2892

На основу члана 52. став 1. тачка а) Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 68/20) и члана 15. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18) и члана 17. став 4. и члана 24. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 74/12 – УС, 7/14, 44/14 и 30/18 – др. закон) на предлог Републичке стручне комисије за заштиту становништва од заразних болести и Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”,

Министар здравља доноси

НАРЕДБУ

о измени Наредбе о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору

1. У Наредби о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору („Службени гласник РС”, број 100/20) у тачки 1. број: „10” замењује се бројем: „30”.

2. Ова наредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 512-02-9/30/3/2020-01

У Београду, 28. августa 2020. године

Министар,

др Златибор Лончар, с.р.