992

На основу члана 11. став 3. Закона о хемикалијама („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15),

Министар заштите животне средине доноси

ПРАВИЛНИК

о Списку класификованих супстанци

Члан 1.

Овим правилником утврђује се Списак класификованих супстанци.

Списак из става 1. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 2.

Списак класификованих супстанци садржи:

1) Увод у Списак класификованих супстанци,

2) Табелу 1. ‒ Списак класификованих супстанци.

Члан 3.

Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о Списку класификованих сусптанци („Службени гласник РСˮ, број 19/19).

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ, а примењује се од 1. октобра 2020. године.

Број 110-00-00109/2019-03

У Београду, 10. фебруара 2020. године

Министар,

Горан Триван, с.р.

СПИСАК КЛАСИФИКОВАНИХ СУПСТАНЦИ

1. Увод у Списак класификованих супстанци

1.1. Подаци о класификованим супстанцама

1.1.1. Нумерисање и идентификација класификоване супстанце

1.1.1.1. Индекс број

Индекс број је идентификациони број супстанце којим је свака супстанца у Списку класификованих супстанци нумерисана на основу атомског броја елемента који у највећој мери одређује својства те супстанце. Органске супстанце су, због своје разноврсности, разврстане у групе супстанци. Индекс број за сваку класификовану супстанцу дат је у облику низа цифара типа: АBC-RST-VW-Y. Део низа цифара ABC означава атомски број елемента или органске функционалне групе у молекулу која у највећој мери одређује својства те супстанце. Део низа цифара RST означава редни број супстанце у тој ABC групи класификованих супстанци. Део низа цифара VW означава облик у коме се супстанца производи или ставља у промет. Цифра Y је контролни број који се израчунава према десетоцифреној ISBN методи.

1.1.1.2. Хемијски назив

Као хемијски назив класификоване супстанце, кад год је могуће, користи се назив према IUPAC номенклатури (International Union of Pure and Applied Chemistry – Међународна унија за чисту и примењену хемију). За супстанце наведене у EINECS, ELINCS или NLP листи користе се називи из тих листа. У неким случајевима, користи се и уобичајени назив супстанце, односно генерички назив (међународни незаштићени назив) супстанце који је предложила или прихватила Међународна организација за стандардизацију (International Organization for Standardization – ISO), као и синоними. За средства за заштиту биља и биоцидне производе, кад год је могуће, користи се ISO назив.

У Списку класификованих супстанци не наводе се називи нечистоћа, адитива и других састојака малог удела, осим ако доприносе класификацији супстанце.

На етикети супстанце која је наведена у Списку класификованих супстанци наводи се хемијски назив из овог списка. За одређене супстанце, поред хемијског назива, у Списку класификованих супстанци, у правоуганим заградама, дате су и додатне информације које није неопходно наводити на етикети.

Ако је поред хемијског назива супстанце у Списку класификованих супстанци дат и проценат нечистоћа у облику текста: „(садржи ≥ xx% нечистоћа)ˮ, текст у загради сматра се делом назива и наводи се на етикети.

За неке супстанце у Списку класификованих супстанци наведен је специфичaн проценат чистоће. Супстанце које имају виши проценат активне материје него што је специфичaн проценат чистоће наведен у овом списку (нпр. органски пероксиди), и као такве нису наведене у Списку класификованих супстанци, могу да имају друга опасна својства (нпр. експлозивна) и класификују се и обележавају у складу с тим.

Ако су специфичне граничне концентрације дате у Списку класификованих супстанци, оне се примењују само на супстанцу наведену под тим индекс бројем у Табели 1. У случају да je за супстанцу (или смешу) под одређеним индекс бројем наведен специфичaн проценат чистоће, специфичне граничне концентрације се примењују само на ту супстанцу (са специфичним процентом чистоће из Списка класификованих супстанци), а не на чисту супстанцу.

