Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

На основу члана 92. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле сарадник у драмској уметности, сарадник у музичкој уметности и новинар сарадник у стручној школи

"Службени гласник РС - Просветни гласник", број 1 од 2. фебруара 2021.

Члан 1.

Овим правилником утврђују се ближи услови у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле сарадник у драмској уметности, сарадник у музичкој уметности и новинар сарадник у стручној школи (у даљем тексту: норматив), који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 2.

Даном почетка примене овог правилника престају да важе:

1) Правилник о ближим условима у погледу школског простора, опреме и наставних средстава у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил сарадник у драмској уметности („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 10/10);

2) Правилник о ближим условима у погледу школског простора, опрема и наставних средстава које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил сарадник у музичкој уметности („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 10/10);

3) Правилник о ближим условима у погледу школског простора, опреме и наставних средстава у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил новинар сарадник („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 10/10).

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, а примењује се од школске 2021/2022. године.

Број 110-00-361/4/2020-03

У Београду, 18. јануара 2021. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.

НОРМАТИВ
О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ САРАДНИК У ДРАМСКОЈ УМЕТНОСТИ У СТРУЧНОЈ ШКОЛИ

А) ШКОЛСКИ ПРОСТОР

1. Специјализована учионица – Видео монтажа (hardware/software),

величина кабинета: 30 m2

2. Специјализована учионица – Фото/Видео студио

величина кабинета: 20 m2

3. Специјализована учионица – Демонстрација АВ наставног садржаја

величина кабинета: 30 m2

4. Специјализована учионица – Демонстрација наставног садржаја

величина кабинета: 150 m2

Б) ШКОЛСКА ОПРЕМА

1. Специјализована учионица – видео монтажа

Ред.
бр.

Назив опреме и наставних средстава

Број
комада

1.

Сто

1

2.

Столица

4

3.

Школска табла

1

4.

Корпа за отпатке

1

Уређаји и опрема

1.

Рачунар PC

2

2.

Преносни HDD 500 GB

2

3.

Активни звучници 2 x 60 W

12

4.

Слушалице

4

Видео софтвер

1.

ADOBE CREATIVE CLOUD

2

У специјализованој учионици – видео монтажа , оствариваће се вежбе из предмета:

– Монтажа;

– Режија;

– Камера (делимично).

2. Специјализована учионица – фото/видео студио

Ред.
бр.

Назив опреме и наставних средстава

Број
комада

1.

Наставнички сто

1

2.

Наставничка столица

1

3.

Ученичке столице

10

4.

Вертикално постављено бело платно димензије 350 x 250 cm

1

5.

Корпа за отпатке

1

Уређаји и опрема

1.

Расветно тело 200–1000 W

2

2.

Сталак за расвету

2

3.

Камера DSLR

1

4.

MICRO MIC PHANTOM

1

5.

Динамички микрофон

1

6.

Статив за камеру

1

У специјализованој учионици – видео монтажа, оствариваће се вежбе из предмета:

– Камера (делимично);

– Глума (делимично).

3. Специјализована учионица – Демонстрација АВ наставног садржаја

Ред.
бр.

Назив опреме и наставних средстава

Број
комада

1.

Наставнички сто

1

2.

Наставничка столица

1

3.

Ученичке столице

15

4.

Корпа за отпатке

1

Уређаји и опрема

1.

Видео бим

1

2.

Пројекционо платно

1

3.

Звучни систем 2x100 W

1

4.

Рацунар PC

1

Софтвер

1.

Office – пакет

1

У специјализованој учионици – Демонстрација АВ наставног садржаја оствариваће се вежбе из предмета:

– Камера (делимично);

– Глума (делимично);

– Монтажа;

– Режија

4. Специјализована учионица – Демонстрација наставног садржаја

Ред.
бр.

Назив опреме и наставних средстава

Број
комада

1.

Бина

1

2.

Наставничка столица

1

3.

Ученичке столице

15

4.

Корпа за отпатке

1

Уређаји и опрема

1.

Видео бим

1

2.

Пројекционо платно

1

3.

Звучни систем 2 x 100 W

1

4.

Рацунар PC

1

5.

Расветно тело

4

Софтвер

1.

Office – пакет

1

У специјализованој учионици – Демонстрација наставног садржаја оствариваће се вежбе из предмета:

– Камера (делимично);

– Глума;

– Режија;

– Сценографија.

НОРМАТИВ
О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ САРАДНИК У МУЗИЧКОЈ УМЕТНОСТИ У СТРУЧНОЈ ШКОЛИ

А) ШКОЛСКИ ПРОСТОР

1. Специјализована учионица – тонски студио, акустички обрађен и адаптиран простор,

величина кабинета: 20 m2

2. Специјализована учионица – аудио/миди студио,

величина кабинета: 30 m2

3. Специјализована учионица – Демонстрација наставног садржаја,

величина кабинета: 30 m2

4. Специјализована учионица – студио за live инжењеринг,

величина кабинета: 150 m2

Б) ШКОЛСКА ОПРЕМА

1. Специјализована учионица – тонски студио

Ред.
бр.

Назив опреме и наставних средстава

Број
комада

1.

Сто за аудио режију

1

2.

