– ЛИЧНЕ КАРТЕ –

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2195/19 од 25.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 010417167 издата од ПС Раковица на име Радивојевић Иван, Палилула, Београд. 01/006041/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2200/19 од 25.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 6583851 издата од ПС Раковица на име Зарић Александар, Раковица, Београд. 01/006042/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2201/19 од 25.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 003598799 издата од ПС Земун на име Нешовић Србољуб, Земун, Земун. 01/006043/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2202/19 од 25.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 005783566 издата од ПС Вождовац на име Милтеновић Нина, Вождовац, Београд. 01/006044/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2203/19 од 25.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 9823181 издата од ПС Звездара на име Јанковић Драгољуб, Звездара, Београд. 01/006045/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2204/19 од 25.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 009462601 издата од ПС Вождовац на име Николић Слободан, Вождовац, Београд. 01/006046/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2205/19 од 25.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 3769567 издата од ПС Пожега на име Андрић Теодора, Звездара, Београд. 01/006047/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2209/19 од 26.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 009349755 издата од ПС Вождовац на име Спарић Ненад, Вождовац, Београд. 01/006048/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2208/19 од 26.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 4933233 издата од ПУ Београд на име Марковић Слободан, Звездара, Београд. 01/006049/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2192/19 од 24.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 7629411 издата од ПС Звездара на име Хоџић Ирена, Звездара, Београд. 01/006050/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2190/19 од 24.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 010055433 издата од ПС Бајина Башта на име Миливојевић Милош, Нови Београд, Нови Београд. 01/006051/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2189/19 од 24.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 5727365 издата од ПС Нови Београд на име Ђуришић Срђан, Вождовац, Београд. 01/006052/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2187/19 од 24.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 009924952 издата од ПУ Београд на име Елмазоски Видоје, Вождовац, Београд. 01/006053/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2188/19 од 24.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 6982810 издата од ПС Чукарица на име Стојковић Весна, Чукарица, Београд. 01/006054/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2186/19 од 24.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 5739658 издата од ПС Раковица на име Стошић Милка, Раковица, Београд. 01/006055/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2185/19 од 24.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 010070147 издата од ПУ Београд на име Николић Јована, Гроцка, Гроцка. 01/006056/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2184/19 од 24.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 006960141 издата од ПС Нови Београд на име Јефтић Катарина, Врачар, Београд. 01/006057/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2191/19 од 24.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 10208525 издата од ПУ Београд на име Васовић Данко, Вождовац, Београд. 01/006058/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2182/19 од 23.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 6661415 издата од ПС Гроцка на име Петровић Јордан, Гроцка, Гроцка. 01/006059/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2181/19 од 23.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 3348630 издата од ПУ Београд на име Георгијевић Милош, Вождовац, Београд. 01/006060/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-12180/19 од 23.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 005250877 издата од ПС Вождовац на име Петојевић Смиља, Вождовац, Београд. 01/006061/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2178/19 од 23.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 9689588 издата од ПС Савски венац на име Ивановић Дејан, Звездара, Београд. 01/006062/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2177/19 од 23.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 005631147 издата од ПУ Београд на име Јовановић Мирко, Раковица, Београд. 01/006063/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2176/19 од 23.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 9689588 издата од ПС Вождовац на име Перуничић Јелена, Вождовац, Београд. 01/006064/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2174/19 од 21.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 009943359 издата од ПС Вождовац на име Ђуровић Ања, Врачар, Београд. 01/006065/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2183/19 од 23.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 004554526 издата од ПС Сопот на име Вучковић Марко, Мала Иванча, Сопот. 01/006066/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2179/19 од 23.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 6292414 издата од ПС Чукарица на име Булатовић Миомир, Чукарица, Београд. 01/006067/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2105/19 од 12.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 007727663 издата од ПУ Београд на име Булатовић Бранка, Палилула, Београд. 01/006068/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2104/19 од 11.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 007383592 издата од ПУ Београд на име Дамњановић Тајана, Вождовац, Београд. 01/006069/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2103/19 од 11.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 010394478 издата од ПУ Београд на име Ненадовић Снежана, Вождовац, Београд. 01/006070/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2102/19 од 11.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 008501552 издата од ПС Раковица на име Стевић Никола, Раковица, Београд. 01/006071/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2101/19 од 11.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 003427537 издата од ПС Обреновац на име Ђуричић Катарина, Рвати, Обреновац. 01/006072/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2110/19 од 12.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 007732377 издата од ПС Вождовац на име Анђелковић Мирослав, Звездара, Београд. 01/006073/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2109/19 од 12.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 008521109 издата од ПС Вождовац на име Вујадиновић Давид, Вождовац, Београд. 01/006074/20

Решењем ППУ Бор ПС Неготин број 205-317/19 од 24.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 005905567 издата од ПС Неготин на име Дурлић Младен, Кобишница, Неготин. 01/006075/20

Решењем ПУ Кикинда број 55-205-6-347 од 24.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 006727057 издата од ПУ Кикинда на име Берић Чедо, Кикинда, Кикинда. 01/006076/20

Решењем ПУ Кикинда број 55-205-6-345 од 24.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 009108934 издата од ПУ Кикинда на име Дивић Ивана, Нови Козарци, Кикинда. 01/006077/20

Решењем ПУ Кикинда број 55-205-6-346 од 24.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 003583219 издата од ПУ Кикинда на име Шкапик Роберт, Кикинда, Кикинда. 01/006078/20

Решењем ПУ Кикинда број 55-205-6-340 од 19.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 007420281 издата од ПУ Кикинда на име Јовановић Кристиане, Кикинда, Кикинда. 01/006079/20

Решењем ПУ Кикинда број 55-205-6-336 од 18.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 009884207 издата од ПУ Кикинда на име Мац Немања, Нови Козарци, Кикинда. 01/006080/20

Решењем ПУ Кикинда ПС Чока број 205-26-48/19 од 24.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 009035642 издата од ПС Чока на име Максимов Јасмина, Санад, Чока. 01/006081/20

Решењем ПС Бечеј број 205-265/2019 од 23.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 4440018 издата од ПС Бечеј на име Ган Стеван, Бачко Петрово Село, Бачко Петрово Село. 01/006082/20

Решењем ПС Бечеј број 205-264/2019 од 24.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 7927004 издата од ПС Бечеј на име Етер Беретка Дијана, Бечеј, Бечеј. 01/006083/20

Решењем ПС Бечеј број 205-266/2019 од 25.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 8284786 издата од ПС Бечеј на име Бисо Кристина, Бечеј, Бечеј. 01/006084/20

Решењем ПУ Шабац ПС Мали Зворник број 205-9778232/19 од 20.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 9778232 издата од ПС Мали Зворник на име Крстић Марко, Радаљ, Мали Зворник. 01/006085/20

Решењем ПС Барајево број 278 од 17.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 006568406 издата од ПС Барајево на име Јовановић Драгана, Барајево, Барајево. 01/006086/20

Решењем ПС Барајево број 205.1-276/19 од 16.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 007548718 издата од ПС Барајево на име Илић Милорад, Бељина, Барајево. 01/006087/20

Решењем ПС Барајево број 007815736 од 16.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 007815736 издата од ПУ Приштина на име Николић Дејан, Приштина, Приштина. 01/006088/20

Решењем ПС Барајево број 205-257/19 од 20.11.2019. проглашава се неважећим лична карта број 007438261 издата од ПС Барајево на име Петровић Радован, Манић, Барајево. 01/006089/20

Решењем ПС Барајево број 205-260/19 од 22.11.2019. проглашава се неважећим лична карта број 003322333 издата од ПС Барајево на име Стевановић Јелка, Бождаревац, Барајево. 01/006090/20

Решењем ПС Трстеник број 205-6-204/19 од 16.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 5129777 издата од ПС Трстеник на име Тахир Санела, Трстеник, Трстеник. 01/006091/20

Решењем ПС Трстеник број 205-6-196/19 од 12.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 9409607 издата од ПС Трстеник на име Коларевић Борика, Велика Дренова, Трстеник. 01/006092/20

Решењем ПС Трстеник број 205-6-198/19 од 09.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 7810873 издата од ПС Трстеник на име Милићевић Јована, Трстеник, Трстеник. 01/006093/20

Решењем ПС Трстеник број 205-6-193/19 од 29.11.2019. проглашава се неважећим лична карта број 007293688 издата од ПС Трстеник на име Стојановић Бојан, Трстеник, Трстеник. 01/006094/20

Решењем ПС Трстеник број 205-6-197/19 од 09.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 4793723 издата од ПС Трстеник на име Пецић Љиљана, Трстеник, Трстеник. 01/006095/20