1.1.1.3. ЕС број

EC број, т.ј. EINECS, ELINCS или NLP број је званични идентификациони број супстанце у Европској унији.

EINECS број је идентификациони број који је додељен свакој супстанци унесеној у Европски инвентар постојећих хемијских супстанци (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances – EINECS).

ELINCS број је идентификациони број који је додељен свакој супстанци која је прошла поступак нотификације и унесена је у Европску листу нотификованих хемијских супстанци (Europeаn List of Notified Chemical Substances – ELINCS).

NLP број је идентификациони број који је додељен свакој супстанци која је у Европској унији на NLP листи (no-longer polymers – NLP).

EC број je дат у облику низа од седам цифара типа: XXX-XXX-X. EC бројеви започињу EINECS бројевима, и то од броја 200-001-8, затим следе ELINCS бројеви почевши од броја 400-010-9 и NLP бројеви почевши од броја 500-001-0.

1.1.1.4. CAS број

CAS број је идентификациони број који је додељен свакој појединачној супстанци која је публикована у научној литератури и унета у CAS регистар (Chemical Abstract Service – CAS). CAS број за aнхидроване и хидратисане облике супстанце може бити различит, док се EINECS број односи и на aнхидроване и на хидратисане облике супстанце. У Списку класификованих супстанци наведени су само CAS бројеви за анхидровани облик супстанце и стога наведени CAS бројеви не идентификују супстанцу прецизно као EINECS број.

1.1.1.5. Групе супстанци

Групе супстанци могу бити укључене у Списак класификованих супстанци под једним индекс бројем. У том случају, класификација и обележавање из овог списка примењују се на све супстанце обухваћене тим индекс бројем.

У неким случајевима, појединачна супстанца из групе супстанци може се додатно класификовати и обележити. Тада је појединачна супстанца наведена под одређеним индекс бројем, а група супстанци је наведена под другим индекс бројем са назнаком: „сa изузетком оних наведених на другом месту у овој табелиˮ.

Појединачна супстанца, у неким случајевима, може бити укључена у две или више група супстанци. У тим случајевима, класификација појединачне супстанце зависи од класификације тих група супстанци, односно када је за две или више група супстанци у које је укључена појединачна супстанца дата различита класификација, за класификацију појединачне супстанце примењује се најстрожа класификација.

За соли, класификација и обележавање из Списка класификованих супстанци односи се и на анхидровани и на хидратисани облик соли, осим ако другачије није наведено.

EC или CAS бројеви не наводе се за групе супстанци које садрже више од четири појединачне супстанце.

1.1.2. Информације у вези са класификацијом и обележавањем супстанци наведених у Табели 1.

1.1.2.1. Класификација

1.1.2.1.1. Класа и категорија опасности

Класификација према критеријумима из прописа којим се уређује класификација и обележавање хемикалија дата је у облику скраћенице за одговарајућу класу опасности и категорију/подкласу/тип у оквиру те класе опасности. Класе опасности и њихове скраћенице са назнаком категорије су:

Класа опасности

Скраћеница

Експлозиви

Нест. експл.

