завесе и сл.)

према броју прозора

Опрема и намештај просторне целине за приступ онлајн информацијама

1.

Радна површина/сто за ученика

комад

3–6

2.

Столица за ученика

комад

3–6

3.

Рачунар одговарајуће конфигурације са интернет везом

комад

3–6

4.

Слушалице за индивидуалну употребу

комад

3–6

5.

Ормар за чување електронских носилаца информација (чија је унутрашњост прилагођена за њихов смештај, висине 150–180 cm)

број зависи од обима грађе

6.

Мултифункцијски уређај (штампач, копир апарат и скенер)

комад

1

* Напомена: висине су наведене у стандарду под ознаком 5, 6 и 7

Библиотечки фонд школске библиотеке

I. Књижна грађа

Величина библиотичког фонда одређује се према броју ученика, наставника и стручних сарадника: најмање 10–12 библиотeчких јединица по ученику и најмање 40 јединица по наставнику и стручном сараднику.

У библиотеци 60% укупног библиотечког фонда чини литература потребна у настави Српског језика и књижевности (односно матерњег језика и књижевности), а 40% стручна литература из свих предмета који се уче у школи, као и из других области знања.

Лектира за наставу матерњег језика

на 5 ученика једног разреда по 1 примерак

Класична дела књижевности

1–2 примерка по наслову

Савремена белетристика доказане књижевне вредности

1 примерак по наслову

Белетристика за омладину која одговара по својој литерарној и педагошкој вредности интересовањима ученика

1–2 примерка по наслову

Уџбеници и уџбенички комплети за све наставне предмете и све разреде (према избору стручног већа) *

1 за сваког наставника и додатних 3–5 комплета

Стручна и научна литература из свих области

у складу са очекивањима да 40% фонда чини стручна литература, попуњавати све UDK бројеве

Референсна збирка:

– енциклопедија општа

– стручне енциклопедије за сваки предмет

– лексикони

– речници српског/матерњег језика

– правопис српског/матерњег језика

– речници страних и класичних језика

– речник књижевних термина

– атласи

– библиографије

минимум по 1 примерак

Психолошко-педагошка литература

минимум 30 наслова

Методичкo-дидактичка литература за све предмете који се уче у школи

минимум по 1 наслов за сваки наставни предмет

Научно-популарна литература из свих научних области примерена младима

минимум 30 наслова

Литература на страним језицима (стручна литература из разних научних области; белетристика са вокабуларом на различитим нивоима знања језика)

10 наслова по једном језику

Периодика:

– стручни и методички часописи за сваку област/предмет

– педагошко-психолошка периодика

– часописи за децу и омладину

минимум 1 наслов по области

Закони и подзаконска акта из области образовања, васпитања и библиотекарства (библиотека се може определити и да их има у електронском облику)

минимум по 1 наслов

*) Напомена: уџбеници и наставна средства не треба да носе инвентарни број библиотеке

II. Некњижна грађа (електронски документи)

Звучна читанка за српски (матерњи) језик

по 1 за сваки разред

Аудитивни материјали из области фонетика са фонологијом, акцентологије, дијалектологије

по 1 за сваки разред

Музика различитих доба и жанрова

400–500 композиција

Нотна грађа различитих жанрова

према потребама образовно-васпитног рада

Наставни филмови

за сваки наставни предмет минимум 5–10 наслова

Уметнички филмови (екранизације књижевних дела и антологијски филмови)

30–50 комада

Базе података образовног садржаја доступних на интернету

према потребама образовно-васпитног рада

Образовни аудио и видео материјали за различите области

према потребама образовно-васпитног рада

Електронске књиге

према могућностима

Електронски уџбеници за све предмете

по 1 за сваког наставника

Електронски часописи

према могућностима

Референсна збирка у електронском облику

према потребама образовно-васпитног рада

Библиографске базе података

према потребама образовно-васпитног рада

Просторија за ужину

Ред. бр.

Назив намештаја и опреме просторије

Јединица мере

Количина по нормативу

1.

Стандардни трпезаријски сто у складу са узрастом за 4 особе

комад

8

2.

Стандардне трпезаријске столице

комад

у складу са капацитетом просторије по 4 за сваки сто

3.

Аутомат за воду/пиће

комад

1

4.

Репродукције и најбољи радови ученика

комад

3–5

5.

Лавабо са батеријом, повезан са инсталацијама

комад

1

6.

Бојлер са изведеним инсталацијама

комад

у складу са бројем точ. места

7.

Сталак за убрусе

комад

1

8.

Дозатор за течни сапун

комад

1

9.

Хигијенска канта за отпатке на ножно отварање (већа)

комад

1

ГРУПА ПРОСТОРИЈА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

Просторија за наставно особље (зборница)

Ред. бр.

Назив намештаја и опреме просторије

Јединица мере

Количина по нормативу

1.

Конференцијски сто за 6 наставника

комад

у складу са бројем одељења

2.

Столица са тапацираним седиштем

комад

у складу са бројем столова

3.

Сточић за телефон

комад

1

4.

Телефон

комад

1

5.

Ормар са преградама за архивирање и одлагање документације

комад

у складу са бројем одељења

6.

Табла за распоред часова

комад

1

7.

Табла за обавештење

комад

1

8.

Часовник (зидни)

комад

1

9.

Огледало, 0,9 m x 0,9 m

комад

1

10.

Слике, уметничке репродукције

комад

1–3

11.

Чивилук зидни

комад

у складу са бројем одељења

12.

Застори, тракасте завесе или венецијанери

комад

за сваки прозор

13.

Ормарић за прву помоћ – приручна апотека

комад

1

Просторије за стручне службе

Просторија за педагога

Ред. бр.

Назив намештаја и опреме просторије

Јединица мере

Количина по нормативу

1.

Радни сто за педагога

комад

1

2.

Столица за педагога

комад

1

3.

Већи сто за групни рад

комад

1

4.

Столица

комад

2–4

5.

Ормари са делом који се закључава за радна средства, библиотеку и документацију

комад

2–4

6.

Чивилук, стојећи

комад

1

7.

Рачунар одговарајуће конфигурације са сталном интернет везом и звучницима

комад

1

8.

Регистратори за чување документације

комад

у складу са потребама

Литература

Стручна и научна литература, периодика (часописи) и остала литература коју стручне службе користе, наведена је у склопу фонда школске библиотеке

Просторија за психолога

Ред. бр.

Назив намештаја и опреме просторије

Јединица мере

Количина по нормативу

1.

Радни сто за психолога

комад

1

2.

Столица за психолога

комад

1

3.

Већи сто за групни рад

комад

1

4.

Столица

комад

2–4

5.

Ормари са делом који се закључава за радна средства, библиотеку и документацију

комад

2–4

6.

Чивилук, стојећи

комад

1

7.

Рачунар одговарајуће конфигурације са сталном интернет везом и звучницима

комад

1

8.

Регистратори за чување документације

комад

у складу са потребама

Назив средства за рад школског психолога

1.

Психолошки тестови за испитивање општих и посебних способности, индивидуални и групни, тестови личности, тестови за професионалну оријентацију и одговарајући потрошни материјал за уписивање резултата (више различитих тестова које искључиво психолог бира, користи и чува)

комад

30

Литература

Стручна и научна литература, периодика (часописи) и остала литература коју стручне службе користе, наведена је у склопу фонда школске библиотеке

Просторије за управу

Ред. бр.

Назив намештаја и опреме просторије

Јединица мере

Количина по нормативу

1.

Писаћи сто са фиокама са обе стране стола и празним међупростором, у свакој просторији за управу школе

комад

1

2.

Столица са тапацираним седиштем

комад

1

3.

Телефон

комад

1

4.

Конференцијски сто, димензија 1,2 m x 0,8 m x 0,75 m у просторији директора

комад

1–2

5.

Столице тапациране, према развијености школе

комад

4–10

6.

Витрина за приручни материјал

комад

1

7.

Чивилук, стојећи

комад

1

8.

Слика истакнуте личности чије име носи школа

комад

1

9.

Грб Републике Србије

комад

1

10.

Репродукције уметничких слика или најбољи радови ученика

комад

1

11.

Застори, тракасте завесе или венецијанери

комад

за сваки прозор

12.

Клуб-гарнитура

комад

1

Просторије за администрацију

Ред. бр.

Назив намештаја и опреме просторије

Јединица мере

Количина по нормативу

1.

Писаћи сто са фиокама са обе стране стола и празним међупростором, у свакој просторији за администрацију

комад

1–2

2.

Столица са тапацираним седиштем

комад

1–2

3.

Сточић са две полуфотеље за странке

комад

1

4.

Ормар, метални са трезором

комад

1

5.

Витрина за приручни материјал

комад

1

6.

Чивилук, стојећи

комад

1

7.

Застори, тракасте завесе или венецијанери

комад

за сваки прозор

8.

Рачунар одговарајуће конфигурације са сталном интернет везом

комад

1

Просторије за здравствену заштиту (опционо)

Ред. бр.

Назив намештаја и опреме просторије

Јединица мере

Количина по нормативу

1.

Лежај за лекарски преглед

комад

1

2.

Зубарска столица са уређајима (комплет)

комад

1

3.

Сто (писаћи), стандардни

комад

1

4.

Столица од којих једна са тапацираним седиштем и две на вијак

комад

3

5.

Вага са висиномером

комад

1

6.

Витрина за инструменте и лекове

комад

1

7.

Чивилук, стојећи

комад

1

Назив намештаја и опреме чекаонице

Ред. бр.

Назив намештаја и опреме

Јединица мере

Количина по нормативу

1.

Клуб сто (мањи правоугаони)

комад

1–2

2.

Столице обичне

комад

10

Просторија за помоћно особље

Ред. бр.

Назив намештаја и опреме просторије

Јединица мере

Количина по нормативу

1.

Сто

комад

1–2

2.

Столице

комад

1–6

3.

Ормар за гардеробу (одвојени делови за цивилну гардеробу и радну униформу)

комад

у складу са бројем запослених

Портирница (опционо)

Ред. бр.

Назив намештаја и опреме просторије

Јединица мере

Количина по нормативу

1.

Сто

комад

1

2.

Столица обична

комад

1

3.

Табла за кључеве

комад

1

Просторија за домара (радионица)

Ред. бр.

Назив намештаја и опреме просторије

Јединица мере

Количина по нормативу

1.

Радни сто

комад

1

2.

Столица обична

комад

1

3.

Орман за алат

комад

1

4.

Машине за оправке и одржавање објекта и дворишта

комад

у складу са могућностима

Чајна кухиња са клубом за запослене

Ред. бр.

Назив намештаја

Јединица мере

Количина по нормативу

1.

Шпорет или уградна плоча

комад

1

2.

Фрижидер

комад

1

3.

Бојлер, експресни или проточни

комад

1

4.

Радна плоча са уградним елементима (судопера са батеријом)

комад

1

5.

Висећи елементи

комад

1–2

6.

Полица за сушење посуђа, односно према могућностима машина за прање посуђа

комад

1

7.

Хигијенска канта за отпатке на ножно отварање

комад

1

8.

Клуб-гарнитура

комад

1

ПОМОЋНЕ ПРОСТОРИЈЕ

Комуникације (ходници и холови)

Ред. бр.

Назив намештаја и опреме просторије

Јединица мере

Количина по нормативу

1.

Слике зидне: уметничке (репродукције), истакнутих научника и књижевника, природних лепота наше земље, ђачки радови

комад

5–20

2.

Пано за излагање и информације

комад

1–3

3.

Постоље или држач за цвеће, у сваком ходнику

комад

2–3

4.

Сточић са две полуфотеље за странке, у ходнику испред просторије за управу

гарнитура

1

5.

Отирач, већи

комад

1 на сваком улазу

6.

Противпожарни апарат

комад

1 на сваких 50 m2

7.

Сто за дежурног ученика

комад

1

8.

Столице за дежурног ученика

комад

2

9.

Ормар за изгубљене ствари

комад

1

10.

Гардероба (у складу са архитектонским решењем)

комплета

у складу са бројем одељења

11.

Точеће место са водом за пиће

комад

1 по спрату

Просторија за сервер

Ред. бр.

Назив намештаја и опреме просторије

Јединица мере

Количина по нормативу

1.

Опрема за преднапонску заштиту и резервно напајање струје/UPS уређаји

комад

1

2.

