1849

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

о изменама и допунама Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству

Члaн 1.

У Правилнику о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству („Службени гласник РС”, бр. 48/18 и 23/19), у члану 2. тачка 6) тачкa на крају замењује се тачком и запетом.

После тачке 6) додаје се тачка 7), која гласи:

„7) живина јесу: бројлери, товне ћурке и кокошке носиље.”.

Члан 2.

У члану 3. тачка 6) тачкa на крају замењује се тачком и запетом.

После тачке 6) додају се тач.7) и 8), које гласе:

„7) за мужу;

8) за држање, одгој и тов живине.”.

Члан 3.

У члану 6. став 1. тачка 6) тачка на крају замењује се тачком и запетом.

После тачке 6) додаје се тачка 7), која гласи:

„7) црква и верска заједница, регистроване у складу са законом којим се уређују цркве и верске заједнице.”.

После става 5. додаје се став 6, који гласи:

„Лице из става 1. тачка 7) овог члана може да оствари право на подстицаје ако је уписано у Регистар цркава и верских заједница, у складу са законом којим се уређују цркве и верске заједнице.”.

Члан 4.

У члану 7. тачка 6) брише се.

Члан 5.

У члану 8. тачка 2. подтачка (5), мења се и гласи:

„(5) за инвестиције које се односе на производњу конзумних кокошијих јаја, укупни капацитет објекта за држање кокошака носиља у експлоатацији до 4.999, уписан у Регистар одобрених објеката у складу са законом којим се уређује ветеринарство.”.

Члан 6.

Чланови 11. и 12. мењају се и гласе:

„Члан 11.

За остваривање права на подстицаје потребна је следећа документација:

1) рачун за набавку предметне инвестиције;

2) отпремница за набавку предметне инвестиције за коју је, у складу са посебним прописима, утврђена обавеза издавања отпремнице, односно међународни товарни лист ако је подносилац захтева директно извршио увоз предмета инвестиције;

3) доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то: потврда о преносу средстава или извод, оверене од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско плаћање или плаћање картицом може доставити само фискални исечак;

4) гарантни лист, односно изјава о саобразности за извршену набавку предметне опреме, машина и механизације за коју је утврђена обавеза издавања гарантног листа, односно изјаву добављача да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа;

5) јединственa царинска исправа ако је подносилац захтева директно извршио увоз предмета инвестиције;

6) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода, издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе;

7) потврдa надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;

8) потврдa надлежног покрајинског органа да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја – ако подносилац захтева има пребивалиште, односно седиште на територији аутономне покрајине.

Документација из става 1. тач. 1)–5) овог члана мора бити издата у периоду од 1. јануара године у којој се подноси захтев до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје.

Ако је подносилац захтева предузетник, привредно друштво или земљорадничка задруга, поред документације из става 1. овог члана потребан је и извод из Регистра привредних субјеката, као и потврде Агенције за привредне регистре да:

1) није регистровано да му је изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности;

2) није регистровано да је осуђиван због привредног преступа;

3) није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом;

4) да је према подацима из финансијског извештаја разврстано у микро, мало или средње правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство – за привредна друштва и земљорадничке задруге.

Ако је подносилац захтева земљорадничка задруга уз документацију из ст. 1. и 3. овог члана потребан је и попуњен Образац 2 – Табела чланова задруге, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, који доставља подносилац захтева.

Ако је подносилац захтева средња школа, поред документације из става 1. овог члана, потребно је и решење о верификацији за образовни профил у подручју рада пољопривреде, производње и прераде хране, издато од стране министарства надлежног за послове образовања.

Ако је подносилац захтева научноистраживачка организација поред документације из става 1. овог члана, потребан је и акт да је уписана у Регистар научноистраживачких организација, у складу са законом којим се уређује научноистраживачка делатност.

Ако је подносилац захтева црква или верска заједница, поред документације из става 1. овог члана потребан је и акт о упису у Регистар цркава и верских заједница који води министарство надлежно за послове правде.

Ако подносилац захтева обавља производњу овчијег и козијег млека, производњу меса или конзумних кокошијих јаја, потребна је и копија решења о упису у Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката, у складу са законом којим се уређује ветеринарство.

Члан 12.

Документацију из члана 11. став 1. тач. 6)–8), став 3. и ст. 5–8. овог правилника, Управа прибавља по службеној дужности у складу са законом којим се уређује општи управни поступак. ”.

Члан 7.

У члану 15. став 5. брише се.

Члан 8.