Експл. 1.1

Експл. 1.2

Експл. 1.3

Експл. 1.4

Експл. 1.5

Експл. 1.6

Запаљиви гасови

Зап. гас. 1

Зап. гас. 2

Хем. нестаб. гас А

Хем. нестаб. гас Б

Аеросоли

Аеросол 1

Аеросол 2

Аеросол 3

Оксидујући гасови

Оксид. гас. 1

Гасови под притиском

Гас. под прит.1

Запаљиве течности

Зап. теч. 1

Зап. теч. 2

Зап. теч. 3

Запаљиве чврсте супстанце и смеше

Зап. чврст. 1

Зап. чврст. 2

Самореактивне супстанце или смеше

Самореакт. А

Самореакт. Б

Самореакт. Ц

Самореакт. Д

Самореакт. Е

Самореакт. Ф

Самореакт. Г

Самозапаљиве течности

Самозап. теч. 1

Самозапаљиве чврсте супстанце и смеше

Самозап. чврст. 1

Самозагревајуће супстанце или смеше

Самозагр. 1

Самозагр. 2

Супстанце или смеше које у контакту са водом ослобађају запаљиве гасове

Конт. са водом зап. гас. 1

Конт. са водом зап. гас. 2

Конт. са водом зап. гас. 3

Оксидујуће течности

Оксид. теч. 1

Оксид. теч. 2

Оксид. теч. 3

Оксидујуће чврсте супстанце и смеше

Оксид. чврст. 1

Оксид. чврст. 2

Оксид. чврст. 3

Органски пероксиди

Орган. перокс. А

Орган. перокс. Б

Орган. перокс. Ц, Д

Орган. перокс. Е, Ф

Орган. перокс. Г

Супстанце и смеше корозивне за метале

Kор. мет. 1

Акутна токсичност

Ак. токс. 1

Ак. токс. 2

Ак. токс. 3

Ак. токс. 4

Корозија коже/иритација коже

Кор. коже 1

Кор. коже 1А

Кор. коже 1Б

Кор. коже 1Ц

Ирит. коже 2

Тешко оштећење ока/иритација ока

Ошт. ока 1

Ирит. ока 2

Сензибилизација респираторних органа/сензибилизација коже

Сензиб. респ. 1, 1А, 1Б

Сензиб. коже 1, 1А, 1Б

Мутагеност герминативних ћелија

Мут. герм. 1А

Мут. герм. 1Б

Мут. герм. 2

Карциногеност

Карц. 1А

Карц. 1Б

Карц. 2

Токсичност по репродукцију

Токс. по репр. 1А

Токс. по репр. 1Б

Токс. по репр. 2

Токс. по репр. (лакт.)

Специфична токсичност за циљни орган – једнократна изложеност

Спец. токс. – ЈИ 1

Спец. токс. – ЈИ 2

Спец. токс. – ЈИ 3

Специфична токсичност за циљни орган – вишекратна изложеност

Спец. токс. – ВИ 1

Спец. токс. – ВИ 2

Опасност од аспирације

Асп. 1

Опасност по водену животну средину

Вод. жив. сред. – ак. 1

Вод. жив. сред. – хрон. 1

Вод. жив. сред. – хрон. 2

Вод. жив. сред. – хрон. 3

Вод. жив. сред. – хрон. 4

Опасност по озонски омотач

Озон 1

1.1.2.1.2. Обавештење о опасности

Обавештења о опасности додељена су и наведена у складу са прописом којим се уређује класификација хемикалија. Код одређених обавештења о опасности, уз ознаку која се састоји од латиничног слова „Нˮ и троцифреног броја, додата су латинична слова како би се указало на одговарајућу разлику у класификацији. Користе се следеће додатне ознаке:

H350i

Може да изазове карцином ако се удише.

H360F

Може штетно да утиче на плодност.

H360D

Може штетно да утиче на плод.

H361f

Сумња се да може штетно да утиче на плодност.

H361d

Сумња се да може штетно да утиче на плод.

H360FD

Може штетно да утиче на плодност. Може штетно да утиче на плод.

H361fd

Сумња се да може штетно да утиче на плодност. Сумња се да може штетно да утиче на плод.

H360Fd

Може штетно да утиче на плодност. Сумња се да може штетно да утиче на плод.

H360Df

Може штетно да утиче на плод. Сумња се да може штетно да утиче на плодност.