Рек са мрежним инсталацијама

комад

1

НАСТАВНА СРЕДСТВА

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ И ГРУПА ПРЕДМЕТА ИЗ ОБЛАСТИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ У СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ГИМНАЗИЈАМА (СРПСКИ ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ, УВОД У ОПШТУ ЛИНГВИСТИКУ, РЕТОРИКА И БЕСЕДНИШТВО)

Ред.

бр.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

Обавезно/препоручено

Посебне напомене

1.

Слике (фотографије, уметничке репродукције) писаца из програма

збирка

1

обавезно

2.

Карта распоређености језика света

комад

1

обавезно

3.

Мапа стабла индоевропских језика

комад

1

обавезно

4.

Дијалекатска карта српског језика

комад

1

обавезно

5.

Постер ћириличког писма

комад

1

обавезно

6.

Постер латиничког писма

комад

1

обавезно

7.

Постер најстаријих писама словенске писмености

комад

1

препоручено

могу израђивати ученици у сарадњи са наставником

8.

Постер развоја српског језика

комад

1

препоручено

могу израђивати ученици у сарадњи са наставником

9.

Постер изгледа античког позоришта

комад

1

препоручено

могу израђивати ученици у сарадњи са наставником

10.

Постер изгледа позоришта у доба ренесансе

комад

1

препоручено

могу израђивати ученици у сарадњи са наставником

11.

Постер изгледа савременог позоришта, биоскопа, библиотека, читаоница

комад

1

препоручено

могу израђивати ученици у сарадњи са наставником

12.

Постер најстаријих штампаних књига и часописа у Србији

комад

1

препоручено

могу израђивати ученици у сарадњи са наставником

13.

Постер врста уметности

комад

1

препоручено

могу израђивати ученици у сарадњи са наставником

14.

Постер књижевних родова и врста

комад

1

препоручено

могу израђивати ученици у сарадњи са наставником

15.

Постери, схеме, графикони и други графички прикази; примери систематизације наставних садржаја према темама и јединицама из језика (граматике) у складу са наставним програмом

по комад

1

препоручено

могу израђивати ученици у сарадњи са наставником

16.

Постери, схеме, графикони и други графички прикази; примери систематизације наставних садржаја према темама и јединицама из књижевности (стилске фигуре, версификација, облици казивања)

по комад

1

препоручено

могу израђивати ученици у сарадњи са наставником

17.

Звучне читанке

збирка

од 1. до 4. раз.

1

обавезно

18.

Спрски акценат (CD)

комад

1

препоручено

19.

Мали акценатски речник српског језика (CD)

комад

1

препоручено

20.

Аудитивни материјали из области фонетике са фонологијом, акцентологије и дијалектологије

комад

1

обавезно

према расположивим изворима

21.

Видео материјали о писцима, књигама, књижевности и књижевним појавама из наставног програма (документарни филмови, видео записи, специјалне емисије и сл.)

комад

2–4

обавезно

према расположивим изворима

22.

Играни филмови, телевизијски филмови или серије који су екранизација или драматизација књижевних дела из наставног програма

комад

2–4

обавезно

према расположивим изворима

23.

Антологија епске поезије (CD)

комад

1

препоручено

24.

Антологија лирске поезије (CD)

комад

1

препоручено

25.

Антологија народне прозе (CD)

комад

1

препоручено

Литература

Уџбеници и уџбенички комплети, стручна и научна литература, методичко-дидактичка литература, периодика (часописи) и остала литература која се користи у настави наведена је у склопу школске библиотеке

СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК

Ред.

бр.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

Обавезно/

препоручено

Посебне напомене

1.

Слике (фотографије, уметничке репродукције) писаца из програма

збирка

1

обавезно

2.

Карта распоређености језика света

комад

1

обавезно

3.

Мапа стабла индоевропских језика

комад

1

обавезно

4.

Постер ћириличког писма

комад

2

обавезно

5.

Постер латиничког писма

комад

1

обавезно

6.

Постер врста уметности

комад

1

препоручено

могу израђивати ученици у сарадњи са наставником

7.

Постер књижевних родова и врста

комад

1

препоручено

могу израђивати ученици у сарадњи са наставником

8.

Постери, схеме, графикони и други графички прикази; примери систематизације наставних садржаја према темама и јединицама из језика (граматике) у складу са наставним програмом

по комад

1

препоручено

могу израђивати ученици у сарадњи са наставником

9.

Постери, схеме, графикони и други графички прикази; примери систематизације наставних садржаја према темама и јединицама из књижевности

по комад

1

препоручено

могу израђивати ученици у сарадњи са наставником

10.

Звучне читанке

збирка

од 1. до 4. разреда

1

обавезно

по потреби

11.

Српски акценат (CD)

комплет

1

препоручено

12.

Мали акценатски речник српског језика (CD)

комад

1

препоручено

13.

Аудитивни материјали из области фонетике са фонологијом, акцентологије и дијалектологије

комад

1

обавезно

према расположивим изворима

14.

Видео материјали о писцима, књигама, књижевности и књижевним појавама из наставног програма (документарни филмови, видео записи, специјалне емисије и сл.

комад

2–4

обавезно

према расположивим изворима

15.

Играни филмови, телевизијски филмови или серије који су екранизација или драматизација књижевних дела из наставног програма

комад

2–4

обавезно

према расположивим изворима

16.

Антологија епске поезије (CD)

комад

1

препоручено

17.

Антологија лирске поезије (CD)

комад

1

препоручено

18.

Антологија народне прозе (CD)

комад

1

препоручено

Литература

Уџбеници и уџбенички комплети, стручна и научна литература, методичко-дидактичка литература, периодика (часописи) и остала литература која се користи у настави наведена је у склопу школске библиотеке

ПРВИ И ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК (И ОСНОВИ ПРЕВОЂЕЊА У СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ГИМНАЗИЈАМА)

Опрема и наставна средства за први страни језик нормирана су за максималан број од 15 ученика, у складу са упутством за дидактичко-методичко остваривање програма наставе и учења.

Ред. бр.

Врста и назив наставног средства

Јед.

мере

Количина

Обавезно/

препоручено

Посебне

напомене

Зидне слике, графикони и карте (факултативно)

1.

Зидне слике или фотографије о земљи или земљама чији се језик учи

комад

1

обавезно

 

2.

Зидне слике значајних страних културних и научних стваралаца, као и историјских личности, према програму наставе и учења

комад

1

обавезно

 

3.

Географска карта земље или земаља чији се језик учи

комад

1

обавезно

 

4.

Графичко приказивање језичких законитости

комад

1

препоручено

могу израђивати ученици у сарадњи са наставником

 Мултимедијални образовни материјали

1.

CD или DVD медијуми који чине саставни део уџбеничког комплета по коме се ради

комплет

1

обавезно

 

2.

Видео и аудитивни материјали (који садрже језичке вежбе, текстове, песме, филмове са лингвопрагматским садржајима, итд.)

комад

2–4

обавезно

према расположивим изворима

3.

CD или DVD медијуми са додатним језичким материјалом по избору

збирка

1

обавезно

 према расположивим изворима

4.

Софтвер за наставу страног језика (према програму наставе и учења)

обавезно

Литература

Уџбеници и уџбенички комплети, стручна и научна литература, методичко-дидактичка литература, периодика (часописи) и остала литература која се користи у настави наведена је у склопу школске библиотеке

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК И ГРУПА ПРЕДМЕТА ИЗ ОБЛАСТИ КЛАСИЧНИХ ЈЕЗИКА У СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ГИМНАЗИЈАМА (ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА КЛАСИЧНЕ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ, КЛАСИЧНИ ГРЧКИ ЈЕЗИК, ОСНОВИ КЛАСИЧНИХ НАУКА)

Ред. бр.

Врста и назив наставног средства

Јед.

мере

Количина

Обавезно/

препоручено

Посебне

напомене

Зидне слике, графикони и карте (факултативно)

1.

Зидне слике или фотографије према програму наставе и учења

комад

1

обавезно

 

2.

Зидне слике значајних културних и научних стваралаца, као и историјских личности према програму наставе и учења

комад

1

обавезно

 

3.

Зидне карте и мапе према програму наставе и учења (историјске карте развоја Римског царства и класичне Грчке и сл.)

комад

1

обавезно

4.

Графички прикази језичких законитости

комад

1

препоручено

могу израђивати ученици у сарадњи са наставником

 Мултимедијални образовни материјали

1.

CD или DVD медијуми који чине саставни део уџбеничког комплета по коме се ради

комплет

1

обавезно

 

2.

Видео и аудитивни материјали (који садрже језичке вежбе, текстове, песме, филмове са лингвопрагматским садржајима итд.)

комад

2–4

обавезно

према расположивим изворима

3.

Софтвер за наставу латинског језика (према програму наставе и учења)

обавезно

Литература

Уџбеници и уџбенички комплети, стручна и научна литература, методичко-дидактичка литература, периодика (часописи) и остала литература која се користи у настави наведена је у склопу школске библиотеке

МАТЕМАТИКА И ГРУПА ПРЕДМЕТА ИЗ ОБЛАСТИ МАТЕМАТИКЕ У СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ГИМНАЗИЈАМА И ОДЕЉЕЊИМА УЧЕНИКА СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА (АНАЛИЗА СА АЛГЕБРОМ, ГЕОМЕТРИЈА, ЛИНЕАРНА АЛГЕБРА И АНАЛИТИЧКА ГЕОМЕТРИЈА, ВЕРОВАТНОЋА И МАТЕМАТИЧКА СТАТИСТИКА, НУМЕРИЧКА МАТЕМАТИКА, ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА)

Ред.

бр.

Врста и назив наставног средства

Јед.

мере

Количина

Обавезно/

препоручено

Посебне

напомене

1.

Прибор за цртање: лењир, шестар који одговара врсти табле, једнакокраки правоугли троугаони лењир, правоугли троугаони лењир са углом од 600, угломер

комплет

1

обавезно

за сваког наставника

2.

Зидне слике, постери и графички прикази

комад

4

обавезно

за кабинет/за 1 одељење

3.

Модел збира углова троугла

комад

1

препоручено

4.

Модел обима и површине круга

комад

1

препоручено

5.

Модел централног и периферијског угла

комад

1

препоручено

6.

Модел углова са паралелним и нормалним крацима

комплет

1

препоручено

7.

Модел Питагорине теореме

комад

1

препоручено

8.

Модели равних геометријских фигура за демонстрирање разложиве и допунске једнакости

комплет

1

препоручено

9.

Модели омотача геометријских тела

комплет

1

препоручено

10.

Модели геометријских тела (од жице и дрвета)

комплет

1

обавезно

за кабинет/за 1 одељење

11.

Модел координантног система у равни

комад

1

препоручено

могу израђивати ученици у сарадњи са наставником

12.

Модел координантног система у простору

комад

1

препоручено

могу израђивати ученици у сарадњи са наставником

13.

Модел квадрирања бинома

комад

1

препоручено

14.

Модел разлике квадрата

комад

1

препоручено

15.

Џепни калкулатор

комад

30

обавезно

по наставнику

Мултимедијални образовни материјали

1.

Софтвер за наставу математике (према програму наставе и учења)

обавезно

по избору стручног већа

2.

Видео материјали о математичарима, математичким достигнућима, областима из програма наставе и учења (документарни филмови, видео записи, специјалне емисије и сл.)

обавезно

према расположивим изворима

Литература

Уџбеници и уџбенички комплети, стручна и научна литература, методичко-дидактичка литература, периодика (часописи) и остала литература која се користи у настави наведена је у склопу школске библиотеке.

ФИЗИКА И ГРУПА ПРЕДМЕТА ИЗ ОБЛАСТИ ФИЗИКЕ У СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ГИМНАЗИЈАМА И ОДЕЉЕЊИМА УЧЕНИКА СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА ФИЗИКУ (ОСНОВЕ МЕХАНИКЕ И ТЕРМОДИНАМИКЕ, ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗАМ И ОПТИКА, МЕХАНИКА СА ТЕОРИЈОМ РЕЛАТИВНОСТИ, АТОМСКА И МОЛЕКУЛАРНА ФИЗИКА, ФИЗИКА МИКРОСВЕТА, АСТРОНОМИЈА*)

Опрема и наставна средства нормирана су за максималан број од 15 ученика, у складу са упутством за дидактичко-методичко остваривање програма наставе и учења.