Решењем ПС Оџаци број 205-73/190-2019-12 од 20.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 004755174 издата од ПС Оџаци на име Младеновић Славољуб, Српски Милетић, Српски Милетић. 01/006096/20

Решењем ПС Оџаци број 205-73/192-2019 од 24.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 006908639 издата од ПС Оџаци на име Давидовић Данијела, Ратково, Оџаци. 01/006097/20

Решењем ПС Оџаци број 205-73/194-2019-12 од 26.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 006238297 издата од ПС Оџаци на име Блануша Жељко, Ратково, Оџаци. 01/006098/20

Решењем ПС Оџаци број 205-73/193-2019-12 од 26.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 010164363 издата од ПС Оџаци на име Станимировић Душан, Оџаци, Оџаци. 01/006099/20

Решењем ПС Оџаци број 205-73/191-2019-12 од 23.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 004226476 издата од ПС Оџаци на име Златановић Бранислав, Каравуково, Каравуково. 01/006100/20

Решењем ПС Палилула број 010299377 од 24.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 010299377 издата од ПС Палилула на име Стојић Драгица, Палилула, Београд. 01/006101/20

Решењем ПС Палилула број 008745599 од 24.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 008745599 издата од ПС Палилула на име Медић Петар, Палилула, Београд. 01/006102/20

Решењем ПС Палилула број 9173347 од 17.01.2020. проглашава се неважећим лична карта број 009173347 издата од ПС Палилула на име Зарић Стефан, Палилула, Београд. 01/006103/20

Решењем ПС Палилула број 004064246 од 23.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 004064246 издата од ПС Палилула на име Петровић Добривоје, Палилула, Београд. 01/006104/20

Решењем ПС Палилула број 009710197 од 23.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 009710197 издата од ПС Палилула на име Игић Петар, Палилула, Београд. 01/006105/20

Решењем ПС Палилула број 007775210 од 23.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 007775210 издата од ПУ Краљево на име Ристовић Јелена, Палилула, Београд. 01/006106/20

Решењем ПИ Борча број 002937229 од 20.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 002937229 издата од ПС Палилула на име Маркуц Јованка, Борча, Борча. 01/006107/20

Решењем ПС Палилула број 007397915 од 21.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 007397915 издата од ПС Палилула на име Вељи Наиље, Београд, Београд. 01/006108/20

Решењем ПС Палилула број 006824363 од 23.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 006824363 издата од ПС Палилула на име Кресовић Валентина, Палилула, Београд. 01/006109/20

Решењем ПС Палилула број 008851563 од 23.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 008851563 издата од ПС Палилула на име Марјановић Видосава, Палилула, Београд. 01/006110/20

Решењем ПС Палилула број 007457856 од 23.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 007457856 издата од ПС Палилула на име Игић Анђелка, Палилула, Београд. 01/006111/20

Решењем ПС Палилула број 006171130 од 25.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 006171130 издата од ПС Палилула на име Ђукић Немања, Палилула, Београд. 01/006112/20

Решењем ПС Палилула број 005818173 од 25.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 005818173 издата од ПС Палилула на име Пешић Ненад, Палилула, Београд. 01/006113/20

Решењем ПС Палилула број 003156994 од 25.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 003156994 издата од ПС Палилула на име Тодоровић Растко, Палилула, Београд. 01/006114/20

Решењем ПИ Борча број 007022576 од 24.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 007022576 издата од ПС Палилула на име Мијајловић Сања, Борча, Борча. 01/006115/20

Решењем ПИ Борча број 006180250 од 23.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 006180250 издата од ПС Палилула на име Шеговић Славица, Палилула, Београд. 01/006116/20

Решењем ПС Палилула број 009331551 од 23.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 009331551 издата од ПС Палилула на име Калањ Данијел, Палилула, Београд. 01/006117/20

Решењем ПИ Борча број 004602540 од 23.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 004602540 издата од ПС Звездара на име Максимовић Јован, Звездара, Београд. 01/006118/20

Решењем ПИ Борча број 006328635 од 24.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 006328635 издата од ПС Палилула на име Сулејмани Вилдана, Вождовац, Београд. 01/006119/20

Решењем ПС Палилула број 006805431 од 25.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 006805431 издата од ПС Палилула на име Мехмедовић Небојша, Борча, Борча. 01/006120/20

Решењем ПС Палилула број 4935994 од 24.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 004935994 издата од ПУ Пећ на име Гроти Татјана, Пећ, Пећ. 01/006121/20

Решењем ПС Палилула број 007434387 од 25.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 007434387 издата од ПС Вождовац на име Филиповић Зоран, Палилула, Београд. 01/006122/20

Решењем ПС Младеновац број 205.2-540 од 27.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 009115876 издата од ПС Младеновац на име Милановић Марица, Мала Врбица, Младеновац. 01/006123/20

Решењем ПС Младеновац број 205.2-539/19 од 27.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 008676191 издата од ПС Младеновац на име Спасић Душица, Младеновац, Младеновац. 01/006124/20

Решењем ПС Младеновац број 205.2-537/19 од 27.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 003983639 издата од ПС Младеновац на име Влајић Валентина, Ковачевац, Младеновац. 01/006125/20

Решењем ПУ Прокупље број 205-294/19 од 19.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 007597845 издата од ПУ Прокупље на име Савић Саша, Доња Топоница, Прокупље. 01/006126/20

Решењем ПС Младеновац број 205.2-537/19 од 26.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 010618522 издата од ПС Младеновац на име Михаиловић Никола, Ковачевац, Младеновац. 01/006127/20

Решењем ПУ Прокупље број 205-296/19 од 23.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 006675861 издата од ПУ Прокупље на име Стојковић Ђура, Доња Трнава, Прокупље. 01/006128/20

Решењем ПС Младеновац број 205.2-536/19 од 26.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 008361849 издата од ПС Младеновац на име Станковић Дарко, Велика Крсна, Младеновац. 01/006129/20

Решењем ПС Младеновац број 205.2-535/19 од 26.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 007604312 издата од ПС Младеновац на име Масал Мирко, Младеновац, Младеновац. 01/006130/20

Решењем ПС Младеновац број 205.2-534/19 од 25.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 006973020 издата од ПС Младеновац на име Обрадовић Дарко, Младеновац, Младеновац. 01/006131/20

Решењем ПС Младеновац број 205.2-533/19 од 25.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 007537951 издата од ПС Младеновац на име Николић Вера, Белуће, Младеновац. 01/006132/20

Решењем ПС Младеновац број 205.2-532/19 од 24.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 007034199 издата од ПС Младеновац на име Танасијевић Бојана, Младеновац, Младеновац. 01/006133/20

Решењем ПС Младеновац број 205.2-531/19 од 24.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 006790481 издата од ПС Младеновац на име Јовић Милан, Рајковац, Младеновац. 01/006134/20

Решењем ПС Земун број 205.2-258/19 од 17.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 006176333 издата од ПС Вождовац на име Врачевић Ирена, Вождовац, Београд. 01/006135/20

Решењем ПУ Прокупље број 205-290/19 од 16.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 005559422 издата од ПУ Прокупље на име Марковић Анита, Горња Дргања, Прокупље. 01/006136/20

Решењем ПС Земун број 205.2-1307/19 од 18.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 008775235 издата од ПС Земун на име Галијашевић Хазим, Земун, Земун. 01/006137/20

Решењем ПС Земун број 205.2-1308/19 од 18.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 004887461 издата од ПС Стари град на име Даниловић Ненад, Земун, Земун. 01/006138/20

Решењем ПУ Прокупље број 205-291/19 од 16.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 009139361 издата од ПУ Прокупље на име Дробњак Немања, Пискаље, Прокупље. 01/006139/20

Решењем ПС Земун број 205.2-1297/19 од 18.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 003708731 издата од ПС Земун на име Милојевић Марија, Земун, Земун. 01/006140/20

Решењем ПС Земун број 205.2-1298/19 од 17.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 006283836 издата од ПС Савски венац на име Стојановић Дејан, Савски венац, Београд. 01/006141/20

Решењем ПУ Прокупље број 205-289/19 од 14.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 003860990 издата од ПУ Прокупље на име Ђорђевић Душица, Прокупље, Прокупље. 01/006142/20

Решењем ПС Земун број 205.2-1306/19 од 18.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 003731334 издата од ПС Земун на име Чулић Љиљана, Земун, Земун. 01/006143/20

Решењем ПС Земун број 205.2-1323/19 од 21.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 006819744 издата од ПС Земун на име Николић Вера, Земун, Земун. 01/006144/20