1.1.2.2. Обележавање

У Табели 1. дате су ознаке за одговарајуће елементе обележавања у складу са прописом којим се уређује класификација и обележaвање хемикалија, и то:

1) у колони „Пиктограм, реч упозорењаˮ дате су ознаке за пиктограме опасности у складу са прописаним принципима првенства за пиктограме опасности, као и одговарајућа реч упозорења;

2) у колони „Обавештење о опасностиˮ дате су ознаке за обавештења о опасности у складу са класификацијом и прописаним принципима првенства за обавештења о опасности;

3) у колони „Додатно обавештење о опасностиˮ дате су ознаке за додатна обавештења о опасности у складу са прописаним принципима првенства за обавештења о опасности и посебним правилима за обележавање и паковање одређених супстанци и смеша.

––––––––

1 Видети напомену U која је дата у одељку 1.1.3. овог увода

1.1.2.3. Специфичне граничне концентрације, М-фактори и процењене вредности акутне токсичности (АТЕ)

Специфичне граничне концентрације, када се за одређену категорију опасности разликују од општих граничних концентрација утврђених у пропису којим се уређује класификација и обележавање хемикалија, наведене су у Табели 1. у засебној колони заједно са класификацијом на коју се односе, при чему се за класу и категорију опасности користе скраћенице из одељка 1.1.2, тачка 1.1.2.1. овог увода. У истој колони наведене су и хармонизоване процењене вредности акутне токсичности. Произвођач, увозник или даљи корисник користи специфичне граничне концентрације и хармонизоване процењене вредности акутне токсичности при класификацији смеше која садржи супстанцу за коју су ови подаци наведени. Када се примењује хармонизована процењена вредност акутне токсичности користи се формула адитивности, која је утврђена у пропису којим се уређује класификација и обележавање хемикалија. Када за одређену категорију опасности нису дате специфичне граничне концентрације, при класификацији супстанци које садрже нечистоће, адитиве или појединачне конституенте или класификацији смеша, примењују се опште граничне концентрације утврђене у пропису којим се уређује класификација и обележавање хемикалија. Ако за акутну токсичност нису наведене хармонизоване процењене вредности акутне токсичности, тачнa вредност мора се утврдити помоћу доступних података.

Уколико није другачије наведено, граничне концентрације дате су као масени удео супстанце у смеши изражен у процентима.

Када је хармонизован М-фактор за супстанце које су класификоване као опасне по водену животну средину, категорија акутно 1 или хронично 1, овај М-фактор наведен је у истој колони Табеле 1. у којој су наведене и специфичне граничне концентрације. У случају када су хармонизовани М-фактор за категорију акутно 1 и М-фактор за категорију хронично 1, сваки од М-фактора наведен је у истом нивоу као и њему одговарајућа категорија. Када је у Табели 1. наведен само један М-фактор, а супстанца је класификована у категорију акутно 1 и у категорију хронично 1, произвођач, увозник или даљи корисник користи овај М-фактор приликом класификације смеше која садржи ту супстанцу, у односу на краткотрајну (акутну) и дуготрајну (хроничну) опасност по водену животну средину, примењујући методу сумирања која је утврђена у пропису којим се уређује класификација и обележавање хемикалија.

Ако М-фактор није наведен у Табели 1, произвођач, увозник или даљи корисник одређује М-фактор(е) за супстанцу на основу доступних података. М-фактор одређује се и примењује у складу са прописом којим се уређује класификација и обележавање хемикалија.

Процењене вредности акутне токсичности (АТЕ) за перорални и дермални пут излагања изражене су у mg/kg т.м. што представља милиграме по килограму телесне масе.

1.1.3. Напомене уз класификоване супстанце

1.1.3.1. Напомене у вези са идентификацијом, класификацијом и обележавањем супстанци

За супстанце напомене су дате великим латиничним словима и њихово значење је следеће:

Напомена А: Неопходно је да назив супстанце на етикети одговара једном од хемијских назива датих у овом списку. У табелама се понекад користе општи називи као што су „једињења...ˮ или „соли...ˮ. У овом случају, снабдевач на етикети наводи прави хемијски назив супстанце као што је дато у тачки 1.1.1.2. овог увода.

