364

На основу члана 56б став 6. Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18 и 72/19),

Влада објављује

УСКЛАЂЕНЕ ДИНАРСКЕ ИЗНОСЕ

из члана 56б став 2. тачка 1) и став 3. Закона о порезу на додату вредност

1. Динарски износи из члана 56б став 2. тачка 1) и став 3. Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18 и 72/19) усклађени годишњим индексом потрошачких цена у 2019. години су:

усклађени

динарски износи

1) из члана 56б став 2. тачка 1):

– укупан нето приход родитеља, односно старатеља бебе у години која претходи години у којој се подноси захтев за рефундацију ПДВ за куповину хране и опреме за бебе, остварен у износу мањем од:

– укупна имовина родитеља, односно старатеља бебе на коју се плаћа порез на имовину у складу са прописима којима се уређују порези на имовину мања од:

1.101.575,88

26.850.911,72

2) из члана 56б став 3:

– право на рефундацију ПДВ за куповину хране и опреме за бебе, за бебу старости до две године, може се остварити до износа од:

– у првој години старости бебе до:

– у другој години старости бебе до:

80.323,24

45.898,99

34.424,25

2. Усклађени динарски износи из тачке 1. примењују се од наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 43-565/2020

У Београду, 30. јануара 2020. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.