Ред.

бр.

Врста и назив наставног средства

Јед.

мере

Количина

Обавезно/препоручено

Посебне

напомене

Зидне слике

1.

Међународни систем мера и мерних јединица

комад

2

обавезно

за кабинет и припремну просторију

2.

Слике познатих физичара

комад

5–10

обавезно

за кабинет

3.

Периодни систем елемената

комад

1

обавезно

Апарати, инструменти, прибор и модели

Механика

1.

Челична метарска трака

комад

10

обавезно

за кабинет

2.

Помично мерило са нонијусом (тачности 0,02 mm и 0,05 mm)

комад

4

обавезно

3.

Микрометарски завртањ

комад

3

обавезно

4.

Хронометар – механички

комад

5

обавезно

5.

Дигитални хронометар са кабловима са фотосензорима

комплет

2

обавезно

6.

Каблови са фотосензорима за дигитални хронометар

комад

4

обавезно

7.

Теразије са комплетом тегова

комад

2

обавезно

8.

Дигитална вага до 0,5 kg

комад

2

обавезно

9.

Динамометри (цевни)

комплет

1

обавезно

10.

Динамометри са кружном скалом

комплет

1

обавезно

11.

Динамометри за магнетну таблу

комплет

1

обавезно

12.

Челичне опруге различитих димензија и константи

комплет

1

обавезно

13.

Галилејев жлеб (дводелна стрма раван)

комад

1

обавезно

14.

Колица на шинама (пар колица са опругом, и одговарајућим прибором за проверу закона акције и реакције)

комплет

1

обавезно

15.

Уређај са колицима за проверу закона одржања енергије

комплет

2

обавезно

16.

Атвудова машина

комплет

3

обавезно

17.

Њутнова цев

комад

1

обавезно

18.

Максвелов точак

комад

1

обавезно

19.

Полуга са теговима за качење

комплет

1

обавезно

20.

Центрифугална машина са комплетом делова

комад

1

обавезно

21.

Обртни диск за демонстрацију центрипеталне силе (у комбинацији са динамометром)

комад

1

обавезно

22.

Обербеков точак

комад

1

обавезно

23.

Уређај за проверу закона кинематике и динамике ротационог кретања

комплет

2

обавезно

24.

Модел мртве петље

комад

1

обавезно

25.

Прантлова столица и тегови

комад

1

обавезно

26.

Перкусиона машина

комад

1

обавезно

27.

Ваздушни сто са комплетом делова**

комплет

1

препоручено**

28.

Уређај за проверу Бернулијеве једначине

комад

2

обавезно

29.

Питоова цев

комад

1

обавезно

30.

Вакуум пумпа − механичка

комад

1

обавезно

31.

Стаклено звоно (реципијент)

комад

2

обавезно

32.

U манометар са водом

комад

2

обавезно

33.

Барометри

комад

2

обавезно

34.

Метални манометар

комад

1

обавезно

35.

Аерометри различитог опсега

комплет

1

обавезно

36.

Архимедова вага

комад

1

обавезно

37.

Mодел аеродинамичког тунела са комплетом припадајућих делова (аеродинамичка вага, аеродинамичка тела)**

комплет

1

препоручено**

38.

Стоксов вискозиметар

комплет

3

обавезно

39.

Уређај за одређивање модула еластичности

комад

3

обавезно

40.

Математичко клатно

комад

3

обавезно

41.

Физичко клатно

комад

2

обавезно

42.

Клатно на еластичној опрузи са комплетом тегова

комад

3

обавезно

43.

Клатно за резонанцију

комад

1

обавезно

44.

Тон генератор

комад

1

обавезно

45.

Таласна машина (Зворкинова)

комад

1

обавезно

46.

Таласна када или WSP апарат

комплет

1

обавезно

47.

Звучне виљушке са и без резонаторске кутије

комплет

1

обавезно

48.

Уређај за одређивање брзине звука у ваздуху помоћу ваздушног стуба

комад

2

обавезно

49.

Уређај за одређивање брзине звука у металу помоћу Кунтове цеви са тон генератором

комплет

1

обавезно

50.

Data – loger са комплетом сензора за механику

комад

1

обавезно

Топлотна физика

1.

Модел за демонстрацију идеалног гаса

комплет

1

обавезно

за кабинет

2.

Уређај за проверавање Бојл – Мариотовог закона

комад

3

обавезно

3.

Уређај за проверу Шарловог закона

комад

3

обавезно

4.

Уређај за демонстрацију адијабатске компресије и експанзије

комад

1

обавезно

5.

Прибор за демонстрацију ширења чврстих тела при загревању

комад

1

обавезно

6.

Прибор за демонстрацију ширења течности

комад

1

обавезно

7.

Прибор за демонстрацију ширења гасова

комад

1

обавезно

8.

Уређај за демонстрацију капиларних појава помоћу капилара

комплет

1

обавезно

9.

Лабораторијски термометри (алкохолни до 100 °С)

комад

5

обавезно

10.

Дигитални термометар

комад

5

обавезно

11.

Калориметар

комад

1

обавезно

12.

Прибор за демонстрацију преноса топлоте провођењем

комплет

1

обавезно

13.

Koмплет за пренос и конверзију енергије

комплет

1

обавезно

14.

Прибор за демонстрацију преноса топлоте струјањем

комад

1

обавезно

15.

Прибор за демонстрацију преноса топлоте зрачењем

комплет

1

обавезно

16.

Прибор за демонстрацију кључања при сниженом притиску

комад

1

обавезно

17.

Комплет жичаних рамова за површински напон

комад

1

обавезно

18.

Уређај за одређивања коефицијента површинског напона методом откидања

комад

3

обавезно

19.

Комплет за реализацију Рејлијевог експеримента

комад

1

обавезно

20.

Data – loger са комплетом сензора за топлотну физику

комад

1

обавезно

Електромагнетизам

1.

Стаклене шипке

комад

3

обавезно

за кабинет

2.

Пластичне шипке

комад

5

обавезно

3.

Металне шипке са изолаторском дршком

комад

2

обавезно

4.

Тканина за наелектрисавање тела (вуна, крзнo, свилa…)

комад

4

обавезно

5.

Електростатичка машина или Ван де Графов генератор

комад

2

обавезно

6.

Електрофор

комад

2

обавезно

7.

Електростатичко клатно

комад

2

обавезно

8.

Електроскоп

комад

2

обавезно

9.

Електрометар са комплетом делова

комплет

2

обавезно

10.

Перјанице за демонстрацију линија сила електричног поља

комад

4

обавезно

11.

Колебова електростатичка мрежица

комад

1

обавезно

12.

Метални конусни кондуктор за демонстрацију расподеле наелектрисања

комад

1

обавезно

13.

Фарадејев кавез

комад

1

обавезно

14.

Плочасти кондензатор променљивог капацитета

комад

1

обавезно

15.

Комплет магнета (шипкастих и потковичастих)

комплет

1

обавезно

16.

Магнетне игле

комад

3

обавезно

17.

Компас

комад

2

обавезно

18.

Стабилисани исправљач са континуираном променом напона до 12 V/1А

комад

2

обавезно

19.

Исправљач са континуираном променом напона до 30 V/до 5 А

комад

2

обавезно

20.

Регулациони аутотрансформатор

комад

2

обавезно

21.

Мрежни трансформатор до 24 V

комад

2

обавезно

22.

Демонстрациони тpансформатор са комплетом калемова

комплет

1

обавезно

23.

Теслин трансформатор**

комад

1

препоручено**

24.

Румкоpфов индуктор

комад

1

обавезно

25.

Демонстрациони амперметар

комад

1

обавезно

26.

Демонстрациони волтметар

комад

1

обавезно

27.

Демонстрациони галванометар

комад

1

обавезно

28.

Амперметар за једносмерну и наизменичну струју са више опсега

комад

2

обавезно

29.

Милиамперметар или галванометар са нулом на средини скале

комад

2

обавезно

30.

Волтметар са више опсега за једносмерну и наизменичну струју

комад

2

обавезно

31.

Универзални мерни инструмент за једносмерну и наизменичну струју – аналогни

комад

2

обавезно

32.

Универзални мерни инструмент за једносмерну и наизменичну струју – дигитални

комад

15

обавезно

33.

Oсцилоскоп

комплет

1

обавезно

34.

Двомлазни осцилоскоп са тон генератором**

комплет

1

препоручено**

35.

Отпорници са клизачем (реостати) различитих опсега

комад

5

обавезно

36.

Лабораторијски потенциометри (различите снаге)

комад

2

обавезно

37.

Отпорна декада

комад

6

обавезно

38.

Кондензаторска декада

комад

2

обавезно

39.

Демонстрациони електромагнет

комад

1

обавезно

40.

Модел генератора за једносмерну струју

комплет

1

обавезно

41.

Модел генератора за наизменичну струју

комплет

1

обавезно

42.

Уређај за демонстрацију узајамног деловања два паралелна проводника са струјом

комад

1

обавезно

43.

Уређај за демонстрацију Ерстедовог огледа

комад

1

обавезно

44.

Уређај за демонстрацију линија магнетног поља

комад

1

обавезно

45.

Уређај за одређивање хоризонталне компоненте магнетног поља Земље

комад

4

обавезно

46.

Уређај за демонстрацију електромагнетне индукције

комплет

1

обавезно

47.

Уређај за демонстрацију Амперове силе

комад

1

обавезно

48.

Комплет за демонстрацију Ленцовог правила

комад

1

обавезно

49.

Уређај за одређивање зависности електричног отпора од температуре

комад

1

обавезно

50.

Прекидачи на плекси постољу (обични и тастер)

комад

10

обавезно

51.

Макете са отпорницима за остваривање редне и паралелне везе (елементи кола за једносмерну струју)

комад

5

обавезно

52.

Комплет са елементима за прављења различитих електричних кола

комплет

5

обавезно

53.

Комплет за електролизу бакар-сулфата или другог једињења

комад

1

обавезно

54.

Хофманов апарат за електролизу воде**

комад

1

препоручено**

55.

Комплет спектралних цеви

комплет

3

обавезно

56.

Извор за напајање спектралних цеви

комад

1

обавезно

57.

Реокорд са клизачем

комад

4

обавезно

58.

Калориметар за Џул – Ленцов закон

комад

1

обавезно

59.

Жичани термоелемент

комад

1

обавезно

60.

Завојнице различитог индуктивитета

комад

3

обавезно

61.

Eлектромотор са прикључним деловима (са једносмерним и наизменичним напајањем)

комплет

1

обавезно

62.

Микрофон

комад

1

обавезно

63.

Звучник до 20 W

комад

2

обавезно

64.

Генератор електромагнетних таласа различитих опсега учестаности

комплет

1

обавезно

65.

Комплет за проучавање микро таласа**

комплет

1

препоручено**

66.

Комплет за произвођење центиметарских електромагнетних таласа и демонстрацију Херцових огледа

комплет

1

обавезно

67.

Мали нискофреквентни појачивач (1–5 W)

комад

1

обавезно

68.

Data – loger са комплетом сензора за електромагнетизам

комад

1

обавезно

Оптика

1.

Комплет огледала, сочива и призми

комад

1

обавезно

за кабинет

2.

Геометријска оптика на магнетној табли

комплет

1

обавезно

3.

Oптичка клупа са прибором

комплет

1

обавезно

4.

Kомплет за таласну оптику (интерференција, дифракција, поларизација и дисперзија)

комад

1

обавезно

5.

Дидактички ласер (диодни до 1 mW или гасни ласер He-Ne до 2 mW)

комад

2

обавезно

6.

Лупe различитих оптичких моћи

комад

10

обавезно

7.

Дурбин

комад

1

обавезно

8.

Микроскоп – школски (са прикључком за PC)

комад

5

обавезно

9.

Телескоп – школски **

комад

1

препоручено**

10.

Школски спектроскоп

комад

1

обавезно

11.

Фотометар

комад

1

обавезно

12.

Полариметар (обртање равни поларизације)

комад

1

обавезно

Структура материје, основе квантне и нуклеарне физике

1.

Модели кристалних решетки

комад

2

обавезно

за кабинет

2.

Фотоћелија са држачем

комад

1

обавезно

3.

Термистор

комад

2

обавезно

4.