Напомена B: Неке супстанце (киселине, базе, итд.) стављају се у промет у облику водених раствора различитих концентрација, због чега се ови раствори различито класификују и обележавају из разлога што њихова опасна својства зависе од концентрације супстанце. Супстанце које су у овом списку наведене са напоменом B имају општи назив типа: „азотна киселина ...%ˮ. У овом случају на етикети се наводи концентрација раствора изражена у процентима. Уколико није другачије наведено подразумева се да је концентрација дата као масени удео (m/m).

Напомена C: Неке органске супстанце стављају се у промет или у облику одређеног изомера или као смеша неколико изомера. У овом случају на етикети се наводи да ли је супстанца у облику одређеног изомера или смеше изомера.

Напомена D: Одређене супстанце које подлежу спонтаној полимеризацији или разлагању углавном се стављају у промет у стабилизованом облику, па су у овом облику и наведене у Списку класификованих супстанци. У одређеним случајевима, када се овакве супстанце стављају у промет у нестабилизованом облику, на етикети се поред хемијског назива супстанце наводи и реч: „нестабилизованоˮ.

Напомена F: За супстанцу која може да садржи стабилизатор, у случају да стабилизатор мења опасна својства супстанце на основу којих је извршена класификација наведена у Списку класификованих супстанци, потребно је извршити класификацију и обележавање у складу са правилима за класификацију и обележавање опасних смеша.

Напомена G: Ако се супстанца ставља у промет у облику експлозива, експлозивност се одређује одговарајућим методама испитивања, а класификација и обележавање ове супстанце треба да укажу на њена експлозивна својства.

Напомена Ј: Класификација супстанце као карциногене или мутагене не примењује се ако се може доказати да супстанца садржи мање од 0,1% m/m бензена (EINECS број 200-753-7). Напомена Ј наводи се у Списку класификованих супстанци само за одређене сложене супстанце добијене из нафте или угља.

Напомена К: Класификација супстанце као карциногене или мутагене не примењује се ако се може доказати да супстанца садржи мање од 0,1% m/m 1,3-бутадиена (EINECS број 203-450-8). Ако се, у овом случају, супстанца не класификује као карциногена или мутагена, на етикети се наводе обавештења о мерама предострожности (P102-)P210-P403. Напомена К наводи се у Списку класификованих супстанци само за одређене сложене супстанце добијене из нафте.

Напомена L: Класификација супстанце као карциногене не примењује се ако се екстракцијом полицикличних аромата са диметилсулфоксидом (DMSO) према методи IP 346 (2) или еквивалентној методи може доказати да је њихов садржај у супстанци мањи од 3% (m/m). Напомена L наводи се у Списку класификованих супстанци само за одређене сложене супстанце добијене из нафте.

Напомена М: Kласификација супстанце као карциногене не примењује се ако се може доказати да супстанца садржи мање од 0,005% m/m бензо[а]-пирена (EINECS број 200-028-5). Напомена М наводи се у Списку класификованих супстанци само за одређене сложене супстанце добијене из угља.

Напомена N: Класификација супстанце као карциногене не примењује се ако је потпуно познат процес пречишћавања и ако се може доказати да је супстанца која је наведена у Списку класификованих супстанци произведена из друге супстанце која није карциногена. Напомена N наводи се у Списку класификованих супстанци само за одређене сложене супстанце добијене из нафте.

Напомена P: Класификација супстанце као карциногене или мутагене не примењује се ако се може доказати да супстанца садржи мање од 0,1% m/m бензена (EINECS број 200-753-7). Када се супстанца не класификује као карциногена или мутагена, на етикети се наводе обавештења о мерама предострожности Р(102) Р260-262-301 + Р310-331. Напомена P наводи се у Списку класификованих супстанци само за одређене сложене супстанце добијене из нафте.

