Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

На основу члана 141. став 9. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20),

Mинистар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручној школи која остварује наставни план и програм за образовне профиле сарадник у драмској уметности, сарадник у музичкој уметности и новинар сарадник

"Службени гласник РС - Просветни гласник", број 1 од 2. фебруара 2021.

Члан 1.

Овим правилником прописује се степен и врста образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручној школи која остварује наставни план и програм за образовне профиле сарадник у драмској уметности, сарадник у музичкој уметности и новинар сарадник.

Члан 2.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из општеобразовних предмета, као и стручне послове у стручној школи која остварује наставни план и програм за образовне профиле сарадник у драмској уметности, сарадник у музичкој уметности и новинар сарадник може да изводи лице које испуњава услове за наставника, односно стручног сарадника који су прописани посебним правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача који се доноси за сва подручја рада.

Члан 3.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета за образовни профил сарадник у драмској уметности може да изводи за:

1) Музичка уметност:

(1) академски музичар;

(2) дипломирани музичар (сви смерови);

(3) дипломирани музиколог;

(4) дипломирани музички педагог;

(5) дипломирани музичар за медијску област;

(6) професор солфеђа и музичке културе;

(7) професор музичке културе;

(8) професор музичког васпитања;

(9) дипломирани етномузиколог;

(10) дипломирани музичар педагог;

(11) дипломирани композитор;

(12) мастер теоретичар уметности (професионални статуси: музички педагог; етномузиколог; музиколог; музички теоретичар);

(13) мастер музички уметник (сви професионални статуси);

(14) мастер композитор.

2) Ликовна култура:

(1) професор ликовних уметности;

(2) дипломирани сликар – професор ликовне културе;

(3) академски сликар – ликовни педагог;

(4) дипломирани вајар – професор ликовне културе;

(5) академски вајар – ликовни педагог;

(6) дипломирани графички дизајнер – професор ликовне културе;

(7) академски графичар – ликовни педагог;

(8) дипломирани графичар – професор ликовне културе;

(9) дипломирани уметник фотографије – професор ликовне културе;

(10) дипломирани уметник нових ликовних медија – професор ликовне културе;

(11) дипломирани графичар визуелних комуникација – професор ликовне културе;

(12) професор или дипломирани историчар уметности;

(13) дипломирани сликар;

(14) дипломирани вајар;

(15) дипломирани графичар;

(16) дипломирани графички дизајнер;

(17) дипломирани архитекта унутрашње архитектуре;

(18) дипломирани сликар зидног сликарства;

(19) лице са завршеним факултетом ликовних уметности;

(20) лице са завршеним факултетом примењених уметности;

(21) мастер ликовни уметник (завршене основне академске студије из области ликовне уметности, односно, примењене уметности и дизајна);

(22) мастер примењени уметник (завршене основне академске студије из области ликовне уметности, односно, примењене уметности и дизајна);

(23) мастер конзерватор и рестауратор (завршене основне академске студије из области ликовне уметности, односно, примењене уметности и дизајна);

(24) мастер дизајнер (завршене основне академске студије из области ликовне уметности, односно, примењене уметности и дизајна);

(25) мастер историчар уметности (завршене основне академске студије из области историје уметности).

3) Културулогија:

(1) дипломирани продуцент у позоришту, радију и култури;

(2) дипломирани комуниколог;

(3) дипломирани културолог;

(4) дипломирани новинар/журналиста;

(5) мастер комуниколог;

(6) мастер културолог;

(7) мастер новинар/журналиста;

(8) дипломирани професор српског језика и књижевности;

(9) дипломирани класични филолог;

(10) професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност;

(11) професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик;

(12) професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу књижевност;

(13) професор српског језика и српске књижевности;

(14) професор српскохрватског језика са јужнословенским језицима;

(15) професор југословенске књижевности и српског језика;

(16) професор југословенске књижевности са страним језиком;

(17) професор српског језика и књижевности;

(18) професор српске књижевности и језика;

(19) професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу;

(20) професор југословенских књижевности;

(21) дипломирани филолог за књижевност и српски језик;

(22) дипломирани филолог за српски језик и књижевност;

(23) дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима;

(24) мастер класични филолог;

(25) мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност);

(26) мастер филолог (студијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност);

(27) мастер професор књижевности и језика (србиста);

(28) мастер професор књижевности и језика – компаратиста.