Колекција полупроводничких елемената (диода, фотодиода, фотоотпорник, фототранзистор, транзистор са ефектом поља, тиристор...)

комплет

5

обавезно

5.

Сцинтилациони детектор**

комад

1

препоручено**

6.

Модел Вилсоновe коморe

комад

1

обавезно

7.

Гајгер – Милеров бројач

комад

3

обавезно

8.

Уређај за одређивање угаоне дивергенције ласерског снопа

комплет

2

обавезно

9.

Радиоактивни препарати – школски

комплет

1

обавезно

10.

Сет за мерење Планкове константе

комплет

1

обавезно

11.

Апарат за проучавање фотоелектричног ефекта

комплет

1

обавезно

12.

Високонапонски генератор до 5 kV

комплет

1

обавезно

13.

Уређај за одређивање специфичног наелектрисања (е/м)

комплет

1

обавезно

Астрономија

1.

Карта северног и јужног неба

комад

1

обавезно

за кабинет

2.

Карта Месеца

комад

1

обавезно

3.

Карта Сунчевог система

комад

1

обавезно

4.

Покретне карте сазвежђа

комад

15

обавезно

5.

Армиларна сфера

комад

1

обавезно

6.

Глобус са сазвежђима

комад

1

обавезно

7.

Модел Сунчевог система

комплет

1

обавезно

8.

Школски телескоп са два окулара (увећање 30 и 60)

комад

1

обавезно

Материјали и хемикалије

1.

Алкохол, етил

литар

2

обавезно

за кабинет

2.

Олеинска киселина

литар

0,1

обавезно

3.

Натријум-хлорид

килограм

0,5

обавезно

4.

Калијум – перманганат

килограм

0,5

обавезно

5.

Опиљци гвожђа

килограм

0,5

обавезно

6.

Бакар-сулфат

килограм

0,5

обавезно

7.

Калијум-хидроксид или натријум-хидроксид

килограм

0,5

обавезно

8.

Прах од плуте или сл.

килограм

0,2

обавезно

9.

Глицерин

литар

2

обавезно

10.

Стаклене куглице

килограм

0,2

обавезно

11.

Челичне куглице

килограм

0,5

обавезно

12.

Шпиритус

литар

1

обавезно

13.

Етар

литар

1

обавезно

14.

Жица (лицнаста са ПВЦ изолацијом)

метар

100

обавезно

15.

Комплет каблова са банана утичницима различитих дужина (30 cm, 50 cm, 100 cm, 200 cm – по 10 комада)

комад

10

обавезно

16.

„Папучице”, „крокодили”

комад

по 10

обавезно

17.

Банана утикачи 4 mm (различитих боја)

комад

100

обавезно

18.

Буксне, стандардне 4 mm

комад

30

обавезно

19.

Алуминијумска фолија, паковање 10 m

комад

2

обавезно

20.

Фломастери (разни)

комплет

2

обавезно

21.

Пуњачи за фломастере

комплет

2

обавезно

22.

Гумена и пластична црева различитог пречника и дужине, запушачи

по потреби

обавезно

23.

Тинол жица за лемљење

килограм

0,2

обавезно

Помоћна средства

1.

Статив, универзални са комплетом делова (муфови, клеме, прстенови)

комад

20

обавезно

за кабинет

2.

Разводне кутије (продужни гајтани са три до 5 извода)

комад

по 5

обавезно

3.

Тегови за међусобно повезивање и вешање 2 x 50 g, 100 g, 200 g , 1.000 g

комплет

10

обавезно

4.

Тела правилног и неправилног облика (коцка, квадар, лопта, ваљак и др. ) од различитих материјала (дрво, пластика, метал) и са могућношћу вешања

комплет

2

обавезно

5.

Лабораторијско стакло:

– чаше 100–200 ml

– балони – тиквице 500 ml

– мензуре 10, 20, 200, 2.000 ml

– преливна посуда 400 ml

– епрувете

– бирете

– пипете – капаљке

– шприц боца, пластична

комад

комад

комплет

комад

комад

комад

комад

комад

10

3

2

2

20

2

5

2

обавезно

6.

Фен

комад

1

обавезно

7.

Електрични решо

комад

2

обавезно

8.

Шпиритусне лампе

комад

10

обавезно

Алати

1.

Стега машинска, средња

комад

1

обавезно

за кабинет

2.

Лемилица за фино и грубље лемљење (50–150 W)

комад

2

обавезно

3.

Глимерица

комад

2

обавезно

4.

Комбинована клешта са изолованим дршкама

комад

2

обавезно

5.

Комплет бургија за дрво

комплет

1

обавезно

6.

Комплет бургија за метал

комплет

1

обавезно

7.

Електрична бушилица

комад

1

обавезно

8.

Маказе за папир

комад

2

обавезно

9.

Одвртке (обичне и звездасте)

комплет

2

обавезно

10.

Чекић

комад

2

обавезно

11.

Тестера за дрво, ручна, мала

комад

1

обавезно

12.

Бонсек (тестера за метал)

комад

1

обавезно

13.

Пинцета метална

комад

5

обавезно

14.

Комплет турпија за метал, мање

комплет

1

обавезно

15.

Четке за прање лабораторијских судова

комад

2

обавезно

16.

Скалпел

комад

2

обавезно

Мултимедијални образовни материјали

Софтвер за наставу физике и астрономије (према наставном програму)

по избору стручног већа

Литература

Уџбеници и уџбенички комплети, стручна и научна литература, методичко-дидактичка литература, периодика (часописи) и остала литература која се користи у настави наведена је у склопу школске библиотеке.

* Напомена: за предмет Астрономија предвиђена су наставна средства која су наведена у делу табеле под називом Астрономија.

** Напомена: обавезно у кабинету за одељење ученика са посебним способностима за физику, иначе препоручено.

БИОЛОГИЈА

Опрема и наставна средства нормирана су за максималан број од 15 ученика, у складу са упутством за дидактичко-методичко остваривање програма наставе и учења.

Ред.

бр.

Врста и назив наставног средства

Јед.

мере

Количина

Обавезно/

препоручено

Посебне напомене

Зидне слике

1.

Вируси – грађа и разноврсност

комад

1

обавезно

за кабинет

2.

Ћелија прокариота (бактерија) – грађа

комад

1

обавезно

3.

Ћелија еукариота (биљна ћелија) – грађа

комад

1

обавезно

4.

Ћелија еукариота (животињска ћелија) – грађа

комад

1

обавезно

5.

Ћелијска мембрана – грађа

комад

1

обавезно

6.

Једро – грађа

комад

1

обавезно

7.

Ћелијски циклус, амитоза (фисиона деоба)

комад

1

обавезно

8.

Митоза

комад

1

обавезно

9.

Мејоза

комад

1

обавезно

10.

Сет микрографија: прокариотска и еукориотска ћелија, основне субцелуларне структуре биљних и животињских ћелија

комад

1

обавезно

11.

Шематски приказ гаметогенезе

комад

1

обавезно

12.

Шематски приказ браздања јајета

комад

1

обавезно

13.

Типови гаструлације

комад

1

обавезно

14.

Екстраембрионалне творевине гмизаваца/птица

комад

1

обавезно

15.

Плацента сисара

комад

1

обавезно

16.

Протиста (амебе, бичари, трепљари, спорозое)

комад

1

обавезно

17.

Бескичмењаци (основни филуми и класе) – грађа представника сваког филума (сунђер, хидра, дечја глиста, метиљ, кишна глиста, речни рак, паук, пчела, метаморфоза инсеката, пуж, шкољка, морска звезда, јеж)

комад

9

обавезно

18.

Бескичмењаци (основни филуми) –разноврсност (слике представника по филумима)

комад

2

обавезно

19.

Метиљи, животни циклус

комад

1

препоручено

20.

Пантљичаре, животни циклус

комад

1

препоручено

21.

Ваљкасти црви, животни циклус

комад

1

препоручено

22.

Амфиоксус – грађа

комад

1

препоручено

23.

Кичмењаци (класе) – грађа представника по класама (шаран, жаба, гуштер, голуб, тигар/кунић...)

комад

6

обавезно

24.

Кичмењаци (класе) – разноврсност (слике различитих врста из класа кичмењака)

комад

3

обавезно

25.

ДНК, репликација

комад

1

обавезно

26.

РНК, транскрипција

комад

1

обавезно

27.

Синтеза протеина

комад

1

обавезно

28.

Основна правила наслеђивања

комад

1

обавезно

29.

Цвет – грађа, опрашивање

комад

1

обавезно

30.

Лист (попречни пресек) – грађа

комад

1

обавезно

31.

Стабло монокотила (попречни пресек) – грађа

комад

1

обавезно

32.

Стабло дикотила (попречни пресек) – грађа

комад

1

обавезно

33.

Корен (уздужни и попречни пресек) – грађа

комад

1

обавезно

34.

Алге – разноврсност

комад

1

обавезно

35.

Раставићи, маховине, папрати

комад

1

обавезно

36.

Голосеменице – разноврсност

комад

1

обавезно

37.

Скривеносеменице (монокотиле) – разноврсност

комад

1

обавезно

38.

Скривеносеменице (диокотиле) – разноврсност

комад

1

обавезно

39.

Лековите биљке у непосредном окружењу – разноврсност

комад

1

препоручено

40.

Јестиве биљке у непосредном окружењу – разноврсност

комад

1

препоручено

41.

Гљиве (јестиве) – разноврсност

комад

1

обавезно

42.

Гљиве (отровне) – разноврсност

комад

1

обавезно

43.

Лишајеви – разноврсност

комад

1

обавезно

44.

Слике угрожених и заштићених биљних врста

комад

1

обавезно

45.

Анатомија човека – органи и органски системи

комад

11

обавезно

46.

Здрава исхрана (пирамида здраве исхране)

комад

1

обавезно

47.

Филогенетско стабло

комад

1

обавезно

48.

Организациони нивои (јединка, екосистем)

комад

1

препоручено

49.

Геолошка доба

комад

1

препоручено

50.

Поређење Ламаркове и Дарвинове теорије (зидна слика на којој су жирафе)

комад

1

препоручено

51.

Рефлексни лук

комад

1

обавезно

52.

Трофичка пирамида, ланци исхране

комад

1

обавезно

53.

Полне болести

комад

1

обавезно

54.

Промотивни плакати: сида, наркоманија, алкохолизам, пушење

комад

4

препоручено

55.

Промотивни плакати: национални паркови Србије

комад

5

препоручено

56.

Ефекат стаклене баште

комад

1

препоручено

Зидне карте

1.

Физичко-географска карта света

комад

1

препоручено

за кабинет

2.

Рељефна географска карта Србије

комад

1

обавезно

Микроскопски препарати

1.

Ботанички препарати

комплет

3

обавезно

за кабинет

2.

Зоолошки препарати

комплет

3

обавезно

3.

Цитолошки и хистолошки препарати

комплет

3

обавезно

4.

Сисар

комплет

1

обавезно

Модели

1.

ДНК

комад

1

обавезно

за кабинет

2.

Ћелија еукариота (биљна ћелија)

комад

1

обавезно

3.

Грађа цвета (прашници, тучак...)

комад

1

обавезно

4.

Ћелија еукариота (животињска ћелија)

комад

1

обавезно

5.

Расклапајући модел људског мозга

комад

1

обавезно

6.

Расклапајући модел срца

комад

1

обавезно

7.

Бубрег

комад

1

обавезно

8.

Унутрашња грађа човека (модел трупа са унутрашњим органима)

комад

1

обавезно

9.

Модел људског уха и ока

комад

1

обавезно

10.

Митоза

комплет

1

обавезно

11.

Мејоза

комплет

1

обавезно

Скелети и дермопластични препарати

1.

Рибе

комад

1

обавезно

за кабинет

2.

Жабе

комад

1

обавезно

3.

Змије

комад

1

обавезно

4.

Птице

комад

1

обавезно

5.

Човек

комад

1

обавезно

Мокри препарати и суви препарати/збирке

1.

Ботаничке збирке (хербари, збирке листова, плодова, семена...)

комплет

5

обавезно

за кабинет

2.

Зоолошке збирке (ентомолошке збирке, збирке љуштура пужева и шкољки...)

комплет

5

обавезно

3.