Наставничка столица

1

3.

Ученичке столице

3

4.

Корпа за отпатке

1

Уређаји и инструменти – „режија”

1.

Рачунар

1

2.

Минимално двоканална звучна карта са Асио драјверима и 24-битним конверторима

1

3.

Монитор слике

2

4.

Пар активних студијских монитора

1

Уређаји и инструменти – „глува соба”

1.

Слушалице

1

2.

Микрофон кондензаторски

1

3.

Микрофон динамички

1

4.

Сталак за микорофон

1

5.

Монитор слике

1

Музички софтвер

1.

Steinberg CUBASE

1

У специјализованој учионици – тонски студио, оствариваће се вежбе из предмета:

– Снимање и обрада звука;

– Основе снимања музике (делимично);

– Примењена музика;

– Певање популарне музике (делимично).

2. Специјализована учионица – аудио/миди студио

Ред.
бр.

Назив опреме и наставних средстава

Број
комада

3.

Сто

2

4.

Столица

8

5.

Корпа за отпатке

1

6.

Школска табла

1

Уређаји и инструменти

1.

Рачунар

1

2.

Звучна карта са Асио драјверима и 24-битним конверторима / миди

1

3.

Миди клавијатура

1

4.

Слушалице

2

5.

Монитор слике

1

6.

Пар активних студијских монитора

1

7.

Дигитална миксета/контролер

1

8.

Клавијатура/синтисајзер

3

9.

Клавир

1

Музички софтвер

1.

Steinberg CUBASE

1

У специјализованој учионици – Аудио-миди студио, оствариваће се вежбе из предмета:

– Снимање и обрада звука (делимично);

– Основе снимања музике;

– Примењена музика;

– Клавијатура;

– Певање популарне музике.

3. Специјализована учионица – Демонстрација наставног садржаја

Ред.
бр.

Назив опреме и наставних средстава

Број
комада

1.

Наставнички сто

1

2.

Наставничка столица

1

3.

Ученичке столице

15

4.

Корпа за отпатке

1

Уређаји и опрема

1.

Видео бим

1

2.

Пројекционо платно

1

3.

Звучни систем 2x100 W

1

4.

Рачунар

1

Софтвер

1.

Office – пакет

1

У специјализованој учионици – Демонстрација наставног садржаја, оствариваће се садржаји наставних предмета за образовни профил Сарадник у музичкој уметности.

4. Специјализована учионица – студио за ливе инжењеринг

Ред.
бр.

Назив опреме и наставних средстава

Број
комада

1.

Сто за аудио режију

1

2.

Наставничка столица

1

3.

Ученичке столице

3

4.

Корпа за отпатке

1

Уређаји и инструменти – „режија”

1.

Рачунар

1

2.

Звучна карта са Асио драјверима и 24-битним конверторима

1

3.

Аналогна миксета

1

4.

Монитор слике

1

5.

Пар активних студијских монитора

1

Уређаји и инструменти – бина

1.

Микрофон кондензаторски

2

2.

Микрофон динамички

4

3.

Сталак за микорофон

4

4.

Активни звучници, величина бас звучника – 15

2

5.

Сталак за активне звучнике

2

Музички софтвер

1.

Steinberg CUBASE

1

У специјализованој учионици – Студио за live инжењеринг, оствариваће се вежбе из предмета:

– Снимање и обрада звука;

– Основи снимања музике (делимично);

– Примењена музика;

– Певање популарне музике.

НОРМАТИВ
О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ НОВИНАР САРАДНИК У СТРУЧНОЈ ШКОЛИ

А) ШКОЛСКИ ПРОСТОР

1. Специјализована учионица – фото/видео студио

величина кабинета: 40 m2

2. Специјализована учионица – Демонстрација наставног садржаја

величина кабинета: 30 m2

Б) ШКОЛСКА ОПРЕМА

1. Специјализована учионица – фото/видео студио

Ред.
бр.

Назив опреме и наставних средстава

Број
комада

1.

Наставнички сто

1

2.

Наставничка столица

1

3.

Ученичке столице

15

4.

Вертикално постављено бело платно димензије 350 x 250 cm

1

5.

Корпа за отпатке

1

Уређаји и опрема

1.

Расветно тело 200–1000W

2

2.

Сталак за расвету

2

3.

Камера ДСЛР

1

4.

MICRO MIC PHANTOM

1

5.

Динамички микрофон

1

6.

Статив за камеру

1

У специјализованој учионици – фото/видео студио, оствариваће се вежбе из предмета:

– Новинарски жанрови;

– Новинарство.

2. Специјализована учионица – Демонстрација наставног садржаја

Ред.
бр.

Назив опреме и наставних средстава

Број
комада

1.

Наставнички сто

1

2.

Наставничка столица

1

3.

Ученичке столице

15

4.

Корпа за отпатке

1

Уређаји и опрема

1.

Видео бим

1

2.

Пројекционо платно

1

3.

Звучни систем 2x100W

1

4.

Рачунар

1

Софтвер

1.

Office – пакет

1

У специјализованој учионици – Демонстрација наставног садржаја оствариваће се садржаји наставних предмета за образовни профил Новинар сарадник.