Лице које је стекло академско звање мастер из члана 3. став 1. тачка од 25) до 28) мора имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима Српски језик и књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са компаратистиком; Српска филологија: српски језик и књижевност; Србистика.

4) Продукција у култури и медијима:

(1) дипломирани продуцент у позоришту, радију и култури;

(2) дипломирани филмски и ТВ продуцент;

(3) дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник;

(4) дипломирани менаџер у култури и медијима;

(5) дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник – мастер.

5) Мултимедија:

(1) професор информатике, односно дипломирани информатичар;

(2) професор математике, односно дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика;

(3) дипломирани информатичар – професор информатике;

(4) дипломирани инжењер информатике, односно дипломирани инжењер рачунарства;

(5) дипломирани инжењер информационих технологија и система;

(6) дипломирани инжењер за информационе системе, одсеци за информационе системе и информационе системе и технологије;

(7) дипломирани професор информатике и математике;

(8) дипломирани професор математике и информатике;

(9) дипломирани професор технике и информатике;

(10) дипломирани професор информатике – мастер;

(11) дипломирани информатичар – мастер;

(12) мастер инжењер информационих технологија и система;

(13) мастер инжењер информационих технологија;

(14) мастер информатичар;

(15) мастер професор информатике и математике;

(16) мастер професор математике и информатике;

(17) мастер професор технике и информатике.

6) Увод у сценарио и драматургију:

(1) дипломирани драматург;

(2) дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник;

(3) дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник – мастер;

(4) дипломирани редитељ.

7) Сценарио и драматургија:

(1) дипломирани драматург;

(2) дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник;

(3) дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник – мастер;

(4) дипломирани редитељ.

8) Историја позоришта и филма:

(1) дипломирани историчар уметности;

(2) дипломирани историчар;

(3) дипломирани продуцент у позоришту, радију и култури;

(4) дипломирани редитељ;

(5) дипломирани филмски и ТВ продуцент;

(6) мастер историчар;

(7) мастер историчар уметности;

(8) дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник;

(9) дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник – мастер.

9) Сценографија:

(1) лице са завршеним факултетом примењених уметности;

(2) лице са завршеним факултетом ликовних уметности;

(3) дипломирани редитељ;

(4) дипломирани сценограф;

(5) дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник;

(6) дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник – мастер;

(7) дипломирани уметник сценског дизајна;

(8) дипломирани инжењер пејзажне архитектуре;

(9) дипломирани организатор сценског дизајна;

(10) дипломирани примењени уметник;

(11) дипломирани дизајнер;

(12) дипломирани ликовни уметник;

(13) мастер ликовни уметник;

(14) мастер примењени уметник;

(15) мастер дизајнер.

10) Глума:

(1) дипломирани глумац;

(2) дипломирани редитељ;

(3) дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник;

(4) дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник – мастер.

11) Режија:

(1) дипломирани редитељ;

(3) дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник;

(4) дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник – мастер.

12) Камера:

(1) драмски и аудиовизуелни уметник – сниматељ кинематографске слике;

(2) дипломирани редитељ;

(3) дипломирани сниматељ;

(4) дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник;

(5) дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник – мастер;

(6) дипломирани фотограф;

(7) лице са завршеним факултетом примењених уметности;

(8) мастер ликовни уметник.

13) Монтажа:

(1) дипломирани филмски и телевизијски монтажер;

(2) дипломирани редитељ;

(3) дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник;

(4) дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник – мастер.

Члан 4.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета за образовни профил сарадник у музичкој уметности може да изводи за:

1) Музичка уметност:

(1) академски музичар;

(2) дипломирани музичар (сви смерови);

(3) дипломирани музиколог;

(4) дипломирани музички педагог;

(5) дипломирани музичар за медијску област;

(6) професор солфеђа и музичке културе;

(7) професор музичке културе;

(8) професор музичког васпитања;

(9) дипломирани етномузиколог;

(10) дипломирани музичар педагог;

(11) дипломирани композитор;

(12) мастер теоретичар уметности (професионални статуси: музички педагог; етномузиколог; музиколог; музички теоретичар);

(13) мастер музички уметник (сви професионални статуси);

(14) мастер композитор.