Палеонтолошке збирке (окамењени остаци биљака и животиња)

комплет

5

обавезно

4.

Једноћелијски организми

комплет

5

обавезно

5.

Паразити

комплет

5

обавезно

Мултимедијални образовни материјали

Софтвер за наставу биологије (према програму наставе и учења)

обавезно

по избору стручног већа

Апарати, инструменти и прибор*

1.

Дигитални фотоапарат

комад

1

препоручено

за кабинет

2.

Бинокуларни микроскоп (увећање 3.000 пута, са прикључком за PC)

комад

2

обавезно

3.

Микроскоп (увећања 1.000 пута)

комад

1

обавезно

4.

Школски микроскоп (увећања 500 пута)

комад

15

обавезно

5.

Ручна лупа

комад

15

обавезно

6.

Стона лампа за микроскоп

комад

15

обавезно

7.

Прибор за вежбе (кадице, маказе, пинцете, скалпел, игле за причвршћивање)

комплет

15

обавезно

8.

Прибор за загревање (троножац, азбестна мрежа, гасна грејалица, лабораторијски решо)

комплет

5

обавезно

9.

Метални држачи са сталком

комад

5

обавезно

10.

Термометри (од –10 до 100 C)

комад

5

обавезно

11.

Апарат за мерење крвног притиска дигитални

комплет

5

обавезно

12.

Прибор за микроскопију: нож за сечење, сахатно стакло, петри шоља, микроскопске плочице, покровне љуспе

комплет

5

обавезно

13.

Стерилизатор

комад

1

обавезно

14.

Меланжер за бројање леукоцита

комад

5

обавезно

15.

Меланжер за бројање еритроцита

комад

5

обавезно

16.

Комора за бројање еритроцита

комад

5

обавезно

17.

Комора за бројање леукоцита

комад

5

обавезно

18.

Прибор за теренски рад: различите мреже за узорковање, сет за мерење параметара воде, планктонске мреже и сл.

комад

5

препоручено**

19.

Мала центрифуга

комад

1

обавезно

20.

pH-метар

комад

2

обавезно

Лабораторијско стакло и прибор

1.

Статив за епрувете

комад

5

обавезно

за кабинет

2.

Статив за сушење лабораторијског посуђа

комад

2

обавезно

3.

Штипаљка дрвена за епрувете

комад

15

обавезно

4.

Четкица за епрувете

комад

5

обавезно

5.

Кашике разних величина (пластичне)

комад

10

обавезно

6.

Гумени запушачи разних величина

комад

10

обавезно

7.

Стезалице по Хофману

комад

5

обавезно

8.

Боца за дестиловану воду, 1.000 ml

комад

5

обавезно

9.

Шприц-боце, 250 ml (пластичне)

комад

5

обавезно

10.

Боца за прашкове (бела) са брушеним запушачем, 100 g

комад

15

обавезно

11.

Реагенс боца, 100 ml

комад

5

обавезно

12.

Реагенс боца, 250 ml

комад

5

препоручено

13.

Реагенс боца (тамна), 100 ml

комад

5

обавезно

14.

Порцеланска шоља

комад

5

обавезно

15.

Аван (тарионик) порцелански са тучком

комад

5

обавезно

16.

Бирета 25 ml

комад

5

обавезно

17.

Пипете разних величина (са плутаним и гуменим затварачима)

комад

15

обавезно

18.

Мензуре разних величина

комад

8

обавезно

19.

Левак стаклени разних величина

комад

10

обавезно

20.

Сахатно стакло

комад

15

обавезно

21.

Стаклене цеви (3 mm, 5 mm и 7 mm)

комплет

5

обавезно

22.

Стаклене шипке

комад

30

обавезно

23.

Лабораторијске чаше, 100 ml

комад

15

обавезно

24.

Лабораторијске чаше, 250 ml

комад

15

обавезно

25.

Епрувете са рубом

комад

100

обавезно

26.

Стаклено звоно са тубусом

комад

1

обавезно

27.

Стаклено звоно без тубуса

комад

1

обавезно

28.

Петри шоље

комад

15

обавезно

29.

Ерленмајер боце, 100 ml

комад

10

обавезно

30.

Предметна стакла

комплет

5

обавезно

31.

Покровне љуспе

комплет

5

обавезно

32.

Гумено црево

метар

5

обавезно

Лична заштитна средства

1.

Заштитне наочари

комад

16

обавезно

2.

Заштитне рукавице

кутија

3

обавезно

за једнократну употребу

3.

Гумене рукавице

кутија

1

обавезно

4.

Лабораторијски мантил***

комад

17

обавезно

2 по наставнику, 15 за ученике

Хемикалије

За наставу биологије

према захтевима програма и избору стручног већа

Литература

Уџбеници и уџбенички комплети, стручна и научна литература, методичко-дидактичка литература, периодика (часописи) и остала литература која се користи у настави наведена је у склопу школске библиотеке

* Обезбедити једном годишње одржавање апарата, инструмената и опреме.

** Обавезно у кабинету одељења ученика са посебним способностима за биологију и хемију, иначе препоручено.

*** Обезбедити квартално хемијско чишћење заштитних лабораторијских мантила.

ХЕМИЈА

Опрема и наставна средства нормирана су за максималан број од 15 ученика, у складу са упутством за дидактичко-методичко остваривање програма наставе и учења.

Ред.

бр.

Врста и назив наставног средства

Јед.

мере

Количина

Обавезно/

препоручено

Посебне

напомене

Зидне слике

1.

Периодни систем елемената

комад

1

обавезно

2.

Међународни систем мера и мерних јединица

комад

1

обавезно

Апарати и уређаји*

1.

Техничка вага

комад

1

обавезно

2.

Аналитичка вага

комад

1

обавезно

3.

Лабораторијски решо

комад

5

обавезно

једна или више плоча

4.

pH-метар

комад

2

обавезно

5.

Унимер

комад

1

обавезно

6.

Електроде

комплет

1

обавезно

7.

Исправљач наизменичне струје

комад

1

обавезно

на 9–12 V

8.

Апаратуре за електролизу

комад

1

обавезно

9.

Штоперица

комад

2

обавезно

10.

Центрифуга

комад

1

обавезно

11.

Уљано купатило

комад

1

обавезно

12.

Водено купатило

комад

1

обавезно

13.

Пећ за жарење

комад

1

обавезно

14.

Сушница

комад

1

обавезно

15.

Хофманов апарат

комад

1

обавезно

16.

Апарат за дестилацију воде

комад

1

обавезно

Лабораторијски прибор и посуђе

1.

Бушач чепова

сет

1

обавезно

2.

Сталак за епрувете

комад

16

обавезно

са већим бројем отвора

3.

Табла за сушење лаб. посуђа

комад

2

обавезно

4.

Штипаљке дрвене за епрувете

комад

15

обавезно

5.

Статив

комад

15

обавезно

метални

6.

Хватаљке са муфом за хладњак

комад

5

обавезно

7.

Хватаљке дупле за бирете

комад

15

обавезно

8.

Муфа дупла месингана

комад

5

9.

Хватаљке са муфом за балоне

комад

5

10.

Прстен за левак

комад

16

обавезно

Ø 50 mm

11.

Металне машице

комад

10

обавезно

12.

Троножац

комад

10

обавезно

13.

Троугао за жарење

комад

10

обавезно

14.

Mрежице за жарење 16 сm х 16 сm

комад

10

обавезно

15.

Четкице за прање

комад

15

обавезно

епрувета, балона, чаша

16.

Лабораторијска пинцета

комад

2

обавезно

17.

Метална кашика за спаљивање

комад

5

обавезно

18.

Кашичице и шпатуле

комад

15

обавезно

разних величина

19.

Посуда за одлагање кашичица и шпатула

комад

2

обавезно

20.

Црева

килограм

1

обавезно

гумена, силиконска, ПВЦ

21.

Запушачи

килограм

1

обавезно

гумени, и плутани, разних величина

22.

Бунзенов пламеник са славином, редуцир вентилом и боцом са бутан гасом

комад

5

обавезно

23.

Шпиритусна лампа

комад

15

обавезно

24.

Кобалтно стакло

комад

5

25.

Нож, метални и за сечење стакла

комад

2

обавезно

26.

Клешта

комад

2

обавезно

27.

Турпија

комад

1

обавезно

28.

Чекић

комад

1

обавезно

29.

Маказе

комад

1

обавезно

30.

Сталак за пипете

комад

2

обавезно

31.

Пропипете

комад

2

обавезно

32.

Боца за дестиловану воду од 10 l са славином

комад

1

обавезно

33.

Шприц боца од 250 ml, пластичне

комад

15

обавезно

34.

Боца за прашкове од 50 g, стаклене

комад

10

обавезно

35.

Боца за прашкове од 100 g, стаклене

комад

10

обавезно

36.

Боца за прашкове од 250 g, стаклене

комад

10

обавезно

37.

Реагенс боца од 100 ml, стаклене

комад

5

обавезно

38.

Реагенс боца од 250 ml, стаклене

комад

5

обавезно

39.

Реагенс боца од 100 ml, тамне, стаклене

комад

5

обавезно

40.

Порцеланска шоља 80 mm

комад

15

обавезно

41.

Порцелански лончић за жарење

комад

5

обавезно

42.

Аван са тучком/тарионик, порцулански, глазиран

комад

15

обавезно

43.

Шоља за кристализацију

комад

15

обавезно

44.

Реагенс плочице са удубљењима, црне

комад

2

обавезно

45.

Реагенс плочице са удубљењима, беле

комад

2

обавезно

46.

Балон за дестилацију од 500 ml, шлифован

комад

2

обавезно

47.

Хладњак по Либигу дужине 50 сm, шлифован

комад

2

обавезно

48.

Пнеуматска када

200 mm х 120 mm х 90 mm, стаклена

комад

2

обавезно

49.

Бирета од 25 ml

комад

15

обавезно

50.

Бирета Шелбахова од 50 ml

комад

15

обавезно

51.

Пипета од 10 ml, градуисана

комад

5

обавезно

52

Мензура од 10 ml

комад

5

обавезно

53.

Мензура од 50 ml

комад

5

обавезно

54.

Мензура од 100 ml

комад

5

обавезно

55.

Мензура од 250 ml

комад

5

обавезно

56.

Нормални суд од 25 ml

комад

5

обавезно

57.

Нормални суд од 100 ml

комад

5

обавезно

58.

Нормални суд од 250 ml

комад

5

обавезно

59.

Нормални суд од 1.000 ml

комад

5

обавезно

60.

Левак од 70 mm, стаклени, обичан

комад

5

обавезно

61.

Левак од 70 mm за брзо цеђење

комад

5

62.

Боце капалице

комад

5

обавезно

63.

Сахатно стакло, разних димензија

комад

10

обавезно

64.

Разводне цеви Т и U

комад

2

обавезно

65.

Стаклене цеви 7 mm

комад

кg

обавезно

66.

Стаклени штапићи

комад

30

обавезно

67.

Лабораторијске чаше од 100 ml

комад

10

обавезно

68.

Лабораторијске чаше од 250 ml

комад

10

обавезно

69.

Лабораторијске чаше од 400 ml

комад

5

обавезно

70.

Лабораторијске чаше од 1.000 ml

комад

5

обавезно

71.

Ерленмајеров суд од 250 ml са широким грлом

комад

5

обавезно

72.

Ерленмајеров суд од 100 ml са широким грлом

комад

5

обавезно

73.

Ерленмајеров суд од 100 ml са широким, шлифованим грлом

комад

5

обавезно

74.

Епрувета 16 mm х 160 mm, ватросталнa

комад

100

обавезно

75.

Левак за одвајање , дугуљаст

комад

5

обавезно

76.

Левак за докапавање

комад

5

77.

Капалица

паковање

5

обавезно

78.

Лула за дестилацију, шлифована

комад

2

обавезно

79.

Петријеве шоље

комад

5

обавезно

80.

Калцијум-хлоридна цев

комад

2

обавезно

81.

Када за хроматографију, мала, призматичног облика

комад

2

препоручено**

82.

Колона за хроматографију

250 mm х 80 mm

комад

2

препоручено**

83.

Стаклене куглице за дестилацију

грами

500

обавезно

84.

Ексикатор

комад

2

обавезно

85.

Ваздушни кондензатор, шлифован

комад

2

обавезно

86.