Решењем ПС Земун број 205.2-1315/19 од 19.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 007266782 издата од ПС Земун на име Perić Marco, Обреновац, Обреновац. 01/006145/20

Решењем ПС Земун број 205.2-1313/19 од 19.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 010549039 издата од ПС Земун на име Кандић Предраг, Земун, Земун. 01/006146/20

Решењем ПС Земун број 205.2-1312/19 од 19.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 003394238 издата од ПС Обреновац на име Милановић Јованка, Земун, Земун. 01/006147/20

Решењем ПС Земун број 205.2-1311/19 од 19.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 010046051 издата од ПС Земун на име Вукашиновић Зоран, Земун, Земун. 01/006148/20

Решењем ПС Земун број 205.2-1317/19 од 19.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 005079723 издата од ПС Земун на име Комлен Николић Лидија, Нови Београд, Нови Београд. 01/006149/20

Решењем ПС Земун број 205.2-1316/19 од 19.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 005156034 издата од ПС Земун на име Јовић Милица, Земун, Земун. 01/006150/20

Решењем ПС Земун број 205.2-1310/19 од 19.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 010255733 издата од ПС Земун на име Кустудић Вера, Земун, Земун. 01/006151/20

Решењем ПС Земун број 205.2-1014/19 од 19.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 010199623 издата од ПУ Београд на име Симић Урош, Земун, Земун. 01/006152/20

Решењем ПС Земун број 205.2-1302/19 од 18.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 005575018 издата од ПС Земун на име Штрбац Радмила, Земун, Земун. 01/006153/20

Решењем ПС Земун број 205.2-1303/19 од 18.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 007860269 издата од ПУ Београд на име Медић Светлана, Земун, Земун. 01/006154/20

Решењем ПС Земун број 205.2-1309/19 од 18.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 005325690 издата од ПС Земун на име Бешири Накија, Земун, Земун. 01/006155/20

Решењем ПС Земун број 205.2-1304/19 од 18.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 006525451 издата од ПС Земун на име Гаврић Весна, Земун, Земун. 01/006156/20

Решењем ПС Земун број 205.2-1301/19 од 18.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 003017504 издата од ПС Врачар на име Живанић Јелена, Земун, Земун. 01/006157/20

Решењем ПС Земун број 205.2-1300/19 од 18.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 003476923 издата од ПС Земун на име Ковачевић Радосав, Земун, Земун. 01/006158/20

Решењем ПС Земун број 205.2-1305/19 од 18.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 004095785 издата од ПС Земун на име Ђурковић Љубица, Земун, Земун. 01/006159/20

Решењем ПС Земун број 205.2-1324/19 од 21.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 010532420 издата од ПС Земун на име Лазић Данијела, Земун, Земун. 01/006160/20

Решењем ПС Земун број 205.2-1325/19 од 21.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 009836577 издата од ПС Звездара на име Пешић Јован, Земун, Земун. 01/006161/20

Решењем ПС Земун број 205.2-1326/19 од 21.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 006294934 издата од ПС Земун на име Ожеговић Милица, Земун, Земун. 01/006162/20

Решењем ПС Земун број 205.2-1322/19 од 21.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 006686739 издата од ПС Нови Београд на име Марковић Бранка, Земун, Земун. 01/006163/20

Решењем ПС Земун број 205.2-1299/19 од 18.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 005273719 издата од ПС Земун на име Краснићи Хисри, Земун, Земун. 01/006164/20

Решењем ПС Земун број 205.2-1319/19 од 20.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 009039589 издата од ПС Земун на име Вукшић Милан, Земун, Земун. 01/006165/20

Решењем ПС Земун број 205.2-1321/19 од 20.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 010335325 издата од ПС Земун на име Ковачић Милан, Земун, Земун. 01/006166/20

Решењем ПС Земун број 205.2-1294/19 од 17.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 002951497 издата од ПС Земун на име Аризановић Велимир, Земун, Земун. 01/006167/20

Решењем ПС Земун број 205.2-1296/19 од 17.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 009640970 издата од ПС Нови Београд на име Вујић Тијана, Нови Београд, Нови Београд. 01/006168/20

Решењем ПС Земун број 205.2-260/19 од 20.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 003871508 издата од ПС Земун на име Ракић Чедомир, Земун, Земун. 01/006169/20

Решењем ПС Земун број 205.2-1330/19 од 23.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 007678657 издата од ПС Земун на име Радишковић Бојана, Земун, Земун. 01/006170/20

Решењем ПС Земун број 205.2-1328/19 од 23.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 004759722 издата од ПС Земун на име Јовановић Павле, Земун, Земун. 01/006171/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2115/19 од 13.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 009928614 издата од ПУ Београд на име Вокши Милан, Вождовац, Београд. 01/006172/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2116/19 од 13.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 007578171 издата од ПУ Београд на име Брадић Милка, Вождовац, Београд. 01/006173/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2114/19 од 13.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 008305934 издата од ПУ Београд на име Марковић Марина, Винча, Гроцка. 01/006174/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2111/19 од 13.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 006522812 издата од ПС Вождовац на име Бабић Милица, Вождовац, Београд. 01/006175/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2113/19 од 13.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 006016164 издата од ПС Стара Пазова на име Ћук Драженка, Вождовац, Београд. 01/006176/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2112/19 од 13.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 010488046 издата од ПС Звездара на име Арсеновић Мирјана, Звездара, Београд. 01/006177/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2079/19 од 09.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 009246288 издата од ПУ Београд на име Перић Немања, Земун, Земун. 01/006178/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2158/19 од 18.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 010054696 издата од ПУ Београд на име Љујић Лазар, Нови Београд, Нови Београд. 01/006179/20

Решењем ПС Соко Бања број 205-11-144/19 од 23.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 006518640 издата од ПС Соко Бања на име Радосављевић Стефан, Јошаница, Соко Бања. 01/006180/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2157/19 од 18.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 7492326 издата од ПС Вождовац на име Белић Весела, Вождовац, Београд. 01/006181/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2156/19 од 18.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 005049694 издата од ПС Вождовац на име Окановић Добривој, Вождовац, Београд. 01/006182/20

Решењем ПС Соко Бања број 205-11-145/19 од 24.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 0010314038 издата од ПС Соко Бања на име Пешић Никола, Соко Бања, Соко Бања. 01/006183/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2155/19 од 18.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 3995348 издата од ПС Палилула на име Грубач Милан, Палилула, Београд. 01/006184/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2153/19 од 18.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 006958790 издата од ПС Вождовац на име Милковић Драган, Вождовац, Београд. 01/006185/20

Решењем ПС Соко Бања број 205-11-141/19 од 20.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 007346873 издата од ПС Соко Бања на име Јевтић Саша, Мужинац, Соко Бања. 01/006186/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2154/19 од 18.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 005103115 издата од ПС Вождовац на име Ђукић Ања, Звездара, Београд. 01/006187/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2152/19 од 17.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 008516579 издата од ПС Вождовац на име Козић Бранка, Вождовац, Београд. 01/006188/20

Решењем ПС Соко Бања број 205-11-142/19 од 23.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 006229747 издата од ПС Соко Бања на име Милосављевић Славица, Соко Бања, Соко Бања. 01/006189/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2151/19 од 10.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 010415855 издата од ПС Вождовац на име Матовић Ћосовић Зорица, Вождовац, Београд. 01/006190/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2150/19 од 17.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 003746226 издата од ПУ Чачак на име Новаковић Небојша, Земун, Земун. 01/006191/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2148/19 од 17.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 009640449 издата од ПС Обреновац на име Ђурић Виолета, Грабовац, Обреновац. 01/006192/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2147/19 од 17.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 010489691 издата од ПС Вождовац на име Милосављевић Кристина, Вождовац, Београд. 01/006193/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2146/19 од 17.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 006194830 издата од ПУ Београд на име Шавија Дејана, Врачар, Београд. 01/006194/20

Решењем ПС Горњи Милановац број 205-2-257/19 од 16.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 002911788 издата од ПС Горњи Милановац на име Димитријевић Иван, Горњи Милановац, Горњи Милановац. 01/006195/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2145/19 од 17.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 004727208 издата од ПС Савски венац на име Јанковић Перишић Тијана, Вождовац, Београд. 01/006196/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2144/19 од 17.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 005070109 издата од ПС Вождовац на име Маринковић Марко, Вождовац, Београд. 01/006197/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2143/19 од 17.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 007952040 издата од ПС Чукарица на име Недић Биљана, Врачар, Београд. 01/006198/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2142/19 од 16.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 005950178 издата од ПУ Лесковац на име Ћирковић Марјан, Чукарица, Београд. 01/006199/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2141/19 од 16.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 007726973 издата од ПУ Бор на име Станојевић Катарина, Бор, Бор. 01/006200/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2140/19 од 16.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 004568355 издата од ПУ Зајечар на име Перовић Александар, Борча, Борча. 01/006201/20

