210

На основу члана 12а став 3. Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, бр. 24/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 62/06, 65/06 – исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – УС, 93/12, 114/12 – УС, 47/13, 48/13 – исправка, 108/13, 57/14, 68/14 – др. закон, 112/15, 113/17, 95/18 и 86/19),

Влада објављује

УСКЛАЂЕНЕ ДИНАРСКЕ НЕОПОРЕЗИВЕ ИЗНОСЕ

пореза на доходак грађана из члана 9. став 1. тач. 9), 12), 13), 29), 30) и 31), члана 18. став 1. тач. 1), 2), 5), 7), 8), 9) и 9а), члана 21а став 2, члана 83. став 4. тачка 1) и члана 85. став 1. тачка 11) Закона о порезу на доходак грађана годишњим индексом потрошачких цена у 2019. години

1. Усклађени динарски неопорезиви износи пореза на доходак грађана из члана 9. став 1. тач. 9), 12), 13), 29), 30) и 31), члана 18. став 1. тач. 1), 2), 5), 7), 8), 9) и 9а), члана 21а став 2, члана 83. став 4. тачка 1) и члана 85. став 1. тачка 11) Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, бр. 24/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 62/06, 65/06 – исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – УС, 93/12, 114/12 – УС, 47/13, 48/13 – исправка, 108/13, 57/14, 68/14 – др. закон, 112/15, 113/17, 95/18 и 86/19) су:

усклађени динарски неопорезиви износи

1) у члану 9. став 1:

– помоћ коју у случају смрти запосленог или пензионисаног запосленог, послодавац исплаћује члану његове породице – тачка 9)

69.789

– стипендије и кредити ученика и студената – тачка 12)

30.570

– накнада за исхрану – хранарина коју спортистима аматерима исплаћују аматерски спортски клубови, у складу са законом којим се уређује спорт – тачка 13)

9.970

– накнада за рад чланова изборних комисија, бирачких и гласачких одбора и за рад на попису становништва – тачка 29)

5.353

– новчанa помоћ физичким лицима која нису запослена код даваоца – тачка 30)

13.248

– накнада трошкова боравка физичким лицима која учествују у програмима Европске уније и других међународних организација – тачка 31)

101.900

2) у члану 18. став 1:

– накнада документованих трошкова превоза за долазак и одлазак са рада – тачка 1)

3.988

– дневница за службено путовање у земљи – тачка 2)

2.394

– накнада превоза на службеном путовању – тачка 5)

6.980

– солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове породице – тачка 7)

39.881

– поклон деци запослених, старости до 15 година, поводом Нове године и Божића – тачка 8)

9.970

– јубиларна награда запосленима, у складу са законом који уређује рад – тачка 9)

19.939

– помоћ у случају смрти члана породице запосленог – тачка 9а)

69.789

3) у члану 21а став 2:

– премија за добровољно здравствено осигурање и пензијски допринос у добровољни пензијски фонд

5.984

4) у члану 83. став 4:

– појединачно остварен добитак – тачка 1)

101.900

5) у члану 85. став 1:

– награде и друга слична давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца – тачка 11)

13.248

2. Усклађени динарски неопорезиви износи пореза на доходак грађана из тачке 1. примењују се од 1. фебруара 2020. године.

05 број 43-409/2020

У Београду, 21. јануара 2020. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.