Хроматографске плочице**

кутија

10

препоручено**

87.

Прскалица за изазивање хроматограма**

комад

5

препоручено**

88.

Балон од 50 ml са округлим дном

комад

5

обавезно

89.

U цев

комад

5

обавезно

90.

Вегеглас

Комад

2

обавезно

91.

Термометар од 0–50 ̊С

комад

5

обавезно

подеоци 0,10 °С

92.

Термометар од –10 ̊С до 250 ̊С

комад

5

обавезно

93.

Хемикалије и потрошни материјал

обавезно

према програму наставе и учења

Модели

1.

Наставнички сет модела за неорганску хемију

комад

1

обавезно

2.

Наставнички сет модела за органску хемију

комад

1

обавезно

3.

Ученички сет модела за неорганску хемију

комад

5

препоручено

4.

Ученички сет модела за органску хемију

комад

5

препоручено

5.

Технолошке збирке

комплет

5

обавезно

Лична заштитна средства

5.

Заштитне наочари

комад

16

обавезно

6.

Заштитне рукавице

кутија

3

обавезно

за једнократну употребу

7.

Гумене рукавице

кутија

1

обавезно

8.

Лабораторијски мантил***

комад

17

обавезно

2 комада по наставнику, 15 за ученике

Мултимедијални образовни материјали

Софтвер за наставу хемије (према програму наставе и учења)

обавезно

по избору стручног већа

Литература

Уџбеници и уџбенички комплети, стручна и научна литература, методичко-дидактичка литература, периодика (часописи) и остала литература која се користи у настави наведена је у склопу школске библиотеке

* Обезбедити једном годишње одржавање апарата, инструмената и опреме.

** Обавезно у кабинету за ученике са посебним способностима за биологију и хемију, иначе препоручено.

*** Обезбедити квартално хемијско чишћење заштитних лабораторијских мантила.

ИСТОРИЈA

Ред. бр.

Врста и назив наставног средства

Јед.

мере

Количина

Обавезно/

препоручено

Посебне

напомене

ВИЗУЕЛНА СРЕДСТВА

1.

Репродукције слика и фотографија истакнутих историјских личности и културно-историјских споменика

обавезно

количина према потреби

а) Историјске зидне карте

1.

Праисторијска налазишта у Европи

комад

1

препоручено

2.

Праисторијска налазишта у Србији

комад

1

препоручено

3.

Државе Старог истока

комад

1

обавезно

4.

Хеленски свет у V веку пре Христа

комад

1

обавезно

5.

Освајања Александра Великог

комад

1

обавезно

6.

Римска држава у доба Републике

комад

1

препоручено

7.

Римско царство у доба цара Трајана

комад

1

обавезно

8.

Римско царство у IV веку

комад

1

препоручено

9.

Велика сеоба народа

комад

1

обавезно

10.

Европа и Средоземље у раном средњем веку

комад

1

препоручено

11.

Српске земље од IX до XII века

комад

1

обавезно

12.

Европа у XIII и XIV веку

комад

1

препоручено

13.

Српске земље у другој половини XII и првоj половини XIII века

комад

1

обавезно

14.

Српске земље 1282–1321.

комад

1

обавезно

15.

Српске земље половином XIV века

комад

1

обавезно

16.

Српске земље 1356–1371.

комад

1

обавезно

17.

Српске земље 1373–1395.

комад

1

обавезно

18.

Српска деспотовина и Краљевина Босна у првој четвртини XV века

комад

1

обавезно

19.

Српска деспотовина и Краљевина Босна половином XV века

комад

1

обавезно

20.

Европа у другој половини XV века

комад

1

препоручено

21.

Велика географска открића

комад

1

обавезно

22.

Европа од XVI до XVIII века

комад

1

препоручено

23.

Венеција од XV до XVIII века

комад

1

препоручено

24.

Османско царство од XVI до XVIII века

комад

1

обавезно

25.

Војна крајина крајем XVIII века

комад

1

обавезно

26.

Хабзбуршка монархија од XVI до XVIII века

комад

1

обавезно

27.

Европа у XIX веку

комад

1

обавезно

28.

Хабзбуршка монархија у XIX веку

комад

1

препоручено

29.

Османско царство у XIX веку

комад

1

препоручено

30.

Америка крајем XVIII и почетком XIX века

комад

1

препоручено

31.

Америка крајем XIX века

комад

1

препоручено

32.

Србија 1804–1833.

комад

1

обавезно

33.

Србија 1878–1913.

комад

1

обавезно

34.

Привреда Србије 1904–1914.

комад

1

препоручено

35.

Црна Гора у XVIII и XIX веку

комад

1

обавезно

36.

Црна Гора 1913.

комад

1

обавезно

37.

I светски рат

комад

1

обавезно

38.

Србија и Црна Гора у I светском рату

комад

1

обавезно

39.

Свет између I и II светског рата

комад

1

обавезно

40.

Југославија од 1918. до 1941.

комад

1

обавезно

41.

II светски рат

комад

1

обавезно

42.

Југославија у II светском рату

комад

1

обавезно

43.

Свет после II светског рата

комад

1

обавезно

44.

Југославија после II светског рата

комад

1

обавезно

45.

Распад југословенске државе

комад

1

обавезно

Родослови

1.

Немањићи

комад

1

препоручено

2.

Лазаревићи

комад

1

препоручено

3.

Бранковићи

комад

1

препоручено

4.

Котроманићи

комад

1

препоручено

5.

Карађорђевићи

комад

1

препоручено

6.

Обреновићи

комад

1

препоручено

7.

Петровићи

комад

1

препоручено

Мултимедијални образовни материјали

Софтвер за наставу историје (према програму наставе и учења)

препоручено

по избору стручног већа

Видео материјали о историјским догађајима и личностима (документарни, играни и анимирани филмови и сл.)

комад

према потреби

обавезно

према расположивим изворима

Литература

Уџбеници и уџбенички комплети, стручна и научна литература, методичко-дидактичка литература, периодика (часописи) и остала литература која се користи у настави наведена је у склопу школске библиотеке

ГЕОГРАФИЈА

Ред.

бр.

Врста и назив наставног средства

Јед.

мере

Количина

Обавезно/

препоручено

Посебне

напомене

Зидне географске карте атласи и глобуси

1.

Србија – општа географска карта 1:300 000

комaд

1

обавезно

2.

Србија – пластифицирана нема карта 1:300 000

комaд

1

обавезно

3.

Србија – карта геонаслеђа 1:300 000

комaд

1

обавезно

4.

Саобраћајна карта Србије 1:300 000

комaд

1

обавезно

5.

Београд (Београдска Посавина, Колубара, Београдско Подунавље) – општа географска карта

комaд

1

обавезно

размер одређује издавач

6.

Централна Србија (Шумадија) – општа географска карта

комaд

1

обавезно

размер одређује издавач

7.

Западна Србија (долине Лима, Дрине, Ђетиње, Стари Влах, Рашка, Тамнава, Подгорина) – општа географска карта

комaд

1

обавезно

размер одређује издавач

8.

Источна Србија (Ђердап, Кључ, Неготинска крајина, долина Тимока, долина Велике Мораве, Стиг и Браничево) – општа географска карта

комaд

1

обавезно

размер одређује издавач

9.

Западно Поморавље и Копаонички крај – општа географска карта

комaд

1

обавезно

размер одређује издавач

10.

Косово и Метохија – општа географска карта

комaд

1

обавезно

размер одређује издавач

11.

Југоисточна Србија (долина Јужне Мораве и Моравице, долина Нишаве, долина Власине, долина Пчиње, долина Јерме и Божичке реке) – општа географска карта

комaд

1

обавезно

размер одређује издавач

12.

Војводина – општа географска карта

комaд

1

обавезно

размер одређује издавач

13.

Топографска карта краја у коме је школа

комaд

1

препоручено

размер одређује издавач

14.

Србија – рељефна карта 1:300 000

комaд

1

обавезно

15.

Европа – општа географска карта

1:4 000 000

комaд

1

обавезно

16.

Европа – пластифицирана нема карта

1:4 000 000

комaд

1

обавезно

17.

Европа – привредна карта 1:4 000 000

комaд

1

обавезно

18.

Европа – политичка карта 1:4 000 000

комaд

1

обавезно

19.

Европа – биогеографска карта 1:4 000 000

комaд

1

препоручено

20.

Европа – климатска карта 1:4 000 000

комaд

1

препоручено

21.

Јужна Европа 1: 500 000

комaд

1

обавезно

22.

Балканско полуострво 1:1 500 000

комaд

1

обавезно

23.

Медитеран – туристичка карта 1:1 200 000

комaд

1

обавезно

24.

Западна Европа – општа географска карта 1:500 000

комaд

1

обавезно

25.

Средња Европа – општа географска карта 1:500 000

комaд

1

обавезно

26.

Северна Европа – општа географска карта 1:500 000

комaд

1

препоручено

27.

Источна Европа – општа географска карта 1:500 000

комaд

1

обавезно

28.

Европа –карта геонаслеђа

комaд

1

препоручено

размер одређује издавач

29.

Руска Федерација – географска карта

комaд

1

обавезно

размер одређује издавач

30.

Азија – општа географска карта 1:7 000 000

комaд

1

обавезно

31.

Азија – привредна карта 1:7 000 000

комaд

1

препоручено

32.

Азија – становништво 1:7 000 000

комaд

1

препоручено

33.

Азија – политичка карта 1:7 000 000

комад

1

обавезно

34.

Југозападна Азија – општа географска карта

комaд

1

обавезно

размер одређује издавач

35.

Средња Азија – општа географска карта

комaд

1

препоручено

размер одређује издавач

36.

Јужна Азија – општа географска карта

комaд

1

обавезно

размер одређује издавач

37.

Југоисточна Азија – општа географска карта

комaд

1

обавезно

размер одређује издавач

38.

Источна Азија – општа географска карта

комaд

1

обавезно

размер одређује издавач

39.

Азија – рељефна карта 1:7 000 000

комaд

1

препоручено

40.

Африка – општа географска карта 1:7 000 000

комaд

1

обавезно

41.

Северна и Западна Африка – општа географска карта

комaд

1

препоручено

размер одређује издавач

42.

Централна, Источна и Јужна Африка – општа географска карта

комaд

1

препоручено

размер одређује издавач

43.

Aфрика – рељефна карта 1:7 000 000

комaд

1

препоручено

44.

Африка – привредна карта 1:7 000 000

комaд

1

препоручено

45.

Африка – политичка карта 1: 7 000 000

комад

1

обавезно

46.

Северна Америка – општа географска карта 1:8 500 000

комaд

1

обавезно

47.

САД – општа географска карта

комaд

1

препоручено

размер одређује издавач

48.

Канада – општа географска карта

комaд

1

препоручено

размер одређује издавач

49.

Северна Америка – рељефна карта 1:8 500 000

комaд

1

препоручено

50.

Северна Америка – политичка карта 1:8 500 000

комад

1

обавезно

51.

Средња Америка – општа географска карта

комaд

1

обавезно

размер одређује издавач

52.

Средња Америка – политичка карта

комaд

1

препоручено

размер одређује издавач

53.

Јужна Америка – општа географска карта 1:7 000 000

комaд

1

обавезно

54.

Јужна Америка – политичка карта 1:7 000 000

комaд

1

обавезно

55.

Jужна Америка – рељефна карта 1:7 000 000

комaд

1

препоручено

56.

Аустралија и Океанија – општа географска карта 1:7 000 000

комaд

1

обавезно

57.

Аустралија – рељефна карта 1:7 000 000

комaд

1

препоручено

58.

Аустралија и Океанија – политичка карта 1:7 000 000

комад

1

обавезно

59.

Антарктик – општа географска карта

комaд

1

препоручено

размер одређује издавач

60.

Арктик – општа географска карта

комaд

1

препоручено

размер одређује издавач

61.

Свет – општа географска карта 1:20 000 000

комaд

1

обавезно

62.

Свет – становништво 1:20 000 000 (према последњем попису)

комaд

1

препоручено

63.

Свет – политичко-географска карта 1:20 000 000

комaд

1

обавезно

64.

Свет – привредна карта 1: 20 000 000

комaд

1

препоручено

65.

Свет – биогеографска карта

комaд

1

препоручено

размер одређује издавач

66.