2) Ликовна култура:

(1) професор ликовних уметности;

(2) дипломирани сликар – професор ликовне културе;

(3) академски сликар – ликовни педагог;

(4) дипломирани вајар – професор ликовне културе;

(5) академски вајар – ликовни педагог;

(6) дипломирани графички дизајнер – професор ликовне културе;

(7) академски графичар – ликовни педагог;

(8) дипломирани графичар – професор ликовне културе;

(9) дипломирани уметник фотографије – професор ликовне културе;

(10) дипломирани уметник нових ликовних медија – професор ликовне културе;

(11) дипломирани графичар визуелних комуникација – професор ликовне културе;

(12) професор или дипломирани историчар уметности;

(13) дипломирани сликар;

(14) дипломирани вајар;

(15) дипломирани графичар;

(16) дипломирани графички дизајнер;

(17) дипломирани архитекта унутрашње архитектуре;

(18) дипломирани сликар зидног сликарства;

(19) лице са завршеним факултетом ликовних уметности;

(20) лице са завршеним факултетом примењених уметности;

(21) мастер ликовни уметник (завршене основне академске студије из области ликовне уметности, односно, примењене уметности и дизајна);

(22) мастер примењени уметник (завршене основне академске студије из области ликовне уметности, односно, примењене уметности и дизајна);

(23) мастер конзерватор и рестауратор (завршене основне академске студије из области ликовне уметности, односно, примењене уметности и дизајна);

(24) мастер дизајнер (завршене основне академске студије из области ликовне уметности, односно, примењене уметности и дизајна);

(25) мастер историчар уметности (завршене основне академске студије из области историје уметности).

3) Културулогија:

(1) дипломирани продуцент у позоришту, радију и култури;

(2) дипломирани комуниколог;

(3) дипломирани културолог;

(4) дипломирани новинар/журналиста;

(5) мастер комуниколог;

(6) мастер културолог;

(7) мастер новинар/журналиста;

(8) дипломирани професор српског језика и књижевности;

(9) дипломирани класични филолог;

(10) професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност;

(11) професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик;

(12) професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу књижевност;

(13) професор српског језика и српске књижевности;

(14) професор српскохрватског језика са јужнословенским језицима;

(15) професор југословенске књижевности и српског језика;

(16) професор југословенске књижевности са страним језиком;

(17) професор српског језика и књижевности;

(18) професор српске књижевности и језика;

(19) професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу;

(20) професор југословенских књижевности;

(21) дипломирани филолог за књижевност и српски језик;

(22) дипломирани филолог за српски језик и књижевност;

(23) дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима;

(24) мастер класични филолог;

(25) мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност);

(26) мастер филолог (студијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност);

(27) мастер професор књижевности и језика (србиста);

(28) мастер професор књижевности и језика – компаратиста.

Лице које је стекло академско звање мастер из члана 3. став 1. тачка од 25) до 28) мора имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима Српски језик и књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са компаратистиком; Српска филологија: српски језик и књижевност; Србистика.

4) Продукција у култури и медијима:

(1) дипломирани продуцент у позоришту, радију и култури;

(2) дипломирани филмски и ТВ продуцент;

(3) дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник;

(4) дипломирани менаџер у култури и медијима;

(5) дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник – мастер.

5) Мултимедија:

(1) професор информатике, односно дипломирани информатичар;

(2) професор математике, односно дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика;

(3) дипломирани информатичар – професор информатике;

(4) дипломирани инжењер информатике, односно дипломирани инжењер рачунарства;

(5) дипломирани инжењер информационих технологија и система;

(6) дипломирани инжењер за информационе системе, одсеци за информационе системе и информационе системе и технологије;

(7) дипломирани професор информатике и математике;

(8) дипломирани професор математике и информатике;

(9) дипломирани професор технике и информатике;

(10) дипломирани професор информатике – мастер;

(11) дипломирани информатичар – мастер;

(12) мастер инжењер информационих технологија и система;

(13) мастер инжењер информационих технологија;

(14) мастер информатичар;

(15) мастер професор информатике и математике;

(16) мастер професор математике и информатике;

(17) мастер професор технике и информатике.