Решењем ПС Горњи Милановац број 205-2-258/19 од 17.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 008082652 издата од ПС Горњи Милановац на име Лазић Зорица, Горњи Милановац, Горњи Милановац. 01/006202/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2139/19 од 16.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 004564878 издата од ПУ Београд на име Антуновић Зорана, Вождовац, Београд. 01/006203/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2138/19 од 16.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 009959499 издата од ПС Нови Београд на име Видали Андреј, Нови Београд, Нови Београд. 01/006204/20

Решењем ПС Горњи Милановац број 205-2-259/19 од 18.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 010159330 издата од ПС Горњи Милановац на име Пантовић Небојша, Горњи Милановац, Горњи Милановац. 01/006205/20

Решењем ПС Горњи Милановац број 205-2-255/19 од 13.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 009774707 издата од ПС Горњи Милановац на име Јовановић Зоран, Доња Врбава, Горњи Милановац. 01/006206/20

Решењем ПС Горњи Милановац број 205-2-247/19 од 06.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 004812657 издата од ПС Горњи Милановац на име Цветковић Снежана, Горњи Милановац, Горњи Милановац. 01/006207/20

Решењем ПС Горњи Милановац број 205-2-256/19 од 16.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 010037189 издата од ПС Горњи Милановац на име Мирковић Никола, Горњи Милановац, Горњи Милановац. 01/006208/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2137/19 од 16.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 5029789 издата од ПУ Београд на име Драгићевић Тадија, Вождовац, Београд. 01/006209/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2136/19 од 16.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 010418706 издата од ПУ Београд на име Илић Наталија, Врчин, Гроцка. 01/006210/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2135/19 од 16.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 005025688 издата од ПС Палилула на име Вешовски Ивана, Вождовац, Београд. 01/006211/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2134/19 од 16.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 010358483 издата од ПУ Београд на име Антоновић Јована, Звездара, Београд. 01/006212/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2133/19 од 16.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 10369268 издата од ПУ Крагујевац на име Драгутиновић Ружица, Палилула, Београд. 01/006213/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2132/19 од 16.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 010439125 издата од ПУ Београд на име Савић Властимир, Врачар, Београд. 01/006214/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2131/19 од 16.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 005560527 издата од ПС Вождовац на име Станисављевић Слађана, Вождовац, Београд. 01/006215/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2130/19 од 16.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 006117555 издата од ПУ Београд на име Ђорђевић Милица, Звездара, Београд. 01/006216/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2175/19 од 22.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 7011716 издата од ПС Земун на име Милојевић Маша, Земун, Земун. 01/006217/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2173/19 од 21.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 010070162 издата од ПС Савски венац на име Јаковић Милан, Вождовац, Београд. 01/006218/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2172/19 од 21.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 007083377 издата од ПС Вождовац на име Маринковић Срђан, Вождовац, Београд. 01/006219/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2171/19 од 20.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 007318319 издата од ПУ Београд на име Ристичевић Страјо Димитрије, Стари град, Београд. 01/006220/20

Решењем ПУ Косовска Митровица број 205-270/19 од 17.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 009122601 издата од ПУ Косовска Митровица на име Радисављевић Илинка, Доњи Јасеновик, Зубин Поток. 01/006221/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2170/19 од 20.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 007959096 издата од ПС Вождовац на име Миленковић Павле, Вождовац, Београд. 01/006222/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2169/19 од 20.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 006917514 издата од ПС Врачар на име Стојић Милена, Раковица, Београд. 01/006223/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2168/19 од 20.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 010182932 издата од ПС Обреновац на име Милутиновић Милица, Врачар, Београд. 01/006224/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2167/19 од 20.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 005623154 издата од ПС Палилула на име Арсић Теодора, Борча, Борча. 01/006225/20

Решењем ПУ Косовска Митровица број 205-269/19 од 16.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 005573443 издата од ПУ Косовска Митровица на име Кокерић Јована, Косовска Митровица, Косовска Митровица. 01/006226/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2166/19 од 20.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 007904673 издата од ПС Вождовац на име Миланов Борис, Вождовац, Београд. 01/006227/20

Решењем ПУ Косовска Митровица број 205-268/19 од 16.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 003693268 издата од ПУ Косовска Митровица на име Тијосављевић Радојка, Зрносек, Лепосавић. 01/006228/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2165/19 од 20.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 003296020 издата од ПС Палилула на име Буха Славен, Борча, Борча. 01/006229/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2164/19 од 20.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 009826721 издата од ПС Вождовац на име Бајић Вера, Вождовац, Београд. 01/006230/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2163/19 од 19.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 004417569 издата од ПУ Београд на име Бошкић Милица, Вождовац, Београд. 01/006231/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2162/19 од 19.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 007681291 издата од ПУ Ниш на име Ђокић Васа, Вождовац, Београд. 01/006232/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2161/19 од 19.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 006412053 издата од ПС Вождовац на име Брђанин Миодраг, Вождовац, Београд. 01/006233/20

Решењем ПУ Косовска Митровица број 205-265/19 од 02.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 003491208 издата од ПУ Косовска Митровица на име Башчаревић Миладин, Угљаре, Зубин Поток. 01/006234/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2160/19 од 18.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 008861746 издата од ПУ Београд на име Шћекић Драгица, Звездара, Београд. 01/006235/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2149/19 од 17.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 003154559 издата од ПУ Чачак на име Вукајловић Дара, Вождовац, Београд. 01/006236/20

Решењем ПУ Косовска Митровица број 205-264/19 од 02.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 006838450 издата од ПУ Косовска Митровица на име Костић Марко, Сочаница, Лепосавић. 01/006237/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2159/19 од 18.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 008180764 издата од ПС Савски венац на име Илић Лука, Земун, Земун. 01/006238/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2100/19 од 11.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 006824745 издата од ПС Вождовац на име Танасаковић Саша, Звездара, Београд. 01/006239/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2101/19 од 11.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 009648704 издата од ПУ Београд на име Антић Александар, Звездара, Београд. 01/006240/20

Решењем ПУ Косовска Митровица број 205-263/19 од 29.11.2019. проглашава се неважећим лична карта број 009675705 издата од ПУ Косовска Митровица на име Васић Магдалена, Звечан, Звечан. 01/006241/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2099/19 од 11.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 10495223 издата од ПУ Београд на име Рајковић Стефан, Звездара, Београд. 01/006242/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2098/19 од 11.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 006720636 издата од ПС Вождовац на име Гвозденовић Марко, Вождовац, Београд. 01/006243/20

Решењем ПУ Косовска Митровица број 205-262/19 од 29.11.2019. проглашава се неважећим лична карта број 010069381 издата од ПУ Косовска Митровица на име Авравић Миливоје, Зубин Поток, Зубин Поток. 01/006244/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2088/19 од 10.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 003442261 издата од ПС Звездара на име Негро Ален, Нови Београд, Нови Београд. 01/006245/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2094/19 од 10.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 006973745 издата од ПУ Пећ на име Крстић Михаило, Раковица, Београд. 01/006246/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2097/19 од 11.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 007654995 издата од ПС Вождовац на име Илић Воја, Вождовац, Београд. 01/006247/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2097/19 од 11.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 006807724 издата од ПС Вождовац на име Јеремић Зорица, Вождовац, Београд. 01/006248/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2096/19 од 11.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 004948404 издата од ПС Вождовац на име Митровић Владимир, Вождовац, Београд. 01/006249/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2093/19 од 10.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 009444943 издата од ПС Вождовац на име Срдић Петар, Вождовац, Београд. 01/006250/20