Свет – клима и морске струје

комaд

1

препоручено

размер одређује издавач

67.

Свет – рударство

комaд

1

препоручено

размер одређује издавач

68.

Свет – геотектонска карта (тектонске плоче, вулканске и трусне области)

комaд

1

препоручено

размер одређује издавач

69.

Источна полулопта

комaд

1

препоручено

размер одређује издавач

70.

Западна полулопта

комaд

1

препоручено

размер одређује издавач

71.

Географски атлас

комaд

15

обавезно

72.

Глобус – општи географски

комaд

1

обавезно

73.

Глобус – рељефни

комaд

1

обавезно

74.

Глобус – индукциони

комaд

1

обавезно

75.

Глобус – астрономски (глобус неба)

комaд

1

обавезно

76.

Збирка најважнијих минерала и руда

комaд

1

обавезно

77.

Фосили – типични представници

комaд

1

препоручено

Зидне слике и скице

1.

Млечни пут

комад

1

препоручено

2.

Соларни систем

комaд

1

препоручено

3.

Поларна светлост

комaд

1

препоручено

4.

Архипелаг

комaд

1

препоручено

5.

Лагуна

комaд

1

препоручено

6.

Канал

комaд

1

препоручено

7.

Мореуз

комaд

1

препоручено

8.

Земљоуз

комaд

1

препоручено

9.

Фјорд

комaд

1

препоручено

10.

Фјелд

комaд

1

препоручено

11.

Залив

комaд

1

препоручено

12.

Клифовита обала

комaд

1

препоручено

13.

Томболо

комaд

1

препоручено

14.

Плажа

комaд

1

препоручено

15.

Топли фронт

комaд

1

препоручено

16.

Хладни фронт

комaд

1

препоручено

17.

Оклузија

комaд

1

препоручено

18.

Ураган

комaд

1

препоручено

19.

Календар природе

комaд

1

препоручено

20.

Схема морских струја

комaд

1

препоручено

21.

Пустиња

комaд

1

препоручено

22.

Савана

комaд

1

препоручено

23.

Степа

комaд

1

препоручено

24.

Прашума

комaд

1

препоручено

25.

Шума мангрова

комaд

1

препоручено

26.

Бореална четинарска шума (тајга)

комaд

1

препоручено

27.

Тундра

комaд

1

препоручено

28.

Поларна пустиња

комaд

1

препоручено

29.

Педолошки профил

комaд

1

препоручено

30.

Рудник

комaд

1

препоручено

31.

Схематски приказ тектонских покрета

комaд

1

препоручено

32.

Схематски приказ кружења воде у географском простору

комaд

1

препоручено

33.

Схематски приказ атмосфере и процеса у њој

комaд

1

препоручено

34.

Схематски приказ крашког процеса

комaд

1

препоручено

35.

Схематски приказ флувијалног процеса

комaд

1

препоручено

36.

Схематски приказ еолског процеса

комaд

1

препоручено

37.

Схематски приказ маринског процеса

комaд

1

препоручено

38.

Схематски приказ глацијалног процеса

комaд

1

препоручено

39.

Пример просторних планова развоја градова

комaд

1

обавезно

Модели и макете

1.

Moдел Сунца (пресек)

комaд

1

препоручено

2.

Модел Земље са пресеком

комaд

1

препоручено

3.

Рељеф – модел дела Земљине површине

комад

1

препоручено

4.

Основни облици рељефа

комaд

1

обавезно

5.

Вулкан – пресек

комaд

1

препоручено

6.

Основни типови земљишта – модели

комад

по 1

препоручено

7.

Брежуљак са изохипсама

комaд

1

обавезно

8.

Језеро са изобарама

комaд

1

препоручено

9.

Moдел планинског глечера (попречни пресек)

комaд

1

препоручено

10.

Moдел планинског глечера (уздужни пресек)

комaд

1

препоручено

11.

Moдел речног корита (попречни пресек)

комaд

1

обавезно

12.

Макета сеоског насеља разбијеног типа

комaд

1

обавезно

13.

Макета сеоског насеља збијеног типа

комaд

1

обавезно

14.

Макета сеоског насеља у низу

комaд

1

обавезно

15.

Mакетa града

комaд

1

обавезно

Апарати и инструменти

1.

Термометар – обични

комaд

1

препоручено

2.

Барометар (дигитални)

комaд

1

препоручено

3.

Барометар

комaд

1

препоручено

4.

Компас

комaд

5

обавезно

5.

Компас бусола

комaд

1

препоручено

6.

Телуријум

комaд

1

препоручено

7.

Планетаријум – кабинетски

комaд

1

препоручено

8.

Уређај за одређивање географских координата (GPS)

комaд

5

препоручено

9.

Телескоп – главно огледало R15 cm

комaд

1

препоручено

10.

Двоглед

комaд

5

препоручено

Мултимедијални образовни материјали

Софтвер за наставу географије (према програму наставе и учења)

обавезно

по избору стручног већа

Видео материјал за наставу географије

комад

према потреби

обавезно

према расположивим изворима

Литература

Уџбеници и уџбенички комплети, стручна и научна литература, методичко-дидактичка литература, периодика (часописи) и остала литература која се користи у настави наведена је у склопу школске библиотеке.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Ред.

бр.

Врста и назив наставног средства

Јед.

мере

Количина

Обавезно/

препоручено

Посебне

напомене

1.

Хармоника са 80 басова, или

синтисајзер или клавијатуре са најмање три октаве (клавир*, пијанино* или динамички пијанино, наведен у склопу опреме кабинета)

комад

1

обавезно

за наставника

2.

Музички инструменти за оркестар хармоника, тамбура, мешовити или неки други оркестар

комад

10

обавезно

за школу

3.

Звучна виљушка

комад

1

обавезно

за наставника

4.

Метроном

комад

1

обавезно

за наставника

5.

Слике музичких инструмената и оркестара

комад

5–10

обавезно

за школу

6.

Фотографије домаћих и страних врхунских композитора и музичких уметника

комад

10–15

обавезно

за школу

7.

Избор хорских и оркестарских композиција – партитуре и деонице

комада

50–80

обавезно

за школу

8.

Фасцикле за ноте

комад

100

обавезно

за хор и оркестар

Мултимедијални образовни материјали

1.

Аудио и аудио-визуелни записи музичких дела, опера и балета домаћих и страних композитора различитих стилских епоха

комад

20–30

обавезно

за наставника

2.

Мултимедијални наставни садржаји о животу и делу домаћих и страних композитора и извођача из различитих стилских епоха

комад

15

обавезно

за наставника

Софтвер за наставу Музичке културе (према програму наставе и учења)

обавезно

по избору стручног већа

Литература

Уџбеници и уџбенички комплети, стручна и научна литература, методичко-дидактичка литература, периодика (часописи) и остала литература која се користи у настави наведена је у склопу школске библиотеке

* Напомена: Уколико школа располаже клавиром или пијанином потребно је обезбедити периодично штимовање (једанпут у полугодишту).

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Ред.

бр.

Врста и назив наставног средства

Јед.

мере

Количина

Обавезно/

препоручено

Посебне

напомене

1.

Репродукције уметничких дела и споменика културе националне и светске културне баштине

обавезно

количина према потреби

2.

Примери креативних решења различитих дисциплина визуелних уметности: плакат, опрема, књиге, амбалажа, дезен, текстил, тапете, таписерија, нацрт за витраж, мозаик, народне рукотворине и предмета свакодневне употребе; примери из наставе успелих решења: плакат, опрема књиге, амбалажа, дезени, текстил, тапета, таписерија, нацрт за витраж и мозаик

препоручено

количина према потреби

Техничка средства и прибори

1.

Гипсани одливци и реквизити за рад по моделу

обавезно

количина према потреби

2.

Драперије за поставку мртве природе

обавезно

количина према потреби

3.

Сандук за глину

комад

1

препоручено

4.

Вајарска глина

килограм

100

препоручено

5.

Посуде за воду и мешање боја

комад

30

препоручено

према потреби

6.

Палете и четке за акварел и темперу разних величина

комад

30

препоручено

према потреби

7.

Ножеви и тиф-пера за графику

комад

30

препоручено

према потреби

8.

Моделирке за вајање глином

комад

30

препоручено

према потреби

9.

Алат за припремне радове (чекић, маказе и др.)

комплет

1

препоручено

према потреби

10.

Панои за изложбе

комад

5–10

обавезно

11.

За цртање: меке оловке са ознаком Бе (B) или пастели или угаљ или туш или бајц и пак папир или акварел-папир или пастел-папир или хамер или картон и сл.

комад

30

обавезно

према потреби задатка

12.

За графику: гипсане плоче или линолеум, хартија за графику и сл.

комад

30

препоручено

према потреби задатка

13.

За сликање: гваш или темпера или акварел боје

комад

30

обавезно

према потреби задатка

14.

За обликовање простора: гипс или пластелин или стиродур или натрон-папир или валовити картон и сл.

препоручено

према потреби задатка

15.

Заштитне кецеље

комад

30

препоручено

према потреби задатка

 Мултимедијални образовни материјали

1.

Мултимедијални материјали (видео записи, 3Д анимације, снимци мултимедијалних представа, изложби и сл.)

обавезно

према програму наставе и учења

2.

Софтвер за цртање, сликање, моделовање, обраду фотографије или анимацију

обавезно

према програму наставе и учења

Литература

Уџбеници и уџбенички комплети, стручна и научна литература, методичко-дидактичка литература, периодика (часописи) и остала литература која се користи у настави наведена је у склопу школске библиотеке

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА И ГРУПА ПРЕДМЕТА ИЗ ОБЛАСТИ РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА У СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ГИМНАЗИЈАМА И ОДЕЉЕЊИМА УЧЕНИКА СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА (ПРИМЕНА РАЧУНАРА, ПРОГРАМИРАЊЕ, РАЧУНАРСКИ СИСТЕМИ, ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ И РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ, ОБЈЕКТНО ОРИЈЕНТИСАНО ПРОГРАМИРАЊЕ, БАЗЕ ПОДАТАКА, ПРОГРАМСКЕ ПАРАДИГМЕ И ВЕБ ПРОГРАМИРАЊЕ)

Опрема и наставна средства нормирана су за максималан број од 15 ученика, у складу са упутством за дидактичко-методичко остваривање програма наставе и учења.

СОФТВЕР

1.

Програми који прате програм наставе и учења

Литература

Уџбеници и уџбенички комплети, стручна и научна литература, методичко-дидактичка литература, периодика (часописи) и остала литература која се користи у настави наведена је у склопу школске библиотеке

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

Ред. бр.

Врста и назив наставног средства

Јед.

мере

Количина

Обавезно/

препоручено

Посебне напомене.

Сала за вежбање – справе1

1.

Козлић (у складу са SRPS EN 12196)

комад

1–2

обавезно

за школу

2.

Коњ са хватаљкама

комад

1

обавезно

за школу

3.

Шведски сандук (у складу са SRPS EN 916)

комад

1–3

обавезно

за школу

4.

Одскочна даска Ројтер (у складу са SRPS EN 913)

комад

2–4

обавезно

за школу

5.

Струњаче 200 x 100 x 6 cm (у складу са SRPS EN 12503)

комад

10–18

обавезно

за школу

6.

Вратило

комплет

1–2

обавезно

за школу

7.

Рипстол фиксни (у складу са SRPS EN 12346)

комад

10–20

обавезно

за школу

8.

Конопци за пењање са конструкцијом (у складу са SRPS EN 12346)

комад

4

обавезно

за школу

9.

Шипка за пењање са конструкцијом (у складу са SRPS EN 12346)

комад

4

обавезно

за школу

10.

Морнарске лестве (у складу са SRPS EN 12346)

комад

1–2

обавезно

за школу

11.

Кругови са конструкцијом (у складу са SRPS EN 12655)

компл.

1–2

обавезно

за школу

12.

Греда ниска (у складу са SRPS EN 12432)

комад

2–4

обавезно

за школу

13.

Греда висока (у складу са SRPS EN 12432)

комад

1

обавезно

за школу

14.

Клупа шведска (у складу са SRPS EN 12432)

комад

4–6

обавезно

за школу

15.

Разбој – универзални (у складу са SRPS EN 914)

комад

1

обавезно

за школу

16.

