5562

На основу члана 8. став 1. Закона о Народној скупштини („Службени гласник РС”, број 9/10) и члана 194. став 2. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, број 20/12 – пречишћен текст),

Народна скупштина Републике Србије, на Другој седници Другог редовног заседања у 2015. години, одржаној 3. новембра 2015. године, донела је

АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ

одредаба чл. 27, 28, 40. и 71. Закона о порезу на добит предузећа („Службени гласник РС”, бр. 25/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 84/04 и 18/10) и члана 41. став 3. Закона о пореском поступку и пореској
администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02 – исправка, 23/03 – исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закон, 62/06 – др. закон и 61/07)

Законом о порезу на добит предузећа („Службени гласник РС”, бр. 25/01, 80/02, 84/02 – др. закон, 43/03, 84/04, 18/10 – у даљем тексту: Закон) чл. 27, 28. 40. и 71, капиталним добитком сматра се приход који обвезник оствари продајом, односно другим преносом уз накнаду: непокретности; права индустријске својине; удела у капиталу правних лица и акција и осталих хартија од вредности, које у складу са МРС, односно МСФИ представљају дугорочне финансијске пласмане, осим обвезница издатих у складу са прописима којима се уређује измирење обавезе Републике по основу зајма за привредни развој, девизне штедње грађана и дужничких хартија од вредности чији је издавалац, у складу са законом, Република, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе или Народна банка Србије.

Капиталним добитком сматра се и приход који оствари нерезидентни обвезник од продаје имовине из става 1. тач. 1), 3) и 4) члана 27. Закона, као и од продаје непокретности на територији Републике коју није користио за обављање делатности.

Капитални добитак представља разлику између продајне цене имовине и њене набавне цене (ст. 1. и 2. члана 27. Закона).

Код хартија од вредности којима се тргује на организованом тржишту, у смислу закона којим се уређује тржиште хартија од вредности и других финансијских инструмената, набавна цена јесте цена коју обвезник документује као стварно плаћену, а ако не поседује одговарајућу документацију – најнижа тржишна цена остварена на организованом тржишту у периоду од годину дана који претходи продаји те хартије од вредности или у периоду трговања, уколико се трговало краће од годину дана.

Код хартија од вредности прибављених путем оснивачког улога или повећањем оснивачког улога, набавну цену чини тржишна цена која је важила на организованом тржишту на дан уноса улога или уколико таква цена није била формирана, номинална вредност хартије од вредности на дан уноса улога.

Набавна цена удела у капиталу правних лица и права индустријске својине јесте цена коју обвезник документује као стварно плаћену. Набавна цена удела у капиталу правних лица и права индустријске својине, стечених путем оснивачког улога или повећањем оснивачког улога јесте тржишна цена на дан уноса улога.

Капитални добитак укључује се у опорезиву добит у износу одређеном на начин из чл. 27. до 29. Закона.

На приходе које оствари нерезидентно правно лице од резидентног правног лица, другог нерезидентног правног лица, физичког лица, нерезидентног или резидентног или од отвореног инвестиционог фонда, на територији Републике, по основу капиталних добитака насталих у складу са одредбама чл. 27. до 29. Закона, обрачунава се и плаћа порез по решењу по стопи од 20% ако међународним уговором о избегавању двоструког опорезивања није друкчије уређено.

Код обрачуна пореза по одбитку на приходе нерезидента, исплатилац прихода примењује одредбе уговора о избегавању двоструког опорезивања, под условом да нерезидент докаже статус резидента државе са којом је Република закључила уговор о избегавању двоструког опорезивања и да је нерезидент стварни власник прихода.

Порез по одбитку на приходе из члана 40. ст. 1, 2, 3. и 12. Закона за сваког обвезника и за сваки појединачно остварени, односно исплаћени приход исплатилац обрачунава, обуставља и уплаћује на прописане рачуне на дан када је приход остварен, односно исплаћен.

Када правно лице (резидентно, односно нерезидентно) врши унос имовине као неновчани улог (нпр. акције) и врши повећање основног капитала у свом зависном резидентном правном лицу и повећава вредност свог удела у том правном лицу, одредбе члана 27. Закона треба разумети тако да је извршен пренос имовине уз накнаду. Уколико постоји разлика између вредности по којој је обвезник стекао предметну имовину и вредности по којој је та имовина евидентирана у пословним књигама зависног правног лица, сматра се да је дошло до капиталног добитка у смислу члана 27. Закона.

Обвезник пореза по одбитку у складу са чланом 40. став 1. Закона је нерезидентно правно лице, а у смислу одредбе члана 71. став 1. Закона, резидентно правно лице је дужно да обрачуна и плати предметни порез (у име и за рачун нерезидентног обвезника) по стопи од 20%, уколико међународним уговором о избегавању двоструког опорезивања није друкчије уређено (страно нерезидентно правно лице је регистровано као приватно предузеће са ограниченом одговорношћу у Холандским Антилима).

Ово аутентично тумачење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

РС број 40

У Београду, 3. новембра 2015. године

Народна скупштина Републике Србије

Председник,

Маја Гојковић, с.р.