765

На основу члана 8. став 1. Закона о Народној скупштини („Службени гласник РС”, број 9/10) и члана 194. став 2. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, број 20/12 – пречишћен текст),

Народна скупштина Републике Србије на седници Двадесет седмог ванредног заседања у Једанаестом сазиву, одржаној 27. фебруара 2020. године, донела је

АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊE

одредбе члана 40. став 5. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11 и 12/20)

Одредба члана 40. став 5. Закона о локалним изборима гласи:

„Политичке странке националних мањина и коалиције политичких странака националних мањина учествују у расподели мандата и кад су добиле мање од 3% гласова од укупног броја бирача који су гласали, при чему се приликом расподеле мандата применом система највећег количника, количници свих изборних листа политичких странака националних мањина и коалиција политичких странака националних мањина увећавају за 35%.”.

Ову одредбу треба разумети тако да се правило по којем се количници изборних листа политичких странака националних мањина и коалиција политичких странака националних мањина увећавају за 35% односи само на листе оних политичких странака националних мањина и коалиција политичких странака националних мањина којe су добиле мање од 3% гласова.

Ово аутентично тумачење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

РС број 16

У Београду, 27. фебруара 2020. године

Народна скупштина Републике Србије

Председник,

Маја Гојковић, с.р.