Решењем ПУ Косовска Митровица број 205-261/19 од 29.11.2019. проглашава се неважећим лична карта број 005671913 издата од ПУ Косовска Митровица на име Божовић Миљан, Зубин Поток, Зубин Поток. 01/006251/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2092/19 од 10.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 004648636 издата од ПС Савски венац на име Рашић Александра, Савски венац, Београд. 01/006252/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2091/19 од 10.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 007151645 издата од ПС Гроцка на име Ловре Рајко, Лештане, Гроцка. 01/006253/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2090/19 од 10.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 009175806 издата од ПУ Београд на име Аралица Борислав Арвид, Стари град, Београд. 01/006254/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2089/19 од 10.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 006507845 издата од ПУ Београд на име Љубојевић Сања, Звездара, Београд. 01/006255/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2095/19 од 10.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 006813573 издата од ПС Вождовац на име Ивановић Марко, Вождовац, Београд. 01/006256/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2087/19 од 10.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 010400139 издата од ПУ Београд на име Ранковић Слободан, Вождовац, Београд. 01/006257/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2086/19 од 10.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 007778623 издата од ПУ Београд на име Јеремић Горан, Нови Београд, Нови Београд. 01/006258/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2085/19 од 10.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 006004103 издата од ПУ Београд на име Ђурић Небојша, Вождовац, Београд. 01/006259/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2084/19 од 10.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 006998313 издата од ПУ Београд на име Аврамовић Анђела, Звездара, Београд. 01/006260/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2083/19 од 10.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 006300817 издата од ПС Звездара на име Ђукић Данијел, Звездара, Београд. 01/006261/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2082/19 од 10.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 010388309 издата од ПС Вождовац на име Андрић Драган, Вождовац, Београд. 01/006262/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2081/19 од 10.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 010620216 издата од ПС Раковица на име Крсмановић Петра, Стари град, Београд. 01/006263/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2080/19 од 10.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 006139288 издата од ПС Вождовац на име Илић Дарко, Вождовац, Београд. 01/006264/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2079/19 од 09.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 4123824 издата од ПС Звездара на име Влашки Ненад, Звездара, Београд. 01/006265/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2077/19 од 09.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 8992475 издата од ПС Раковица на име Влашки Душанка, Вождовац, Београд. 01/006266/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2076/19 од 09.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 8726213 издата од ПС Гроцка на име Милојковић Ивана, Звездара, Београд. 01/006267/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2072/19 од 09.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 010171312 издата од ПС Вождовац на име Ђорђевић Александар, Вождовац, Београд. 01/006268/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2075/19 од 09.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 004949453 издата од ПС Звездара на име Симић Томислав, Звездара, Београд. 01/006269/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2074/19 од 09.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 005289830 издата од ПС Палилула на име Стојановић Невенка, Палилула, Београд. 01/006270/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2073/19 од 09.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 009898761 издата од ПС Палилула на име Михаиловић Драган, Звездара, Београд. 01/006271/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2071/19 од 09.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 004434008 издата од ПС Нови Београд на име Бековић Бека, Нови Београд, Нови Београд. 01/006272/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2070/19 од 09.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 005383759 издата од ПУ Београд на име Божић Славица, Звездара, Београд. 01/006273/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2069/19 од 09.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 009199489 издата од ПС Палилула на име Дујовић Винка, Палилула, Београд. 01/006274/20

Решењем ПУ Шабац ПС Мали Зворник број 205-9893119/19 од 20.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 9893119 издата од ПС Мали Зворник на име Драгутиновић Далиборка, Мали Зворник, Мали Зворник. 01/006275/20

Решењем ПУ Чачак број 205-1-690/19 од 20.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 003189050 издата од ПУ Чачак на име Ланговић Зора, Чачак, Чачак. 01/006276/20

Решењем ПУ Чачак број 205-1-684/19 од 18.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 004652397 издата од ПУ Чачак на име Савић Дејан, Мрчајевци, Чачак. 01/006277/20

Решењем ПУ Чачак број 205-1-685/19 од 18.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 009383407 издата од ПУ Чачак на име Савић Милоица, Мрчајевци, Чачак. 01/006278/20

Решењем ПУ Чачак број 205-1-139/19 од 23.10.2019. проглашава се неважећим лична карта број 003188616 издата од ПС Ивањица на име Радоњић Горан, Ивањица, Ивањица. 01/006279/20

Решењем ПУ Чачак број 205-1-166/19 од 16.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 003165467 издата од ПС Ивањица на име Миленковић Ацо, Ивањица, Ивањица. 01/006280/20

Решењем ПУ Чачак број 205-1-165/19 од 16.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 003906866 издата од ПС Ивањица на име Томић Раде, Ивањица, Ивањица. 01/006281/20

Решењем ПУ Крагујевац ПС Топола број 205-4-132/19 од 09.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 7912794 издата од ПС Топола на име Ивановић Адам, Топола, Топола. 01/006282/20

Решењем ПУ Крагујевац ПС Топола број 205-4-101/19 од 19.09.2019. проглашава се неважећим лична карта број 9431164 издата од ПС Топола на име Арсенијевић Саша, Клока, Топола. 01/006283/20

Решењем ПУ Крагујевац ПС Топола број 205-4-133/19 од 10.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 6975206 издата од ПС Топола на име Јеремић Зоран, Горња Шаторња, Топола. 01/006284/20

Решењем ПУ Краљево ПС Рашка број 205-1268/2019 од 24.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 7712563 издата од ПС Рашка на име Милошевић Срећко, Градац, Рашка. 01/006285/20

Решењем ПУ Краљево ПС Рашка број 205-1267/2019 од 24.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 3274524 издата од ПС Рашка на име Бошковић Здравко, Крушевица, Рашка. 01/006286/20

Решењем ПУ Краљево ПС Рашка број 205-1290/2019 од 24.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 003244226 издата од ПС Рашка на име Тијосављевић Ана, Носољин, Рашка. 01/006287/20

Решењем ПУ Краљево ПС Рашка број 205-1248/2019 од 17.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 8866590 издата од ПС Рашка на име Вучковић Ђорђе, Носољин, Рашка. 01/006288/20

Решењем ПУ Сомбор ПС Апатин број 11-205-70836/2019 од 04.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 009331257 издата од ПС Апатин на име Дотлић Мирко, Апатин, Апатин. 01/006289/20

Решењем ПУ Јагодина ПС Параћин број 205-9342/2019 од 24.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 004242525 издата од ПС Параћин на име Станојевић Најдан, Трешњевица, Параћин. 01/006290/20

Решењем ПУ Јагодина број 205-162/20 од 03.01.2020. проглашава се неважећим лична карта број 005933528 издата од ПУ Јагодина на име Сцхмитт Ненад, Кочино село, Јагодина. 01/006291/20

Решењем ПУ Јагодина број 205-91/20 од 03.01.2020. проглашава се неважећим лична карта број 003485521 издата од ПУ Јагодина на име Јевтић Далибор, Јагодина, Јагодина. 01/006292/20

Решењем ППУ Зрењанин ПС Житиште број 03-205-4-100/19 од 30.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 003115977 издата од ПС Житиште на име Еуђен Дамјан, Торак, Житиште. 01/006293/20

Решењем ППУ Зрењанин ПС Житиште број 03-205-4-99/19 од 27.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 008488262 издата од ПС Житиште на име Гал Дарко, Житиште, Житиште. 01/006294/20

Решењем ППУ Зрењанин број 03-205-5-003 од 06.01.2020. проглашава се неважећим лична карта број 6318532 издата од ППУ Зрењанин на име Ковач Даниел, Зрењанин, Зрењанин. 01/006295/20

Решењем ППУ Зрењанин број 03-205-5-002 од 06.01.2020. проглашава се неважећим лична карта број 4314355 издата од ППУ Зрењанин на име Дураковски Адем, Зрењанин, Зрењанин. 01/006296/20

Решењем ППУ Зрењанин број 03-205-5-001 од 06.01.2020. проглашава се неважећим лична карта број 1540273 издата од ППУ Зрењанин на име Кекењ Јожеф, Зрењанин, Зрењанин. 01/006297/20

Решењем ППУ Зрењанин број 03-205-5-711 од 30.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 7997060 издата од ППУ Зрењанин на име Исаков Радивој, Меленци, Зрењанин. 01/006298/20

Решењем ППУ Зрењанин број 03-205-5-709 од 27.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 4989605 издата од ППУ Зрењанин на име Девић Стеван, Зрењанин, Зрењанин. 01/006299/20

Решењем ПУ Панчево ПС Ковачица број 205-1-181/19 од 23.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 006946181 издата од ПС Ковачица на име Матић Весна, Црепаја, Ковачица. 01/006300/20

Решењем ПУ Панчево ПС Ковачица број 205-1-183/19 од 30.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 009403043 издата од ПС Ковачица на име Ераковић Вукосава, Дебељача, Ковачица. 01/006301/20

Решењем ПС Алибунар број 205-73130/19-141 од 17.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 5090172 издата од ПС Алибунар на име Спану Ануца, Локве, Алибунар. 01/006302/20

Решењем ПС Алибунар број 205-75/20-1 од 03.01.2020. проглашава се неважећим лична карта број 906271 издата од ПС Алибунар на име Ваљан Маринела, Јаношик, Алибунар. 01/006303/20