Прилог – Табела: Подстицаји и прихватљиве инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству и Образац 1 – Захтев за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству у _____ години, који су одштампани уз Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству („Службени гласник РС”, бр. 48/18 и 23/19) и чини његов саставни део, замењује се новим Прилогом – Табелa – Подстицаји и прихватљиве инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству и новим Обрасцем 1 – Захтев за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству у _____ години, који су одштампани уз овај правилник и чинe његов саставни део.

Члан 9.

Захтеви за остваривање права на подстицаје поднети до дана ступања на снагу овог правилника решаваће се у складу са прописом који је био на снази у време њиховог подношења.

Члан 10.

Oвaj прaвилник ступa нa снaгу наредног дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у ,,Службeнoм глaснику Рeпубликe Србиje”.

Број 110-00-116/2018-09

У Београду, 26. маја 2020. године

Министар,

Бранислав Недимовић, с.р.

Прилог

ТАБЕЛА – ПОДСТИЦАЈИ И ПРИХВАТЉИВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У СТОЧАРСТВУ

Ред.

бр.

ВРСТА ПОДСТИЦАЈА

ПРИХВАТЉИВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

1)

Подстицаји за инвестиције у набавку нових машина и опреме за припрему, дистрибуцију и складиштење концентроване и кабасте сточне хране

1) Балирке и ролбалирке;

2) Машине за сабијање односно паковање кабасте сточне хране;

3) Самоутоварне приколице за прикупљање, превоз и истоварање сена;

4) Елеватори за утовар бала на приколице;

5) Пужни транспортери;

6) Прикључне тракторске машине за припрему силаже – силажни комбајн;

7) Прикључне и самоходне косачице, тримери;

8) Прикључни сакупљачи и растурачи сена;

9) Микс приколице;

10) Мешаоне за припрему концентроване сточне хране;

11) Екструдери;

12) Електричне ограде (за гајење на пашњацима);

13) Термо-појилице за пашњачки начин држања животиња;

14) Мобилни соларни агрегати (за гајење на пашњацима).

2)

Подстицаји за инвестиције у набавку нових машина и опреме за манипулацију и дистрибуцију чврстог, полутечног и течног стајњака

1) Приколице за дистрибуцију чврстог стајњака;

2) Цистерне за дистрибуцију течног стајњака;

3) Предњи и задњи тракторски утоваривачи (прикључна машина);

4) Компактни самоходни утоваривач стајњака.

3)

Подстицаји за инвестиције у набавку нових машина и опреме којом се штити добробит животиња

1) Машинице за шишање оваца;

2) Опрема за орезивање папака;

3) Боксови за орезивање папака;

4) Ножеви – леви и десни;

5) Клешта, велика и мала;

6) Машина за оштрење ножева;

7) Брусилица.

4)

Подстицаји за инвестиције у набавку нових машина и опреме за вагање, усмеравање и обуздавање животиња

1) Сточне ваге;

2) Рампе за утовар и истовар;

3) Торови за усмеравање и обуздавање животиња.

5)

Подстицаји за инвестиције у набавку нових машина и опреме за производњу конзумних кокошијих јаја

1) Опрема за сортирање јаја;

2) Опрема за паковање јаја;

3) Опрема за чување јаја;

4) Опрема за узгој и држање кока носиља за производњу конзумних јаја;

5) Опрема за обележавање јаја.

6)

Подстицаји за инвестиције у набавку нових машина и опреме за пчеларство

Опрема за пчеларство:

1) Кошнице и делови кошница;

2) Сатне основе произведене од пчелињег воска (максимално 0,75 kg по обележеној кошници);

3) Центрифуге;

4) Електрични отклапач саћа;

5) Каде за отклапање саћа;

6) Електричне пумпе и пунилице за мед;

7) Прохромска амбалажа за мед;

8) Топионици за восак;

9) Електрични декристализатор;

10) Аутоматски сто за паковање меда;

11) Сушара за полен,

12) Стресач пчела и издувач пчела (тзв. ручни дувач за лишће);

13) Пчеларске ваге за мерење кошница;

14) Контејнери за држање и транспорт пчела;

15) Дупликатори за мед, са или без мешача;

16) Контејнери и платформе за држање и транспорт пчела;

17) Све врсте приколица за моторна возила за превоз кошница, контејнера и платформи;

18) Млин за шећер и машине за израду теста (погача) за дохрану пчела;

19) Ручна преса за сатне основе.

7)

Подстицаји за инвестиције у набавку нове опреме за мужу

1) Музни апарати.

8)

Подстицаји за инвестиције у набавку нове опреме за држање, одгој и тов живине

1) Опрема за објекте за држање, одгој и тов живине, укључујући специјализоване пластенике за држање, одгој и тов живине.