6) Увод у сценарио и драматургију:

(1) дипломирани драматург;

(2) дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник;

(3) дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник – мастер;

(4) дипломирани редитељ.

7) Сценарио и драматургија:

(1) дипломирани драматург;

(2) дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник;

(3) дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник – мастер;

(4) дипломирани редитељ.

8) Основе солфеђа:

(1) дипломирани музичар, усмерење музички педагог;

(2) дипломирани музички педагог;

(3) дипломирани музичар – педагог;

(4) професор солфеђа;

(5) професор музичке културе;

(6) професор музичког васпитања;

(7) професор солфеђа и музичке културе;

(8) дипломирани музичар (сви смерови);

(9) дипломирани композитор;

(10) мастер теоретичар уметности (професионални статуси: музички педагог; музички теоретичар);

(11) мастер музички уметник (сви професионални статуси);

(12) мастер композитор.

9) Основе теорије музике:

(1) дипломирани музичар, усмерење музички педагог;

(2) дипломирани музички педагог;

(3) дипломирани музичар – педагог;

(4) професор солфеђа;

(5) професор музичке културе;

(6) професор музичког васпитања;

(7) професор солфеђа и музичке културе;

(8) дипломирани музичар (сви смерови);

(9) дипломирани композитор;

(10) мастер теоретичар уметности (професионални статуси: музички педагог; музички теоретичар);

(11) мастер музички уметник (сви професионални статуси);

(12) мастер композитор.

10) Клавијатура:

(1) дипломирани музичар, усмерење пијаниста;

(2) дипломирани музичар – пијаниста;

(3) дипломирани музичар, усмерење музички педагог;

(4) дипломирани музички педагог;

(5) дипломирани музичар – педагог;

(6) дипломирани композитор;

(7) мастер музички уметник, професионални статус – клавириста;

(8) мастер теоретичар уметности (професионални статуси: музички педагог, музички теоретичар);

(9) мастер композитор.

11) Певање популарне музике:

(1) дипломирани музичар (сви смерови);

(2) дипломирани музичар, усмерење музички педагог, композитор или диригент;

(3) дипломирани музички педагог;

(4) дипломирани музичар – педагог;

(5) професор солфеђа и музичке културе;

(6) професор солфеђа;

(7) професор музичке културе;

(8) дипломирани композитор;

(9) дипломирани диригент;

(10) мастер музички уметник (сви професионални статуси);

(11) мастер теоретичар уметности, професионални статус – музички педагог или музички теоретичар;

(12) мастер композитор;

(13) мастер музички уметник, професионални статус – диригент.

Лице из ове тачке треба да има завршену средњу музичку школу, одсек за џез певање или соло певање.

12) Примењена музика:

(1) дипломирани композитор;

(2) мастер музички уметник – композитор;

(3) дипломирани дизајнер звука;

(4) дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник из области снимања и дизајна звука.

13) Снимање и обрада звука:

(1) дипломирани дизајнер звука;

(2) дипломирани сниматељ и дизајнер звука;

(3) дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник;

(4) дипломирани композитор;

(5) мастер драмски и аудиовизуелни уметник;

(6) мастер композитор.

14) Основи снимања музике:

(1) дипломирани дизајнер звука;

(2) дипломирани сниматељ и дизајнер звука;

(3) дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник;

(4) дипломирани композитор;

(5) мастер драмски и аудиовизуелни уметник;

(6) мастер композитор.

Члан 5.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета за образовни профил новинар сарадник може да изводи за:

1) Музичка уметност:

(1) академски музичар;

(2) дипломирани музичар (сви смерови);

(3) дипломирани музиколог;

(4) дипломирани музички педагог;

(5) дипломирани музичар за медијску област;

(6) професор солфеђа и музичке културе;

(7) професор музичке културе;

(8) професор музичког васпитања;

(9) дипломирани етномузиколог;

(10) дипломирани музичар педагог;

(11) дипломирани композитор;

(12) мастер теоретичар уметности (професионални статуси: музички педагог; етномузиколог; музиколог; музички теоретичар);

(13) мастер музички уметник (сви професионални статуси);

(14) мастер композитор.