Напомена Q: Класификација супстанце као карциногене не примењује се ако се може доказати да супстанца испуњава један од услова:

– краткотрајни тест биоперзистенције након инхалационе примене је показао да влакна дужа од 20 μm имају време полуживота мање од 10 дана или

– краткотрајни тест биоперзистенције након интратрахеалне примене је показао да влакна дужа од 20 μm имају време полуживота мање од 40 дана или

– одговарајући тест након интраперитонеалне примене није доказао пораст карциногености или

––––––––––––––

2 IP 346 „Determination of polycyclic aromatics in unused lubricating base oils and asphaltene free petroleum fractions − Dimethyl sulphoxide extraction refractive index methodˮ, Institute of Petroleum, London.

– релевантне патогене или неопластичне промене нису уочене приликом примене одговарајућег инхалационог теста дуготрајне експозиције.

Напомена R: Класификација супстанце као карциногене не примењује се на влакна чија дужина износи геометријску средину вредности пречника умањену за две стандардне грешке које износе више од 6 μm.

Напомена S: За ову супстанцу могу бити применљива одступања од обележавања, у складу са прописом којим се уређује класификација и обележавање хемикалија.

Напомена Т: Супстанца може да се стави у промет у облику у којем нема физичка и хемијска својства која су наведена у Списку класификованих супстанци. Ако резултати испитивања према одговарајућим методама показују да облик ове супстанце у коме се она ставља у промет нема наведена физичка и хемијска својства, супстанца се класификује у складу са резултатима испитивања. Одговарајуће информације, укључујући и референцу о методи испитивања наводе се у безбедносном листу.

Напомена U (Табела 1): Када се стављају у промет, гасови морају бити класификовани као „гасови под притиском” и сврстани у једну од група у оквиру ове класе опасности, и то: компримован гас, течни гас, расхлађен течни гас или растворен гас. Група зависи од физичког стања у којем је гас упакован и стога се одређује у сваком појединачном случају. Додељују се следеће ознаке: Гас. под прит. (комп.); Гас. под прит. (теч.); Гас. под прит. (расх. теч.); Гас. под прит. (раст.).

Аеросоли се не класификују као гасови под притиском (видети пропис којим се уређује класификација и обележавање хемикалија).

1.1.3.1. Напомене у вези са класификацијом и обележавањем смеша

За смеше напомене су дате арапским бројевима и њихово значење је следеће:

Напомена 1: Наведена специфична гранична концентрација или, у одсуству те концентрације, општа гранична концентрација из прописа којим се уређује класификација и обележавање хемикалија, дата је као масени удео металног елемента, израчунат у односу на укупну масу смеше, изражен у процентима.

Напомена 2: Наведена специфична гранична концентрација изоцијаната дата је као масени удео слободног мономера у смеши, израчунат у односу на укупну масу смеше, изражен у процентима.

Напомена 3: Наведена специфична гранична концентрација дата је као масени удео хроматних јона растворених у води, израчунат у односу на укупну масу смеше, изражен у процентима.

Напомена 5: Граничне концентрације за гасовите смеше дате су као запремински удео (V/V) изражен у процентима.

Напомена 7: Легуре које садрже никл класификоване су у односу на сензибилизацију коже уколико је брзина ослобађања никла већа од 0,5 µg Ni/cm2/недељно, мерено по стандарду SRPS EN 1811.

Напомена 8: Није потребно класификовати као карциноген, под условом да се може доказати да је максимална теоријска концентрација формалдехида који се може ослободити, без обзира на извор, у смеши каква се ставља у промет, мања од 0,1%.

Напомена 9: Није потребно класификовати као мутаген, под условом да се може доказати да је максимална теоријска концентрација формалдехида који се може ослободити, без обзира на извор, у смеши каква се ставља у промет, мања од 1%.

