4146

На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14 и 83/18) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о изради Просторног плана подручја посебне намене Националног фудбалског стадиона

1. Приступа се изради Просторног плана подручја посебне намене Националног фудбалског стадиона (у даљем тексту: Просторни план).

2. Оквирна граница Просторног плана обухвата део катастарске општине Сурчин. Оквирна граница обухвата Просторног плана дата је у Прилогу – Графички приказ оквирне границе обухвата Просторног плана, који је одштампан уз ову одлуку и чини њен саставни део.

Коначна граница обухвата Просторног плана биће дефинисана Нацртом Просторног плана.

3. Услови и смернице планских документа вишег реда и развојних стратегија за израду Просторног плана, садржани су у:

1) Закону о Просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени гласник РС”, број 88/10), којим се дефинише да ће за просторни развој Републике Србије од значаја бити и карактеристичне целине и објекти апсолутног или релативног идентитета који се препознају, афирмишу или идентификују на регионалном, националном или међународном нивоу, као што су објекти социјалне инфраструктуре од националног значаја (здравство, високо школство, култура, спорт);

2) Регионалном просторном плану административног подручја града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 10/04, 57/09, 38/11 и 86/18), којим је дефинисано да ће се на основу изложеног позиционирања града Београда у ширем регионалном оквиру, концепција његовог просторног развоја заснивати на спортској инфраструктури и традицији које и данас представљају један од највиталнијих сегмената града Београда. Концепција плана у области спорта и рекреације заснована је на стратешком опредељењу да се првенствено сачувају и ревитализују постојећи спортски објекти, а затим да се плански граде нови објекти у функцији рекреативног, врхунског и школског спорта;

3) Стратегији развоја спорта у Републици Србији за период 2014–2018. године („Службени гласник РС”, број 1/15) којом се дефинише да улога јавних власти у Републици Србији (државе, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе) јесте да омогући и подржи остваривање социјалних функција спорта. Сви органи јавне власти треба да развију реципрочну сарадњу са спортским покретом, у циљу промоције вредности спорта и користи које даје, полазећи од тога да је њихова улога првенствено комплементарна активностима спортског покрета. Блиска сарадња јавних власти свих нивоа са невладиним спортским организацијама од суштинског је значаја за остваривање улоге спорта у друштву.

Израда Просторног плана заснива се на планској, студијској, техничкој и другој документацији, резултатима досадашњих истраживања и важећим документима у Републици Србији.

Према евиденцији Републичког геодетског завода за подручје предметног Просторног плана доступни су подаци у бази Дигиталног катастарског плана.

4. Планирање, коришћење, уређење и заштита простора заснива се на принципима уређења и коришћења простора утврђеним чланом 3. Закона о планирању и изградњи.

5. Визија и дугорочни циљ развоја и доношења Просторног плана јесте реализација Националног фудбалског стадиона који би био мултифункцоналног карактера и омогућавао организовање међународних утакмица највишег значаја, у условима одрживог развоја планског подручја.

6. Концептуални оквир планирања, коришћења и уређења планског подручја заснива се на реализацији плана изградње Националног фудбалског стадиона, који ће бити од стратешког значаја за развој спорта и спортске инфарструктуре у Републици Србији.

Просторни план ће садржати детаљну разраду, као и правила уређења, грађења и коришћења подручја.

7. Рок за израду Нацрта Просторног плана је девет месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

8. Оквирна процена средстава за израду Просторног плана, која обезбеђује Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, износи 23.600.000 динара са ПДВ-ом.

9. Носилац израде Просторног плана је министарство надлежно за послове просторног планирања, у складу са чланом 47. став 1. Закона о планирању и изградњи.

Носилац израде Просторног плана дужан је да обезбеди прибављање мишљења, услова и сагласности надлежних органа и организација прописаних законом, као и да обезбеди сарадњу и усаглашавање ставова са свим релевантним субјектима планирања.

10. Органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, у фази израде или измене планских докумената, дужни су да на захтев носиоца израдe Просторног плана, у року утврђеном Законом о планирању и изградњи, доставе све тражене податке без накнаде.

Овлашћени органи из става 1. ове тачке уступиће, на захтев надлежног министарства, постојеће копије топографског и катастарског плана, односно дигиталне записе, односно катастар подземних инсталација, као и ортофото снимке, у року утврђеном Законом о планирању и изградњи без накнаде.

11. Нацрт Просторног плана биће изложен на јавни увид у трајању од 30 дана у седишту јединице локалне самоуправе која је у обухвату Просторног плана.

12. Одлука о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене Националног фудбалског стадиона на животну средину („Службени гласник РС”, број 74/18), чини саставни део ове одлуке.

13. Број примерака Просторног плана биће утврђен посебним актом Владе којим се утврђује Просторни план.

14. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 350-10737/2018

У Београду, 8. новембра 2018. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.