2) Ликовна култура:

(1) професор ликовних уметности;

(2) дипломирани сликар – професор ликовне културе;

(3) академски сликар – ликовни педагог;

(4) дипломирани вајар – професор ликовне културе;

(5) академски вајар – ликовни педагог;

(6) дипломирани графички дизајнер – професор ликовне културе;

(7) академски графичар – ликовни педагог;

(8) дипломирани графичар – професор ликовне културе;

(9) дипломирани уметник фотографије – професор ликовне културе;

(10) дипломирани уметник нових ликовних медија – професор ликовне културе;

(11) дипломирани графичар визуелних комуникација – професор ликовне културе;

(12) професор или дипломирани историчар уметности;

(13) дипломирани сликар;

(14) дипломирани вајар;

(15) дипломирани графичар;

(16) дипломирани графички дизајнер;

(17) дипломирани архитекта унутрашње архитектуре;

(18) дипломирани сликар зидног сликарства;

(19) лице са завршеним факултетом ликовних уметности;

(20) лице са завршеним факултетом примењених уметности;

(21) мастер ликовни уметник (завршене основне академске студије из области ликовне уметности, односно, примењене уметности и дизајна);

(22) мастер примењени уметник (завршене основне академске студије из области ликовне уметности, односно, примењене уметности и дизајна);

(23) мастер конзерватор и рестауратор (завршене основне академске студије из области ликовне уметности, односно, примењене уметности и дизајна);

(24) мастер дизајнер (завршене основне академске студије из области ликовне уметности, односно, примењене уметности и дизајна);

(25) мастер историчар уметности (завршене основне академске студије из области историје уметности).

3) Културулогија:

(1) дипломирани продуцент у позоришту, радију и култури;

(2) дипломирани комуниколог;

(3) дипломирани културолог;

(4) дипломирани новинар/журналиста;

(5) мастер комуниколог;

(6) мастер културолог;

(7) мастер новинар/журналиста;

(8) дипломирани професор српског језика и књижевности;

(9) дипломирани класични филолог;

(10) професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност;

(11) професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик;

(12) професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу књижевност;

(13) професор српског језика и српске књижевности;

(14) професор српскохрватског језика са јужнословенским језицима;

(15) професор југословенске књижевности и српског језика;

(16) професор југословенске књижевности са страним језиком;

(17) професор српског језика и књижевности;

(18) професор српске књижевности и језика;

(19) професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу;

(20) професор југословенских књижевности;

(21) дипломирани филолог за књижевност и српски језик;

(22) дипломирани филолог за српски језик и књижевност;

(23) дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима;

(24) мастер класични филолог;

(25) мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност);

(26) мастер филолог (студијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност);

(27) мастер професор књижевности и језика (србиста);

(28) мастер професор књижевности и језика – компаратиста.

Лице које је стекло академско звање мастер из члана 3. став 1. тачка од 25) до 28) мора имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима Српски језик и књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са компаратистиком; Српска филологија: српски језик и књижевност; Србистика.

4) Продукција у култури и медијима:

(1) дипломирани продуцент у позоришту, радију и култури;

(2) дипломирани филмски и ТВ продуцент;

(3) дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник;

(4) дипломирани менаџер у култури и медијима;

(5) дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник – мастер.

5) Мултимедија:

(1) професор информатике, односно дипломирани информатичар;

(2) професор математике, односно дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика;

(3) дипломирани информатичар – професор информатике;

(4) дипломирани инжењер информатике, односно дипломирани инжењер рачунарства;

(5) дипломирани инжењер информационих технологија и система;

(6) дипломирани инжењер за информационе системе, одсеци за информационе системе и информационе системе и технологије;

(7) дипломирани професор информатике и математике;

(8) дипломирани професор математике и информатике;

(9) дипломирани професор технике и информатике;

(10) дипломирани професор информатике – мастер;

(11) дипломирани информатичар – мастер;

(12) мастер инжењер информационих технологија и система;

(13) мастер инжењер информационих технологија;

(14) мастер информатичар;

(15) мастер професор информатике и математике;

(16) мастер професор математике и информатике;

(17) мастер професор технике и информатике.

