Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

5

На основу члана 19. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, број 27/18),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ДОПУНУ КАТАЛОГА

уџбеника за први и други разред средње школе – гимназије и средње стручне школе
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 2/20, 3/20, 15/20 и 2/21)

Уџбеници за наставу на српском језику

ПРВИ РАЗРЕД

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

СТРАНИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„EDUCATIONAL CENTRE”

Италијански језик

Nuovissimo Progetto Italiano 1 (уџбенички комплет – уџбеник са радном свеском и компакт диск) за први и други разред гимназије и средње школе (прва и друга; пета и шеста година учења)

аутор уџбеника:

– T. Marin

аутори радне свеске:

– L. Ruggieri

– S.Magnelli

– T. Marin

650-02-00012/2021-03 од 16.04.2021.

ФИЗИКА

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„КРУГ”

ФИЗИКА 1 (уџбенички комплет – ФИЗИКА 1, уџбеник за први разред гимназије и ФИЗИКА 1, збирка задатака и тестова за први разред гимназије

Наташа Чалуковић

650-02-121/2021-03 од 20.07.2021.

СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ – СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Организација државе за први разред средње школе – образовни профил правно пословни техничар

Владан Петров

650-02-125/2021-03 од 30.06.2021.

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Анатомија и физиологија човека за први разред медицинске и зуботехничке школе

Даница Обрадовић Бранко Милутиновић

650-02-00005/2021-03 од 22.04.2021.

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Агенцијско и хотелијерско пословање за 1. разред средње стручне школе, образовни профил: туристичко-хотелијерски техничар и туристички техничар

Јелена Чеперковић

Весна Тодоровић Љиљана Трипковић

650-02-436/2020-03 од 10.03.2021.

ДРУГИ РАЗРЕД

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

СТРАНИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„EDUCATIONAL CENTRE”

Италијански језик

Nuovissimo Progetto Italiano1 (уџбенички комплет – уџбеник са радном свеском и компакт диск) за први и други разред гимназије и средње школе (прва и друга; пета и шеста година учења)

аутор уџбеника:

– T. Marin

аутори радне свеске:

– L. Ruggieri

– S.Magnelli

– T. Marin

650-02-00012/2021-03 од 16.04.2021.

ПСИХОЛОГИЈА

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Психологија за други разред гимназије и други и трећи разред подручја рада економија, право и администрација

Жарко Требјешанин

650-02-00086/2021-03 од 20.07.2021.

ИСТОРИЈА

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Историја, уџбеник са одабраним историјским изворима за други разред гимназије општег типа и друштвено-језичког смера

Катарина Митровић

Горан Васин

650-02-00029/2021-03 од 22.06.2021.

БИОЛОГИЈА

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Биологија за други разред медицинске школе, за образовне профиле: медицинска сестра–техничар, фармацеутски техничар, физиотерапеутски техничар, козметички техничар, стоматолошка сестра–техничар (изборни предмет у 3. или 4. разреду) и лабораторијски техничар (изборни предмет у 3. или 4. разреду)

Снежана Трифуновић

650-02-365/2020-03 од 02.02.2021. и

650-02-365/1/2020-03 од 30.06.2021.

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„КРУГ”

Математика, збирка задатака и тестова за други разред гимназија и техничких школа

Срђан Огњановић Живорад Ивановић

650-02-34/2021-03 од 11.06.2021.

ХЕМИЈА

Назив издавача

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Хемијауџбеник за други разред гимназије општег типа и природно математичког смера и средње стручне школе у подручју рада: пољопривреда и прерада хране, текстилство и кожарство; здравство и социјална заштита и личне услуге

Миленија Марковић Славица Вељовић

650-02-00022/2021-03 од 10.06.2021.

Број 650-02-180/2021-03

У Београду, 19. августа 2021. године

Mинистар,

Бранко Ружић, с.р.