Решењем ПУ Врање број 205-32/20 од 28.01.2020. проглашава се неважећим лична карта број 007583157 издата од ПУ Врање на име Илић Наташа, Врање, Врање. 01/006304/20

Решењем ПУ Врање број 205-26/20 од 23.01.2020. проглашава се неважећим лична карта број 010116193 издата од ПУ Врање на име Пешић Андријана, Кумарево, Врање. 01/006305/20

Решењем ПУ Врање број 205-27/20 од 24.01.2020. проглашава се неважећим лична карта број 007651101 издата од ПУ Врање на име Илић Катарина, Врање, Врање. 01/006306/20

Решењем ПУ Врање број 205-29/20 од 27.01.2020. проглашава се неважећим лична карта број 005220130 издата од ПУ Врање на име Трајковић Драган, Златокоп, Врање. 01/006307/20

Решењем ПУ Врање број 205-31/20 од 27.01.2020. проглашава се неважећим лична карта број 006271977 издата од ПУ Врање на име Анђелковић Марко, Врање, Врање. 01/006308/20

Решењем ПУ Врање број 205-30/20 од 27.01.2020. проглашава се неважећим лична карта број 005673970 издата од ПУ Врање на име Денић Иван, Врање, Врање. 01/006309/20

Решењем ПС Младеновац број 205.2-530/19 од 23.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 008363518 издата од ПС Младеновац на име Симић Михаило, Младеновац, Младеновац. 01/006310/20

Решењем ПС Младеновац број 205.2-529/19 од 23.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 008114186 издата од ПС Младеновац на име Марковић Жељко, Границе, Младеновац. 01/006311/20

Решењем ПС Младеновац број 205.2-528/19 од 23.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 009325655 издата од ПС Младеновац на име Глођовић Верослава, Границе, Младеновац. 01/006312/20

Решењем ПС Младеновац број 205.2-527/19 од 23.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 010579723 издата од ПС Младеновац на име Вујичић Анђела, Младеновац, Младеновац. 01/006313/20

Решењем ПС Младеновац број 205.2-526/19 од 23.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 009370995 издата од ПС Чукарица на име Бошковић Бошко, Звездара, Београд. 01/006314/20

Решењем ПС Младеновац број 205.2-522/19 од 21.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 007647212 издата од ПС Младеновац на име Гојковић Славиша, Младеновац, Младеновац. 01/006315/20

Решењем ПС Палилула број 006541290 од 26.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 006541290 издата од ПС Палилула на име Симић Алекса, Палилула, Београд. 01/006316/20

Решењем ПС Палилула број 007742387 од 26.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 007742387 издата од ПС Палилула на име Голо Душанка, Палилула, Београд. 01/006317/20

Решењем ПС Палилула број 003603095 од 25.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 003603095 издата од ПС Палилула на име Ранковић Аца, Београд, Београд. 01/006318/20

Решењем ПС Палилула број 008586041 од 25.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 008586041 издата од ПС Палилула на име Миловановић Златко, Београд, Београд. 01/006319/20

Решењем ПС Палилула број 010504775 од 25.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 010504775 издата од ПС Палилула на име Ранковић Аца, Борча, Борча. 01/006320/20

Решењем ПС Палилула број 009693220 од 26.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 009693220 издата од ПС Палилула на име Нашпалић Далибор, Мушутиште, Сува Река. 01/006321/20

Решењем ПС Палилула број 010133711 од 26.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 010133711 издата од ПС Палилула на име Цоли Срђан, Палилула, Београд. 01/006322/20

Решењем ПС Палилула број 004077601 од 09.08.2019. проглашава се неважећим лична карта број 004077601 издата од ПС Палилула на име Динић Верица, Палилула, Београд. 01/006323/20

Решењем ПС Палилула број 0010596956 од 26.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 0010596956 издата од ПС Палилула на име Кемперле Љиљана, Београд, Београд. 01/006324/20

Решењем ПС Палилула број 008097043 од 26.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 008097043 издата од ПС Стари град на име Чекеревац Љубомир, Палилула, Београд. 01/006325/20

Решењем ПС Сурчин број 205.2-589 од 26.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 002950388 издата од ПС Савски венац на име Ђурић Марко, Земун, Земун. 01/006326/20

Решењем ПС Сурчин број 205.2-591 од 27.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 006036626 издата од ПС Земун на име Ђурђевић Милан, Бољевци, Сурчин. 01/006327/20

Решењем ПС Сурчин број 205.2-590 од 27.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 004374021 издата од ПС Земун на име Костадиновић Жељко, Угриновци, Земун. 01/006328/20

Решењем ПС Сурчин број 205.2-592 од 27.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 009903175 издата од ПУ Београд на име Рњак Љубица, Сурчин, Сурчин. 01/006329/20

Решењем ПС Сурчин број 205.2-593 од 27.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 005107318 издата од ПС Земун на име Мета Ђељана, Сурчин, Сурчин. 01/006330/20

Решењем ПС Сурчин број 205.2-594 од 27.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 009157788 издата од ПС Сурчин на име Бабовић Филип, Палилула, Београд. 01/006331/20

Решењем ПС Сурчин број 205.2-600 од 28.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 009986002 издата од ПС Сурчин на име Шерифовић Брендон, Земун, Земун. 01/006332/20

Решењем ПС Младеновац број 205.2-542/19 од 28.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 005662255 издата од ПС Младеновац на име Миловановић Јовица, Младеновац, Младеновац. 01/006333/20

Решењем ПС Младеновац број 205.2-541/19 од 28.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 010592764 издата од ПС Младеновац на име Ђурђевић Предраг, Младеновац, Младеновац. 01/006334/20

Решењем ПС Младеновац број 205.2-1/2020 од 03.01.2020. проглашава се неважећим лична карта број 010417179 издата од ПС Младеновац на име Томић Лазар, Речане, Сува Река. 01/006335/20

Решењем ПС Младеновац број 205.2-543/19 од 30.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 009127366 издата од ПС Младеновац на име Јанићијевић Немања, Ковачевић, Младеновац. 01/006336/20

Решењем ПС Младеновац број 205.2-3/20 од 06.01.2020. проглашава се неважећим лична карта број 005556919 издата од ПС Младеновац на име Јанковић Горан, Влашка, Младеновац. 01/006337/20

Решењем ПС Лазаревац број 205.4-4 од 04.01.2020. проглашава се неважећим лична карта број 010602761 издата од ПС Лазаревац на име Живановић Александра, Лазаревац, Лазаревац. 01/006338/20

Решењем ПС Лазаревац број 205.4-5 од 04.01.2020. проглашава се неважећим лична карта број 005958153 издата од ПС Лазаревац на име Бељић Миленко, Лазаревац, Лазаревац. 01/006339/20

Решењем ПС Лазаревац број 205.4-3/20 од 03.01.2020. проглашава се неважећим лична карта број 010239634 издата од ПС Лазаревац на име Живковић Марија, Лазаревац, Лазаревац. 01/006340/20

Решењем ПС Лазаревац број 205.4-2 од 03.01.2020. проглашава се неважећим лична карта број 009200050 издата од ПС Лазаревац на име ЦВијетић Јелена, Лазаревац, Лазаревац. 01/006341/20

Решењем ПС Лазаревац број 205.4-1 од 03.01.2020. проглашава се неважећим лична карта број 005382294 издата од ПС Лазаревац на име Иванковић Слободан, Лазаревац, Лазаревац. 01/006342/20

Решењем ПС Савски венац број 205.2-1302/2019 од 27.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 003750947 издата од ПС Савски венац на име Николић Мирјана, Београд, Београд. 01/006343/20

Решењем ПС Савски венац број 205.2-1303/19 од 27.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 004851584 издата од ПС Савски венац на име Ђурић Чедомир, Београд, Београд. 01/006344/20

Решењем ПС Савски венац број 205.2-1301/19 од 27.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 010211107 издата од ПС Савски венац на име Верисављевић Милан, Београд, Београд. 01/006345/20

Решењем ПС Савски венац број 205.2-1312/19 од 31.01.2019. проглашава се неважећим лична карта број 005254300 издата од ПС Савски венац на име Вуковљак Предраг, Београд, Београд. 01/006346/20

Решењем ПС Чукарица број 205.2-1908/19 од 30.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 8955194 издата од ПС Чукарица на име Кецојевић Татјана, Београд, Београд. 01/006347/20

Решењем ПС Чукарица број 205.2-1896/19 од 27.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 008471787 издата од ПС Чукарица на име Чоловић Милица, Београд, Београд. 01/006348/20

Решењем ПС Чукарица број 205.2-1907/19 од 30.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 005449405 издата од ПС Барајево на име Јатаковић Милена, Барајево, Барајево. 01/006349/20