6) Увод у сценарио и драматургију:

(1) дипломирани драматург;

(2) дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник;

(3) дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник – мастер;

(4) дипломирани редитељ.

7) Сценарио и драматургија:

(1) дипломирани драматург;

(2) дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник;

(3) дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник – мастер;

(4) дипломирани редитељ.

8) Историја медија:

(1) дипломирани историчар уметности;

(2) дипломирани историчар;

(3) дипломирани продуцент у позоришту, радију и култури;

(4) дипломирани филмски и ТВ продуцент;

(5) дипломирани теоретичар – уметност и медији;

(6) мастер историчар;

(7) мастер историчар уметности;

(8) дипломирани новинар;

(9) мастер новинарства.

9) Увод у новинарство

Новинарска етика

Новинарски жанрови

Новинарство:

(1) дипломирани новинар;

(2) дипломирани новинар/журналиста;

(3) мастер новинар/журналиста.

10) Основе комуникологије:

(1) дипломирани новинар;

(2) дипломирани комуниколог;

(3) мастер комуникологије;

(4) професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност;

(5) професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик;

(6) професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу књижевност;

(7) професор српског језика и српске књижевности;

(8) професор српскохрватског језика са јужнословенским језицима;

(9) професор југословенске књижевности и српског језика;

(10) професор југословенске књижевности са страним језиком;

(11) професор српског језика и књижевности;

(12) професор српске књижевности и језика;

(13) професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу;

(14) професор југословенских књижевности;

(15) дипломирани филолог за књижевност и српски језик;

(16) дипломирани филолог за српски језик и књижевност;

(17) дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима;

(18) мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност);

(19) мастер филолог (студијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност);

(20) мастер професор књижевности и језика (србиста);

(21) мастер професор књижевности и језика – компаратиста.

Лице из подтач. (4)–(21) мора да има положен испит из предмета Комуникологија/Увод у комуникологију I/Увод у комуникологију II.

Лице из подтач. (18)–(21) које је стекло академско звање мастер мора да има претходно завршене основне академске студије на студијским програмима Српски језик и књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са компаратистиком; Српска филологија: српски језик и књижевност; Србистика.

11) Стилистика:

(1) професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност;

(2) професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик;

(3) професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу књижевност;

(4) професор српског језика и српске књижевности;

(5) професор српскохрватског језика са јужнословенским језицима;

(6) професор југословенске књижевности и српског језика;

(7) професор југословенске књижевности са страним језиком;

(8) професор српског језика и књижевности;

(9) професор српске књижевности и језика;

(10) професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу;

(11) професор југословенских књижевности;

(12) дипломирани филолог за књижевност и српски језик;

(13) дипломирани филолог за српски језик и књижевност;

(14) дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима;

(15) мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност);

(16) мастер филолог (студијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност);

(17) мастер професор књижевности и језика (србиста);

(18) мастер професор књижевности и језика – компаратиста.

Лице из подтач. (15)–(18) које је стекло академско звање мастер мора да има претходно завршене основне академске студије на студијским програмима Српски језик и књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са компаратистиком; Српска филологија: српски језик и књижевност; Србистика.

12) Односи са јавношћу:

(1) дипломирани новинар;

(2) дипломирани продуцент у позоришту, радију и култури;

(3) дипломирани новинар/журналиста;

(4) мастер новинар/журналиста;

(5) мастер комуниколог;

(6) дипломирани теоретичар – уметност и медији;

(7) дипломирани економиста.

Члан 6.

Даном почетка примене овог правилника престају да важе:

1) Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил сарадник у драмској уметности („Службени гласник Републике Србије – Просветни гласник”, број 10/10);

2) Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил сарадник у музичкој уметности („Службени гласник Републике Србије – Просветни гласник”, број 10/10);

3) Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил новинар сарадник („Службени гласник Републике Србије – Просветни гласник”, број 10/10).

Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, а примењује се од школске 2021/2022. године.

Број 110-00-361/3/2020-03

У Београду, 18. јануара 2021. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.