401

На основу члана 8. став 1. Закона о Народној скупштини („Службени гласник РС”, број 9/10) и члана 194. став 2. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, број 20/12 – пречишћен текст),

Народна скупштина Републике Србије, на седници Двадесет првог ванредног заседања у Једанаестом сазиву, одржаној 4. фебруара 2020. године, донела је

АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊE

одредбе члана 48. став 6. Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС”, бр. 106/15, 106/16 – аутентично тумачење, 113/17 – аутентично тумачење и 54/19)

Одредба члана 48. став 6. Закона о извршењу и обезбеђењу гласи:

„Када извршног повериоца у извршном поступку заступа адвокат, наплата досуђених судских трошкова и трошкова извршења извршиће се на рачун адвоката и без уговора о преносу потраживања, на основу по закону овереног пуномоћја којим га је извршни поверилац овластио да наплату трошкова поступка захтева и прими на свој рачун”.

Ову одредбу треба разумети тако да адвокату није потребно оверено пуномоћје да би примио судске трошкове и трошкове извршења на свој рачун, осим ако закон којим се уређује судски поступак у којем је настала извршна исправа захтева оверу пуномоћја.

Ово аутентично тумачење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

РС број 3

У Београду, 4. фебруара 2020. године

Народна скупштина Републике Србије

Председник,

Маја Гојковић, с.р.