Решењем ПС Чукарица број 205.2-1909/19 од 31.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 005250670 издата од ПС Чукарица на име Јевтић Немања, Београд, Београд. 01/006350/20

Решењем ПС Чукарица број 205.2-1910/19 од 31.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 005534982 издата од ПС Чукарица на име Грчић Зорка, Београд, Београд. 01/006351/20

Решењем ПС Палилула број 007955131 од 27.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 007955131 издата од ПС Палилула на име Микулић Тамара, Београд, Београд. 01/006352/20

Решењем ПС Палилула број 003443096 од 26.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 003443096 издата од ПС Палилула на име Тијанић Милијана Берглнуд, Београд, Београд. 01/006353/20

Решењем ПС Палилула број 10511669 од 27.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 10511669 издата од ПС Палилула на име Миљан Мирко, Београд, Београд. 01/006354/20

Решењем ПС Палилула број 8664638 од 26.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 8664638 издата од ПС Палилула на име Рамадани Емран, Београд, Београд. 01/006355/20

Решењем ПС Палилула број 8235089 од 26.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 8235089 издата од ПС Палилула на име Мрдак Горан, Београд, Београд. 01/006356/20

Решењем ПС Палилула број 009991510 од 27.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 009991510 издата од ПС Палилула на име Арманда Александар, Београд, Београд. 01/006357/20

Решењем ПС Палилула број 008751268 од 27.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 008751268 издата од ПС Палилула на име Стошић Милан, Београд, Београд. 01/006358/20

Решењем ПС Палилула број 005380506 од 27.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 005380506 издата од ПС Палилула на име Шиљковић Обрен, Београд, Београд. 01/006359/20

Решењем ПС Палилула број 005509427 од 27.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 005509427 издата од ПС Палилула на име Живанић Марија, Београд, Београд. 01/006360/20

Решењем ПС Палилула број 008043167 од 30.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 008043167 издата од ПС Палилула на име Живановић Војислав, Београд, Београд. 01/006361/20

Решењем ПС Палилула број 006517459 од 30.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 006517459 издата од ПС Палилула на име Маринковић Јована, Београд, Београд. 01/006362/20

Решењем ПС Палилула број 004482187 од 27.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 004482187 издата од ПС Палилула на име Усеиновић Невруза, Београд, Београд. 01/006363/20

Решењем ПС Палилула број 9153065 од 27.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 9153065 издата од ПС Палилула на име Теофиловић Дамјан, Београд, Београд. 01/006364/20

Решењем ПС Палилула број 008458529 од 27.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 008458529 издата од ПС Палилула на име Јашаревић Кристина, Београд, Београд. 01/006365/20

Решењем ПС Палилула број 006294892 од 28.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 006294892 издата од ПС Палилула на име Стојадиновић Мара, Београд, Београд. 01/006366/20

Решењем ПС Палилула број 009772308 од 28.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 009772308 издата од ПС Палилула на име Шимшић Милорад, Београд, Београд. 01/006367/20

Решењем ПС Гроцка број 205.2-336/19 од 19.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 003503614 издата од ПС Бујановац на име Стошић Сузана, Калуђерица, Гроцка. 01/006368/20

Решењем ПС Раковица број 205.2-7/20 од 06.01.2020. проглашава се неважећим лична карта број 007349090 издата од ПС Барајево на име Тукмановић Љубивоје, Мељак, Барајево. 01/006369/20

Решењем ПС Раковица број 205.2-8/20 од 06.01.2020. проглашава се неважећим лична карта број 006532196 издата од ПС Раковица на име Лазаревић Бојана, Раковица, Београд. 01/006370/20

Решењем ПС Раковица број 205.2-5/20 од 03.01.2020. проглашава се неважећим лична карта број 006432372 издата од ПС Раковица на име Николић Љиљана, Раковица, Београд. 01/006371/20

Решењем ПС Раковица број 205.2-2/19 од 03.01.2020. проглашава се неважећим лична карта број 009906716 издата од ПС Раковица на име Томић Лазар, Раковица, Београд. 01/006372/20

Решењем ПС Раковица број 205.2-1661/19 од 03.01.2020. проглашава се неважећим лична карта број 006535231 издата од ПС Раковица на име Зечевић Бранка, Раковица, Београд. 01/006373/20

Решењем ПС Раковица број 205.2-1632/19 од 25.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 007899554 издата од ПС Раковица на име Матијаш Живка, Раковица, Београд. 01/006374/20

Решењем ПС Раковица број 205.2-1664/19 од 31.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 006673147 издата од ПС Раковица на име Јовановић Миливоје, Раковица, Београд. 01/006375/20

Решењем ПС Раковица број 205.2-1660/19 од 31.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 009686901 издата од ПС Чукарица на име Атанацковић Момчило, Баћевац, Барајево. 01/006376/20

Решењем ПС Раковица број 205.2-1661/19 од 31.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 008554049 издата од ПС Раковица на име Јанићијевић Марина, Звездара, Београд. 01/006377/20

Решењем ПС Раковица број 205.2-1662/19 од 31.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 007329253 издата од ПС Раковица на име Ћаловић Жарко, Стари град, Београд. 01/006378/20

Решењем ПС Раковица број 205.2-1663/19 од 31.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 006230069 издата од ПС Нови Београд на име Лончаревић Ратомир, Раковица, Београд. 01/006379/20

Решењем ПС Раковица број 205.2-4 од 03.01.2020. проглашава се неважећим лична карта број 008944836 издата од ПС Раковица на име Мунћан Драгиња, Чукарица, Београд. 01/006380/20

Решењем ПС Раковица број 205.2-1 од 03.01.2020. проглашава се неважећим лична карта број 007723375 издата од ПС Барајево на име Благојевић Слободанка, Барајево, Барајево. 01/006381/20

Решењем ПС Раковица број 205.2-1665/19 од 03.01.2020. проглашава се неважећим лична карта број 007764838 издата од ПС Раковица на име Ушљебрка Јован, Раковица, Београд. 01/006382/20

Решењем ПС Раковица број 205.2-3/2020 од 03.01.2020. проглашава се неважећим лична карта број 006739641 издата од ПС Стари град на име Васиљевић Минкица, Раковица, Београд. 01/006383/20

Решењем ПС Раковица број 205.2-6/2020 од 04.01.2020. проглашава се неважећим лична карта број 009852854 издата од ПС Раковица на име Дабижљевић Сања, Пећ, Пећ. 01/006384/20

Решењем ПС Раковица број 205.2-14/2020 од 09.01.2020. проглашава се неважећим лична карта број 008921571 издата од ПС Раковица на име Филиповић Ђорђе, Раковица, Београд. 01/006385/20

Решењем ПС Раковица број 205.2-9/20 од 08.01.2020. проглашава се неважећим лична карта број 004697041 издата од ПС Раковица на име Миливојевић Вера, Раковица, Београд. 01/006386/20

Решењем ПС Раковица број 205.2-11/20 од 08.01.2020. проглашава се неважећим лична карта број 005457822 издата од ПС Раковица на име Ђорђевић Оливера, Раковица, Београд. 01/006387/20

Решењем ПС Раковица број 205.2-7/20 од 08.01.2020. проглашава се неважећим лична карта број 004293523 издата од ПС Раковица на име Ристић Јована, Сремчица, Сремчица. 01/006388/20

Решењем ПС Раковица број 205.2-13/20 од 08.01.2020. проглашава се неважећим лична карта број 002956980 издата од ПС Раковица на име Малеш Босиљка, Раковица, Београд. 01/006389/20

Решењем ПС Раковица број 205.2-10/20 од 08.01.2020. проглашава се неважећим лична карта број 005593854 издата од ПС Раковица на име Поповић Зора, Раковица, Београд. 01/006390/20

Решењем ПС Раковица број 205.2-12/20 од 08.01.2020. проглашава се неважећим лична карта број 005429578 издата од ПС Вождовац на име Ђорђевић Марија, Раковица, Београд. 01/006391/20

Решењем ПС Стари град број 205.2-6/20 од 04.01.2020. проглашава се неважећим лична карта број 005936627 издата од ПС Стари град на име Секулић Ана, Стари град, Београд. 01/006392/20

Решењем ПС Стари град број 205.2-18/20 од 09.01.2020. проглашава се неважећим лична карта број 009061865 издата од ПС Савски венац на име Ерак Ана, Стари град, Београд. 01/006393/20

Решењем ПС Стари град број 205.2-13/20 од 06.01.2020. проглашава се неважећим лична карта број 009876091 издата од ПС Стари град на име Думановски Борис, Стари град, Београд. 01/006394/20