1.2. Класификације и обавештења о опасности у Табели 1. која су добијена превођењем класификације

1.2.1. Минимум класификације

За одређене класе опасности, укључујући акутну токсичност и специфичну токсичност за циљни орган – вишекратна изложеност, класификација која је дата у Списку класификованих супстанци сматра се минимумом класификације. Ова класификација се примењује само:

– ако произвођачу или увознику нису доступни подаци или друге информације утврђене у пропису којим се уређује класификација и обележавање хемикалија на основу којих треба класификовати у тежу категорију у односу на минимумом класификације, када се обавезно примењује класификација у тежу категорију и

– ако се минимум класификације не може ближе одредити коришћењем табеле за превођење класификације када је физичко стање супстанце коришћене у испитивањима акутне инхалационе токсичности познато произвођачу или увознику. Класификација добијена коришћењем табеле за превођење класификације која је дата у пропису којим се уређује класификација и обележавање хемикалија обавезно се примењује ако се разликује од минимума класификације датог у Списку класификованих супстанци.

Минимум класификације за одређену класу опасности наведен је са ознаком „*ˮ у Табели 1. колона „Класификацијаˮ.

Ознака „*ˮ може се наћи у Табели 1. и у колони „Специфичне граничне концентрације, М-фактори и процењене вредности акутне токсичности (АТЕ)ˮ чиме се указује да су за супстанцу раније биле одређене специфичне граничне концентрације за акутну токсичност, али према критеријумима који нису исти као критеријуми из прописа којим се уређује класификација и обележавање хемикалија тако да се ове граничне концентрације не могу користити, нарочито када је наведен минимум класификације. У том случају, класификација у односу на акутну токсичност може бити од посебног значаја.

1.2.2. Пут излагања не може бити искључен

За одређене класе опасности, нпр. за специфичну токсичност за циљни орган, пут излагања наводи се у обавештењу о опасности само ако је апсолутно доказано да ниједан други пут излагања не може изазвати опасност у складу са критеријумима из прописа којим се уређује класификација и обележавање хемикалија. Класификација у одговарајућу класу и категорију која је добијена превођењем класификације која је имала прецизиран пут излагања наведена је у Табели 1. само са општим обавештењем о опасности којим се не прецизира пут излагања, с обзиром да неопходне информације нису доступне.

Ова обавештења о опасности наведена су са ознаком „**ˮ у Табели 1.

1.2.3. Обавештења о опасности за токсичност по репродукцију

Обавештења о опасности H360 и H361 указују на општу забринутост због ефеката на плодност и/или раст и развој плода. Према критеријумима за класификацију, опште обавештење о опасности може се заменити обавештењем о опасности у којем се наводи специфичан ефекат који изазива забринутост у складу са прописом којим се уређује класификација и обележавање хемикалија. Када класификација у односу на другу разлику у оквиру класе није наведена, разлог може бити то што постоје докази да нема тог ефекта или нема података или су подаци недовољни да би се извела класификација. У том случају примењује се поступак класификације супстанце у односу на ту разлику у складу са прописом којим се уређује класификација и обележавање хемикалија.

Како се не би изгубиле информације о ранијим класификацијама у односу на плодност и ефекте на развој плода, преведене су класификације само за ове ефекте.

Ова обавештења о опасности наведена су са ознаком „***ˮ у Табели 1.

1.2.4. Тачна класификација у односу на физичке опасности не може се установити

За неке супстанце које су наведене у Списку класификованих супстанци није било могуће извести одговарајућу класификацију у односу на физичку опасност зато што није било довољно података за примену критеријума за класификацију из прописа којим се уређује класификација и обележавање хемикалија. У таквим случајевима, супстанца се може сврстати у различиту (и тежу) категорију или чак другу класу опасности у односу на ону која је дата у Табели 1. Неопходно је да класификација буде потврђена испитивањем применом одговарајуће методе испитивања.

Класификација у односу на физичку опасност коју је потребно потврдити испитивањем наведена је са ознаком „****ˮ у Табели 1.

Табела 1 – Списак класификованих супстанци

.

.