Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

7

На основу члана 67. ст. 1. и 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21),

Министар просвете доноси

ПРАВИЛНИК

о допунама Правилника о програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и васпитања

Члан 1.

У Правилнику о програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/19, 6/20, 7/21 и 1/23), у делу: „3. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ”, у програму предмета: „ПРИРОДА И ДРУШТВО”, одељак: „IV. ДОДАТНИ САДРЖАЈИ ПРОГРАМУ ПРИРОДА И ДРУШТВО КОЈИ ИЗРАЖАВАЈУ ПОСЕБНОСТ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ”, после тачке: „4. СЛОВАЧКА НАЦИОНАЛНА МАЊИНА”, додаје се тачка: „5. РУСИНСКА НАЦИОНАЛНА МАЊИНА”, која гласи:

5. РУСИНСКА НАЦИОНАЛНА МАЊИНА

РУСИНИ У ВОЈВОДИНИ

1. Досељавање и расељавање (Када и одакле су дошли у Бачку и Срем? У која места су се населили? Где су се касније расељавали и због чега?)

2. Школа на русинском језику (Како је изгледала школа? Како и шта се учило у школи? Каква је улога школе у националном животу народа?)

3. Културни живот Русина (Културно-просветна и културно-уметничка друштва и њихова делатност; најважнији русински фестивали)

4. Русински језик (како је од народног настао књижевни језик? Каква је разлика између народног и књижевног језика?).”

У програму предмета: „ЛИКОВНА КУЛТУРА”, одељак: „IV. ДОДАТНИ САДРЖАЈИ ПРОГРАМУ ЛИКОВНА КУЛТУРА КОЈИ ИЗРАЖАВАЈУ ПОСЕБНОСТ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ”, после тачке: „3. СЛОВАЧКА НАЦИОНАЛНА МАЊИНА”, додаје се тачка: „4. РУСИНСКА НАЦИОНАЛНА МАЊИНА”, која гласи:

4. РУСИНСКА НАЦИОНАЛНА МАЊИНА

Тема: Амбијент – Сценски простор

Осмишљавање сценографије за причу која је тренутно актуелна на часу русинског језика (у сценографију уградити што више мотива из русинске културе; рад у групама).”

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, а примењује се почев од школске 2023/2024. године

Број 110-00-108/2023-04

У Београду, 21. августа 2023. године

Министар,

проф. др Славица Ђукић Дејановић, с.р.