Решењем ПС Стари град број 205.2-14/20 од 06.01.2020. проглашава се неважећим лична карта број 006940940 издата од ПС Стари град на име Милешевић Димитрије, Стари град, Београд. 01/006395/20

Решењем ПС Стари град број 205.2-19/20 од 09.01.2020. проглашава се неважећим лична карта број 005841882 издата од ПС Стари град на име Ђуровић Јелена, Звездара, Београд. 01/006396/20

Решењем ПС Стари град број 205.2-1223/19 од 31.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 004838685 издата од ПС Вождовац на име Илић Ненад, Вождовац, Београд. 01/006397/20

Решењем ПС Стари град број 205.2-830/19 од 16.09.2019. проглашава се неважећим лична карта број 004328491 издата од ПС Земун на име Николић Сузана, Стари град, Београд. 01/006398/20

Решењем ПС Врачар број 205.2-1337 од 26.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 008428882 издата од ПС Вождовац на име Ђорђевић Даница, Вождовац, Београд. 01/006399/20

Решењем ПС Врачар број 205.2-1338 од 26.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 009722664 издата од ПС Звездара на име Марковић Ивана, Врачар, Београд. 01/006400/20

Решењем ПС Врачар број 205.2-1340/2019 од 26.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 006358470 издата од ПС Савски венац на име Шијачки Јован, Раковица, Београд. 01/006401/20

Решењем ПС Врачар број 205.2-1341/2019 од 26.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 007180776 издата од ПС Савски венац на име Ризевски Ибрахим, Врачар, Београд. 01/006402/20

Решењем ПС Врачар број 205.2-1342/2019 од 26.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 004870676 издата од ПС Палилула на име Милошевић Винка, Земун, Земун. 01/006403/20

Решењем ПС Врачар број 205.2-1343/2019 од 26.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 006008154 издата од ПС Врачар на име Ђорђевић Тамара, Врачар, Београд. 01/006404/20

Решењем ПС Врачар број 205.2-1344/2019 од 26.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 008309443 издата од ПС Нови Београд на име Радевић Барбара, Вождовац, Београд. 01/006405/20

Решењем ПС Врачар број 205.2-1345/2019 од 27.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 006212251 издата од ПС Врачар на име Нешић Јован, Врачар, Београд. 01/006406/20

Решењем ПС Врачар број 205.2-1346/2019 од 27.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 008142339 издата од ПС Врачар на име Марковић Цвијета, Врачар, Београд. 01/006407/20

Решењем ПС Врачар број 205.2-1348/2019 од 27.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 003946195 издата од ПС Врачар на име Максић Бранислав, Врачар, Београд. 01/006408/20

Решењем ПС Врачар број 205.2-1347/2019 од 27.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 010286883 издата од ПС Врачар на име Јовановић Марија, Звездара, Београд. 01/006409/20

Решењем ПС Врачар број 205.2-1349/2019 од 27.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 004820984 издата од ПС Стари град на име Марковић Неда, Звездара, Београд. 01/006410/20

Решењем ПС Врачар број 205.2-1350/2019 од 27.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 009292648 издата од ПС Врачар на име Шобат Тошић Александра, Врачар, Београд. 01/006411/20

Решењем ПС Врачар број 205.2-1351/2019 од 27.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 010264472 издата од ПС Врачар на име Цицовић Бранко, Врачар, Београд. 01/006412/20

Решењем ПС Врачар број 205.2-1352/2019 од 27.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 010252729 издата од ПС Врачар на име Пупавац Михаило, Звездара, Београд. 01/006413/20

Решењем ПС Врачар број 205.2-1356/2019 од 27.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 006328788 издата од ПС Стари град на име Фурунџић Божидар, Стари град, Београд. 01/006414/20

Решењем ПС Врачар број 205.2-1357/2019 од 27.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 006190129 издата од ПС Врачар на име Гачић Перо, Врачар, Београд. 01/006415/20

Решењем ПС Врачар број 205.2-1358/2019 од 27.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 002970166 издата од ПС Врачар на име Ђурђевић Милетић Љубинка, Врачар, Београд. 01/006416/20

Решењем ПС Врачар број 205.2-1359/2019 од 27.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 005221319 издата од ПС Врачар на име Милићевић Душанка, Врачар, Београд. 01/006417/20

Решењем ПС Врачар број 205.2-1360/2019 од 27.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 008188751 издата од ПС Раковица на име Теофиловић Верица, Раковица, Београд. 01/006418/20

Решењем ПС Врачар број 205.2-1361/2019 од 27.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 007957462 издата од ПС Љиг на име Степановић Рада, Палилула, Београд. 01/006419/20

Решењем ПС Врачар број 205.2-1362/2019 од 27.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 010052638 издата од ПС Врачар на име Мартиновић Михаило, Врачар, Београд. 01/006420/20

Решењем ПС Врачар број 205.2-1363/2019 од 30.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 009813286 издата од ПУ Београд на име Илић Јеврић Милка, Звездара, Београд. 01/006421/20

Решењем ПС Врачар број 205.2-1364/2019 од 30.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 010422554 издата од ПС Вождовац на име Стојиљковић Милан, Звездара, Београд. 01/006422/20

Решењем ПС Врачар број 205.2-1365/2019 од 30.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 006244304 издата од ПС Савски венац на име Јеремић Ања, Савски венац, Београд. 01/006423/20

Решењем ПС Врачар број 205.2-1366/2019 од 30.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 005757119 издата од ПС Врачар на име Шошкић Јованка, Стари град, Београд. 01/006424/20

Решењем ПС Врачар број 205.2-1367/2019 од 30.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 005932722 издата од ПС Врачар на име Говедарица Радојка, Врачар, Београд. 01/006425/20

Решењем ПС Врачар број 205.2-1368/2019 од 30.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 008933432 издата од ПУ Београд на име Новаковић Светлана, Стари град, Београд. 01/006426/20

Решењем ПС Гроцка број 205.2-146/2019 од 17.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 010314202 издата од ПС Гроцка на име Љубеновић Зорица, Калуђерица, Гроцка. 01/006427/20

Решењем ПС Гроцка број 205.2-147/2019 од 17.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 004587393 издата од ПС Гроцка на име Јевтић Јасинка, Лештане, Гроцка. 01/006428/20

Решењем ПС Гроцка број 205.2-148/2019 од 18.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 004742039 издата од ПС Гроцка на име Јанковић Владимир, Ритопек, Гроцка. 01/006429/20

Решењем ПС Гроцка број 205.2-149/2019 од 28.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 003142832 издата од ПУ Београд на име Топаловић Сунчица, Винча, Гроцка. 01/006430/20

Решењем ПС Гроцка број 205.2-150/2019 од 30.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 003769966 издата од ПС Раковица на име Јеремић Небојша, Раковица, Београд. 01/006431/20

Решењем ПС Чукарица број 205.2-24/2020 од 09.01.2020. проглашава се неважећим лична карта број 005864781 издата од ПС Чукарица на име Стаменковић Аница, Чукарица, Београд. 01/006432/20

Решењем ПС Чукарица број 205.2-26/2020 од 09.01.2020. проглашава се неважећим лична карта број 007262542 издата од ПС Чукарица на име Радосављевић Тијана, Чукарица, Београд. 01/006433/20

Решењем ПС Чукарица број 205.2-19/2020 од 08.01.2020. проглашава се неважећим лична карта број 5209005 издата од ПС Чукарица на име Јосивљевић Горан, Чукарица, Београд. 01/006434/20

Решењем ПС Чукарица број 205.2-21/2020 од 08.01.2020. проглашава се неважећим лична карта број 009765049 издата од ПС Чукарица на име Пантелић Урош, Чукарица, Београд. 01/006435/20

Решењем ПС Чукарица број 205.2-27/2020 од 09.01.2020. проглашава се неважећим лична карта број 006753905 издата од ПС Чукарица на име Вајовић Савка, Чукарица, Београд. 01/006436/20

Решењем ПС Чукарица број 205.2-23/20 од 09.01.2020. проглашава се неважећим лична карта број 007206433 издата од ПУ Београд на име Кажић Наталија, Чукарица, Београд. 01/006437/20

Решењем ПС Чукарица број 205.2-25/20 од 09.01.2020. проглашава се неважећим лична карта број 009932922 издата од ПС Чукарица на име Стојановић Милица, Чукарица, Београд. 01/006438/20

Решењем ПС Чукарица број 205.2-29/20 од 09.01.2020. проглашава се неважећим лична карта број 005759279 издата од ПС Чукарица на име Јусуповић Динко, Чукарица, Београд. 01/006439/20