Сунђерасто доскочиште, димензија 200 cm x 200 cm x 50 cm (у складу са SRPS EN 12503)

комад

1–2

обавезно

за школу

17.

Сталци за скок увис

пар

1–2

обавезно

за школу

18.

Сто за стони тенис

комад

2–4

обавезно

за школу

19.

Конопац за надвлачење (дуж. 10 m)

комад

2

обавезно

за школу

Реквизити2

1.

Препоне ниске PVC (сет чине препоне висине 30, 40, 50, 60 cm)

сет

2–4

обавезно

за школу

2.

Летвице за скок увис

комад

2–4

обавезно

за школу

3.

Кугле (гумене или PVC) тежине 3, 4, 5 kg (по 3 за сваку тежину)

комад

9

обавезно

за школу

4.

Кугле (гумене) тежине 6 kg

комад

2–4

обавезно

за школу

5.

Штафетне палице

комад

4–8

обавезно

за школу

6.

Медицинке гумене 3, 4, 5 kg

комад

15–30

обавезно

за школу,

за сваку тежину од 5–10 ком.

7.

Медицинке гумене 6 kg

комад

4–8

обавезно

за школу

8.

Обручи

комад

15–30

обавезно

за школу

9.

Чуњеви гимнастички

комад

15–30

обавезно

за школу

10.

Палица гимн. 100 x 2,5 cm

комад

15–30

обавезно

за школу

11.

Палица гимн. 250 x 4 cm

комад

4–8

обавезно

за школу

12.

Вијаче

комад

15–30

обавезно

за школу

13.

Лопте за рукомет (стандардне, од полуретана или коже)

комад

10–20

обавезно

за школу

14.

Лопте за кошарку (стандрадне, од пенасте гуме, композита или коже)

комад

10–20

обавезно

за школу

15.

Лопте за одбојку (стандардне, од пенастог полуретана или коже)

комад

15–30

обавезно

за школу

16.

Лопте за фудбал (од полуретана, коже)

комад

10–15

обавезно

за школу

17.

Лопте од меке гуме

комад

10–20

обавезно

за школу

18.

Пумпа за лопте

комад

2

обавезно

за школу

19.

Чуњеви PVC купасти или маркер капице

комад

10–20

обавезно

за школу

20.

Рекети за стони тенис

комплет

8–16

обавезно

за школу

21.

Мрежа за стони тенис компл.

комад

2–4

обавезно

за школу

22.

Рекети за бадминтон са лоптицама

комплет

15

обавезно

за школу

23.

Сталци за обележавање терена

комад

8

обавезно

за школу

24.

Трим лествица – тренажне мердевине

комад

1–2

обавезно

за школу

25.

Маркери за обележавање играча у две боје по 15 ком.

комплет

2

обавезно

за школу

26.

Мрежа за одбојку

комад

2

обавезно

за школу

27.

Мрежа за голове рукометна

комад

2

обавезно

за школу

28.

Стартни блок

комад

3–4

обавезно

за школу

29.

Кутија за магнезијум

пар

1–2

обавезно

за школу

Кабинет за кондицију и корективно вежбање3

1.

Олимпијска шипка 20 kg са осигурачима

комад

2

обавезно 

за кабинет

2.

Једноручне бучице са осигурачима

пар

8

обавезно 

за кабинет

3.

Шипке – равне, од 8, 10, 12 kg са осигурачима

комад

3

обавезно 

за кабинет по једна за сваку тежину

4.

Тегови – плоче од 2, 5, 10, 15, 20 kg

комад

20

обавезно

за школу, по 4 комада за сваку тежину

5.

Тег „звоно” 2, 3, 4, 5 и 6 kg

комад

10

обавезно

за школу, по два ком за сваку тежину

6.

Вишенаменска клупа са сталком за шипку (од лежећег до седећег положаја са међуположајима)

комад

1–2

обавезно

за школу

7.

Трим лествица

комад

2

обавезно

за школу

8.

Еластична гумена црева или траке (различитих отпора и еластичности – минимум 3 различита отпора, 3 m дужине)

комад

15–30

обавезно

за школу, за сваки отпор 5–10 ком.

9.

Рукохвати за гумене траке и црева

пар

5

обавезно

за школу

10.

Ремен за гумена црева и траке, за екстремитете

комад

5

обавезно

за школу

11.

Балансне плоче или полулопте

комад

3–5

обавезно

за школу

12.

Гумене (пилатес) лопте – средње и велике

комад

5–10

обавезно

за школу за сваку величину по 5 ком.

13.

Бицикл ергометар или степер

комад

1–2

обавезно

за школу

14.

Струњаче (100 x 50 x 3 cm)

комад

6–12

обавезно

за школу

15.

Медицинке са рукохватима 4, 6, 8 kg

комад

6

обавезно

за школу 2 комада за сваку тежину

16.

Рипстол

комад

2–6

обавезно

за школу

17.

Мостинца мала и велика по 1

комад

2

обавезно

за школу

18.

Слекери

пар

4–8

обавезно

за школу

19.

Ролер (точак за јачање трбушног зида)

комад

2–4

обавезно

за школу

20.

Гумене полулопте или јежеви

комад

10

обавезно

за школу

21.

Гуме за јачање шаке

комад

5

обавезно

за школу

22.

Сталак за бучице

комад

1

обавезно

за школу

23.

Палице дрвене 100 x 2,5 cm

комад

10

обавезно

за школу

Кабинет за наставника

1.

Вага медицинска

комад

1

обавезно

за кабинет

2.

Стартни пиштољ

комад

1

обавезно

за кабинет

3.

Висинометар

комад

1

обавезно

за кабинет

4.

Штоперица

комад

3–5

обавезно

за кабинет

5.

Метална метарска пантљика 15 m

комад

1

обавезно

за кабинет

6.

Метарска пантљика 2 m

комад

1

обавезно

за кабинет

7.

Калипер

комад

1

обавезно

за кабинет

8.

Ормарић прве помоћи

комад

1

обавезно

за кабинет

9.

Амбулантни лежај

комад

1

обавезно

за кабинет

10.

Рачунар одговарајуће конфигурације за репродукцију образовних мултимедијалних садржаја са сталном интернет везом

комад

1

обавезно

за кабинет

11.

Штампач

комад

1

обавезно

за кабинет

12.

Уређај са фотоћелијом за мерење брзине

комплет

1

обавезно

за кабинет

Мултимедијални образовни материјал

1.

Уређај за репродукцију мултимедијалних садржаја са појачалом и два звучника (200 W)

комад

1

обавезно

за кабинет

2.

Комплет музичких и видео CD– DVD дискова за активности на часу (плес, аеробно вежбање, спортске игре, гимнастика, атлетика…..)

комад

1–2

обавезно

за кабинет

3.

Софтвер за праћење моторичких способности ученика са приказом тестова

комплет

1

обавезно

за кабинет

4.

Кинограми садржаја програма

комплет

1

обавезно

за кабинет

Литература

Уџбеници и уџбенички комплети, стручна и научна литература, методичко-дидактичка литература, периодика (часописи) и остала литература која се користи у настави наведена је у склопу школске библиотеке

1 Стандарди:

Све справе које се користе у Физичком и здравственом васпитању, ради безбедности деце у процесу вежбања, неопходно је да поседују минимум ЕN стандард.

2 Реквизити од гуме или PVC-а по својим карактеристикама не смеју негативно да утичу на здравље ученика (треба да поседују сертификат одговарајуће лабораторије).

3 Све реквизити од гуме или PVC-а по својим карактеристикама не смеју негативно да утичу на здравље ученика (треба да поседују сертификат одговарајуће лабораторије). Справе у кабинету, ради безбедности деце у процесу вежбања, неопходно је да поседују минимум ЕN стандард.

ПСИХОЛОГИЈА

Ред.

бр.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

Обавезно/

препоручено

Посебне напомене

Зидне слике и схеме

1.

Слике и схеме које се односе на психолошке процесе и особине и познате психологе (у складу са програмом наставе и учења)

комад

15

препоручено

могу да израђују ученици у сарадњи са наставником

Мултимедијални образовни материјал

1.

Видео материјал о психолошким процесима и особинама и психолошким истраживањима (Шахтеров, Ашов, Милиграмов, Зимбардов експеримент и сл.)

комад

12

обавезно

према расположивим изворима

2.

Софтвер за наставу психологије, скале, процене, тестови и сл. (према програму наставе и учења)

препоручено

по избору наставника

Литература

Уџбеници и уџбенички комплети, стручна и научна литература, методичко-дидактичка литература, периодика (часописи) и остала литература која се користи у настави наведена је у склопу школске библиотеке

ФИЛОЗОФИЈА

Ред.

бр.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

Обавезно/

препоручено

Посебне напомене

Зидне слике и схеме

1.

Репродукције портрета најзначајнијих филозофа (према програму наставе и учења)

комад

3–4

препоручено

Мултимедијални образовни материјал

1.

Видео материјал о истакнутим филозофима и филозофским правцима (према програму наставе и учења)

комад

4

обавезно

према расположивим изворима

Литература

Уџбеници и уџбенички комплети, стручна и научна литература, методичко-дидактичка литература, периодика (часописи) и остала литература која се користи у настави наведена је у склопу школске библиотеке

СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА

Ред.

бр.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

Обавезно/

препоручено

Посебне напомене

1.

Репродукције портрета најзначајнијих социолога (према програму наставе и учења)

комад

3–4

препоручено

2.

Устав Републике Србије

комад

1

обавезно

3.

Универзална декларација о људским правима

комад

1

обавезно

Мултимедијални образовни материјал

1.

Видео материјал (у складу са програмом наставе и учења)

комад

4

обавезно

према расположивим изворима

Литература

Уџбеници и уџбенички комплети, стручна и научна литература, методичко-дидактичка литература, периодика (часописи) и остала литература која се користи у настави наведена је у склопу школске библиотеке

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Ред.

бр.

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

Обавезно/

препоручено

Посебне напомене

Мултимедијални образовни материјал

1.

Видео материјал о појавама у друштву које угрожавају људска права (у складу са програмом наставе и учења)

комад

12

обавезно

према расположивим изворима

ВЕРСКА НАСТАВА

За реализацију садржаја изборног програма Верска настава користе се наставна средства у складу са наставним програмом Верске наставе и у складу са мишљењем Комисије за верску наставу у школи коју образује Влада Републике Србије.

ОСТАЛИ ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ

За реализацију осталих изборних програма, у складу са планом наставе и учења, користе се: наставне и заједничке просторије школе наведене у оквиру овог правилника (учионице опште намене, специјализоване учионице, библиотека, вишенаменски простор (свечана сала), школско двориште и сл.); опрема школе наведена у оквиру овог правилника (дигитални фото-апарати, акционе камере, опрема специјализованих учионица и сл.) и наставна средѕства наведена у оквиру овог правилника.

АНЕКС 1

Препорука за конфигурацију рачунарских јединица за предмет Рачунарство и информатика

Препорука за конфигурацију рачунарских јединица за предмет Рачунарство и информатика

Минимална конфигурација централног рачунара (усклађује се са тех. развојем)

– процесор архитектуре x64 (64-бит) радног такта 2 GHz

– меморија капацитета 4 GB генерације DDR3

– матична плоча са неопходним слотовима за проширење и интерфејсима за повезивање са периферним уређајима

– видео адаптер GDDR са 512 MB

– мрежни адаптер PCI или интегрисан, брзине 100 Mb/s

– звучни адаптер PCI или интегрисан

– хард диск уређај капацитета 500 GB

– оптички уређај DVD-RW

– кућиште ATX стандарда са напајањем снаге 500 W

– монитор TFT LED дијагонале 17

– тастатура и миш

Минимална конфигурација ученичког рачунара (усклађује се са тех. развојем)

– процесор архитектуре x64 (64-бит) радног такта 2 GHz

– меморија капацитета 2 GB генерације DDR3

– матична плоча са неопходним слотовима за проширење и интерфејсима за повезивање са периферним уређајима

– видео адаптер GDDR са 512 MB

– мрежни адаптер PCI или интегрисан, брзине 100 Mb/s

– звучни адаптер PCI или интегрисан

– хард диск уређај капацитета 500 GB

– оптички уређај DVD-RW

– кућиште ATX стандарда са напајањем снаге 500 W

– монитор TFT LED дијагонале 17

– тастатура и миш

– слушалице са микрофоном