4070

На основу члана 22. став 1. Пословника Владе („Службени гласник РС”, бр. 61/06 – пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13, 76/14 и 8/19 – др. пропис) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

РЕШЕЊЕ

о именовању члана Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19

I

Именује се Марија Обрадовић, министар државне управе и локалне самоуправе, за члана Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

24 број 119-9888/2020

У Београду, 3. децембра 2020. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.